Go to English

Факультет психології і соціальної роботи

Криловець Микола Григорович – завідувач кафедри

Завідує кафедрою соціальної педагогіки та соціальної роботи з 2013 р. доктор педагогічних наук, професор Криловець Микола Григорович (1950 року народження). Закінчив природничо-географічний факультет (1976 р.) Київського державного педагогічного інституту ім. О.М. Горького (нині Національний педагогічний університет ім. М. Драгоманова). Кандидатську дисертацію на тему: «Проблеми освіти і виховання в діяльності першого російського педагогічного товариства» за спеціальністю 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки захистив у 1990 р. У 2009 р. захистив докторську дисертацію на тему: «Система методичної підготовки майбутніх вчителів географії» за спеціальністю 13.00.02 – теорія та методика навчання (географія).

Працює у Ніжинській вищій школі з 1983 р. на посадах асистента (1983-1990 рр.), старшого викладача (1990 р.), доцента (1991-2009 рр.), професора (2009-2013.), завідувача кафедри соціальної педагогіки і соціальної роботи (2013 р.). Відмінник освіти України. Стаж науково-педагогічної роботи М.Г. Криловця складає понад 30 років.

Основний напрямок наукових інтересів – методичні засади підготовки майбутніх педагогів. Результати своїх досліджень представив у понад 130 публікаціях, серед яких наукові статті, навчально-методичні посібники, навчальні програми та методичні рекомендації.

Для студентів напряму підготовки та спеціальності «соціальна педагогіка» викладає навчальні дисципліни: «Людина у сучасному соціумі», «Формування здорового способу життя», «Методологічні проблеми соціальної педагогіки» тощо. Успішно керує дипломними та магістерськими роботами студентів, 3 дисертаційними дослідженнями аспірантів. Постійно бере участь у Всеукраїнських та Міжнародних наукових конференціях.

Борисюк Світлана Олексіївна

Доцент кафедри Борисюк Світлана Олексіївна закінчила Бродівське педагогічне училище на Львівщині у 1978 р., а в 1983 році – Київський державний педагогічний інститут ім. О.М .Горького (нині Національний педагогічний університет ім. М.Драгоманова) за спеціальністю “педагогіка і психологія” та отримала кваліфікацію “викладач-дослідник з педагогіки і психології”. Нині працює доцентом кафедри соціальної педагогіки та соціальної роботи. Має понад 100 публікацій (одноосібні і у співавторстві з зарубіжними колегами), серед яких монографії, навчальні та навчально-методичні посібники, наукові статті, навчальні програми та методичні рекомендації. Основна тематика наукових інтересів та пошуків у сфері підготовки фахівця соціальної сфери до консультативної роботи відображена у працях: Бейгер Г., Борисюк С. Робота на Телефоні Довіри. - Copyright by Wydawnictwo KUL, Lubliп (монографія); PROBLEMY OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH WE WSPÓŁCZESNYM ŚWIECIE,Chełm ,Poland  (монографія);  NIEDOSTOSOWANIE SPOŁECZNE. TEORIE I DOŚWIADCZENIA,Chełm,Poland (монографія); Vokational Training Some Problems and Contexts, Chełm, Poland (монографія); Енциклопедія батьківства: посібник з сімейного виховання. (у складі колект. авт. за заг. ред. Є.І.Коваленко); «Телефон довіри» як спеціалізована соціальна служба»: [навчальний посібник](у складі колект. авт.);Методологія і методи соціально-педагогічних досліджень(у першоджерелах,лекціях та практичних заняттях: [навчально-методичний посібник];  Борисюк С.О.Методика і організація соціально-педагогічного тренінгу. : [навчально-методичний посібник]; Соціальний педагог: професія чи покликання: [навчально-методичний посібник] (у складі колект. авт.); Борисюк   С.О. Маркетингові аспекти     організації консультативних послуг для студентської молоді через спеціалізовану службу  телефону довіри (наукова стаття);Борисюк С.О. Використання двосторонніх іграшок /авторська  розробка/ у   роботі з клієнтами(наукова стаття);Особливості становлення психотерапії у сфері гуманістичної педагогіки (наукова стаття) та інші.

