ННІ природничо-математичних, медико-біологічних наук та інформаційних технологій

Директорат

Кафедра біології

Кафедра географії, туризму та спорту

Кафедра хімії та фармації

Кафедра інформаційних технологій, фізико-математичних та економічних наук

Музеї ННІ

Спеціальності для вступу

Навчальне середовище УНІКОМ

Новини ННІ

Матеріали конференцій

Науковий журнал «Наукові записки. Біологічні науки» / Scientific journal «Research notes. Biology research»

Заслужений діяч науки і техніки України, доктор хімічних наук, професор

На кафедрі працює з 1980 року.

Посада – завідувач кафедри хімії та фармації, професор.

Науковий ступінь – доктор хімічних наук (2009 р.).

Вчене звання – професор (2011 р.);

Почесне звання «Заслужений діяч науки і техніки України» (2016 р.).

Контакти: kaf.chem@ukr.net

 

Освітнє і наукове зростання. Вищу освіту здобув у 1980 р., закінчивши природничий факультет Ніжинського державного ордена Трудового Червоного Прапора педагогічний інститут імені М.В.Гоголя за спеціальністю «вчитель біології і хімії» і отримав кваліфікацію спеціаліста вчителя біології і хімії). З 1980  по 1984 роки навчався в аспірантурі Відділення нафтохімії Інституту фізико-органічної хімії та вуглехімії АН України за спеціальністю «нафтохімія та вуглехімія».

У 1987 році захистив дисертацію на тему «Синтез і дослідження властивостей β-карбоксиметилтіолан- і тіолен-1,1-діоксидів та їх похідних» за спеціальністю 02.00.13 – нафтохімія та вуглехімія. У 1989 році отримав вчене звання доцента кафедри хімії. У 2009 році захистив докторську дисертацію на тему «Нітрогено-, сульфуро- та оксигеновмісні металохелати: синтез, хімотологічні та біологічні властивості» за спеціальністю 02.00.13 – нафтохімія та вуглехімія. У 2011 році отримав вчене звання професора кафедри хімії.

За останні 5 років пройшов підвищення кваліфікації, а саме: стажування у відділі органічного та нафтохімічного синтезу Інституту біоорганічної хімії та нафтохімії ім. В.П. Кухаря НАН України з 01.02.2019р. по 18.03.2019 р. (довідка № 264/151-02 від 18.03.2019 р.). та за ініціативи Науково-методичної ради, Центру АЛОДМЯО проведено сертифікатний курс «Організація дистанційного та змішаного навчання на платформі Moodle» (2021).

 Виступає офіційним опонентом кандидатських дисертацій.

Є  членом спеціалізованої вченої ради Д 26.220.01 із захисту докторських (кандидатських) дисертацій зі спеціальності 02.00.13 – нафтохімія та вуглехімія в Інституті біоорганічної хімії та нафтохімії ім. В.П. Кухаря НАН України згідно наказу Міністерства освіти і науки України від 07.05.2019 р. № 612.

Професійне зростання. З 1980 року працює у Ніжинському університеті імені Миколи Гоголя  на посадах асистента (1980-1988), старшого викладача (1988-1989), доцента (1989-1991), заступника декана природничо-географічного факультету (1991-1996), завідувача підготовчого відділення (1996-1998), директора навчально-методичного центру університету в м. Новгород-Сіверському (1999-2002), проректора з навчальної роботи (2002-2004), проректора з науково-педагогічної та методичної роботи (2004-2006), професора кафедри хімії (2006–2009), завідувача кафедри хімії, професора (2009-219), завідувача кафедри хімії та фармації, професора – з 2020 року по теперішній час.

Професійні відзнаки. Всеукраїнські: Відмінник освіти України (1995); Грамота Державного департаменту інтелектуальної власності України (2001 р.) – за особистий вагомий внесок у винахідницьку та раціоналізаторську роботу; Почесна Грамота Міністерства освіти і науки України (2005) – за сумлінну і плідну навчально-методичну та наукову роботу; Подяка Прем’єр-міністра України (2010 р.) – за вагомий особистий внесок у забезпечення розвитку вітчизняної науки; почесне звання «Заслужений діяч науки і техніки України» – за вагомий особистий внесок у розвиток вітчизняної науки, зміцнення науково-технічного потенціалу України, багаторічну сумлінну працю та високий професіоналізм (Указ Президента України №217/2016 від 18 травня 2016 р.).

Обласні: диплом Лауреата щорічної обласної Премії імені Георгія Вороного (2018) – за вагомий особистий внесок у розвиток вітчизняної науки та сумлінну працю в галузі вищої освіти Чернігівщини в ім’я незалежної України.

Університетські: почесне звання «Заслужений працівник Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя» (2018)  за багаторічну сумлінну працю та високий професіоналізм. Є також неодноразовим переможцем конкурсу університету «Кращий науковець року». Неодноразово був занесений на «Дошку пошани університету».

Наукові інтереси, публікації. Основним напрямком наукових досліджень є органічна хімія та нафтохімія.

Плідно займається науковою та навчально-методичною роботою. Зокрема, у 1994 році ініціює створення спільної з Інститутом біоорганічної хімії та нафтохімії НАН України проблемної науково-дослідної лабораторії. На її базі було виконано 4 кандидатські і 1 докторське дослідження, чотири теми за державним замовленням, розроблено і запатентовано синтетичну оливу і три нових регулятори росту рослин.

За результатами досліджень розроблено чотири нові поліфункціональні присадки до мастил, що виявляють високі протизношувальні, антифрикційні та антиокиснювальні властивості. Експлуатаційні дослідження мастил з використанням одержаних присадок на автомобілях КАМАЗ та тракторах Т‑150, К-750 свідчать про їх високі хімотологічні властивості, що дозволило рекомендувати їх для застосування у гідросистемах автотракторної техніки як в Україні, так і за її межами.

