ННІ природничо-математичних, медико-біологічних наук та інформаційних технологій

Директорат

Кафедра біології

Кафедра географії, туризму та спорту

Кафедра хімії та фармації

Кафедра інформаційних технологій, фізико-математичних та економічних наук

Музеї ННІ

Спеціальності для вступу

Навчальне середовище УНІКОМ

Новини ННІ

Матеріали конференцій

Науковий журнал «Наукові записки. Біологічні науки» / Scientific journal «Research notes. Biology research»

Наукова та навчально-методична робота

Упродовж 1992-97 рр. на кафедрі географії функціонувала науково-дослідна лабораторія еколого-географічних досліджень (зав. лаб. доц. Якушик І.Д.). У 1992-1994 та 1994-1996 рр. на замовлення Міністерства освіти України на базі цієї лабораторії виконувалися держбюджетні науково-дослідні теми “Еколого-економічне районування України”, “Природокористування в народногосподарському комплексі України” (керівник – доц. Якушик І.Д.). Упродовж 2007-2009 рр. на кафедрі виконувалася держбюджетна наукова тема ”Депресивні аграрні території Полісся: особливості розвитку та санації” (відповідальний виконавець – доц. Барановський М.О.).

Сьогодні наукові дослідження кафедри здійснюються в межах комплексних наукових тем “Українське Полісся: природа, населення, господарство, внутрішньо-регіональні відмінності” (керівник – д.г.н. проф. Барановський М.О.), ‟Оптимізація фізичної підготовки учнівської та студентської молоді” (керівник – к.п.н. доц. Заплішний І.І.). Розпочато роботи зі створення наукової лабораторії з прикладних регіональних досліджень.

При кафедрі географії, туризму та спорту діє Ніжинський відділ Українського географічного товариства.

Кафедра підтримує тісні зв’язки з інститутом географії НАН України, кафедрами географічного факультету Київського національного університету ім. Тараса Шевченка, кафедрами факультету геології, географії, рекреації і туризму Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна, кафедрами факультету біології, географії та екології Херсонського державного університету, кафедрами факультету природничо-географічної освіти та екології Національного педагогічного університету ім. Михайла Драгоманова, природничо-географічними факультетами Вінницького та Мелітопольського державних педагогічних університетів, Українським науково-дослідним гідрометеорологічним інститутом, Національним університетом «Чернігівський колегіум» імені Т.Г. Шевченка тощо.

Основні праці викладачів кафедри географії, туризму та спорту

Монографії та навчальні посібники з грифом МОН України

 1. Чернігівщина: природа, населення, господарство: монографія / Барановська О.В., Барановський М.О., Смаль І.В., Смаль В.В. Ніжин : Наука Сервіс, 2000.  179 с.
 2. Барановський М.О. Наукові засади суспільно-географічного вивчення сільських депресивних територій України. Ніжин : ПП Лисенко М.М., 2009. 396 с.
 3. Сільські депресивні території Полісся: особливості розвиту та санації: монографія / за ред. М.О. Барановського, В.І. Куценко. Ніжин : НДУ ім. М. Гоголя, 2010. 315 с.
 4. Барановський М.О. Сталий розвиток та безпека агропродовольчої сфери України в умовах глобалізаційних викликів: монографія / Павлов О.І., Хвесик М.А., Юрчишин В.В. та ін.; за ред. О.І. Павлова. Одеса: Астропринт, 2011. С. 196-209.
 5. Барановський М.О. Поляризация пространственного развития Украины: глубина, причины, следствия, пути преодоления / под ред. Эльжбеты Милош. Национальная и региональная экономика: текущие научный проблемы Восточной Европы: монография. – Lublin: Politechnika Lubelska, 2013. р. 48-61.
 6. Барановська О.В. Фізична географія материків і океанів:  навч. посіб. Ч. ІІ: Північна Америка та Євразія. Ніжин : НДУ ім. М. Гоголя, 2018. 378 с. (гриф МОН України).

 

Навчальні та навчально-методичні посібники за 2016-2020 рр.