Член наукової Ради V і VІ Міжнародних наукових  семінарів для студентів «Родина як середовище соціалізації дитини» ( Хелмська Державна Вища Професійна Школа, Польща).

Відмінник освіти України. Міжнародний тренер    освітніх проектів з Позитивної Психотерапії..

Для студентів спеціальності «соціальна робота» та «соціальна педагогіка» викладає навчальні дисципліни: Практикум із соціальної роботи   , Методи та організація соціальних досліджень,Соціальна експертиза,Основи консультування,Основи соціально-педагогічних досліджень, Організація і методика соціально-педагогічного тренінгу,Соціально-педагогічне консультування, Соціально-педагогічна робота з адиктивно узалежненими сім’ями та інші. Щороку здійснює керівництво дипломними та магістерськими роботами студентів денної та заочної форми навчання. 

Володченко Жанна Михайлівна

Доцент кафедри Володченко Жанна Михайлівна (1954 року народження) закінчила музично-педагогічний факультет Ніжинського державного педагогічного інституту імені М.В.Гоголя у 1975 р. В 1983 р. захистила кандидатську дисертацію на тему: „Виховання естетичних потреб у підлітків” за спеціальністю 13.00.01 –  загальна педагогіка та історія педагогіки. Працює у Ніжинській вищій школі з 1975 р. на посадах викладача (1975-1984 рр.), старшого викладача (1984-1986 рр.), доцента (з 1986 р.). Відмінник народної освіти України. З 1985 по 2006 рр. – завідувач кафедри вокально-хорової майстерності. Нині працює доцентом кафедри соціальної педагогіки та соціальної роботи. Має 87 публікацій, серед яких навчально-методичні посібники, в тому числі з грифом МОН України, наукові статті, навчальні програми та методичні рекомендації. Основний напрямок наукового дослідження реалізує в рамках міжнародного проекту “Майбутнє починається сьогодні ” – превентивне виховання підлітків.

Для студентів спеціальності “соціальна педагогіка” викладає навчальні дисципліни: “Теорія та історія соціального виховання”, ”Етика соціально-педагогічної діяльності”, “Історія педагогіки”, “Менеджмент соціальної роботи” та інші, керує дипломними роботами студентів денної та заочної форми навчання.

Зінченко Тетяна Василівна

Асистент кафедри Зінченко Тетяна Василівна (1965 року народження) закінчила природничо-географічний факультет Ніжинського педагогічного інституту імені М.В. Гоголя у 1988 році. Із 2002 по 2005 роки навчалася в аспірантурі НДУ ім. М.Гоголя за спеціальністю 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки. Основний напрямок наукових досліджень – особливості профорієнтаційної роботи центру зайнятості. Свої наукові доробки Тетяна Василівна висвітлила в 20 наукових та науково-методичних публікаціях. Працює над закінченням дисертаційного дослідження на тему: „Тенденція професіоналізації вищих рівнів освіти Австрії в умовах європейської інтеграції”.

Для студентів спеціальності “соціальна педагогіка” Зінченко Т.В. веде практичні заняття з таких начальних дисциплін, як: “Людина в сучасному соціумі”, “Вступ до спеціальності”, ”Етнопедагогіка”, ”Основи профорієнтаційної роботи” та інші.

