ННІ природничо-математичних, медико-біологічних наук та інформаційних технологій

Директорат

Кафедра біології

Кафедра географії, туризму та спорту

Кафедра хімії та фармації

Кафедра інформаційних технологій, фізико-математичних та економічних наук

Музеї ННІ

Спеціальності для вступу

Навчальне середовище УНІКОМ

Новини ННІ

Матеріали конференцій

Науковий журнал «Наукові записки. Біологічні науки» / Scientific journal «Research notes. Biology research»

Про кафедру

Завантажити презентацію про кафедру. 

Викладання географії в Ніжинській вищій школі має давні традиції: уже в гімназії вищих наук князя Безбородька, яка була відкрита 1820 р., географія, поруч з історією, належала до обов’язкових предметів вивчення.

Початок сучасного етапу становлення географічної освіти в Ніжинській вищій школі датується 1984 роком, коли за рішенням Міністерства вищої і середньої освіти СРСР на природничому факультеті Ніжинського державного педагогічного інституту імені М. В. Гоголя було відкрито географічне відділення. Перший набір студентів становив 50 осіб. Надалі він збільшувався. Максимальний набір студентів становив 125 осіб. Фундаторами становлення географічного відділення в Ніжинському педагогічному інституті були професори Чернов Б. О. та Криловець М. Г.

Повноцінного розвитку географічна освіта набуває після створення в жовтні 1987 р. кафедри географії. Її першим завідувачем був кандидат педагогічних наук, доцент Чернов Б. О. У різні роки кафедру очолювали кандидат географічних наук, доцент (тепер доктор економічних наук) Якушик І. Д. (1988-1995 рр., 1997 р.), кандидат географічних наук, доцент (тепер доктор наук з державного управління) Мордвінов О. Г. (1995-1997 рр., 2002 р.), канд. геогр. наук., доцент Барановський М. О. (1998-2001 рр., 2002-2007 рр.), докт. географ. наук, проф. Пелешенко В. І. (2008-2010 рр.). Від 2011 до 2019 р. кафедру очолював докт. географ. наук, професор М.  О. Барановський. З лютого 2019 р. обов’язки завідувачки кафедри виконує доцент В. В. Остапчук.

На початковому етапі становлення кафедри географії значну допомогу у забезпеченні якісного рівня викладання надавали викладачі провідних навчальних закладів і наукових установ м. Києва. У різні роки на кафедрі географії працювали член-кор. АПН, докт. геогр. наук, професор Шищенко П. Г., докт. геогр. наук, професори Шевченко В. О. і Мельничук І. В., докт. геогр. наук, професор Сосса Р. І., доктор екон. наук, професор Чернюк Л. Г., канд. геогр. наук, доценти Міхелі С. В., Пушміна Ю. М., Мискіна Л. В., Волошин І. І., канд. екон. наук Григораш Г. К., канд. геол.-мінер. наук, доц. Муромцева З. Г. і багато інших вчених – представників різних наукових шкіл і напрямків.

Викладачі кафедри – здебільшого випускники географічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Зростання наукового потенціалу викладачів кафедри відбулося досить швидко. За період із 1990 по 2001 рр. викладачами кафедри було захищено 6 кандидатських і дві докторські дисертації. З 2002 по 2012 рр. – 3 кандидатські та дві докторські дисертації. На початок 2015/2016 н.р. кафедра географії нараховувала 11 штатних викладачів, у т.ч. 2 доктори географічних наук, професори (Барановський М. О., Смаль В. В.), 7 кандидатів наук, доцентів (Афоніна О. О., Барановська О. В., Філоненко Ю. М., Остапчук В. В., Філоненко І. М., Харченко О. М., Шовкун Т. М.) та два старші викладачі (Бездухов О. А. та Мирон І. В.). При кафедрі географії працює геологічний музей, значний внесок у створення якого внесли Муромцева З. Г., Бездрабко М. І. та Харченко О. М.

 

Наукові географічні дослідження на кафедрі ведуться від моменту її створення. Здійснюються вони за кількома головними напрямками: 1) географічне вивчення особливостей розвитку регіонів Українського Полісся; 2) дослідження аграрного сектора та сільських територій України; 3) рекреаційно-туристичні дослідження; 4) прикладні фізико-географічні та медико-екологічні дослідження; 5) прикладні дослідження різних аспектів територіальної організації суспільства.

