Go to English

Персоналії

Професорсько-викладацький склад кафедри 

Завідувач кафедрою

Суховєєв Володимир Володимирович

Заслужений діяч науки і техніки Ураїни, доктор хімічних наук, професор

Народився у 1953 році, а в 1980 – закінчив природничий факультет Ніжинського державного ордена Трудового Червоного Прапора педагогічний інститут імені М.В.Гоголя та аспірантуру Відділення нафтохімії Інституту фізико-органічної хімії та вуглехімії АН України (1984).

Кандидат хімічних наук (1987), доцент (1989), доктор хімічних наук (2009).

Працює у Ніжинський вищій школі з 1980 року на посадах асистента (1980-1988), старшого викладача (1988-1989), доцента (1989-1991), заступника декана природничо-географічного факультету (1991-1996), завідувача підготовчого відділення (1996-1998), директора навчально-методичного центру університету в м.Новгород-Сіверському (1999-2002), проректора з навчальної роботи (2002-2004), проректора з науково-педагогічної та методичної роботи (2004-2006), професора кафедри хімії (2006–2009) а з грудня 2009 року – завідувача кафедри хімії, професора.

Основний напрямок наукових досліджень – нафтохімія.

Плідно займається науковою та навчально-методичною роботою. Зокрема, у 1994 році ініціює створення спільної з Інститутом біоорганічної хімії та нафтохімії НАН України проблемної науково-дослідної лабораторії. На її базі було виконано 4 кандидатські і 1 докторське дослідження, чотири теми за державним замовленням, розроблено і запатентовано синтетичну оливу і три нових регулятори росту рослин.

Є співкерівником дисертаційної роботи Г.Г.Сенченко (1993 р.) і науковим керівником дисертаційних робіт О.В.Москаленка (2000 р.) і С.О.Приплавко (2008 р.).

За результатами досліджень розроблено чотири нові поліфункціональні присадки до мастил, що виявляють високі протизношувальні, антифрикційні та антиокиснювальні властивості. Експлуатаційні дослідження мастил з використанням одержаних присадок на автомобілях КАМАЗ та тракторах Т‑150, К-750 свідчать про їх високі хімотологічні властивості, що дозволило рекомендувати їх для застосування у гідросистемах автотракторної техніки як в Україні, так і за її межами.

Дослідження на бiологiчну активність металокомплексів, що синтезовані Суховєєвим В.В. зі співавторами, показали їх ефективність як фунгіцидів, бактерицидів, антивірусних та рiстрегулюючих речовин. Так, за даними науково-дослідних станцій України, запатентовані препарати Кристалін, Славутич і Оксамит підвищують польову схожість насіння рослин озимої пшениці та цукрових буряків, їх урожайність і якість продукції. Тому зазначені препарати рекомендовані для використання як елементи технології при вирощуванні сільськогосподарських культур в умовах  південного Полісся України.

Науковий доробок В.В.Суховєєва налічує 475 друкованих праць, у тому числі у тому числі 2 монографій, 25 навчальних і навчально-методичних посібників, 30 патентів та 2 авторських свідоцтва, 10 оглядів і понад 150 статей. Навчальному посібнику „Органічна хімія” надано гриф МОН України. Лише за останні 5 років ним видано 6 посібників, одержано 26 патентів на нові речовини, що виявляють фармакологічні властивості, організовано та проведено 6 міжнародних науково-практичних конференцій.

Викладає дисципліни: «Хімія органічна», «Органічна хімія», «Нафтохімія», «Біонеорганічна хімія», «Хімія комплексних сполук», «Основи наукових досліджень», «Методологія та організація наукових досліджень».

Суховєєв В.В. користується визнанням і авторитетом у широких колах наукової та педагогічної громадськості України. Він – Відмінник освіти України (1995). Неодноразовий переможець конкурсу університету «Кращий науковець року». За особистий вагомий внесок у винахідницьку та раціоналізаторську роботу нагороджений Грамотою Державного департаменту інтелектуальної власності України (2001 р.), за сумлінну і плідну навчально-методичну та наукову роботу – Почесною Грамотою Міністерства освіти і науки України (2005). За вагомий особистий внесок у забезпечення розвитку вітчизняної науки нагороджений Подякою Прем’єр-міністра України (2010 р.).