 

Качалова Тетяна Василівна

Доцент кафедри Качалова Тетяна Василівна (1962 року народження) закінчила музично-педагогічний факультет Ніжинського державного педагогічного інституту імені М.В.Гоголя у 1985 р. В 1992 захистила кандидатську дисертацію на тему: “Формування естетичної культури учнів СПТУ засобами комплексного впливу мистецтв ” за спеціальністю 13.00.01-загальна педагогіка та історія педагогіки, з 2005 року – доцент. Працює у Ніжинській вищій школі з 1985 р. на посадах викладача (1985-1994 рр.), старшого викладача (1994-2003 рр.), доцента (з 2003 р.). Основний напрямок наукових досліджень – ресоціалізація неповнолітніх, які відбувають покарання в пенітенціарній установі; пенітенціарна педагогіка; інклюзивна освіта; інтерактивний соціальний театр.. У своєму науковому доробку має більше 50 публікацій, серед яких навчально-методичні посібники, наукові статті, навчальні програми та методичні рекомендації.

В квітні 2016 року за ініціативи Тетяни Василівни створено студентський форум-театр «Реалії життя», який бере активну участь в ресоціалізації неповнолітніх засуджених, які відбувають покарання в Прилуцькій виховній колонії.

Учасник міжнародних та всеукраїнських наукових конференцій та наукових зібрань, серед яких особливу увагу надає організації інклюзивного навчання в Україні.

Куратор академічних груп. Волонтер, нагороджена грамотою Ніжинської міської ради за активну громадянську позицію і участь в житті міської громади.

Креативна і доброзичлива. Основне життєве кредо: «Твори добро і допомагай іншим!». 

Для студентів спеціальності “соціальна педагогіка” та “соціальна робота”викладає навчальні дисципліни: “Основи корекційної педагогіка”, “Основи красномовства”, “Основи сценарної роботи”, “Соціальна робота з різними групами клієнтів”, “Соціальний аудит та соціальне інспектування”, “Соціальна робота в громаді” та інші, керує дипломними та магістерськими дослідженнями студентів, а також дисертаційним дослідженням аспіранта.

Конончук Антоніна Іванівна

Доцент кафедри Конончук Антоніна Іванівна (1960 року народження) закінчила державний педагогічний інститут ім. О.М. Горького (нині Національний педагогічний університет ім. М.Драгоманова) в 1983 році за спеціальністю „педагогіка і психологія”, і отримала кваліфікацію “викладач-дослідник з педагогіки і психології”. У 1990 році захистила кандидатську дисертацію на тему: „Формування суспільно-колективістської активності молодших школярів в умовах сім’ї” за спеціальністю 13.00.01-загальна педагогіка та історія педагогіки, доцент з 1993 року. Працює в Ніжинській вищій школі з 1983 року на посадах лаборанта (1983-1984 рр.), асистента (1984-1990 рр.), старшого викладача (1990-1991 рр.), доцента (з 1991 року) на кафедрах педагогіки, педмайстерності, соціальної педагіки і соціальної роботи (з 2002 р.). З 1999р. по 2002рр. виконувала обов’язки заступника декана історико-правознавчого факультету, а з 2002р.по 2016р.працювала деканом новоствореного факультету психології та соціальної роботи.

 Відмінник освіти України (2002 р.), у 2005 році за педагогічну діяльність нагороджена знаком МОН України “Софія Русова”, а також Почесною грамотою Національної академії педагогічних наук України(2014р.) за вагомий внесок у теорію і практику соціального виховання студентської молоді, професійну підготовку працівників соціальної сфери, Почесною грамотою Чернігівської обласної державної адміністрації за вагомий особистий внесок у розвиток освіти області. Переможець міського конкурсу «Людина року – 2004» у номінації «Соціальний педагог року». Депутат Ніжинської міської ради ХХІV скликання.

 У своєму педагогічному доробку А.І. Конончук має понад 120 наукових та науково-методичних праць, в тому числі  7 - з грифом МОН України, 43 – у фахових виданнях. Основний напрямок наукового дослідження – теорія і практика професійної підготовки майбутніх соціальних педагогів і соціальних працівників у вищому навчальному закладі. Член редакційної колегії журналу «Наукові записки» Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя, який входить до переліку фахових наукових видань України.