Найповніше представлені наукові дослідження першого напрямку, які торкаються різних аспектів розвитку регіонів Українського Полісся, особливо Чернігівської області. Найбільш вагомий науковий доробок у вивченні проблем першого напрямку мають професори М. О. Барановський та В. В. Смаль. Сфера їхніх наукових інтересів охоплює широке коло питань – розселення населення, інвестиційні процеси, трансформація аграрного сектора та землекористування, адміністративно-територіальна реформа, процеси оптимізації мережі закладів соціальної інфраструктури тощо. Результати досліджень цих учених презентовані у численних наукових працях, у т. ч. у монографіях “Чернігівщина: природа, населення, господарство” (2000 р.), “Наукові засади суспільно-географічного вивчення сільських депресивних територій України” (2009), “Сільські депресивні території Полісся: особливості розвитку та санації” (2010 р.), “Трансформація господарства постіндустріальних країн: наукові засади суспільно-географічного дослідження” (2011). Дослідженням систем розселення, територіального рекреаційного комплексу Чернігівської області присвячені наукові праці            О. О. Афоніної та І. М. Філоненко.

Вивчення сільських територій, зокрема особливостей їхнього розвитку, депресивності, реформування аграрних відносин, землекористування, типізації сільських адміністративних районів, механізмів стимулювання сільського розвитку є сферою наукових інтересів професора М. О. Барановського.

Результати ландшафтно-екологічних, медико-географічних, демографічно-екологічних досліджень регіонів Полісся, у т. ч. Чернігівської області, найбільш повно висвітлені у дисертаційних дослідженнях і наукових публікаціях О. В. Барановської, Т. М. Шовкун, О. М. Харченко, О. А. Бездухова.

Теоретико-методичним і практичним проблемам розвитку рекреації та туризму, вивченню територіальних рекреаційних систем, туристично-рекреаційних ресурсів України та світу присвячені основні наукові праці І. В. Смаля, І. М. Філоненко, М. О. Барановського, О. В. Барановської.

Прикладні фізико-географічні дослідження – науковий напрямок, що отримав розвиток на кафедрі географії Ніжинського державного університету ще у 90-х роках ХХ ст. Вагомий внесок у його розвиток та у вирішення окремих науково-практичних питань геоморфології і метеорології внесли Ю. М. Філоненко, В. В. Остапчук та О. М. Харченко.

Значна увага викладачів кафедри приділяється дослідженню наукової проблематики, яка має пряме відношення до розв’язання окремих прикладних завдань з удосконалення структури та просторової організації освітнього комплексу, аграрного сектора Чернігівської області (Барановський М. О., Афоніна О. О.), реформування адміністративно-територіального устрою регіону (Барановський М. О.) тощо. За останні п’ять років (2015-2019 рр.) викладачами кафедри опубліковано 195 наукових праць загальним обсягом 374,7 д.а.

Кафедра географії була одним із організаторів проведення на базі природничо-географічного факультету кількох наукових конференцій – всеукраїнської “Сучасні екологічні проблеми Чернігівської області та шляхи їх вирішення” (1996 р.), міжнародних “Сучасні екологічні проблеми Українського Полісся та суміжних територій” (2001, 2011, 2016 рр.), “Природничі науки на рубежі століть (до 70-річчя природничого факультету” (2004 р.), “Проблеми депресивних регіонів” (2007 р.),  “Сучасні проблеми природничих наук та методики викладання (до 80 річниці від дня створення природничо-географічного факультету)” (2013 р.). Щорічно викладачі кафедри беруть активну участь у роботі багатьох наукових конференцій, що проводяться у різних містах України та за кордоном. Упродовж кількох років на кафедрі видавався збірник наукових праць “Географія. Економіка. Екологія. Туризм: регіональні студії”.

 

  

У різні роки на кафедрі географії виконувалися держбюджетні наукові теми “Еколого-економічне районування України” (1992-1994 рр.), “Природокористування в народногосподарському комплексі України: теорія, методологія, практика” (1994-1996 рр.), “Депресивні аграрні території Полісся: особливості розвитку та санації” (2007-2009 рр.), “Регіональні особливості розвитку Українського Полісся” (2010-2015 рр.). Наразі наукові дослідження викладачів кафедри здійснюються у рамках комплексної наукової теми «Українське Полісся: природа, населення, господарство, внутрішньо-регіональні відмінності» (2016-2021 рр.).