 1. Барановська О.В. Фізична географія Північної Америки: навч. посіб. Ніжин : НДУ ім. М. Гоголя, 2016. 136 с.
 2. Афоніна О.О. Основи наукових досліджень в географії: практикум. Ніжин : НДУ ім. М. Гоголя, 2016. 31 с.
 3. Бездухов О.А., Філоненко Ю.М. Практикум з геології. Ніжин : НДУ ім. М. Гоголя, 2016. 118 с.
 4. Бездухов О.А. Історична географія: навч. посіб. Ніжин : НДУ ім. М. Гоголя, 2016. 165 с.
 5. Філоненко Ю.М., Філоненко І.М., Філоненко О.Ю. Краєзнавство: навч. посіб. Ніжин : Видавництво НДУ ім. М. Гоголя, 2017. 199 с.
 6. Барановський М.О. Регіонознавство: практикум. Ніжин : НДУ ім. М. Гоголя, 2018.  79 с.
 7. Барановський М.О. Економічна та соціальна географія України: реальний  сектор економіки: навч. посіб. Ніжин : Видавець Лисенко М.М., 2018. 376 с.
 8. Барановська О. В. Фізична географія Євразії (регіональний  огляд): навч. посіб. Ніжин : НДУ ім. М. Гоголя, 2018. 199 с.
 9. Бездухов О.А. Практикум з геоекології. Ніжин : НДУ ім. М. Гоголя, 2018. 34 с.
 10. Афоніна О.О. Географія культури : навч. посіб. Ніжин : Видавець Лисенко М.М., 2018. 336 с.
 11. Остапчук В. В. Основи метеорології та гідрології: навч. посіб. Ніжин : НДУ імені Миколи Гоголя, 2019.  229 с.
 12. Остапчук В. В. Навчально-польова практика з топографії : навч.-метод. посіб.  Ніжин : Видавництво НДУ імені Миколи Гоголя, 2019. 35 с.
 13. Барановська О.В., Барановський М.О., Мирон І.В. Курсові роботи: методичні рекомендації до виконання курсових робіт з географічних дисциплін. 2-е вид., перероб. і допов. Ніжин : НДУ імені Миколи Гоголя, 2019. 32 с.
 14. Барановський М.О. Економічна та соціальна географія: практикум. Ніжин : НДУ імені Миколи Гоголя,  2019. 75 с.
 15. Барановська О.В., Барановський М.О. Практикум з ландшафтної екології: навч.-метод. посіб. Ніжин : НДУ імені Миколи Гоголя, 2019. 33 с.
 16. Барановська О. В., Бездухов О. А. Практикум з фізичної географії материків і океанів (Євразія): навч.-метод. посіб. Ніжин : НДУ ім. Миколи Гоголя,  2019.  38 с.
 17. Афоніна О.О. Політична географія: практикум. Ніжин : НДУ ім. М. Гоголя, 2019. 21 с.
 18. Афоніна О.О. Регіональна економічна і соціальна географія: практикум. Ніжин : НДУ ім. М. Гоголя, 2019. 71 с.
 19. Бездухов О. А., Філоненко Ю. М. Практикум з геології з основами геоморфології. Ніжин: НДУ ім. М. Гоголя, 2020. 72 с.
 20. Афоніна О.О. Міжнародна економіка. Ніжин : НДУ ім. М. Гоголя, 2020. 43 с.
 21. Мирон І.В. Біогеографія. Ніжин: НДУ імені М. Гоголя, 2020.
 22. Філоненко І.М. Основи технологій виробництв. Ніжин : НДУ ім. М. Гоголя, 2020. 345 с.
 23. Боровик В.В. Фізичні вправи для учнів з формування правильної постави:  метод. рекомендації. Ніжин : НДУ ім. М. Гоголя, 2020. 28 с. 

 

Статті у фахових виданнях за 2016-2020 рр.

