Персоналії

Папуча Микола Васильович - доктор психологічних наук, професор, завідувач кафедри загальної та практичної психології

Автор більше 150 наукових праць, в тому числі 3 монографії „Проблеми психології особистісного розвитку” та „Внутрішній світ особистості та його становлення”, „Особистість: розвиток, соціалізація, виховання”. Під його керівництвом захищено 2 кандидатські дисертації, його учні плідно розробляють ідеї свого вчителя в психологічній науці. М.В. Папуча постійно бере участь в конференціях різних напрямків, всеукраїнських та міжнародних, і користується пошаною широкого кола колег. Широке визнання наукової громадськості отримали результати досліджень, очолювані проф. М.В. Папучею (“Психологія особистісного розвитку” та  “Психологія структурування внутрішнього світу особистістю”).

Монографії:
Папуча М. В. Внутрішній світ людини та його становлення: [наукова монографія] / М. В. Папуча. – Ніжин: Видавець Лисенко М. М., 2011. – 656 с.
Папуча М. В. Проблеми психології особистісного розвитку / М. В. Папуча. – Ніжин: ПП Лисенко М. М., 2008. – 384 с.
Папуча М. В. Особистість: розвиток, соціалізація, виховання: монографія / М. В. Папуча, Т. Д. Кричковська.  – Ніжин: Редакційно-видавничий відділ НДПУ ім. М. Гоголя, 2001. – 147 с.

Підручники:
Максименко С. Д., Зайчук В. О., Клименко В. В., Папуча М. В., Соловієнко В. О. Загальна психологія: підручник [для студентів вищих навчальних закладів] / С. Д. Максименко, В. О. Зайчук, В. В. Клименко, М. В. Папуча, В. О. Соловієнко; [за загальною редакцією академіка С. Д. Максименка]. – [3-є вид., переробл. і доп.].  – Вінниця: Нова Книга, 2006. – 688 с.
Максименко С. Д., Максименко К. С., Папуча М. В. Психологія особистості / С. Д. Максименко, К. С. Максименко, М. В. Папуча; [за ред. Максименко С. Д.]. – К.: Видавництво ТОВ „КММ”, 2007. – 296 с.
Максименко С. Д., Коваль І. А., Максименко К. С., Папуча М. В. Медична психологія: підручник / С. Д. Максименко, І. А. Коваль, К. С. Максименко, М. В. Папуча; [за редакцією академіка Максименко С. Д.]. – Вінниця: Нова Книга, 2008. – 520 с.
Енциклопедія освіти / [Академія пед. наук України: головний ред. В. Г. Кремень]. – К.: Юрінком Інтер, 2008. – 1040 с.
Papucha N. V. Personality Begins with Love / N. V. Papucha // Maksymenko S. D. Psychological Nature of the Personality. – Kyiv: KMM, 2007. – P. 62–76.
Papucha N. V. The Internal World / N. V. Papucha // Maksymenko S. D. Psychological Nature of the Personality. – Kyiv: KMM, 2007. – P. 133–157.
Психологія і педагогіка: підручник / [С. Д. Максименко, М. Б. Євтух, В. В. Коваленко, М. М. Заброцький, О. О. Лазаренко, М. В. Папуча, Є. В. Тополов; за загальною редакцією С. Д. Максименка]. – Вінниця: Нова Книга, 2007. – 368 с.

Посібники:
Папуча М. В. Психологія ранньої юності: навчально-методичний посібник / М. В. Папуча.  – Ніжин: Редакційно-видавничий відділ НДПУ, 2001. – 137 с.
Папуча М. В. Психологія індивідуального підходу в навчанні / М. В. Папуча // Спеціальні курси з психології: [довідково-методичний посібник] . – Ніжин: НДПУ, 2001. – С. 7–10.
Папуча М. В. Вступ до клінічної психології: навчально-методичний посібник / Папуча М. В., Наказна. І. М. – Ніжин: Видавництво НДУ ім. М. Гоголя, 2008. – 195 с.
Проблемні питання практичної психології: [метод. посібник] / [ укл.: М. В. Папуча, Я. Ф. Андрєєва, Т. Г. Здоровець та ін.]. – 2-е вид., випр. та доп. – Ніжин: НДУ ім. М. Гоголя, 2012. – 79 с.
Загалом – понад 150 публікацій.

Нагороди і відзнаки: 
Відмінник освіти України (1998).
Нагороджений нагрудним знаком  «За наукові досягнення»  (2005).
Нагороджений почесною грамотою Головою Чернігівської обласної державної  адміністрації  «За вагомий особистий внесок у розвиток освіти області»
Нагороджений грамотою Кабінету міністрів України  «За багаторічну сумлінну працю та високий професіоналізм»(2011)

 

Доцент кафедри  Литовченко Ніна Федорівна.

У 2001 р. захистила кандидатську дисертацію «Розвиток інтерпретаційних процесів у майбутніх практичних психологів»  - за спеціальністю 19.00.07. – педагогічна та вікова психологія.

