Факультет психології і соціальної роботи (архів)

Деканат

Кафедра соціальної педагогіки і соціальної роботи

Кафедра загальної та практичної психології

Кафедра педагогіки, початкової освіти та освітнього менеджменту

Кафедра психології

Кафедра дошкільної освіти

Абітурієнтам

Навчально-методичний кабінет

Навчально-науковий центр розвитку Інклюзивної освіти.

Центр соціально-педагогічних досліджень

Новини факультету

Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт

 

E-mail:helen-1970@ukr.net, filonenko06@gmail.com

Посада: доцент кафедри педагогіки, початкової освіти та освітнього менеджменту

Науковий ступінь: кандидат педагогічних наук (2013)

Вчене звання: доцент кафедри педагогіки, початкової освіти та освітнього менеджменту (2021)

Стаж роботи: 33 роки.

ВИКЛАДАЄ НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ:

1. Практикум з виховної роботи в початковій школі.
2. Технології педагогічної взаємодії вчителя початкової школи з батьками.
3. Інновації в початковій школі (НУШ).
4. Сучасні зарубіжні педагогічні концепції початкової освіти.
5. Виховна практика з методикою виховної роботи в ДОЦ.

ОСВІТА. В 1993 році закінчила біологічний факультет Київського державного університету імені Т.Г. Шевченка за спеціальністю „біолог, викладач біології та хімії”.

З 2009 по 2012 рік навчалась у педагогічній аспірантурі Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя (науковий керівник – кандидат педагогічних наук, професор Є.І. Коваленко). Згідно наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 01.11.2011 № 1248 за наукову роботу була нагороджена академічною стипендією Президента України.

У 2013 році захистила кандидатську дисертацію на тему: „Підготовка майбутніх учителів у вищих педагогічних навчальних закладах України до виховної роботи в літніх дитячих оздоровчих таборах (друга половина ХХ ст. – початок ХХІ ст.)” зі спеціальності 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки.

У 2013 році отримала диплом кандидата педагогічних наук ДК № 018379.

У 2021 році отримала вчене звання доцента кафедри педагогіки, початкової освіти та освітнього менеджменту.

 

ПЕДАГОГІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ. З 2002 року по теперішній час працює в Ніжинському державному університеті імені Миколи Гоголя на посадах:

 • 2002 р. – методист відділу практики
 • з 2002 р. по 2009 р. – сумісник кафедри педагогічної майстерності (викладала курси „Вступ до спеціальності”, „Методика виховної роботи в літніх оздоровчих таборах”, „Сучасні педагогічні технології”).
 • 2006 р. по теперішній час – завідувач навчальної, виробничої практики Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя.
 • з 2015 р. – старший викладач кафедри педагогіки.
 • з 2018 р. по теперішній час – працює на посаді доцента кафедри педагогіки, початкової освіти та освітнього менеджменту.

Членкиня методичної ради Ніжинського НВК № 16 «Престиж»

Відповідає за проведення й організацію практики здобувачів ОП 013 Початкова освіта ОР «Магістр»

Входить до складу робочої групи для проведення внутрішнього аудиту з перевірки кафедр університету.

Членкиня Вченої Ради Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя.

КОЛО НАУКОВИХ ІНТЕРЕСІВ: інновації в освіті, удосконалення професійно-педагогічної підготовки сучасного вчителя, педагогічна практика у вищому навчальному закладі, педагогічний супровід дитячого відпочинку та оздоровлення в літніх таборах.