 1. Барановський М.О., Барановська О.В. Особливості удосконалення структури та просторової організації мережі загальноосвітніх навчальних закладів Чернігівської області. Географія і туризм. 2016. Вип. 38. С. 14-19.
 2. Афоніна О.О., Філоненко Ю.М. Суспільно-географічний аналіз демографічного потенціалу поселень Чернігівської області. Географія і туризм. 2016. Вип.35. С.200-209.
 3. Афоніна О.О., Філоненко Ю.М. Аналіз галузевої структури культурно-освітнього комплексу Чернігівської області. Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету  імені Володимира Гнатюка. Сер. Географія. 2016. Вип. 1. С.79-83.
 4. Філоненко Ю. М. Особливості рельєфоутворюючої діяльності окремих представників орнітофауни Землі.  Фізична географія та геоморфологія. 2016. Вип. 1 (81). Частина ІІ. С. 82-88.
 5. Барановський М.О. Трансформація сільських територій України: від поляризації до децентралізації. Часопис соціально-економічної географії. 2017. Вип. 22 (1). С. 47-52.
 6. Бездухов О.А., Філоненко Ю.М. Особливості застосування кореляційного аналізу  при еколого-геоморфологічному оцінюванні території (на прикладі Чернігівської області). Фізична географія та геоморфологія. 2017.  Вип. 4 (88).  С. 45-50.
 7. Бездухов О.А., Філоненко Ю.М.  Особливості мікрорельєфу боліт і заболочених ділянок Чернігівщини. Фізична географія та геоморфологія. 2017. Вип. 4 (88). С. 50-55.
 8. Філоненко Ю.М., Філоненко І.М. Особливості рельєфоутворюючої діяльності комах на території Українського Полісся. Фізична географія та геоморфологія.  2017. Вип. 2 (86).  С. 59-67.
 9. Афоніна О.О. Міграційні процеси у Харківській регіональній системі розселення. Наукові записки Тернопільського національного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Географія. 2017. Вип. 1. С. 55-62.
 10. Мирон І. В., Шовкун Т.М. Якість питної води та її вплив на стан здоров’я населення Чернігівської області. Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Географія. 2018. Вип. 1. С.167-173.
 11. Філоненко І.М., Філоненко Ю.М., Ріпа В.М. Каталонський сепаратизм – виклик єдності Іспанії та Європи. Наукові записки Тернопільського національного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Географія. 2018. Вип. 1. С.80-88.
 12. Філоненко І.М., Ріпа В.М. Сучасні наукові підходи до вивчення сепаратизму. Науковий вісник Херсонського державного університету. Сер. Географічні науки. 2018. Вип. 8. С. 142-149.
 13. Остапчук В.В. Сучасні особливості циркуляційних умов формування термічного режиму на території України. Наукові записки Тернопільського національного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Географія. 2018. Вип. 2. С. 54-62.
 14. Філоненко Ю.М. Вітровальні форми рельєфу, поширені в межах території України. Вісник Київського національного університету ім. Т. Шевченка. Сер. Географія. 2018. Вип. 1 (70). С. 53-59.
 15. Філоненко Ю.М. Особливості рельєфоутворювальної діяльності окремих представників орнітофауни України. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Сер. Географія. 2018. Вип. 4 (73).  С. 30-34.
 16. Афоніна О.О. Демографічні фактори формування регіонального ринку праці (на прикладі Чернігівської області). Наукові записки Тернопільського національного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Географія. 2019. Вип. 1. С.81-90.
 17. Барановський М.О. Адміністративно-територіальна реформа в Україні: чи є реальні успіхи у фінансовій діяльності територіальних громад? Науковий вісник Херсонського державного університету. Сер. Географія. 2019. Вип. 11. С.18-24.  
 18. Остапчук В.В. Сучасні особливості розвитку спортивного туризму як виду спорту в Україні. Науковий журнал «Молодий вчений». № 4.1 (68.1). квітень 2019. С. 127-132.
 19. Філоненко І.М., Філоненко Ю.М., Ріпа В.М. Сепаратизм у Південно-Східній Азії: основні осередки. Наукові записки Тернопільського національного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Географія. 2019. Вип. 1. С.90-101.
 20. Філоненко І.М., Філоненко Ю.М. Курдський сепаратизм: причини та наслідки. Наукові записки Тернопільського національного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Географія. 2019. Вип. 2. С.67-74.
 21. Бездухов О. А. Кластерний підхід до дослідження динаміки накопичення і розподілення твердих побутових відходів (на прикладі Чернігівської області). Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія Географічні науки. Херсон: Видавничий дім «Гельветика», 2019. Вип. 11. С. 81-87.
 22. Філоненко Ю.М., Сніцаренко М.С. Особливості антропогенних форм рельєфу гірничопромислового комплексу Полонського району Хмельницької області. Фізична географія та геоморфологія: наук. зб. К.: ДП «Прінт-Сервіс». Том 93. №1. 2019. С. 7-11.
 23. Барановський М.О., Барановська О.В. Трансформация сельского хозяйства Украины в постсоветский период. Могилевский меридиан. Том.20. Вып. 1-2 (49-50). 2020. С. 26-33.
 24. Барановський М.О. Smart-спеціалізація як інструмент активізації розвитку регіонів України. Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія: Географія. Вип. 13. 2020. С. 9-15.
 25. Бездухов О. А. Оцінка рельєфу території Чернігівської області для цілей рекреації та туризму. Фізична географія та геоморфологія: наук. зб. Випуск 99-100, 2020. С. 55-61.
 26. Шовкун Т. М., Мирон І.В. Просторово-часовий аналіз захворюваності населення Чернігівської області. Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія: Географічні науки. Херсон. Вип.12. 2020. С. 43-51.
 27. Афоніна О.О. Сучасний ринок праці сільських територій України. Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: географія. Тернопіль: СМП "Тайп". №1 (випуск 48). 2020. С. 49-61.
 28. Остапчук В., Убозько М. Сучасні особливості туманів на Чернігівщині. Фізична географія та геоморфологія: наук. зб. Том 99 (1-2). 2020. С. 45-54.