Дослідження на бiологiчну активність металокомплексів, синтезованих Суховєєвим В.В. зі співавторами, показали їх ефективність як фунгіцидів, бактерицидів, антивірусних та рiстрегулюючих речовин. Так, за даними науково-дослідних станцій України, запатентовані препарати Кристалін, Славутич і Оксамит підвищують польову схожість насіння рослин озимої пшениці та цукрових буряків, їх урожайність і якість продукції. Тому зазначені препарати рекомендовані для використання як елементи технології при вирощуванні сільськогосподарських культур в умовах  південного Полісся України.

Спільний науково-дослідний підрозділ Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя та Інституту біоорганічної хімії та нафтохімії імені В.П. Кухаря НАН України «Лабораторія синтезу та вивчення властивостей біологічно активних сполук» плідно працює і зараз.

Випускники, які працювали у спільному підрозділі НДУ та ІБОНХ НАНУ і обрали шлях науковця, вступають на навчання до аспірантур провідних наукових установ України, успішно захищають дисертації і гідно представляють наш заклад вищої освіти.

Суховєєв В.В. у своєму науковому доробку має понад 550 друкованих праць, серед яких колективні монографії, навчальні посібники, навчально-методичні рекомендації, патенти на винаходи та корисні моделі, авторські свідоцтва, статті та тези доповідей. Лише за останні 5 років видано 108 праць, серед них: 3 навчально-методичні посібники, 31 патент (19 – на винаходи та 12 – на корисні моделі), 48 статей (5 статей, що індексуються в наукометричних базах даних SСOPUS та 14 – що рекомендовані ВАК) і 24 тез доповідей.

Суховєєв В. В. є учасником та організатором науково-практичних заходів різного рівня (міжнародних, всеукраїнських конференцій, семінарів та інш.). Так, співробітниками кафедри хімії  та фармації за останні п’ять років проведено 5 міжнародних науково-практичних конференцій.

Суховєєв В. В. є науковим керівником магістерських та дисертаційних досліджень.

Він має наукову школу, до якої входять: к.х.н., доц. Г.Г. Сенченко (1993 р.); к.х.н., доц. О.В. Москаленка (2000 р.); к.б.н., доц. В.М. Гавій (2004); к.х.н., доц. С.А. Циганков (2005 р.); к.с-г.н., доц. С.О. Приплавко (2008 р.); та інш.

Суховєєв В. В. є членом громадської організації «Всеукраїнська асоціація апітерапевтів».

Навчальна і методична робота. Розробив та викладає навчальні дисципліни: «Органічна хімія», «Теоретичні основи синтезу», «Нафтохімія», «Хімія комплексних сполук», «Основи наукових досліджень», «Методологія та організація наукових досліджень».

У навчальній роботі активно використовує сучасні інформаційні технології.

Громадська і виховна робота. 

1. Робота у складі експертних рад при МОН:очолював експертну комісію підготовки бакалаврів з напряму підготовки 6.040101 «Хімія» у Дрогобицькому державному педагогічному університеті імені Івана Франка (наказ МОН України «Про проведення акредитаційної експертизи», № 487-л від 19.04.2018 р.), експертну комісію первинної акредитаційної експертизи освітньо-професійної програми «Хімія в закладах освіти» зі спеціальності 014 Середня освіта (Хімія) за другим (магістерським) рівнем вищої освіти у Харківському національному педагогічному університеті імені Г.С. Сковороди (наказ МОН України «Про проведення акредитаційної експертизи», №2929-л від 7.12.2018 р.), експертну комісію підготовки бакалаврів з напряму підготовки 6.040101 «Хімія» у Закарпатському угорському інституті  імені Ференца Ракоці ІІ (наказ МОН України ”Про проведення акредитаційних експертиз”, № 608-л від 16.05.2019 р.); член експертної комісії з проведення первинної акредитаційної експертизи освітньо-професійної програми Середня освіта (Хімія  і біологія) зі спеціальності 014 Середня освіта (Хімія) за другим (магістерським) рівнем вищої освіти у Житомирському державному університеті імені Івана Франка. (Наказ МОН України № 1547-л від 16 жовтня 2018 року ”Про проведення акредитаційної експертизи”); член експертної комісії зі спеціальності 102 Хімія за другим (магістерським) рівнем вищої освіти у Херсонському державному університеті (Наказ МОН України № 2117-л від 28.11.2018  ”Про проведення акредитаційної експертизи”).

2. Очолює роботу спільного науково-дослідного підрозділу Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя та Інституту біоорганічної хімії та нафтохімії ім. В.П.Кухаря НАН України «Лабораторія синтезу та вивчення властивостей біологічно активних сполук».

3. Очолював студентську проблемну групу: «Синтез та дослідження нітрогеновмісних гетероциклічних сполук». Група у 2018–19 н.р. була створена рішенням кафедри хімії та фармації, протокол № 4 від 04 жовтня 2018 р.

4. Очолює комісію Вченої ради університету з професійної етики та атестаційно-кадрових питань.

5. Куратор студентської групи.

 

Контакти

16600, м.Ніжин Чернігівської області, вул.Графська, 2

Приймальна ректора: (04631) 7-19-67 

Приймальна комісія: (04631) 2-35-88

Приймальна комісія: +380977973948

E-mail: ndu@ndu.edu.ua

Повний телефонний довідник

Партнери

     

    

сайт Національного Еразмус-офісу uarenet  

Google Analytics Alternative