Для забезпечення якісного навчального процесу викладачами кафедри опубліковано  низку навчальних посібників і методичних матеріалів, серед яких: “Фізична географія материків і океанів: Світовий океан, Африка, Австралія, Океанія, Південна Америка” (Барановська О. В., гриф МОН України), “Географія туризму та рекреація: словник-довідник” (Смаль І. В., гриф МОН України), “Географія туризму” (Смаль І. В., гриф МОН України), “Туристичні ресурси світу” (Смаль І. В.), “Рекреаційно-туристичні ресурси України” (Барановська О. В., Барановський М. О., Філоненко І. М.), “Географія населення” (Барановський М. О.), “Вступ до географічних інформаційних систем” (Смаль В. В.), “Регіональна економічна та соціальна географія: Латинська та Північна Америка” (Смаль В. В.), “Соціально-економічна географія світу. Регіони і країни: Європа” (Смаль І. В., Харченко О. М.), “Економічна та соціальна географія України” (Барановський М. О.), “Геоморфологія” (Філоненко Ю. М.), “Гідрологія” (Остапчук В. В.), “Історична географія” (Бездухов О. А.), “Геологія” (Філоненко Ю. М.), “Регіональна економічна географія: Африка, Америка, Австралія” (Афоніна О.О.), “Фізична географія України” (Мирон І. В.), “Екскурсознавство і музеєзнавство” (Філоненко І. М.) та багато інших.

2 січня 2020 р. відбулося об’єднання кафедри географії та кафедри фізичного виховання і валеології, після чого почала функціонувати кафедра географії, туризму та спорту у складі 15 штатних викладачів, у т. ч. 1 доктор географічних наук, професор (Барановський М. О.), 8 кандидатів наук, доцентів (Афоніна О. О., Барановська О. В., Філоненко Ю. М., Остапчук В. В., Філоненко І. М., Шовкун Т. М., Заплішний І. І., Щербак П. І.) 5 старших викладачів (Бездухов О. А., Мирон І. В., Кирієнко М. М., Кузьменко П. І., Боровик В. В) та 1 викладач (Оленченко С. О.).

Нині кафедра географії, туризму та спорту забезпечує підготовку фахівців освітньо-кваліфікаційних рівнів бакалавр і магістр у рамках двох галузей знань – 01 Освіта/Педагогіка (спеціальність 014 Середня освіта (Географія)) та 10 Природничі науки (спеціальності 103 Науки про Землю та 106 Географія) , освітня програма “Географія”, спеціалізації “Рекреаційна географія і туризм” та “Економічна і соціальна географія”.

Підготовка бакалаврів (тривалість навчання 4 роки) здійснюється за освітньо-професійними програмами: Середня освіта (Географія) (за спеціальністю 014 Середня освіта (Географія)), Науки про Землю (за спеціальністю 103 Науки про Землю) та Географія (за спеціальністю 106 Географія).

Підготовка магістрів на базі бакалаврату (тривалість навчання 1,5 року) здійснюється за освітньо-професійними програмами: Середня освіта (Географія) (за спеціальністю 014 Середня освіта (Географія)), Географія рекреації та туризму і Економічна та соціальна географія і регіонознавство (за спеціальністю 103 Науки про Землю) та Географія туризму (за спеціальністю 106 Географія).

При кафедрі географії, туризму та спорту функціонує аспірантура та докторантура за освітньо-науковою програмою Економічна та соціальна географія зі спеціальності 103 Науки про Землю. Нині в аспірантурі навчається 1 особа.

Досить потужною є матеріально-технічна база кафедри. Студенти географічного відділення практично повністю забезпечені геодезичними та метеорологічними приладами, туристичним спорядженням (намети, спальні мішки, рюкзаки тощо), іншим спорядженням, необхідним для проведення занять і навчально-польових практик. Кафедра забезпечена комп’ютерною технікою, до потреб студентів і викладачів кілька факультетських комп’ютерних класів, підключених до мережі “Internet”, а також ліцензійне програмне забезпечення ArcGIS.

 

 

 

Контакти

16600, м.Ніжин Чернігівської області, вул.Графська, 2

Приймальна ректора: (04631) 7-19-67 

Приймальна комісія: (04631) 2-35-88

Приймальна комісія: +380977973948

E-mail: ndu@ndu.edu.ua

Повний телефонний довідник

Партнери

     

    

сайт Національного Еразмус-офісу uarenet  

Google Analytics Alternative