За вагомий особистий внесок у розвиток вітчизняної науки, зміцнення науково-технічного потенціалу України, багаторічну сумлінну працю та високий професіоналізм Указом Президента України №217/2016 ” від 18 травня 2016 року Суховєєву Володимиру Володимировичу присвоєно почесне звання «Заслужений діяч науки і техніки Ураїни», а Вченою радою НДУ і Миколи Гоголя – почесне звання «Заслужений працівник Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя» (2018).

За вагомий особистий внесок у розвиток вітчизняної науки та сумлінну працю в галузі вищої освіти Чернігівщини в ім’я незалежної України Суховєєв В.В. нагороджений дипломом Лауреата щорічної обласної Премії імені Георгія Вороного (2018).

 Демченко Анатолій Михайлович

Заслужений винахідник України,доктор фармацевтичних наук, професор

Народився у 1958 році, а в 1980 – закінчив Київський державний університет імені Т.Г.Шевченка за спеціальністю «Хімія – органічна хімія» та здобув кваліфікацію хіміка, викладача хімії. Розпочав свою трудову діяльність на кафедрі органічної хімії зазначеного ЗВО. В 1982 році вступив до заочної аспірантури. З 1995 по 1998 роки Демченко А.М. навчався в цільовій докторантурі Інституту органічної хімії НАН України (науковий консультант – академік НАН України М.О. Лозинський).

Кандидат хімічних наук (з 1986), доцент (з 1991), доктор фармацевтичних наук (2001), професор (2004).

Нагороджений медаллю з премією Президією Академії Наук УРСР за кращу наукову роботу з хімії конкурсу молодих вчених (1990).

Викладає лекційні курси навчальних дисциплін: «Фармацевтична хімія», «Фармакологія», «Сучасні напрямки пошуку лікарських засобів», «Медична хімія».

Професор Демченко Анатолій Михайлович є автором понад 110 патентів України та авторських свідоцтв і понад 350 інших наукових публікацій, в яких запропоновані розробки і впровадження у вітчизняне виробництво лікарських засобів та інших практично значущих речовин, які знайшли застосування у народному господарстві України. Так, на фармацевтичному заводі АСТРАФАРМ вироблено першу партію блістерів для клінічних випробувань інноваційного анальгетика ПІРОДАЗОЛ, що синтезований проф. А.М.Демченком. Окрім цього, знайдено вітчизняні противірусні препарати щодо Н1N1, SARS, MERS-CoV тощо.

Запатентовані також групи речовин, що мають кардіопротекторну та вазодилататорну дії. Знайдені перспективні сполуки, які мають протизапальні, протисудомні, спазмолітичні, протипухлинні, антибактеріальні та антиоксидантні властивості, що перевищують відомі міжнародні стандарти.

За вагомий особистий внесок у розвиток вітчизняної науки, зміцнення науково-технічного потенціалу України, багаторічну сумлінну працю та високий професіоналізм Демченку А.М. присвоєно почесне звання «Заслужений винахідник України» (2018 р.).

Лукашова Ніна Іванівна

Доктор педагогічних наук, професор

Народилася у 1944 році, а в 1966 – закінчила Ніжинський державний педагогічний інститут ім. М.В. Гоголя за спеціальністю «Біологія і основи сільськогосподарського виробництва» та здобула кваліфікацію вчителя біології, хімії і основ сільського господарства середньої школи. З 1966 року по 1967 рік працювала вчителем хімії Кам’янець-Подільської сш № 15. З 1967 року і дотепер працює в Ніжинському державному університеті імені Миколи Гоголя, пройшовши шлях викладача кафедри хімії на умовах погодинної оплати праці (1967–1969 рр.), асистента (1969–1983 рр.), старшого викладача (1983–1985 рр.), доцента (1985–1991 рр.), зав. кафедрою хімії (1991–2003 рр.), доцента (2003–2011 рр.), професора кафедри хімії з 2011 року і до теперішнього часу.