 

Матеріали конференцій за 2016-2020 рр.

 1. Барановська О.В., Барановський М.О. Радіаційне забруднення території Житомирської області та його медико-екологічні наслідки. Сучасні екологічні проблеми Українського Полісся та суміжних територій (до 30-ої річниці аварії на ЧАЕС) : Матеріали міжнарод. наук.-практ. конф., 20-22 квіт. 2016 р. Ніжин : Наука-Сервіс, 2016. С. 82-83.
 2. Барановський М.О. Особливості реформування освітньої мережі Чернігівської області у сучасних умовах. Від географії до географічного українознавства: еволюція освітньо-наукових ідей та пошуків : Матеріали міжнарод. наук. конф., 11-13 жовт. 2016 р. Чернівці : Чернів. нац. ун-т, 2016. С. 93-94.
 3. Барановський М.О. Демографічний потенціал центрів територіальних громад регіонів Українського Полісся як важливий чинник ефективності адміністративно-територіальної реформи. Регіон-2016: стратегія оптимального розвитку : Матеріали  міжнарод. наук.-практ. конф., 10-11 лист. 2016 р. Харків : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2016. С. 17-19.
 4. Афоніна О.О. Територіальна організація агроресурсного потенціалу Сумської області. Освітні й наукові виміри географії: Матеріали всеукр. наук.-практ. конф.  Полтава : ТОВ «АСМІ», 2016. С.171-173.
 5. Афоніна О.О. Демографічні параметри розвитку домогосподарств Чернігівської області Від географії до географічного українознавства: еволюція освітньо-наукових ідей та пошуків : Матеріали міжнарод. наук. конф., 11-13 жовт. 2016 р. Чернівці : Чернів. нац. ун-т, 2016. С. 92-93.
 6. Афоніна О.О., Вергулес М.В. Аналіз міграційної активності населення Північно-Східного суспільно-географічного району України. Регіон-2016: стратегія оптимального розвитку : Матеріали  міжнарод. наук.-практ. конф., 10-11 лист. 2016 р. Харків : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2016. С. 180-182.
 7. Афоніна О.О., Філоненко І.М. Вплив екологічної ситуації на організацію рекреаційної діяльності в Чернігівській області України.  Сучасні екологічні проблеми Українського Полісся та суміжних територій (до 30-ої річниці аварії на ЧАЕС) : Матеріали міжнарод. наук.-практ. конф., 20-22 квіт. 2016 р. Ніжин : Наука-Сервіс, 2016. С. 78-81.
 8. Бездухов О.А., Філоненко Ю.М. Регіональні особливості прояву сучасних небезпечних екзогенних геоморфологічних процесів на території Чернігівської області.  Сучасні  екологічні  проблеми  Українського  Полісся  та суміжних територій (до 30-ї річниці аварії на ЧАЕС) : Матеріали міжнарод.  наук.-практ.  конф., 20-22 квіт. 2016 р. Ніжин : Наука-сервіс, 2016. С. 163 – 167.
 9. Бездухов О.А., Філоненко Ю.М. Особливості антропогенної морфоскульптури в межах Українського Полісся.  Сучасні  екологічні  проблеми  Українського  Полісся  та суміжних територій (до 30-ї річниці аварії на ЧАЕС) : Матеріали міжнарод.  наук.-практ.  конф., 20-22 квіт. 2016 р. Ніжин : Наука-сервіс, 2016.  С. 214 – 220.
 10. Мирон І.В., Гавій В.М. Динаміка забруднення сільськогосподарських угідь Чернігівської області в постчорнобильський період. Сучасні екологічні проблеми Українського Полісся та суміжних територій (до 30-ої річниці аварії на ЧАЕС) : Матеріали міжнарод.наук.-практ. конф., 20-22 квіт. 2016 р. Ніжин : Наука-Сервіс, 2016. С. 195-199.