 

НАУКОВИЙ ДОРОБОК. Має понад 100 публікацій, з них за останні 5 років:

Підручники, посібники, методичні рекомендації, методичні матеріали, положення:

 1. Філоненко О. С. Виховні аспекти педагогічної діяльності у сучасній школі : навчально-методичний посібник /Л. О. Дубровська, В. Л. Дубровський / за ред. Є. І. Коваленко. Ніжин : НДУ ім. М. Гоголя, Видання 3-тє, перер. та доп., 2015. 160 с. –  рекомендація МОН України для студентів вищих навчальних закладів в яких здійснюється підготовка педагогічних працівників (авторський внесок 30%). Схвалено Інститутом інноваційних технологій і змісту освіти Міністерства освіти і науки України. Лист від 16.03.2015 №14.1/12-Г-97
 2. Філоненко О. С. Табір з денним перебуванням: відпочинок і виховання : навчально-методичний посібник / Л. О. Дубровська, В. Л. Дубровський / за ред. Є. І. Коваленко.  Ніжин : НДУ ім. М. Гоголя, 2016. 91с. – рекомендація МОН України для студентів вищих навчальних закладів в яких здійснюється підготовка педагогічних працівників (авторський внесок 30%). Схвалено Інститутом модернізації змісту освіти Міністерства освіти і науки України. Лист від 23.05. 2016 № 2.1/12-Г-223).
 3. Філоненко О. С. Організація літнього відпочинку молодших школярів : навчально-методичний посібник / за ред. Л. О. Дубровської. Ніжин : Видавництво НДУ ім. М. Гоголя,2016.  90 с.
 4. Філоненко О. С. Початкова школа та студент-практикант : організація педагогічної практики студентів ІV курсу факультету психології та соціальної роботи спеціальності: 6.010102 Початкова освіта та англійська мова : навчально-методичний посібник / Дубровська Л. О., Дубровський В. Л., / за ред. Л. О. Дубровської.  Ніжин : Видавництво НДУ ім. М. Гоголя, 2016. 216 с.
 5. Філоненко О.С. Завдання стажувальної та науково-педагогічної практики магістрантів. педагогічний блок : навчально-методичні матеріали / уклад. : Є.І. Коваленко, Н. О. Падун, та ін.  Ніжин : НДУ ім. М. Гоголя. 2016.  32 с.
 6. Філоненко О.С. Сучасні зарубіжні педагогічні концепції початкової освіти: навчально-методичний комплекс / О.С. Філоненко. Ніжин: Видавництво НДУ імені Миколи Гоголя, 2018. 95с.
 7. Філоненко О.С. Методичні рекомендації з організації практики для студентів 4 курсу / авт.-розроб.: Є.І.Коваленко, Л.О.Дубровська, Н.О.Падун, О.В.Самойленко. Ніжин: Вид-во НДУ імені Миколи Гоголя, 2018. 75 с.
 8. Положення про проведення практики студентів Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя / уклад.: О.Г. Самойленко,                             О. С. Філоненко.  Ніжин : Вид-во НДУ імені Миколи Гоголя, 2018.  19 с.
 9. Положення про проведення викладацької практики аспірантів Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя / уклад.: О.В. Мельничук, О. С. Філоненко, Л.В. Бикова. Ніжин : Вид-во НДУ імені Миколи Гоголя, 2018.  19 с.
 10. Філоненко О.С. Методичні рекомендації з організації практики магістрантів напряму підготовки 01 Освіта/Педагогіка спеціальності 013 Початкова освіта / Є.І. Коваленко, Л.О. Дубровська,  Ніжин: Видавництво НДУ імені Миколи Гоголя, 2018. 45 с.
 11. Організація практичної підготовки студентів у Ніжинському державному університеті імені Миколи Гоголя: Методично-інформаційні матеріали / уклад.: О.Г. Самойленко, О. С. Філоненко,  Ніжин : Вид-во НДУ імені Миколи Гоголя, 2019.  36 с.
 12. Філоненко О.С. Завдання до комплексного кваліфікаційного іспиту з теорії та практики навчання і виховання (педагогічний блок) для студентів філологічного факультету: методичні рекомендації / Укл. Киричок І.І., Філоненко О.С. Ніжин: НДУ, 2019. 70 с.
 13. Філоненко О.С. Виховна практика студентів у дитячих закладах оздоровлення та відпочинку – організація та проведення: методичні рекомендації / О.С. Філоненко. Ніжин: НДУ ім. М. Гоголя, 2020. 52 с.
 14. Філоненко О. С. Методика виховної роботи в літніх оздоровчих таборах : навч.-метод. посіб. / авт.-уклад.: Л. О. Дубровська,  В. Л. Дубровський. Ніжин: НДУ ім. М.Гоголя, 2021. 179 с.
 15. Філоненко О. С. Інновації в початковій освіті : навч.-метод. посіб. Ніжин: НДУ ім. М.Гоголя, 2021. 80 с.