У 1982 році після закінчення заочної аспірантури в Московському педагогічному інституті імені В.І. Леніна захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.02 – методика викладання хімії на тему «Розвиток професійних інтересів студентів педагогічного інституту при підготовці вчителя хімії». У 1987 р. їй було присвоєно вчене звання доцента кафедри хімії.

У 2011 році захистила дисертацію «Становлення і розвиток методики навчання хімії в загальноосвітніх школах України» на здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук за спеціальністю 13.00.02 – теорія та методика навчання (хімія). У 2013 році отримала вчене звання професора кафедри хімії.

Викладає лекційні курси та проводить практичні й лабораторні заняття з таких навчальних дисциплін: «Методика навчання хімії у старшій профільній школі», «Методика рішення олімпіадних задач з хімії», «Методика викладання хімії у закладах вищої освіти». Керує курсовими та магістерськими роботами, має спільні публікації зі студентами.

Лукашова Н.І. є членом методичної комісії природничо-географічного факультету та Методичної Ради університету.

Входить до складу редакційної колегії Наукових записок (Серія «Психолого-педагогічні науки») Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя.

З 2011 року і дотепер є членом спеціалізованої вченої ради К 26.452.05 в Інституті педагогіки НАПН України.

Виступала офіційним опонентом однієї докторської та 10-ти кандидатських дисертацій зі спеціальності 13.00.02 – теорія та методика навчання (хімія).

Багаторічна науково-педагогічна діяльність Лукашової Н.І. у Ніжинському державному університеті імені Миколи Гоголя відзначена: знаками «Відмінник народної освіти УРСР» (1990 р.), «Василь Сухомлинський» (2007 р.), Почесними грамотами МОН України. За вагомий внесок у розвиток університету нагороджена нагрудним знаком «Заслужений працівник Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя».

Лукашова Н.І. має біля 160 публікацій наукового та навчально-методичного характеру. Серед них монографія, шкільні підручники, навчальні та навчально-методичні посібники, статті та тези доповідей.

Потебня Григорій Платонович

заслужений діяч науки і техніки України,доктор медичних наук, професор

 Народився у 1953 році, а в 1979 – закінчив Київський медичний інститут за спеціальністю гігієна, санітарія, епідеміологія та здобув кваліфікацію лікаря-гігієніста, епідеміолога. Розпочав свою трудову діяльність у Київському науково-дослідному інституті інфекційних хвороб. У 1981 році вступив до аспірантури з відривом від виробництва за спеціальністю «онкологія». У 1984 році Потебні Г.П. присуджена вчена ступінь кандидата медичних наук. З 1992 року працював на посаді зав. лабораторією Інституту експеримнтальної патології, онкології та радіобіології ім. Р.Є.Кавецького НАН України. Вчене звання старшого наукового співробітника зі спеціальності онкологія присвоєно у 1995 році. З 1997 року працює на посаді заступника директора з наукової роботи Інституту експеримнтальної патології, онкології та радіобіології ім. Р.Є.Кавецького НАН України. На підставі прилюдного захисту дисертації у 2003 р. Потебні Г.П. присуджено науковий ступінь доктора медичних наук зі спеціальності онкологія. У 2010 році рішенням Атестаційної колегії присвоєно вчене звання професора зі спеціальності 14.01.07 – Онкологія.

Указом Президента України у 2012 році Потебні Г.П. присвоєно почесне звання «Заслужений діяч науки і техніки України».

За роботу «Фундаментальні основи реалізації механізмів протипухлинного захисту організму» присуджена Державна премія України в галузі науки і техніки 2016 року.

З 2018 року працює на посаді професора кафедри хімії Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя.

Викладає лекційні курси навчальних дисциплін: Фармакогнозія, ДНК технології.