 11. Мирон І.В., Шовкун Т.М. Географічні аспекти захворюваності ендокринної системи населення Чернігівської області в постчорнобильський період. Сучасні екологічні проблеми Українського Полісся та суміжних територій (до 30-ої річниці аварії на ЧАЕС) : Матеріали міжнарод. наук.-практ. конф., 20-22 квіт. 2016 р. Ніжин : Наука-Сервіс, 2016. С. 150-153.
 12. Остапчук В.В. Сучасні особливості режиму зволоження Полісся як наслідок зміни циркуляції атмосфери. Сучасні екологічні проблеми Українського Полісся та суміжних територій (до 30-ої річниці аварії на ЧАЕС) : Матеріали міжнарод. наук.-практ. конф., 20-22 квіт. 2016 р. Ніжин : Наука-Сервіс, 2016.  С. 163-167.
 13. Філоненко І. М. Садово-паркові об’єкти як основа розвитку садово-паркового туризму. Теоретичні і прикладні напрямки розвитку туризму та рекреації в регіонах України : Матеріали міжнарод. наук.-практ. конф. Кіровоград : КЛА НАУ, 2016. С. 95 – 101.
 14. Бездухов О.А., Башинська О.В.Територіальні особливості та перспективи  розвитку релігійного туризму в Чернігівській області.  Актуальні проблеми дослідження довкілля (до 80-річчю з дня заснування Ботанічного саду Сумського державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка : Матеріали VIІ Міжнарод. наук. конф. Суми : СумДПУ ім. А.С. Макаренка, 2017. С. 129 – 133.
 15. Бездухов О.А. Сучасний стан накопичення твердих побутових відходів та спроба їх інвентаризації в Чернігівській області. Актуальні проблеми дослідження довкілля (до 80-річчю з дня заснування Ботанічного саду Сумського державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка) : Матеріали VIІ Міжнарод. наук. конф. Суми : СумДПУ ім. А.С. Макаренка, 2017. С. 66 – 69.
 16. Барановський М.О. Сільськогосподарські обслуговуючі кооперативи як механізм активізації розвитку сільських територій Чернігівської області : Матеріали міжнарод. наук.-практ. конф. Ніжин: ВП НУБіП, 2018. С. 20-23.
 17. Барановський М.О. Оптимізація мережі загальноосвітніх навчальних закладів Чернігівської області як механізм підвищення якості та формування професійно зорієнтованої особистості. Особливості формування соціально активної та професійно зорієнтованої особистості : Матеріали всеукр. наук.-практ. конф., 28 берез. 2018 р. Ніжин : Видавець ПП Лисенко М.М., 2018. С. 34-36.
 18. Барановський М.О. Сучасні проблеми розвитку суспільної географії: криза ідей чи власні прорахунки.  Географічна освіта та наука: від констатації до конструктивізму. К.: ІГ НАН України, 2018. С. 15-17.  
 19. Барановський М.О. Сучасні проблеми та перспективи соціально-економічного розвитку міста Ніжина. Сучасні проблеми природничих наук: теорія, практика, освітні новації (до 85-річчя природничо-географічного факультету) : Матеріали ІІІ Міжнарод. наук.-практ. конф., 18-19 жовт. 2018 р. Ніжин : НДУ імені Миколи Гоголя, 2018. С. 162-163.
 20. Барановський М.О. Сучасні проблеми розвитку міст у проблемних регіонах України (на прикладі м. Ніжина). Регіон-2018: стратегія розвиток : Матеріали міжнарод. наук.-практ. конф., 8-9 лист. 2018 р. Х. : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2018. С. 11-13.
 21. Барановська О.В. Історико-географічний аналіз природокористування на Чернігівщині. Сучасні проблеми природничих наук: теорія, практика, освітні новації  (до 85-річчя природничо-географічного факультету) : Матеріали ІІІ Міжнарод. наук.-практ. конф., 18-19 жовт. 2018 р.  Ніжин : НДУ ім. М. Гоголя, 2018.  С. 158-161.