 

Наукові статті:

Основні праці:

 1. Філоненко О.С. Особливості підготовки вожатих для організації літнього оздоровлення та відпочинку дітей в США. Вісник Чернігівського національного педагогічного університету імені Т.Г. Шевченка : зб. наук. праць. 2016. Вип. 137. С.180–183.(Включено до переліку фахових видань України, яке індексується в академічному пошуковому сервісі Google Scholar, а також розміщуються в міжнародних репозитаріях Zenodo та OpenAIRE).
 2. Демченко Н.М., Філоненко О.С. Проблеми освіти у рецепції словесників лівобережної України  (друга половина ХІХ – початок ХХ століття). Збірник наукових праць «Педагогічні науки». 2016. Випуск LХХІ. Том 2. С. 12-17. (Включено до переліку фахових видань України (категорія “Бˮ), яке індексується в міжнар. наукометр. базі Index Copernicus).
 3. Філоненко О.С., Н.М. Демченко. Наукова та методична діяльність професорсько-викладацького складу кафедри педагогіки Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя (2008-2017 роки (до 95-річчя заснування кафедри). Збірник наукових праць «Педагогічні науки». 2017.  Випуск LХХІХ. Том 1. С. 19-24. (Включено до переліку фахових видань України (категорія “Бˮ), яке індексується в міжнар. наукометр. базі Index Copernicus).
 4. Філоненко О. Н.Білоусова, Т.Гордієнко. Організація пропедевтичної практики майбутніх учителів початкових класів як педагогічна проблема. Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах 2020. № 71. С.235-241. (Включено до переліку фахових видань України (категорія “Бˮ), яке індексується в міжнар. наукометр. базі Index Copernicus).
 5. Bilousova Nadiia, Hordiienko Tetiana, Demchenko Nataliia, Filonenko Olena, Bobro Artur. The organisation of educational space in the new Ukrainian school. Journal of Intellectual Disability - Diagnosis and Treatment, Volume 8, No. 3, 2020, pp. 270-279.(наукова публікація в періодичному виданні, включеному до наукометричних баз Scopus).
 6. Демченко Н.М., Філоненко О.С. Теоретичні аспекти дослідження проблеми формування культури ділового спілкування.  Актуальніпитаннягуманітарнихнаук: міжвузівськийзбірникнауковихпрацьмолодихвченихДрогобицькогодержавногопедагогічногоуніверситетуіменіІванаФранка. 2020. Вип. № 31. С. 127-131. (Включено до переліку фахових видань України (категорія “Бˮ), яке індексується в міжнар. наукометр. базіIndex Copernicus).
 7.  Filonenko Olena, Samoilenko Olena, Demchenko Nataliia. Monitoring of problems of organization and conduct of pedagogical practice of university students. Людинознавчістудії. Серія «Педагогіка». 2021. Випуск 12 (44). С. 207-214. (Включено до переліку фахових видань України у галузі педагогічних наук (011 Освітні, педагогічні науки), зареєстровано у міжнародних наукометричних базах: Google Scholar, Directory of Open Access Journals, ERIH PLUS, Ulrich’s Periodicals Directory, Crossref)

 

КЕРІВНИЦТВО  СТУДЕНТСЬКОЮ НАУКОВОЮ РОБОТОЮ. РОБОТА З АСПІРАНТАМИ.

Здійснює керівництво курсовими, дипломними, магістерськими роботами.