Федченкова Юлія Анатоліївна

доктор фармацевтичних наук, професор кафедри хімії та фармації

Народилася у 1978 році, у 2001 році закінчила Українську фармацевтичну академію (УкрФА) зі спеціальності «Фармація» і здобула кваліфікацію провізора загального профілю. Пройшла інтернатуру, працювала у деканаті Національного фармацевтичного університету (НФаУ) та за сумісництвом у культурному центрі університету.

У 2006 році закінчила аспірантуру з відривом від виробництва при кафедрі ботаніки НФаУ. Викладала курс фармацевтичної та медичної ботаніки. У квітні 2009 року захистила кандидатську дисертацію на тему: «Фармакогностичне вивчення деяких представників роду Клен та перспективи використання їх у медицині».

У 2012 році отримала звання доцента кафедри ботаніки. На кафедрі фармакогнозії НФаУ викладала дисципліни: «Фармакогнозія» та «Ресурсознавство лікарських рослин». З 2013 по 2016 р.р. – докторант кафедри хімії природних сполук НФаУ.

У 2018 році захистила докторську дисертацію за спеціальністю 15.00.02 – фармацевтична хімія та фармакогнозія на тему: «Фармакогностичне дослідження рослин родин березові, гарбузові, глухокропивові та створення субстанцій на їх основі».

На посаді професора кафедри хімії та фармації Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя – з жовтня 2018 року.

Основний напрямок наукових досліджень – фармакогностичне вивчення поширених вітчизняних рослин з метою створення нових лікарських засобів.

Має понад 90 наукових і науково-методичних праць.

Нагороджена грамотою НФаУ за сумлінну працю та внесок у підготовку висококваліфікаційних фармацевтичних кадрів.

Москаленко Олег Вадимович

кандидат хімічних наук, доцент

Народився у 1972 році, а в 1994 – закінчив Ніжинський державний педагогічний інститут ім. М.В. Гоголя, за спеціальністю «Біологія і хімія» та здобув кваліфікацію: вчитель біології і хімії. Впродовж 1994–1998 рр. навчався в аспірантурі Інституту біоорганічної хімії та нафтохімії НАН України за спеціальністю 02.00.13 «Нафтохімія та вуглехімія». У 2000 р. захистив кандидатську дисертацію «Органодитіофосфати металів: протизношувальні та біологічні властивості» й одержав учений ступінь кандидата хімічних наук. У 2004 р. одержав вчене звання доцента кафедри хімії Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя. Москаленко О.В. працює у Ніжинському виші з 1994 року – у Спільній проблемній науково-дослідній лабораторії Ніжинського державного педагогічного інституту ім. М.В. Гоголя та Інституту біоорганічної хімії та нафтохімії НАН України по вивченню гетероциклічних металокомплексних сполук на посадах: наукового співробітника (1994 р.) та старшого наукового співробітника (2000 р.). У 2000 р. прийнятий на посаду викладача кафедри хімії, переведений на посаду доцента кафедри (2001 р.). З 2003 по 2007 р. очолював кафедру хімії, а з 2007 року по теперішній час є доцентом кафедри.

Викладає лекційні курси навчальних дисциплін «Харчова хімія», «Фармацевтичне виробництво», «Біоорганічна хімія», «Хімічна технологія», «Сучасні методи встановлення структури хімічних сполук та матеріалів».

Москаленко О.В. був членом журі Всеукраїнської олімпіади з хімії, Всеукраїнського турніру юних хіміків, здійснював підготовку команд учнів шкіл міста до участі у Всеукраїнських турнірах юних хіміків. Він є вчителем-методистом з хімії Ніжинського ліцею Ніжинської міської ради при НДУ імені Миколи Гоголя. За підготовку переможця ІІІ етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів – членів Малої академії наук України у 2006 р. нагороджений Грамотою МОН України, а за багаторічну сумлінну працю та значний особистий внесок у підготовку висококваліфікованих спеціалістів, плідну науково-педагогічну діяльність був нагороджений у 2007 р. Почесною грамотою МОН України.

