Go to English

Факультет психології і соціальної роботи

Персоналії

Папуча Микола Васильович

Папуча Микола Васильович - доктор психологічних наук, професор, завідувач кафедри загальної та практичної психології

Автор більше 150 наукових праць, в тому числі 3 монографії „Проблеми психології особистісного розвитку” та „Внутрішній світ особистості та його становлення”, „Особистість: розвиток, соціалізація, виховання”. Під його керівництвом захищено 2 кандидатські дисертації, його учні плідно розробляють ідеї свого вчителя в психологічній науці. М.В. Папуча постійно бере участь в конференціях різних напрямків, всеукраїнських та міжнародних, і користується пошаною широкого кола колег. Широке визнання наукової громадськості отримали результати досліджень, очолювані проф. М.В. Папучею (“Психологія особистісного розвитку” та  “Психологія структурування внутрішнього світу особистістю”).

 

 Монографії:

Папуча М. В. Внутрішній світ людини та його становлення: [наукова монографія] / М. В. Папуча. – Ніжин: Видавець Лисенко М. М., 2011. – 656 с.

Папуча М. В. Проблеми психології особистісного розвитку / М. В. Папуча. – Ніжин: ПП Лисенко М. М., 2008. – 384 с.

Папуча М. В. Особистість: розвиток, соціалізація, виховання: монографія / М. В. Папуча, Т. Д. Кричковська.  – Ніжин: Редакційно-видавничий відділ НДПУ ім. М. Гоголя, 2001. – 147 с.

 

 Підручники:

Максименко С. Д., Зайчук В. О., Клименко В. В., Папуча М. В., Соловієнко В. О. Загальна психологія: підручник [для студентів вищих навчальних закладів] / С. Д. Максименко, В. О. Зайчук, В. В. Клименко, М. В. Папуча, В. О. Соловієнко; [за загальною редакцією академіка С. Д. Максименка]. – [3-є вид., переробл. і доп.].  – Вінниця: Нова Книга, 2006. – 688 с.

Максименко С. Д., Максименко К. С., Папуча М. В. Психологія особистості / С. Д. Максименко, К. С. Максименко, М. В. Папуча; [за ред. Максименко С. Д.]. – К.: Видавництво ТОВ „КММ”, 2007. – 296 с.

Максименко С. Д., Коваль І. А., Максименко К. С., Папуча М. В. Медична психологія: підручник / С. Д. Максименко, І. А. Коваль, К. С. Максименко, М. В. Папуча; [за редакцією академіка Максименко С. Д.]. – Вінниця: Нова Книга, 2008. – 520 с.

Енциклопедія освіти / [Академія пед. наук України: головний ред. В. Г. Кремень]. – К.: Юрінком Інтер, 2008. – 1040 с.

Papucha N. V. Personality Begins with Love / N. V. Papucha // Maksymenko S. D. Psychological Nature of the Personality. – Kyiv: KMM, 2007. – P. 62–76.

Papucha N. V. The Internal World / N. V. Papucha // Maksymenko S. D. Psychological Nature of the Personality. – Kyiv: KMM, 2007. – P. 133–157.

Психологія і педагогіка: підручник / [С. Д. Максименко, М. Б. Євтух, В. В. Коваленко, М. М. Заброцький, О. О. Лазаренко, М. В. Папуча, Є. В. Тополов; за загальною редакцією С. Д. Максименка]. – Вінниця: Нова Книга, 2007. – 368 с.

 

Посібники:

Папуча М. В. Психологія ранньої юності: навчально-методичний посібник / М. В. Папуча.  – Ніжин: Редакційно-видавничий відділ НДПУ, 2001. – 137 с.

Папуча М. В. Психологія індивідуального підходу в навчанні / М. В. Папуча // Спеціальні курси з психології: [довідково-методичний посібник] . – Ніжин: НДПУ, 2001. – С. 7–10.