Основний напрямок наукових досліджень – психологічна герменевтика,  психологічне консультування та психотерапія. Має наукові публікації  (всього -   54, у тому числі 1 – у зарубіжному виданні), серед яких – наукові статті, навчальні програми, методичні рекомендації, навчально-методичні  посібники, у тому числі – з грифом  МОН України. Психолог-психотерапевт (сертифікація Західноєвропейського інституту психотерапії, PIFE).

 

Доцент кафедри Тимошенко Олексій Анатолійович.

В 2010 р. захистив кандидатську дисертацію на тему: “Формування суб’єктної орієнтованості особистості майбутнього практичного психолога” за спеціальністю 19.00.07 – педагогічна та вікова психологія . Основний напрямок наукових пошуків – екологічна психологія, методологічні та теоретичні проблеми сучасної психології, психологія свідомості. 

У своєму науковому доробку має більше 20 публікацій, серед яких навчально-методичні посібники, наукові статті, навчальні програми та методичні рекомендації.

 

Доцент кафедри Никоненко Олег Петрович.

В 1996 році захищає кандидатську дисертацію в Київському університеті ім. Тараса Шевченка за спеціальністю «фізіологія людини і тварин». В 2002 році присвоєно звання доцента кафедри психології. Основний напрямок наукових досліджень – психологія індивідуальних відмінностей. У своєму науковому наробку має понад 30 публікацій.  

 

Доцент кафедри Наконечна Марія Миколаївна.

В 2009 р. захистила кандидатську дисертацію на тему: “Допомога іншому як психологічний засіб розвитку особистості” за спеціальністю 19.00.01 – загальна психологія, історія психології. Основний напрямок наукових пошуків – просоціальна активність особистості, особистісна проактивність.

У своєму науковому доробку має більше 60 публікацій, серед яких монографія на тему „Допомога іншому: психологічні аспекти”, навчально-методичний посібник, наукові статті.

 

Доцент кафедри Никоненко Юлія Петрівна.

1996 р. захистила кандидатську дисертацію на тему: «Вплив руйнування септальної області мозку на водно-сольовий обмін та функції нирок» за спеціальністю 14.03.04–патологічна фізіологія, доцент кафедри психології,. У своєму науковому доробку Никоненко Юлія Петрівна має понад 50 наукових та науково-методичних праць. Основний напрямок наукового дослідження – психологічна деонтологія, клінічна психологія. Нині викладає навчальні курси: «Основи медичних знань», «Педіатрія», «Психологічна деонтологія», «Основи психологічної просвіти та профілактики», «Основи психофармакотерапії».

 

Доцент кафедри Шевченко Тетяна Миколаївна.

В 2009 р. захистила кандидатську дисертацію на тему: «Психологічні особливості реалізації вчителем гуманістичної позиції в педагогічній діяльності» за спеціальністю 19.00.05 – соціальна психологія; психологія соціальної роботи. Основний напрямок наукових пошуків – проблеми психології спілкування, психологія міжособистісних взаємин, особистісно-орієнтована взаємодія, особливості гуманізації освітнього простору, психологічні проблеми професійної підготовки та професійної діяльності психологів.

У своєму науковому доробку має понад 35 публікацій, серед яких навчально-методичні посібники, наукові статті, навчальні програми та методичні рекомендації.

 

Доцент кафедри Кошова Інна Вікторівна.

У 2008 р. захистила кандидатську дисертацію на тему: «Суб’єктивна інтерпретація ситуацій як чинник міжособистісних конфліктів» за  спеціальністю 19.00.05 – соціальна психологія; психологія соціальної роботи. Основний напрямок наукових пошуків –  конфліктологія,  практична психологія.

У своєму науковому доробку має понад 35 публікацій, серед яких навчально-методичні посібники, в тому числі з грифом МОН України, наукові статті, навчальні програми та методичні рекомендації.

 

Доцент кафедри Михайлова Оксана Іванівна.  

В 2012 р. захистила кандидатську дисертацію на тему: “Особливості усвідомлення зрілою особистістю відхилених життєвих альтернатив” за спеціальністю 19.00.07 – педагогічна та вікова психологія. Основний напрямок наукових пошуків –консультативна та корекційна психологія, групова психотерапія. 

У своєму науковому доробку має 25 публікацій, наукові статті, навчальні програми та методичні рекомендації.

 

Доцент кафедри Гетьман Тетяна Олександрівна

У 2014 році захистила кандидатську дисертацію на тему:  “Психологічні чинники збереження здоров’я молодших школярів”. По темі дослідження має понад 21 публікацій у фахових виданнях та 4 навчально-методичні посібники. Основний напрямок наукових досліджень – проблеми збереження здоров’я дітей, дефектологія, вікова та педагогічна психологія.

 

Старший викладач кафедри загальної та практичної психології  Наказна  Ірина  Михайлівна.

Закінчила дисертаційне дослідження на тему: «Особливості саморегуляції особистості з психосоматичними розладами». Основний напрямок наукових пошуків – дослідження психосоматичної проблематики.

У своєму науковому доробку має більше 20 публікацій, серед яких навчально-методичні посібники, в тому числі з грифом МОН України, наукові статті, навчальні програми та методичні рекомендації.