У 2016 р. нагороджений відзнакою Міністерства освіти і науки України«Відмінник освіти».

Москаленко О.В. має близько 80 друкованих праць, серед яких 8 навчальних і навчально-методичних посібників, 6 патентів, 36 статей та оглядів. За результатами досліджень розроблені три нові поліфункціональні присадки, що впроваджені в практику. Одна з них захищена патентом України.

Циганков Сергій Андрійович

кандидат хімічних наук, доцент

Народився у 1977 році, а в 1999 – закінчив Ніжинський державний педагогічний університет імені Миколи Гоголя за спеціальністю «Біологія і хімія» та здобув кваліфікацію: вчитель біології і хімії та основ валеології. Впродовж 1999–2002 рр. навчався в аспірантурі Інституту біоорганічної хімії та нафтохімії НАН України. У 2005 р. захистив кандидатську дисертацію «Кластери кобальту Co3(m3–C–X)(CO)9 – стабілізатори окиснення органічних сполук» за спеціальністю 02.00.13 «нафтохімія та вуглехімія» та одержав вчений ступінь кандидата хімічних наук. У 2008 р. одержав вчене звання доцента кафедри хімії Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя. Циганков С.А. працює у Ніжинському державному університеті імені Миколи Гоголя з 2001 року на посадах: асистента (2001 р.), доцента кафедри хімії з 2005 року по теперішній час.

Викладає дисципліни: «Загальна хімія», «Неорганічна хімія», «Будова речовини», «Аналітична хімія», «Нанохімія і нанотехнології», «Фізична та колоїдна хімія».

Циганков С.А. має понад 70 друкованих праць, серед яких 5 навчальних і навчально-методичних посібників, 1 патент, 18 статей та оглядів. За результатами досліджень розроблено нову поліфункціональну присадку, яка захищена патентом України.

Швидко Олена Володимирівна

старший викладач

Народилася у 1967 році, а в 1991 – закінчила Ніжинський державний педагогічний інститут ім. М.В. Гоголя за спеціальністю: «біологія і хімія» та здобула кваліфікацію – вчитель біології і хімії. Впродовж 1996–2000 рр. навчалась в аспірантурі при Інституті біоорганічної хімії та нафтохімії НАН України за спеціальністю 02.00.13 нафтохімія та вуглехімія (102 Хімія).

Працює в Ніжинській вищій школі з 1992 року на посадах: методиста заочної форми навчання (1992–2001), асистента кафедри хімії (2001–2004), викладача кафедри хімії (2004–2015), старшого викладача кафедри хімії – з 2015 року і по теперішній час. Виконувала також обов’язки заступника декана природничо-географічного факультету з заочної та післядипломної освіти (з 2003 по 2009 рр.).

Основний напрямок наукових досліджень – нафтохімія.

Науковий та методичний доробок складає понад 30 друкованих праць. Викладає курси: «Фізична і колоїдна хімія», «Аналітична хімія».

За сумісництвом працює у Ніжинському ліцеї Ніжинської міської ради при НДУ ім. М. Гоголя. Викладає хімію у профільних класах. Є вчителем-методистом. Систематично готує переможців ІІ та ІІІ етапів учнівських олімпіад з хімії. Входить до складу журі ІІІ етапу Всеукраїнської олімпіади з хімії.

За багаторічну сумлінну працю та значний особистий внесок у підготовку висококваліфікованих спеціалістів, плідну науково-педагогічну діяльність була нагороджена грамотами Міністерства освіти України.

Лаборанти кафедри

Контакти

16600, м.Ніжин Чернігівської області, вул.Графська, 2

Приймальна ректора: (04631) 7-19-67 

Приймальна комісія: (04631) 2-35-88

E-mail: ndu@ndu.edu.ua

Повний телефонний довідник

Партнери

     

   сайт програми ЄС Еразмус+

сайт Національного Еразмус-офісу

Google Analytics Alternative