ННІ природничо-математичних, медико-біологічних наук та інформаційних технологій

Директорат

Кафедра біології

Кафедра географії, туризму та спорту

Кафедра хімії та фармації

Кафедра інформаційних технологій, фізико-математичних та економічних наук

Музеї ННІ

Спеціальності для вступу

Навчальне середовище УНІКОМ

Новини ННІ

Матеріали конференцій

Науковий журнал «Наукові записки. Біологічні науки» / Scientific journal «Research notes. Biology research»

Про кафедру

Хімія як навчальна дисципліна у Ніжинській вищій школі має глибокі історичні корені. Ще Статутом фізико-математичного ліцею (1832-1840) передбачалося функціонування хімічної лабораторії, а ліцеїсти поряд з прикладною математикою, фізикою, вивчали хімію і технологію.

Але кафедра хімії, як структурна наукова одиниця Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя, розпочинає своє становлення з 1933 року, коли у Ніжинському педагогічному інституті почала створюватися матеріально-технічна база для відкриття природничого факультету. На посаду завідувача кафедри було призначено О.П.Іванова.

У 1934 році було відкрито факультет природознавства Ніжинського педагогічного інституту. Кафедра хімії, як складова цього факультету, здійснювала свій розвиток в умовах значної плинності кадрового складу, його неукомплектованості, частої зміни завідувачів.

Велика Вітчизняна війна на декілька років перервала навчальний процес в інституті і його відновлення розпочалось відразу після звільнення Ніжина від німецьких окупантів (1943 р.). У повоєнний час кафедру хімії очолює доцент М.М.Копнін та викладачі А.Я.Легун та В.І.Горбенко.

В середині п’ятидесятих років склад кафедри хімії докорінно змінюється завдяки  поповненню новими викладачами  (М.П.Солдатовим, О.М.Барамом, Г.Є.Кислинською).

З 1955 року по 1956 рік кафедру хімії очолює ст. викладач М.П.Солдатов, випускник Дніпропетровського хіміко-технологічного інституту (працював на кафедрі у 1950–1976 роки) користувався щирою повагою серед своїх колег, студентів, учителів хімії.

 У 1952 році на посаду старшого викладача призначається О.М.Барам, який через чотири роки стає доцентом кафедри, а незабаром і її завідувачем, перебуваючи на цій посаді до 1976 року. За його керівництва змінилось ставлення до навчального процесу, значно зросла теоретична наповнюваність хімічних дисциплін і матеріальна база кафедри.

Піклуючись про підготовку кадрів вищої кваліфікації, О.М.Барам залучає до роботи на кафедрі старшого наукового співробітника О.С.Косихіна і кращих випускників факультету Ніжинського педагогічного інституту та інших вузів України (В.І.Семеніхіна, І.І.Кочергу, П.В.Ногу, С.М.Лукашова, Н.І.Лукашову та А.Є.Бородіна), які згодом стали ядром кафедри наступних десятиліть, забезпечуючи якісну підготовку майбутніх вчителів хімії та можливість атестації кафедри за четвертим рівнем акредитації.

О.М.Барам з викладачами Г.Є. Кислинська з М.П. Солдатовим

З вересня 1976 по серпень 1992 року кафедру очолює відомий фахівець в галузі органічної хімії, талановитий педагог і наставник, доктор хімічних наук, професор А.В.Домбровський. Андрій Володимирович розпочав свою науково-педагогічну діяльність у Ніжинському педагогічному інституті після багаторічної роботи у Чернівецькому університеті (1949-1976 рр.), де займав посади декана хімічного факультету, зав. лабораторії, яка стала справжньою науковою школою Домбровського. Його подвижницька праця була відзначена високою державною нагородою – орденом Трудового Червоного Прапора. Ним було підготовлено 15 кандидатів наук, виховано 3 доктори наук, надруковано 275 наукових праць серед яких монографія “1,4-Диоксан” (1984 рік), навчальний підручник “Органічна хімія” (1992 рік), у співавторстві з доцентами кафедри хімії Н.І.Лукашовою та С.М.Лукашовим розробив рукопис підручника “Органічна хімія для 10 класу загальноосвітньої школи”, виданого у 1995 році.