Під керівництвом А.І. Конончук захищено 2 кандидатські дисертації за спеціальністю 13.00.05 соціальна педагогіка. Постійно керує дипломними проектами та магістерськими роботами. Для студентів спеціальності «соціальна педагогіка»  та  «соціальна робота»  викладає навчальні дисципліни «Технології соціально-педагогічної роботи», «Педагогіка сімейного виховання», «Соціально-педагогічна робота з різними групами населення», «Родинознавство», «Формування здорового способу життя», «Соціальна робота з дітьми вулиці», «Вступ до спеціальності» та інші.

Лісовець Олег Васильович

Доцент кафедри Лісовець Олег Васильович (1979 року народження) закінчив Ніжинський державний педагогічний університет імені Миколи Гоголя у 2001 за спеціальністю “Історія та народознавство” та отримав кваліфікацію магістра педагогічної освіти, викладача історії та народознавства. Працює у Ніжинській вищій школі з 2001 р. на посадах асистента (2001-2008 рр.), доцента (з 2009 р.) кафедри соціальної педагогіки і соціальної роботи. У 2008 р. захистив кандидатську дисертацію на тему: “Формування готовності майбутніх соціальних педагогів до роботи з громадськими дитячими та молодіжними організаціями” за спеціальністю 13.00.05 – соціальна педагогіка.

У своєму науковому доробку має біля 100 публікацій, серед яких монографії, наукові статті, навчально-методичні посібники, в тому числі з грифом МОН України, методичні рекомендації та ін. Ставав переможцем та неодноразовим призером конкурсу «Молодий науковець року НДУ»; був стипендіатом Кабінету Міністрів України, має Почесні грамоти та Подяки університетського і обласного рівнів. З 2015 року навчається в докторантурі НПУ ім. М.П.Драгоманова. Основний напрямок наукових пошуків – професійна підготовка студентів до роботи з громадськими об’єднаннями та організаціями та до соціально-правового захисту особистості.

Розробив та викладає такі навчальні дисципліни як “Методика роботи з дитячими та молодіжними організаціями”, “Історія соціальної роботи”, “Недержавний сектор соціальної сфери”, “Основи соціально-правового захисту особистості”, “Спеціалізовані служби в соціальній сфері”, “Правові основи соціальної роботи”, “Сучасні інформаційні технології у професійній діяльності соціального педагога” та ін., керує дипломними та магістерськими дослідженнями студентів. Під керівництвом доц. Лісовця О.В. було успішно захищено більше 20 дипломних та магістерських робіт; підготовлені на опубліковані більше 50 студентських наукових праць; молоді науковці ставали призерами наукових конкурсів та стипендіальних програм.

Новгородський Руслан Григорович

Доцент кафедри Новгородський Руслан Григорович (1977 року народження) закінчив музично-педагогічний факультет Ніжинського державного педагогічного університету імені Миколи Гоголя у 2000 р., здобув кваліфікацію магістра педагогічної освіти, викладача музики та організатора оркестрової роботи.

У 2009 р. захистив дисертаційне дослідження на тему: “Проблема соціалізації особистості в педагогічній теорії і практиці України в 20-ті роки ХХ століття” та отримав ступінь кандидата педагогічних наук за спеціальністю: 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки. Із 2003 р. працює на кафедрі соціальної педагогіки і соціальної роботи асистентом, а з 2010 р. – доцент цієї кафедри. Основний напрямок наукових досліджень – проблеми соціалізації особистості (історія та сучасність) та професійна підготовка соціальних педагогів до роботи з окремими категоріями клієнтів, зокрема, з дітьми та підлітками девіантної поведінки, з дітьми з обмеженими можливостями та ін. У своєму науковому доробку має біля 70 публікацій, серед яких навчально-методичні посібники з Грифом МОН, наукові статті, навчальні програми та методичні рекомендації.