 22. Барановська О. В., Чашка В.С. Сучасний стан природно-заповідного фонду Сумської області. Сучасні проблеми природничих наук: теорія, практика, освітні новації  (до 85-річчя природничо-географічного факультету) : Матеріали ІІІ Міжнарод. наук.-практ. конф., 18-19 жовт. 2018 р.  Ніжин : НДУ ім. М. Гоголя, 2018.  С. 270-271.
 23. Мирон І. В. Гавій В.М. Рекреаційний потенціал природно-заповідного фонду Чернігівщини. Рекреаційні ресурси та послуги гостинності в регіонах України : Матеріали ІІI Всеукр. Інтернет-конф., 17 трав. 2018 р. Черкаси: Ю. А. Чабаненко, 2018. С. 33-36.
 24. Мирон І.В., Шовкун Т.М. Самостійна робота студентів при вивченні курсу «Ландшафтознавство». Сучасні проблеми природничих наук: теорія, практика, освітні новації  (до 85-річчя природничо-географічного факультету) : Матеріали ІІІ Міжнарод. наук.-практ. конф., 18-19 жовт. 2018 р.  Ніжин : НДУ ім. М. Гоголя, 2018.  С. 275-278.
 25. Філоненко І. М. Ріпа В. М. Сепаратистські рухи в Галісії. Актуальні проблеми регіональних досліджень : Матеріали ІІ Міжнарод. наук.-практ. інтернет-конф., 17–18 трав. 2018 р. Луцьк : Вежа-Друк, 2018. С. 101–104.
 26. Бездухов О. А. Особливості поширення твердих побутових відходів в Чернігівській області. Сучасні проблеми природничих  наук:  теорія,  практика,  освітні  новації : Матеріали ІІІ Міжнарод. наук.-практ. конф.  Ніжин :  НДУ  імені  Миколи  Гоголя, 2018. С.164-166.
 27. Остапчук В.В. Сучасні особливості впливу циркуляційних умов на термічний режим Сучасні проблеми природничих  наук:  теорія,  практика,  освітні  новації : Матеріали ІІІ Міжнарод. наук.-практ. конф.  Ніжин :  НДУ  імені  Миколи  Гоголя, 2018. С. 226-228.
 28. Афоніна О.О., Литвиненко О.Г. Оцінка інноваційної діяльності в Україні. Сучасні проблеми природничих  наук:  теорія,  практика,  освітні  новації : Матеріали ІІІ Міжнарод. наук.-практ. конф.  Ніжин :  НДУ  імені  Миколи  Гоголя, 2018. С. 200-202.
 29. Афоніна О.О. Аналіз ринку праці Чернігівської області: гендерний аспект. Регіон-2018: стратегія розвиток : Матеріали міжнарод. наук.-практ. конф., 8-9 лист. 2018. Х. : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2018. С. 260-263.
 30. Філоненко Ю. Комлєв О., Ремезова О., Жилкін С. Озера Волині – об′єкти пізнавального і рекреаційного туризму. Геотуризм: практика і досвід :  Матеріали ІІІ міжнарод. наук.-практ. конф., 26-28 квіт. 2018 р. Львів : Каменяр, 2018. С. 145-147.
 31. Афоніна О.О. Вплив процесів заміщення на трудові ресурси Чернігівської області. Регіональні проблеми України: географічний аналіз та пошук шляхів вирішення : Матеріали VIII всеукр. наук.-практ. конф., 3-4 жовт. 2019 р. Херсон : Видавничий дім «Гельветика», 2019. с. 20-23.
 32. Бездухов О.А. Застосування кластерного підходу до дослідження розподілення твердих побутових відходів (на прикладі Чернігівської області). Регіональні проблеми України: географічний аналіз та пошук шляхів вирішення : Матеріали VIII всеукр. наук.-практ. конф., 3-4 жовт. 2019 р. Херсон : Видавничий дім «Гельветика», 2019. с. 28-31.
 33. Барановський М.О. Сучасні особливості трансформації економіки старопромислових регіонів. Регіон-2019: стратегія оптимального розвитку :   Матеріали міжнарод. наук.-практ. конф., 16-17 жовт. 2019 р. Харків : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2019. С.86-89.
 34. Барановський М.О., Смаль В.В. Сучасні особливості, проблеми та перспективи розвитку системи професійної (професійно-технічної) освіти Донецької області. Передові освітні практики: Україна, Європа, Світ : Матеріали міжнарод. наук.-практ. конф., 16-17 лист. 2019 р. К. : НАПН України, 2019. С. 38-41.