Папуча М. В. Вступ до клінічної психології: навчально-методичний посібник / Папуча М. В., Наказна. І. М. – Ніжин: Видавництво НДУ ім. М. Гоголя, 2008. – 195 с.

Проблемні питання практичної психології: [метод. посібник] / [ укл.: М. В. Папуча, Я. Ф. Андрєєва, Т. Г. Здоровець та ін.]. – 2-е вид., випр. та доп. – Ніжин: НДУ ім. М. Гоголя, 2012. – 79 с.

Загалом – понад 150 публікацій.

 

Нагороди і відзнаки:

Відмінник освіти України (1998).

Нагороджений нагрудним знаком  «За наукові досягнення»  (2005).

Нагороджений почесною грамотою Головою Чернігівської обласної державної  адміністрації  «За вагомий особистий внесок у розвиток освіти області»

Нагороджений грамотою Кабінету міністрів України  «За багаторічну сумлінну працю та високий професіоналізм»(2011) 

 

Литовченко Ніна ФедорівнаЛитовченко Ніна Федорівна - кандидат психологічних наук, доцент кафедри загальної та практичної психології.

Закінчила Київський   державний університет імені   Т.Г. Шевченка, за спеціальністю «Психологія».

Основні навчальні дисципліни, які викладає:

 - Кваліфікаційний рівень «бакалавр»: дисципліна «Основи психологічного консультування та психокорекції»;

 - Кваліфікаційний рівень «магістр»: дисципліна «Арттерапія».

Психотерапевтична підготовка: психодрама-терапевт  (сертифікат Європейського Інституту Психодрами, м.Берлін). Учасниця супервізорської програми PIFE.

Спеціальна підготовка: арт-терапія кризових станів (Інститут психотерапії та клінічної психології, м. Москва), організаційно-управлінське консультування (ВЕГИ, м. Санкт-Петербург), травмофокусована когнітивно-поведінкова психотерапія (УАКПТ, м. Львів).

 

Никоненко Олег Петрович

Никоненко Олег Петрович - Доцент кафедри.

Закінчив Ніжинський ордена Трудового Червоного Прапора державний педагогічний інститут ім. М.В.Гоголя  у 1990 році за спеціальністю „Біологія і хімія” та отримав кваліфікацію вчителя біології та хімії. Працює у Ніжинській вищій школі з 1990 року на посаді лаборанта на природничому факультеті. В 1993 році вступає до аспірантури при Інституті фізіології НАНУ ім. О.О.Богомольця за цільовим призначенням. В 1996 році захищає кандидатську дисертацію в Київському університеті ім. Тараса Шевченка за спеціальністю фізіологія людини і тварин. З 1996 року працює на посадах асистента (1996-1998 рр.), а з 1998 р. доцента кафедри психології. В 2002 році присвоєно звання доцента кафедри психології. Основний напрямок наукових досліджень – психологія індивідуальних відмінностей. У своєму науковому наробку має понад 30 публікацій. Наукові дослідження проводяться в руслі духовної парадигми. 

Впродовж багатьох років роботи на кафедрі загальної та практичної психології розробляв та викладав на різних спеціальностях психологічного фахового профілю навчальні курси: „Експериментальна психологія”; „Психодіагностика”; „Експериментальна психологія та психодіагносика”; „Психофізіологія”; „Психофізіологія та анатомія нервової системи людини”; „Основи нейрофізіології”; „Диференційна психологія”; „Когнітивна психологія та психометрика”; „Основи православної психології та антропології” та ін. 

Никоненко Юлія ПетрівнаНиконенко Юлія Петрівна

У 1997 р. захистила кандидатську дисертацію на тему: «Вплив руйнування бокових ядер перетинки головного мозку на функції нирок та водно-сольовий обмін» .

Основні наукові інтереси – клінічна психологія, психосоматика, психопрофілактика, психологічна деонтологія, психологія здоров’я .

У своєму науковому доробку має понад 75 публікацій, серед яких навчальні та навчально-методичні посібники,  наукові статті, навчальні програми та методичні рекомендації.