 

Старший викладач кафедри Шилова Галина Петрівна.

Тема наукового дослідження: „Психологічні особливості розвитку естетичної активності у старшокласників”.По темі дослідження має понад 35 публікацій у фахових виданнях.

 

Старший викладач кафедри загальної та практичної психології Кричковська Тетяна Домініківна.

У 2000 році отримала сертифікат Московського інституту прикладної психології по програмі «Психологія індивідуальності. Психодіагностика», у 2004 році – сертифікат учасника базового курсу з Позитивної психотерапії при Україно-Німецькому центрі позитивної психотерапії.

 Основний напрямок наукових пошуків – розвиток особистості, психологія аномального розвитку, а також роль освітнього середовища вузу у професійному становленні та самореалізації студентів. Викладає курси «Вікова психологія», «Педагогічна психологія»,  «Психологія аномального розвитку»,   «Розвиток особистості в нормі та патології», «Вікове психологічне консультування», «Проблеми дитячої психології». Розробила і читає  авторський спецкурс «Психологія перинатального розвитку».

У своєму науковому доробку має більше 50 публікацій, серед яких навчально-методичні посібники, в тому числі з грифом МОН України, наукові статті, навчальні програми та методичні рекомендації.

 

Старший викладач кафедризагальної та практичної психології Сватенкова Тетяна Іванівна.

Закінчила аспірантуру у 2015 році, та захистила кандидатську дисертацію за спеціальністю 19.00.07 – педагогічна та вікова психологія Інституту психології ім.. Г.С. Костюка НАПН України. Тема наукового дослідження: «Психологічні особливості екзистенційних переживань особистості в період ранньої юності». По темі дослідження має 14 публікацій  у фахових виданнях, 1- закордонне

 

Асистент кафедри Ковтун Алла Юріївна.

Тема наукового дослідження: «Формування психологічних засобів спілкування у майбутніх вчителів».  У своєму науковому доробку має понад 20 публікацій, серед яких навчальні посібники, хрестоматії, навчальні програми, статті у міжнародних та вітчизняних фахових виданнях. 

Асистент кафедри Півень Сергій Миколайович.

У 2012 р. закінчив аспірантуру за спеціальністю 19.00.07 – педагогічна та вікова  психологія, завершує наукове дослідження: “Особливості усвідомлення життєвого досвіду в ранньому юнацькому віці”. За темою дослідження має понад 8 публікацій у фахових виданнях. 

 

Асистент кафедризагальної та практичної психології Медвідь Євген Сергійович.

У 2013 р. закінчив аспірантуру за спеціальністю 19.00.07 –  педагогічна та вікова психологія, завершує наукове дослідження: “Мотиваційні детермінанти оповідання життєвих історій дорослими людьми”. По темі дослідження має понад 15 публікацій у фахових виданнях..

 

Асистент кафедри загальної та практичної психології Здоровець Тетяна Григорівна.

У 2014 р. закінчила аспірантуру за спеціальністю 19.00.07 - педагогічна та вікова психологія, завершує наукове дослідження: "Формування наративної компетентності майбутніх практичних психологів". По темі дослідження має 11 публікацій у фахових виданнях.

 

Асистент кафедри Кресан Ольга Дмитрівна.

У 2010 р. закінчила аспірантуру за спеціальністю 19.00.01– загальна психологія, історія психології. Тема наукового дослідження: «Психологічні особливості переживання та усвідомлення студентами життєвих подій» За темою дослідження має понад 25 публікацій, з них близько 20 у фахових виданнях та 1 закордонна публікація. Є автором 10 методичних посібників з курсів «Психологія особистості», «Психологія девіантної поведінки», «Загальна психологія» та ін.
Взяла участь у більш ніж 30 міжнародних, закордонних та всеукраїнських конференціях з психології.
Сертифікований психотерапевт у методі Позитивної психотерапії (Вісбаденська академія Позитивної психотерапії, Український Інститут Позитивної кроскультурної психотерапії (WAPP, Germany, 2008).

 

Асистент кафедри загальної та практичної психології  Оніщенко Ольга Миколаївна.

У 2014 р. закінчила аспірантуру за спеціальністю 19.00.07 – педагогічна та вікова психологія, завершує наукове дослідження: “Психолого-педагогічні умови формування життєстійкості студентської молоді”. По темі дослідження має 4 публікації у фахових виданнях.

 

Асистент кафедри Бойко Лілія Миколаївна.

У 2015 р. закінчила аспірантуру за спеціальністю 19.00.07 – педагогічна та вікова психологія, завершує наукове дослідження: “Психологічні особливості розвитку уявлень про світ у дошкільників”. По темі дослідження має 11 публікацій у фахових виданнях.

Контакти

16600, м.Ніжин Чернігівської області, вул.Графська, 2

Приймальна ректора: (04631) 7-19-67 

Приймальна комісія: (04631) 7-16-28

E-mail: ndu@ndu.edu.ua

Повний телефонни довідник

Партнери

     

  

Google Analytics Alternative