Домбровський проводить нараду з олімпіади юних хіміків

А.В.Домбровський був палким прихильником активної співпраці вузівської науки з наукою академічною, яка знайшла своє втілення у подальшому розвитку кафедри, її науковій діяльності. Так, успішно захищають кандидатські дисертації С.М.Лукашов та І.І.Кочерга (1977), Н.І.Лукашова (1982), А.Є.Бородін (1983), В.В.Суховєєв (1987), а пізніше здобувають і наукові звання доцентів. Встановлюється тісне наукове співробітництво з Інститутами біоорганічної хімії а також органічної хімії НАН України, де в 1980 році А.В.Домбровський обирається членом Спеціалізованої вченої ради із захисту кандидатських і докторських дисертаційА.Є.Бородін А.П.Греков І.І.Кочерга П.В.Нога М.П.Солдатов

З 1986 по 1990 рік кафедра хімії стає осередком проведення Республіканської хімічної олімпіади “Студент і науково-технічний прогрес”, журі якої очолив професор А.В.Домбровський.

Нарада кафедри
Кафедра - переможці соцзмагань

У цей час на кафедрі склався кваліфікований, з високим науковим і професійним рівнем колектив. Викладачі кафедри займають керівні посади в інституті. Так, доц. В.І.Семеніхін – посаду проректора із заочної освіти, а згодом з наукової роботи, доц. І.І.Кочерга – посаду декана природничо-географічного факультету, на якій успішно працює до 2003 року. Протягом п’яти років (1986-1991) працює проректором із заочної форми навчання доц. С.М.Лукашов, а з 2002 по 2006 року на посаді проректора з науково-методичної та навчальної роботи працював доц. В.В.Суховєєв.

 

На демонстрації

З 1992 по 2003 рік кафедру хімії очолювала доц. Н.І.Лукашова. Багато років вона була членом методичної комісії з хімії при Міністерстві освіти і науки України, співавтор посібника для вчителів “Методика викладання шкільного курсу хімії” (К., 1991) і підручника “Органічна хімія” для загальноосвітньої школи тощо. Загалом, Лукашкова Н.І. має біля 110 наукових і науково-методичних праць.

З 2003 по 2007 роки посаду завідувача кафедри хімії обіймає доц. О.В.Москаленко, а з 2007 по 2009 роки на посаду завідувача кафедри, професора обрано

Державний екзамен

академіка Української технологічної академії, доктора хімічних наук, професора А.П.Грекова. Анатолій Петрович – відомий вчений не лише в Україні, але і в країнах близького і далекого зарубіжжя. Його перу належать понад п’ятсот наукових праць, серед яких чотири монографії та десять патентів. Він є лауреатом Державної премії (1981), премії Л.В.Писаржевського (1987). За вагомий внесок в розвиток української хімічної науки у 1990 році йому присвоєно звання Заслуженого діяча науки і техніки України. За роки його керівництва факультет відкриває нову спеціальність (“хімія і основи інформатики”), захищається докторська дисертація, кафедра успішно проходить акредитацію ДАК за четвертим рівнем.

Окрему, яскраву сторінку в життя кафедри вписав Г.О.Ковтун. Він – учень А.В.Домбровського, випускник Чернівецького університету (1971) в 1974 р. захистив кандидатську, а в 1984 р. – докторську дисертацію. З 1988 р. працював в Інституті біоорганічної хімії та нафтохімії на посадах завідувача відділу  (1988–2003) та заступника директора (2003–2008) і за сумісництвом займав посаду професора кафедри хімії НДУ.

Наукові праці Григорія Олександровича стосуються кінетики і механізмів металокомплексного та металокластерного каталізу радикальних реакцій, технології нафтохімічних процесів, альтернативних моторних палив та історії хімії. Він – автор понад п’ятсот наукових праць, серед яких 15 монографій і 54 винаходи. Автор понад 20 впроваджень на різних підприємствах України, країн СНД і далекого зарубіжжя. За наукові досягнення нагороджений Державною премією України (2003), премією Л.В.Писаржевського (1996) та О.І.Бродського НАН України. Член-кореспондент НАН України (1992). Плідну творчу працю Григорій Олександрович поєднував з напруженою педагогічною діяльністю. Він підготував 15 кандидатів і одного доктора наук (В.В.Суховєєва). Створена їм наукова школа плідно працює і зараз.