 

 

 

Кошова Інна ВікторівнаКошова Інна Вікторівна.

У 2008 р. захистила кандидатську дисертацію на тему: «Суб’єктивна інтерпретація ситуацій як чинник міжособистісних конфліктів».

Основні наукові інтереси – конфліктологія, наративна психологія, психодрама.

У своєму науковому доробку має понад 35 публікацій, серед яких навчально-методичні посібники, в тому числі з грифом МОН України, наукові статті, навчальні програми та методичні рекомендації.

Психодрама практик ( Psychodrama – Institut fur Europa Е. V., PIfE, Германия)

Шевченко Тетяна Миколаївна - кандидат психологічних наук, доцент кафедри загальної та практичної психології Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя.

Закінчила Ніжинський державний педагогічний університет імені Миколи Гоголя у 2001 р. за спеціальністю «Педагогіка і методика середньої освіти. Історія та народознавство» та здобула кваліфікацію вчителя історії та народознавства. За час навчання в НДПУ ім. М. Гоголя виконала навчальний план з додаткової спеціальності «Практична психологія» і здобула кваліфікацію практичного психолога в закладах освіти.

Працює у Ніжинській вищій школі з 2001 р. на посадах асистента (2001-2010 рр.,), а з 2010 р. – доцента кафедри загальної та практичної психології. У 2003-2006 рр., навчалася в цільовій аспірантурі в Інституті психології імені Г.С. Костюка НАПН України. В 2009 р. захистила кандидатську дисертацію на тему: «Психологічні особливості реалізації вчителем гуманістичної позиції в педагогічній діяльності» за спеціальністю 19.00.05 – соціальна психологія; психологія соціальної роботи.

Основний напрямок наукових пошуків – соціально-психологічні проблеми організації ефективної взаємодії в малих соціальних групах; проблеми міжособистісного спілкування; проблеми соціально-психологічного впливу; соціально-психологічні особливості розвитку стабільних та тимчасових великих груп; психологічні проблеми сучасної юридичної та політичної психології, конфліктології; сучасні методи викладання психології.

У своєму науковому доробку має понад 50 публікацій, серед яких навчально-методичні посібники, наукові статті, навчальні програми та методичні рекомендації.

Для студентів факультету психології та соціальної роботи розробила та викладає курси «Соціальна психологія», «Соціальна психологія та конфліктологія», «Соціальна психологія організацій», «Юридична психологія», «Юридична психологія та політична психологія», «Сучасні методи викладання психології». Керує дипломними та магістерськими дослідженнями студентів. Під керівництвом доц. Шевченко Т.М. було успішно захищено більше 20 дипломних робіт; підготовлені на опубліковані студентські наукові праці. Постійно бере участь у Всеукраїнських та Міжнародних наукових конференціях, семінарах, тренінгах та проходить курси підвищення кваліфікації.

 

Наконечна Марія МиколаївнаНаконечна Марія Миколаївна

Працює в Ніжинському державному університеті імені Миколи Гоголя з 2004 р. спочатку на посаді асистента, а потім (з 2010 р.) доцента кафедри загальної та практичної психології. Протягом 2004-2007 рр. перебувала в аспірантурі Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України. У 2009 році захистила кандидатську дисертацію «Допомога іншому як психологічний засіб розвитку особистості» за спеціальністю 19.00.01 – загальна психологія, історія психології. 

Наконечна М.М. на високому професійному рівні викладає такі курси, як «Історія психології», «Психологічна експертиза в клінічній практиці», «Психологія праці», «Практична психологія індивідуальності» та ін. Є автором монографії «Допомога іншому: психологічні аспекти» (2012 р.), автором розділу в англомовній монографії «Vocational Training: Some Problems and Contexts» (2016 р., Польща).

Протягом часу роботи в Ніжинському державному університеті Наконечна М.М. взяла участь в більш ніж 60 всеукраїнських та міжнародних науково-практичних конференціях. Опублікувала понад 20 статей у фахових виданнях, що входять до переліку, затвердженому ВАК України. Загалом має більше 80 публікацій.