Для студентів спеціальності “соціальна педагогіка” викладає навчальні дисципліни: “Основи дефектології”, “Соціально-педагогічна робота в закладах освіти”, “Соціально-педагогічна профілактика делінквентної поведінки”, “Основи професійної майстерності соціального педагога” та інші. Здійснює керівництво дипломними роботами студентів.

Останіна Ніна Степанівна

Останіна Ніна Степанівна, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри соціальної педагогіки і соціальної роботи закінчила в 1972 Чернігівське державне музичне училище, у 1980 році – філологічний факультет Ніжинського державного педагогічного інституту ім..М.В.Гоголя та в 1990 році – Київський державний інститут культури ім. О. Корнійчука за спеціальністю „Культурно-освітня робота”.

Працює в Ніжинській вищій школі з 1990 року. У 2005 році захистила кандидатську дисертацію на тему: “Проблеми організації клубної роботи з учнівською молоддю в педагогічній теорії та практиці України (1917-1931 рр.)” за спеціальністю 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки. Вчене звання доцента кафедри соціальної педагогіки і соціальної роботи присвоєно в 2005-му році.

З метою підвищення професійної майстерності у різні роки опанувала курс програми «Intel» Навчання для майбутнього», курс тренінгу-семінару від Лукаса Долса (Нідерланди) “Соціально-психологічне відновлення психологічно травмованих дітей засобами арт-терапії (музика, танець, театр)” за сприяння Товариства Незалежних Експертів (ТНЕ) та Голандської Фундації “Music and Beyond Foundation”.

Напрями наукової діяльності: модернізація системи підготовки працівників соціальної сфери в умовах євроінтеграції, організація клубної роботи з учнівською молоддю, соціальне виховання особистості в умовах дозвілля. Автор більше 80 наукових і науково методичних публікацій, серед яких: навчально-методичні посібники, методичні рекомендації, навчально-методичні комплекси, навчальні програми, наукові статі.

Працюючи на кафедрі соціальної педагогіки та соціальної роботи викладає навчальні дисципліни: для студентів денного та заочного відділення факультету психології та соціальної роботи:«Методика роботи в соціально-педагогічних закладах у літній період», «Соціально-педагогічна робота у сфері дозвілля», «Соціально-педагогічна робота у сфері дозвілля та основи сценарної роботи соціального педагога», «Організація клубної діяльності з учнівською молоддю»,  «Соціально-педагогічна робота з обдарованими дітьми», «Методологічні проблеми соціальної педагогіки», «Технології організації волонтерської діяльності», «Соціально-педагогічне проектування», «Соціалізація особистості», «Соціальна педагогіка» для студентів 5-х курсів денного та заочного відділення природничо-географічного, філологічного, історико-юридичного, фізико-математичного факультетів, факультетів культури і мистецтв та іноземних мов.

Член президії, академік Міжнародної академії культури безпеки, екології та здоров’я (МАКБЕЗ); член редколегії Всеукраїнського науково-методичного журналу «Основи здоров’я та фізична культура».

Сватенков Олександр Васильович

Кандидат педагогічних наук, доцент Сватенков Олександр Васильович (1982 року народження) працює у Ніжинській вищій школі з 2004 р. на посадах лаборанта, асистента (з 2008 р.), старшого викладача (2010-2012 рр.), доцента кафедри соціальної педагогіки і соціальної роботи. Захистив кандидатську дисертацію на тему: “Педагогічні умови захисту права дитини на сім'ю засобами соціальної реклами” за спеціальністю 13.00.05 – соціальна педагогіка. Свої наукові доробки Сватенков О.В. висвітлив у 18 наукових та науково-методичних працях. Основний напрямок наукових досліджень – професійна підготовка соціальних педагогів до здійснення рекламної діяльності у соціальній сфері.

Для студентів напряму підготовки та спеціальності “соціальна педагогіка” Сватенков О.В. викладає такі начальні дисципліни як “Соціальне проектування”, “Рекламно-інформаційні технології”, “Технології організації волонтерської діяльності” та інші. Керує виконанням дипломних досліджень студентів.