 35. Барановський М.О. Трансформація ринку праці старопромислових регіонів (на прикладі Донецької області). Регіональні проблеми України: географічний аналіз та пошук шляхів вирішення : Матеріали VIII всеукр. наук.-практ. конф., 3-4 жовт. 2019 р. Херсон : Видавничий дім «Гельветика», 2019. с. 26-28.
 36. Барановский Н.А., Барановская О.В. Влияние климатических изменений на развитие аграрного сектора (на примере Черниговской области Украины). Трансграничное сотрудничество в области экологической безопасности и охраны окружающей среды. Матер. междунар. науч.-практ. конф. Сборн. материалов. Гомель, 2020. С. 327-333.
 37. Барановський М.О. Академічне підприємництво як механізм інноваційної трансформації вищої освіти. Конкурентоспроможна модель інноваційного розвитку економіки України. Матер. ІІІ міжнар. наук.-практ. конф. Кропивницький: ЦНТУ, 2020. С. 13-16.
 38. Барановський М.О. Нові завдання та пріоритети державної регіональної політики України на період до 2027 року. Географія, картографія, географічна освіта: історія, методологія, практика. Матер. міжнар. наук.-практ. конф. Чернівці: ВПП «Місто», 2020. С. 51-55.
 39. Барановський М.О. Регіональний розвиток в Україні упродовж 2014-2019 років: результати, проблеми, тренди. Регіон-2020. Матер. міжнар. наук.-практ. конф. Харків, 2020. С. 16-18. 
 40. Бездухов О. А. Сучасний стан та геопросторові особливості розподілу об’єктів природно-заповідного фонду Чернігівської області. Екологічні проблеми навколишнього середовища та раціонального природокористування в контексті сталого розвитку: Матер. ІІІ Міжнар. Наук.-практ. конф. Херсон: 2020.
 41. Афоніна О.О. Фактори формування трудового потенціалу населення сільських територій України. Географія та туризм: Матеріали ІІІ Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції Харківського національного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди (26 лютого 2020 р., м. Харків) / за заг. ред. Муромцевої Ю.І. Харків: ХНПУ ім. Г.С. Сковороди, 2020. С. 226-232.
 42. Афоніна О.О. Тенденції розвитку сільського ринку праці Чернігівської області. Регіон – 2020: стратегія оптимального розвитку: матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Харків, 8-9 жовтня 2020 р.). Х.: ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2020. С. 154-156.
 43. Афоніна О.О. Соціально-економічні фактори формування регіонального ринку праці (на прикладі Чернігівської області) // П’яті  Сумські   наукові  географічні  читання:  збірник  матеріалів Всеукраїнської наукової конференції (9-11 жовтня 2020 р., м. Суми) / упоряд. Корнус А.О. Суми: СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2020. С. 15-19.
 44. Кузьменко Л., Шовкун Т. Історія та особливості ґрунтового покриву Графського парку. The ХХI th International scientific and practical conference «CURRENT TRENDS IN THE DEVELOPMENT OF SCIENCE AND PRACTICE» (15-16 June, 2020). Haifa, Israel 2020. 261 p.

Контакти

16600, м.Ніжин Чернігівської області, вул.Графська, 2

Приймальна ректора: (04631) 7-19-67 

Приймальна комісія: (04631) 2-35-88

Приймальна комісія: +380977973948

E-mail: ndu@ndu.edu.ua

Повний телефонний довідник

Партнери

     

    

сайт Національного Еразмус-офісу uarenet  

Google Analytics Alternative