Коло наукових інтересів – психологія інтерсуб’єктності, просоціальна активність особистості, допомога іншому, особистісний розвиток, історія української психології.

Михайлова Оксана Іванівна - кандидат психологічних наук, доцент кафедри загальної та практичної психології.

Закінчила Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя у 1999 році, у 2010 – аспірантуру у Національному педагогічному університеті імені М.П. Драгоманова. Працює в Ніжинській вищій школі з 2003р. на посадах лаборанта(2003-2005р.); асистента(2005-2013р) та доцента (з 2013р.) на кафедрі загальної та практичної психології. Педагогічний стаж 15 років.

У 2012 році захистила кандидатську дисертацію на тему: «Особливості усвідомлення зрілою особистістю відхилених життєвих альтернатив» у Вченій раді Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова за спеціальністю 19.00.07 – педагогічна та вікова психологія.

Викладає курси: «Групова психотерапія», «Консультативна психологія», «Посттравматичний стресовий синдром», «Психологія гри», «Психологія життєвої кризи», «Методика викладання психології», «Практикум з групової психокорекції»,

Сфера наукових інтересів: особливості психічних процесів дорослих людей (усвідомлення відхилених життєвих альтернатив), стрес та його наслідки для життя людини, особливості реформування сучасної вищої освіти, особливості взаємодії студент-викладач в умовах мінливого сьогодення.

Має наукові публікації (кількість: 25 публікацій). 

 

Гетьман Тетяна Олександрівна Гетьман Тетяна Олександрівна - доцент кафедри 

 У 2014 році захистила кандидатську дисертацію на тему:  “Психологічні чинники збереження здоров’я молодших школярів” за спеціальністю 19.00.07 – педагогічна та вікова психологія.  Основний напрямок наукових досліджень – проблеми збереження здоров’я дітей, дефектологія, вікова та педагогічна психологія, психологічні проблеми професійної підготовки та професійної діяльності психологів у галузі освіти.  Викладає курси «Вікова психологія та педагогічна психологія»,  «Психологія управління»,   «Дефектологія та спеціальна психологія», «Психологічна служба в системі освіти», «Екологіна психологія».

У своєму науковому доробку має понад 35 публікацій, серед яких навчально-методичні посібники, хрестоматії, наукові статті  у міжнародних та вітчизняних фахових виданнях, навчальні програми та методичні рекомендації. 

Шилова Галина ПетрівнаШилова Галина Петрівна – старший викладач кафедри загальної та практичної психології факультету психології та соціальної роботи Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя.

Науковий інтерес в сфері проблематики естетичної активності, психології мистецтва, етнопсихології, загальної психології. Автор більше 40 наукових статей і посібників. Зокрема, навчальні посібники «Індивідуальність як проблема загальної психології» (2016), «Етнопсихологія» (2010), статті «Емоції в контексті культурно-історичної теорії Л. С. Виготського» (2018), «До проблеми онтогенетичних аспектів сприймання краси» (2016), «Психологічна природа краси» (2016), «Естетична активність у контексті європейських цінностей» (2016), «Естетична активність і кризове суспільство» (2015), «Естетичний мотив в теоретичних поглядах С.Л.Рубінштейна» (2012), «Художній твір як предмет естетичної активності індивіду» (2011) та ін.

 

Ковтун Алла ЮріївнаКовтун Алла Юріївна 

Кандидат психологічних наук, доцент кафедри загальної та практичної психології факультету психології та соціальної роботи Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя.

У 2017 році захистила кандидатську дисертацію на тему: «Формування психологічних засобів педагогічного спілкування у майбутніх вчителів» за спеціальністю 19.00.07 – педагогічна та вікова психологія.

Викладає курси: «Психологія сімейних відносин», «Основи психосексології», «Зоопсихологія та порівняльна психологія», «Основи патопсихології».