УЧАСТЬ У КОНФЕРЕНЦІЯХ:

Учасниця міжнародних конференцій (м.Сладковічево, м.Херсон, м.Київ, м.Ужгород, м.Одеса, м.Ніжин, м. Переяслав-Хмельницький, м. Чернігів, Germany ) та всеукраїнських конференцій (м.Київ, м.Черкаси, м.Бердянськ, м.Ніжин, м. Кам’янець-Подільський, м.Хмельницький).

 1. Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція, присвячена Дню початкової освіти «Початкова освіта: історія, проблеми, перспективи», (Ніжин,  жовтень  2018 р.).
 2. Міжнародна науково-практична конференція «Дослідження різних напрямів розвитку психології та педагогіки», (Одеса,  листопад 2018 р.).
 3. ХLIХ Міжнародна наукова конференція «Актуальні наукові дослідження в сучасному світі», м. Переяслав-Хмельницький, 26-27 травня 2019 р.)
 4. ІІ Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція «Початкова освіта: історія, проблеми, перспективи», (Ніжин,  17 жовтня  2019 р.).
 5. Міжнародний науково-практичний семінар «Культура і освіта в Україні та Польщі», м. Ніжин, 2019 р.
 6. Міжнародній онлайн-конференції «Нова норма. Освіта в епоху після COVID-19» 30 травня 2020 року.
 7. Міжнародній науково-практичній конференції «Актуальні проблеми неперервної освіти в інформаційному суспільстві», Київ, Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова, 29-30 травня 2020 р. сертифікат № 48927448 .
 8. Міжнародна наукова конференція «Ніжинська вища школа у вітчизняному та міжнародному освітянському, науковому і культурно-мистецькому вимірі (1820-2020 рр.)» . Ніжин  15-16 жовтня 2020 року. Сертифікат №НВШ89 від 17.10 2020 року.
 9. ІІ Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція «Модернізація професійної підготовки менеджерів», м. Ніжин, 21 жовтня 2020 р. Сертифікат від 21.10.2020 року.
 10. III-я Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція «Початкова освіта: історія, проблеми, перспективи», м. Ніжин, 23 жовтня 2020 р. Сертифікат від 23.10.2020 року.
 11. International scientific and practical conference The current stage of development of scientific and technological progress' 2021 Germany, February 8-9, 2021. Диплом № ge 15-008.
 12. VІІ Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні проблеми підготовки та професійного удосконалення працівників сфери освіти»,  м. Чернігів,  23 квітня 2021 р. Сертифікат
 13. Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю «Фахова підготовка сучасного вчителя початкових класів: реалії та перспективи», м.Кам’янець-Подільський – Ніжин, 13 квітня 2021 року
 14. Всеукраїнська науково-практична конференція «Здобувач освіти в НУШ: домінанти розвитку та шляхи мобілізації ресурсів», м.Хмельницький,  15 квітня 2021 року.
 15. VІ Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція «Неперервна педагогічна освіта в україні: стан, проблеми, перспективи» м. Умань, 29 квітня 2021 р.
 16. VІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Неперервна освіта нового сторіччя: досягнення та перспективи», м. Запоріжжя (Україна),  13-15 травня 2021 р.
 17. Всеукраїнський міжвузівський методичний семінар «Актуальні проблеми професійної підготовки вчителя НУШ» (у рамках співпраці з ЗЗСО)  (організатор) м. Ніжин, 31 травня 2021 р.

