Go to English

Факультет психології і соціальної роботи

Про кафедру

 ДО 90-РІЧЧЯ КАФЕДРИ ПЕДАГОГІКИ НІЖИНСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ МИКОЛИ ГОГОЛЯ

 Історія кожного навчального закладу – це історія його кафедр, викладачів. Вперше питання про відкриття кафедри педагогіки піднімається  28 вересня 1922 року на об’єднаному засідання предметних комісій факультету соціального виховання. Власне в інституті з’явилось дві педагогічні кафедри: теорії і практики соціального виховання (керівник В.О.Заболотський) та педології (посада завідуючого була вакантною). У кабінеті педології опрацьовувались такі дисципліни, як анатомія і фізіологія людини, педіатрія, педпсихологія, соціальна педологія.

 В лютому 1925 року було створено педолого-педагогічну секцію при кафедрі історії культури і мови, «предметом вивчення якої є об’єкт, суб’єкт, процес виховання і осередок». ЇЇ керівником було призначено спочатку професора Я.М.Колубовського, а згодом професора М.Ф.Даденкова. У 1930 році науково-дослідну кафедру закрили, не дивлячись на її вагомий внесок у розвиток української науки і культури.

У 19301931  навчальному році  діяльність кафедри педології було відновлено під керівництвом Рябка Митрофана Артемовича. У складі цієї кафедри працювали: М.С.Косенко (асистент), М.Ф.Проценко, С.С.Дяченко.

З 1931 року обов’язки завідувача кафедри виконував професор Забарний Іван Михайлович. Він цікавився питаннями дошкільного виховання, методикою позашкільної роботи в політехнічній школі. Членами кафедри педагогіки були Л.П.Первушов, К.Г.Тітов, С.М.Чебатарьов.

Керуючись постановою ЦК ВКП(б)від 05.09.1931 року і листом Сталіна, в робочий план кафедри були внесені такі моменти:

- перегляд програми з педагогіки та інших дисциплін педагогічного  циклу;

- перегляд викладання методик окремих шкільних дисциплін;

- перегляд організації практики студентів;

- участь кафедри в реалізації постанов ЦК ВКП(б) від 5/ІХ-1931 року серед масового вчительства;

- допомога школі в опанування активними методами роботи;

- боротьба на два фронти зі збоченнями від лінії партії;

- практичний перегляд педагогічної літератури в світлі листа Сталіна.

З осені 1932 року керівництво інституту вводить дипломні роботи для студентів-випускників усіх відділень. Провідна роль в цьому процесі належала кафедрі педагогіки.

З 1933 року кафедру педагогіки очолив Микола Федорович Даденков (1885-1955), який досліджував питання зарубіжної і вітчизняної історії педагогіки. Серед найактуальніших проблем кафедри були питання викладання педагогічних дисциплін та розробки програм з педагогіки. Її проекти створювали часом самі викладачі педагогіки, сміливо вносячи зміни і доповнення до офіційної програми НКО.

1933-1934 роки – найтрагічніші у великій історії Ніжинської вищої школи. Саме в цей час тут відбувалася перевірка ЦК ВКП(б) та чистка інститутської партійної організації. В результаті цих заходів та після прийняття постанови від 4 липня 1936 року «про педологічні перекручення в системі Наркомосів» було заборонено викладання педології, видання педагогічної літератури.

З 1936 до 1941 року існувала єдина кафедра педагогіки, яка охоплювала всі предмети педагогічного циклу. Завідував кафедрою професор М.Ф.Даденков.

Після визволення Ніжина (14 листопада 1943 року) куратором кафедри педагогіки було призначено Івана Ілліча Пенського (1892-1980). Він закінчив Полтавський учительський інститут, однорічну аспірантуру при Ленінградському педагогічному інституті ім. Герцена і одержав право викладати педагогіку.

З 1946 року виконувати обов’язки завідувача кафедри педагогіки і психології доручили Лідії Миколаївні Волковій (1892-1956). В її досвіді було учителювання в земських  школах, педучилищі, викладання педагогіки в Чернігівському педінституті.

Протягом 1945-1946 рр. на засіданнях кафедри розглядалися і обговорювались навчальні плани з педагогічних дисциплін, зміст білетів на державні та поточні іспити, наслідки іспитів і заліків з педагогічних предметів. У 1947 році можна було вже сказати, що кафедра в основному забезпечена кадрами. У її складі працював доцент В.І.Помагайба, канд. пед. наук І.І.Пенський, старші викладачі М.Ш.Кругляк та Л.М.Волкова, викладачі М.А.Лєскевич та Г.І.Копил. Наріжною проблемою кафедри стала ідея педагогізації всього навчально-виховного процесу педагогічного вузу.

У 1952-1953 рр. кафедра поповнилась одразу трьома асистентами (випускницями педагогічного факультету Київського державного педагогічного інституту ім. М.Горького) – Бородіною О.Л. (пізніше Богма0, Курило Н.В., Пінчук Т.Д.. Молодих спеціалістів було прикріплено до старших досвідчених викладачів.

У 1954 році кафедру педагогіки очолив Микола Андрійович Лєскевич. Кафедра активно брала участь в найрізноманітніших інститутських заходах, тримала зв’язки зі школами, керувала педпрактикою, займалася науковою діяльністю.

У 1968 році завідувачем кафедри було призначено Михайло Миколайович Фіцулу. Під його керівництвом викладачі кафедри опублікували 14 журнальних статей і 49 газетних. У серпні 1971 року кафедру знов очолив М.А.Лєскевич, оскільки М.М.Фіцула був обраний завідувачем кафедри Тернопільського педінституту.