У своєму науковому доробку має понад 35 публікацій, серед яких навчально-методичні посібники, хрестоматії, наукові статті  у міжнародних та вітчизняних фахових виданнях, навчальні програми та методичні рекомендації.

Коло наукових інтересів: психосексуальні особливості подружжя, особливості становлення сексуальності особистості.

Постійно бере участь у Всеукраїнських та Міжнародних наукових конференціях, семінарах, тренінгах та проходить курси підвищення кваліфікації в межах України та за кордоном.

Кресан Ольга Дмитрівна

Кресан Ольга Дмитрівна – доцент кафедри загальної та практичної психології, кандидат психологічних наук

У 2017 р. захистила кандидатську дисертацію за спеціальністю 19.00.01 – загальна психологія, історія психології, Інститут психології ім. Г. С. Костюка НАПН України. Тема наукового дослідження: «Психологічні особливості переживання та усвідомлення особистістю життєвих подій».

За темою дослідження має понад 50 публікацій, з них близько 30 у фахових виданнях.

Є автором 10 методичних посібників з курсів «Психологія особистості», «Психологія девіантної поведінки», «Загальна психологія» та ін.

Взяла участь у більш ніж 50 міжнародних, закордонних та всеукраїнських конференціях з психології.

Основний напрямок наукових пошуків – психологія особистості, психологічна герменевтика, наративна психологія, психологічна допомога особистості.

Сертифікований психотерапевт у методі Позитивної психотерапії (Вісбаденська академія Позитивної психотерапії, Український Інститут Позитивної кроскультурної психотерапії (WAPP, Germany, 2008).

 

Сватенкова Тетяна Іванівна, народилася 25 липня 1983 року.

У 2006 року закінчила Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя за спеціальністю «соціальний педагог; практичний психолог в освітніх установах - фахівець (диплом з відзнакою). Спеціалізація - психолого-педагогічне консультування в реабілітаційних центрах.

Протягом навчання активно займалася громадською діяльністю. Була редактором газети «Синій птах» (студентське громадське видання), за що у 2004 році редколегія газети була відзначена пам’ятним дипломом та нагородою за перше місце серед громадських ініціатив міста.

З 2011 по 2015 роки керувала студентською аматорською танцювальною студією BURLESQUE. За період роботи зі студентами було поставлено і презентовано 4 мюзикли, відвідано 16 всеукраїнських та міжнародних фестивалів танцювального мистецтва (Харків, Київ, Чернігів, Ніжин). Отримано 30 нагород (призери 1-3 ступеня), з яких Європейський фестиваль «Квітуча Чехія» (01-07.05.2012, Прага) – Дипломант 3 ступеня в номінації «Сучасна хореографія».

У 2005-2007 роках працювала лаборантом навчально-методичного кабінету факультету психології та соціальної роботи. З 2007 по 2015 обіймала посаду асистента кафедри загальної та практичної психології факультету психології та соціальної роботи НДУ імені Миколи Гоголя.

Сертифікований психотерапевт у методі Позитивної психотерапії (Вісбаденська академія Позитивної психотерапії, Український Інститут Позитивної кроскультурної психотерапії (WAPP, Germany, 2008), Wiesbaden Academy of Psychoteherapy. Certificate № L-002.

У 2007 році вступила до аспірантури інституту психології ім.Г.С.Костюка НАПН України в м.Київ за спеціальністю 19.00.07 – педагогічна та вікова психологія.

19.05.2015 року успішно захистила кандидатську дисертацію на тему «Психологічні особливості екзистенційних переживань особистості у період ранньої юності». Отримала вчене звання кандидата психологічних наук у вересні 2015 року.

Із серпня 2015 року працювала на посаді старшого викладача кафедри загальної та практичної психології факультету психології та соціальної роботи НДУ імені Миколи Гоголя, з 20018 – на посаді доцента.

Має подяку від Державної наукової установи «Енциклопедичне видавництво» за участь у підготовці першого тому Великої української енциклопедії.