 

НАУКОВІ СТАТТІ ТА ТЕЗИ ДОПОВІДЕЙ У ЗБІРНИКАХ МАТЕРІАЛІВ КОНФЕРЕНЦІЙ

 1. Філоненко О. С. Особистісні якості вчителя початкової школи в науковій спадщині Софії Русової / О.С. Філоненко // Педагогічна спадщина Софії Русової в контексті сучасності: Матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції 24-26 березня 2016 р. – Ніжин : Вид-во НДУ імені Миколи Гоголя, 2016. – 150 с. С. 45-51.
 2. Філоненко О.С. Роль інформаційно-комунікаційних технологій у професійній підготовці майбутнього вчителя початкових класів /  О.В. Самойленко, О.С. Філоненко // Початкова освіта: історія, проблеми, перспективи: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої Дню початкової освіти, м. Ніжин, 20-21 жовтня 2016 р. / за заг. ред. Є.І. Коваленко. – Ніжин: НДУ ім. Миколи Гоголя, 2016. – 163 с. С. 136-138.
 3. Філоненко О.С. Співпраця кафедри педагогіки з базами практик у процесі професійної підготовки вчителя початкової школи / Н.В.Білоусова, О.С. Філоненко // Zbornik prispevkov z medzinarodnej vedeckej konferencie Inovativny vyskum v oblasti vzdelavania a socialnej prace, Sladkovicovo, Slovenska republika. 10–11 marca 2017. – 239 с. С. 43-46
 4. Філоненко О. С. Здоров`язбережувальні технології в діяльності сучасного дошкільного навчального закладу / О. С. Філоненко, Ю. В. Ярина // Сучасна педагогіка: теорія, методика, практика. Матеріали IV Міжнародної науково-практичної конференції (м. Ужгород, 23-24 червня 2017 року). – Херсон : Видавничий дім «Гельветика», 2017. – С. 115-119.
 5. Навчально-методична література як засіб ефективної організації практики в дитячих закладах оздоровлення та відпочинку / О.С. Філоненко – Педагогічна освіта на зламі століть: досвід минулого – погляд у майбутнє: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 95-річчю кафедри педагогіки (19-20 жовтня 2017 р., м. Ніжин) / За заг. ред. Є.І. Коваленко. – Ніжин: Видавець ПП Лисенко М.М., 2017. – 240 с.
 6. Філоненко О.С. Робота учителя початкової школи з батьками обдарованих дітей / О.С. Філоненко, А.О. Хантіль // Початкова освіта: історія, проблеми, перспективи: матеріали Всеукраїнської науково­практичної  інтернет­конференції,  присвяченої  Дню початкової  освіти,  м.  Ніжин,  19 жовтня 2018 р. / за заг. ред. Є. І. Коваленко, упоряд. Н. В. Білоусова. Ніжин: НДУ ім. М. Гоголя, 2018.- с. 239-241.
 7. Філоненко О.С. Структурно-змістовий аналіз культури професійного спілкування майбутнього керівника загальноосвітнього навчального закладу / О.С. Філоненко, О.М. Кривоцюк // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Дослідження різних напрямів розвитку психології та педагогіки». – Одеса. – 2018. – 104 с.
 8. Філоненко О.С. Аналіз проблеми розвитку технології формування критичного мислення молодших школярів // О.С.Філоненко// Початкова освіта: історія, проблеми, перспективи: матеріали ІІ Всеукраїнської науково­практичної  інтернет­конференції,  м.  Ніжин,  17 жовтня 2019 р. / за заг. ред. Є. І. Коваленко, упоряд. Н. В. Білоусова. Ніжин: НДУ ім. М. Гоголя, 2019.- с. 239-241.
 9. Філоненко О.С. Теоретичні аспекти взаємодії школи та сім’ї в екологічному вихованні молодших школярів // О.С.Філоненко, О. М.Чиркова // Початкова освіта: історія, проблеми, перспективи: матеріали ІІ Всеукраїнської науково­практичної  інтернет­конференції,  м.  Ніжин,  17 жовтня 2019 р. / за заг. ред. Є. І. Коваленко, упоряд. Н. В. Білоусова. Ніжин: НДУ ім. М. Гоголя, 2019.- с. 239-241.