 

Хлєбік Світлана Ростиславівна

Доцент кафедри Хлєбік Світлана Ростиславівна (1956 року народження) закінчила музично-педагогічний факультет Ніжинського державного педагогічного інституту імені М.В.Гоголя у 1980 р. В 1992 р. захистила кандидатську дисертацію на тему: „Формування морально-естетичного досвіду молодших школярів засобами мистецтва" за спеціальністю 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки, доцент з 2000 р. Працює у Ніжинській вищій школі з 1982 р. на посадах концертмейстера (1982-1987 рр.), викладача (1987-1994 рр.), старшого викладача (1994-1997 рр.), доцента (з 1997 р.). Основний напрямок наукових досліджень – теорія і практика  соціалізації особистості в різних сферах життєдіяльності. Свої наукові доробки С.Р. Хлєбік висвітлила , більше ніж 80  публікаціях,  серед яких навчальні та навчально-методичні посібники, в тому числі з грифом МОН України,  наукові статті, навчальні програми , методичні рекомендації та навчально-методичні комплекси.

Для студентів спеціальності «Соціальна робота»  денної та заочної форми навчання факультету психології та соціальної роботи  викладає такі  навчальні дисципліни: “Соціалізація особистості”, “Соціальний супровід сім’ї”, “Інноваційні моделі надання соціальних послуг”, “Методика  роботи соціального гувернера” , «Соціальна робота в зарубіжних країнах», «Соціальна педагогіка» та інші, постійно  керує  , дипломними роботами студентів факультету та магістерськими дослідженнями.

Бондаренко Галина Григорівна

 Закінчила факультет початкового навчання Чернігівського державного педагогічного університету імені Т. Г. Шевченко у 1999 році зі спеціальності «вчитель початкових класів». Працювала вчителем початкових класів сільської малокомплектної школи (1999-2003р.р.). У 2003 р. прийшла на посаду старшого лаборанта кафедри соціальної педагогіки. У 2005 вступила до аспірантури за спеціальністю 13.00.01- загальна педагогіка та історія педагогіки. Тема дисертаційного дослідження: «Дидактичні умови організації групових форм навчально-пізнавальної діяльності учнів у малокомплектній початковій школі». З 2004 р. працювала за сумісництвом на посаді асистента кафедри соціальної педагогіки. Результати своїх наукових досліджень висвітлила у численних публікаціях, у фахових журналах та збірниках (в т.ч. міжнародних), навчально-методичних комплексах. 

З 2016 року асистент кафедри соціальної педагогіки і соціальної роботи.

Основний напрямок наукових інтересів – теоретичні та практичні засади підготовки майбутніх соціальних педагогів та соціальних працівників. Викладає практичні та лабораторні заняття з навчальних дисциплін: “Основи соціально-правового захисту особистості”, “Соціально-педагогічна робота в закладах освіти”, «Соціальний аудит та інспектування», «Конкретний випадок соціально-педагогічного захисту дітей та молоді», «Соціальна і демографічна статистика», «Основи волонтерської роботи», «Недержавний сектор у соціальній сфері», «Історія соціальної роботи», «Технології організації волонтерської діяльності». Є керівником навчальних та корекційно-реабілітаційних практик студентів. Постійно бере участь у Всеукраїнських та Міжнародних наукових конференціях, школах-семінарах, тренінгах, фестивалях. Являється керівником волонтерської групи, яка об’єднує студентів та магістрантів різних факультетів. Куратор студентської групи.

Контакти

16600, м.Ніжин Чернігівської області, вул.Графська, 2

Приймальна ректора: (04631) 7-19-67 

Приймальна комісія: (04631) 2-35-88

E-mail: ndu@ndu.edu.ua

Повний телефонний довідник

Партнери

     

   сайт програми ЄС Еразмус+

сайт Національного Еразмус-офісу

Google Analytics Alternative