Прийняла участь у 28 наукових зібраннях (конференціях, семінарах, симпозіумах, круглих столах), з них 13 міжнародного рівня.

На даний момент має 33 наукових публікаціїї у фахових та наукометричних (6 статей) збірниках, з них – 3 друкованих праці:

  1. Психологічні особливості переживання екзистенційної кризи особистості у юнацькому віці: монографія / Т.І.Сватенкова.  – Ніжин : НДУ імені Миколи Гоголя, 2018.
  2. Методологічні та теоретичні проблеми психології: навчальний посібник / Сватенкова Т.І., Тимошенко О.А. – Ніжин : НДУ імені Миколи Гоголя, 2018.
  3. Development of emotional intelligence of a child. The experience of practical psychologist. Tatiana Svatenkova. (монографія)SIA OmniScriptum Publishing Brivibas gatve 1 97, LV-103 9 Riga, Latvia,  2018.

23.05.2018 успішно склала тест  Aptis та отримала сертифікат від Individual British Council про знання англійської мови рівень CEFR Skill С.

Рішенням вченої ради університету від 31 січня 2019 року отримала диплом лауреата у номінації «Молодий науковець року університету - 2018».

Медвідь Євген СергійовичМедвідь Євген Сергійович - асистент кафедри

У 2013 р. закінчив аспірантуру за спеціальністю 19.00.07 –  педагогічна та вікова психологія, завершує наукове дослідження: “Мотиваційні детермінанти оповідання життєвих історій дорослими людьми”. По темі дослідження має понад 15 публікацій у фахових виданнях. Коло наукових інтересів: психологічна герменевтика, нарративна психологія та психотерапія, психологія несвідомого, постнекласичний вектор сучасної науки.

Здоровець Тетяна ГригорівнаЗдоровець Тетяна Григорівна - асистент кафедра

У 2014 р. закінчила аспірантуру Національного педагогічного університету ім. М.П. Драгоманова за спеціальністю 19.00.07 –  педагогічна та вікова психологія. Тема наукового дослідження: "Формування наративної компетентності майбутніх практичних психологів". По темі дослідження має  18 публікацій у фахових виданнях. Взяла участь у 20 міжнародних, закордонних та всеукраїнських конференціях з психології.

Коло наукових інтересів: психологічна герменевтика, нарративна психологія та психотерапія, психологія професійної компетентності.

Оніщенко Ольга Миколаївна

Оніщенко Ольга Миколаївна - асистент кафедри

У 2014 р. закінчила аспірантуру за спеціальністю 19.00.07 – педагогічна та вікова психологія, завершує наукове дослідження: “ Психолого-педагогічні умови формування життєстійкості студентської молоді ”. По темі дослідження має 5 публікації у фахових виданнях.

Читає навчальні курси: Сучасні інформаційні технології при викладанні фахових дисциплін, Тренінг ефективної поведінки у конфлікті, Психологію свідомості.

Міняйло Світлана Ростиславівна

Міняйло Світлана Ростиславівна - асистент кафедри.

У 2016 р. закінчила аспірантуру Інституту психології ім. Г. С. Костюка НАПН України  за спеціальністю 19.00.07 –  педагогічна та вікова психологія. Тема наукового дослідження: “Особливості переживання та їх специфіка у старших школярів із дистантних сімей”. По темі дослідження має понад 15 публікацій у фахових виданнях. Коло наукових інтересів: психологія переживання, психологічна допомога особистості, особистісний розвиток, психологічна експертиза в клінічній практиці.

Взяла участь у більш ніж 20 міжнародних, закордонних та всеукраїнських конференціях з психології. 

Контакти

16600, м.Ніжин Чернігівської області, вул.Графська, 2

Приймальна ректора: (04631) 7-19-67 

Приймальна комісія: (04631) 2-35-88

E-mail: ndu@ndu.edu.ua

Повний телефонний довідник

Партнери

     

   сайт програми ЄС Еразмус+

сайт Національного Еразмус-офісу

Google Analytics Alternative