У 1974 році кафедра педагогіки була об’єднана з кафедрою психології і налічувала тринадцять співробітників. А в 1983 році кафедра педагогіки знову почала своє існування як самостійна одиниця. Після розподілу на  кафедрі педагогіки залишились: Ю.В.Чернов (завідувач), І.П.Шевченко, Г.І.Штепура, Г.С.Корда, Т.Д.Пінчук, О.Л.Богма, Н.І.Яковець, Ж.М.Володчвенко, С.В.Тезікова, В.М.Чернова, Н.В.Іванова.  Ряди кафедри поповнили молоді викладачі: Конончук А.І., Суховєєва Н.М., Дубровський В.Л., Дубровська Л.О., В.М.Благінін, Н.І.Бєлкіна, О.М.Заніна, А.В.Василюк, С.І.Васьківська, Н.П.Пихтіна, С.О.Борисюк, Н.О.Падун. Проблемою наукових розвідок членів кафедри стала комплексна тема «Шляхи зближення загальноосвітньої і професійної школи на сучасному етапі».

Новий 1988-1989 рік кафедра педагогіки розпочала свою роботу під керівництвом Євгенії Іванівни Коваленко у двох напрямах: 1) спільна робота з органами народної освіти, школами, спрямована на удосконалення навчально-виховного процесу у вузі, підвищення якості підготовки сучасного вчителя; 2) спільна робота кафедри педагогіки і шкіл міста з удосконалення виховання учнів, підвищення кваліфікації вчителів.

З часом з відділенням нових спеціальностей з числа викладачів кафедри педагогіки були створені кафедри педагогічної майстерності ( завідувач - доц. Яковець Н.І.), соціальної педагогіки і соціальної роботи ( завідувач кафедри - Суховєєва Н.М.), дошкілької освіти (завідувач – доц. Пихтіна Н.П.)

У 2008 році до кафедри педагогіки була приєднана кафедра педагогічної майстерності, до складу якої ввійшло понад 20 викладачів. І 14 жовтня 2011 року кафедра педагогіки та педагогічної майстерності була перейменована в кафедру педагогіки до складу якої ввійшли: Є.І.Коваленко (завідувач), В.М.Благінін, Н.М.Стрельнікова, Н.О.Падун, Н.І.Бєлкіна, В.М.Кучерявець, Л.О.Дубровська, Ю.Г.Новгородська, І.І.Киричок, В.М.Солова, В.Л.Дубровський, М.О.Шевчук, Н.М.Демченко, Н.В.Білоусова С.І.Самаріна, О.В.Самойленко, Т.В.Гордієнко, О.А.Осавалюк.  

Кафедрою проводиться велика робота з підготовки навчально-методичної літератури з грифом МОН України («Родинно-сімейна енциклопедія», «Довідник класного керівника», «Методика роботи в літньому оздоровчому таборі», «Екологічне виховання учнів», «Енциклопедія батьківства: посібник із сімейного виховання», «Класні керівники: пошук інновації», «Методична робота в дошкільному навчальному закладі»).

За редакцією Є.І.Коваленко видаються «Наукові записки. Серія: Психолого-педагогічні науки». Кафедрою здійснюється підготовка та проведення науково-практичних міжнародних та всеукраїнських конференцій («Шляхи вдосконалення професійно-педагогічної підготовки вчителя в умовах перебудови вищої і середньої школи» (Ніжин, 1990); «Освіта і виховання в Польщі і Україні» (Ніжин, 1998); «Інновації у вищій освіті» (Ніжин, Київ 2004, 2005, 2007); «Професіоналізм педагогічних кадрів: сучасні підходи, концепції, досвід» (Ніжин, 2002); «Педагогічна і громадянська діяльність Софії Русової в контексті сучасності» (2006); «Видатні педагоги ХІХ ст., про виховання «нової людини» (М.Демков, М.Корф, К.Ушинський, М.Пирогов, С.Русова, М.Костомаров, М.Драгоманов та ін.) (2009); «Педагогічна спадщина Софії Русової в контексті сучасності» (Ніжин – Чернігів – Олешня, 2011).

Євгенія Іванівна Коваленко здійснює наукове керівництво комплексною темою кафедри «Розвиток школи і педагогічної науки в Україні в ХІХ-ХХ ст..». Викладачі та аспіранти кафедри  досліджують різні аспекти розвитку вітчизняної та зарубіжної педагогіки. При кафедрі з 1992 року діє аспірантура. За цей час підготовлено 26 кандидатів педагогічних наук.

Сьогодні на кафедрі працює 15 викладачів, з них 1 професор ( Коваленко Є.І.), 8 кандидатів педагогічних наук, вчене звання доцент, посада доцент ( Благінін В.М., Падун Н.О., Новгородська Ю.Г., Киричок І.І., Дубровська Л.О., Кучерявець, В.Г.Демченко Н.М., Білоусова Н.В.), 3 кандидати педагогічних наук, посада доцент (  Самойленко О.В., Самаріна С.І., Гордієнко Т.В.), 3 старших викладачі – Солова В.М., Дубровський В.Л., Шевчук М.О.

В даний час кафедра педагогіки є знаним в Україні науково-педагогічним осередком. Підтримує творчі зв’язки з багатьма вітчизняними та зарубіжними науковими установами.

Контакти

16600, м.Ніжин Чернігівської області, вул.Графська, 2

Приймальна ректора: (04631) 7-19-67 

Приймальна комісія: (04631) 2-35-88

E-mail: ndu@ndu.edu.ua

Повний телефонний довідник

Партнери

     

   сайт програми ЄС Еразмус+

сайт Національного Еразмус-офісу

Google Analytics Alternative