З грудня 2009 року посаду завідувача кафедри, професора займає доктор хімічних наук  В.В.Суховєєв. Науковою роботою на кафедрі Володимир Володимирович активно займається зі студентських часів (його наукові керівники – А.В.Домбровський, С.М.Лукашов). У 1994 році він створює спільну з Інститутом біоорганічної хімії та нафтохімії НАН України науково-дослідну лабораторію, яку і очолює (науковий консультант – д.х.н., проф. член-кор. НАН України Г.О.Ковтун). На її базі було виконано чотири теми за державним замовленням, що дозволило знайти ефективні присадки до мастил та нові стимулятори росту рослин, які рекомендовані до впровадження. Разом з Г.О.Ковтуном, керують дисертаційними дослідженнями випускників природничо-географічного факультету – Г.Г.Сенченко, Г.А.Кратко, С.Г.Сенченко, О.В.Москаленка, С.О.Приплавко, С.А.Циганкова, О.В.Швидко, О.В.Суховєєва. Співробітниками лабораторії захищено одну докторську (Суховєєв В.В.) та п’ять кандидатських дисертацій (Г.Г.Сенченко, О.В.Москаленко, С.А.Циганков, С.О.Приплавко, Суховєєв О.В.). 

Наукова школа Суховєєва

У 2010 році науково-дослідну лабораторію реорганізовано у спільний науково-дослідний підрозділ НДУ імені Миколи Гоголя та ІБОНХ НАНУ – лабораторію синтезу і вивчення властивостей біологічно активних сполук. Науковим консультантом  цього підрозділу було призначено завідувача відділу механізмів біоорганічних реакцій ІБОНХ НАН України члена-кореспондента НАНУ, д.х.н., професора Вовка Андрія Івановича.

Плідно працює цей підрозділ і зараз по розробці нових фармакологічно активних субстанцій. Лише науковий доробок д.х.н., проф. В.В.Суховєєва налічує біля 480 наукових та навчально-методичних праць; науковий доробок д.фарм. н., прф. Демченка А.М. – понад 470 праць (з них 119 – авторські свідоцтва, патенти на винаходи і корисні моделі); д.мед. н., проф. Потебні – понад 380, а д.фарм.н. Федченкової Ю.А. – понад 90 робіт.
Справжніми подіями у науковому житті кафедри стало проведення на її базі Українських та Міжнародних науково-практичних конференцій, а саме: Всеукраїнської науково-практичної конференції „Домбровські хімічні читання”; І–ІV Міжнародних науково-практичних конференцій «Координаційні сполуки: синтез та властивості», що присвячені пам’яті члена-кореспондента НАН України, професора Г.О.Ковтуна; І–V Міжнародних заочних науково-практичних конференцій для молодих учених «Фундаментальні та прикладні дослідження в сучасній хімії» та інших.
Згідно наказу ректора університету №190-к від 29 грудня 2017 року для підвищення ефективності наукової роботи в галузі біохімії, валеології та медицини на базі кафедри хімії створено Науково-навчальну лабораторію з біохімічних та медико-валеологічних досліджень.
Великого значення у професійній підготовці вчителя хімії продовжує відігравати виробнича практика з хімічної технології з основами біотехнології на базі підприємств Чернігівщини, міста Києва та Київської області, яка носить навчально-виховний характер.
На сьогодні підготовка фахівців кафедрою здійснюється за освітніми рівнями “бакалавр” та “магістр” зі спеціальностей:

  • 102 Хімія; 
  • 014.06 Середня освіта (Хімія); 
  • 091 Біологія;
  • 014.05 Середня освіта (Біологія і здоров’я людини);
  • 226 Фармація, промислова фармація. 

У 2018 році спеціальність 102 Хімія було акредитовано за другим (магістерським) рівнем за освітньо-професійною програмою «Хімія, медична і фармацевтична хімія», а з 2019 року розпочато підготовку магістрів за спеціальністю 226 Фармація, промислова фармація.
Відповідно до рішення Вченої ради університету (протокол №1 від 31.08.2018 р.) у 2018-2019 н.р. кафедру хімії перейменовано на кафедру хімії та фармації (наказ ректора університету №107-к від 31.08.2018 р.).
Зараз на кафедрі працюють вісім викладачів і чотири лаборанти. Кафедра налічує вісім спеціалізованих лабораторій з сучасним хімічним обладнанням, комп’ютерний клас та лекційну аудиторію.

   

Контакти

16600, м.Ніжин Чернігівської області, вул.Графська, 2

Приймальна ректора: (04631) 7-19-67 

Приймальна комісія: (04631) 2-35-88

Приймальна комісія: +380977973948

E-mail: ndu@ndu.edu.ua

Повний телефонний довідник

Партнери

     

    

сайт Національного Еразмус-офісу uarenet  

Google Analytics Alternative