 10. Філоненко О.С. Особливості діяльності класного керівника з сім´ями дітей, що опинилися в складних життєвих обставинах // О.С.Філоненко, О.М.Ярмак // Початкова освіта: історія, проблеми, перспективи: матеріали ІІ Всеукраїнської науково­практичної  інтернет­конференції,  м.  Ніжин,  17 жовтня 2019 р. / за заг. ред. Є. І. Коваленко, упоряд. Н. В. Білоусова. Ніжин: НДУ ім. М. Гоголя, 2019.- с. 239-241.
 11. Філоненко О.С. Взаємодія навчального закладу та  сім’ї у формуванні моральних норм молодших школярів / О.С.Філоненко, Л.В.Польовик // Початкова освіта: історія, проблеми, перспективи: матеріали ІІ Всеукраїнської науково­практичної  інтернет­конференції,  м.  Ніжин,  17 жовтня 2019 р. / за заг. ред. Є. І. Коваленко, упоряд. Н. В. Білоусова. Ніжин: НДУ ім. М. Гоголя, 2019.- с. 239-241.
 12. Філоненко О.С. Основи партнерської взаємодії школи та сім’ї у вихованні молодших школярів / О.С. Філоненко // Культура і освіта в Україні та Польщі : матеріали Міжнародного науково-практичного семінару, м. Ніжин, 2019 р.
 13. Філоненко О.С. Організаційні аспекти диференційованого навчання в початковій школі / О.С.Філоненко // Початкова освіта: історія, проблеми, перспективи: матеріали III-ї Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції, м. Ніжин, 23 жовтня 2020 р. / за заг. ред. Т. М. Турчин, упоряд. Т.В.Гордієнко. Ніжин: НДУ ім. М.Гоголя, 2020. с. 162-164.
 14. Філоненко О.С. Професійна компетентність керівника як необхідна складова управлінської діяльності / О.С.Філоненко // Модернізація професійної підготовки менеджерів: матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції, м. Ніжин, 21 жовтня 2020 р. / Упоряд. Ю.Г.Новгородська, М.О.Шевчук. Ніжин: НДУ ім. М.Гоголя, 2020. с. 99-101.
 15. Філоненко О.С. Формування пізнавальної активності в учнів початкової школи засобами інформаційно-комунікаційних технологій / О.С. Філоненко,  В.С. Путря // World scientific and technical trends 2021: SWorld-Ger conference proceedings Germany, February 8-9, 2021. С.72-76 
 16. Філоненко О.С. Підготовка майбутніх учителів початкових класів до організації освітнього процесу на засадах демократії як педагогічна проблема / О.С.Філоненко // Сучасні проблеми підготовки та професійного удосконалення працівників сфери освіти: Тези VІІ Міжнародної науково-практичної конференції, м.Чернігів, 23 квітня 2021 року; упоряди. : Н.О. Терентьєва. Черкаси: Видавець Чабаненко Ю.В., 2021.106 с.
 17. Філоненко О.С. Підготовка майбутніх учителів початкових класів до реалізації ігрових методів навчання засобами LEGO:матеріали VІІ Міжнародної науково-практичної конференції  «Неперервна освіта нового сторіччя: досягнення та перспективи», м. Запоріжжя (Україна),  13-15 травня 2021 р.

 

УЧАСТЬ У СЕМІНАРАХ, ВЕБІНАРАХ, ТРЕНІНГАХ з наступної тематики:  «Демократична освіта в Україні»; «STEM-освіта»; «Навчання через гру» від The Lego Foundation; «Дистанційна реальність: думаємо по-новому, діємо по-іншому»; «Інноваційні практики наукової освіти» «Інноваційні трансформації в сучасній освіті: виклики, реалії, стратегії» тощо.

 

ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ:

І. Строк підвищення кваліфікації (стажування) з "29" квітня 2020 року по "16" травня 2021 року.

Тривалістю 195 годин / 6,5 кредитів ЄКТС.

1. Курси:

 1. м. Суми, Центр неперервної освіти для вчителів від ГО «Єврошлях», курс «Використання онлайн-сервісів для дистанційного навчання», сертифікат на 6 год. № 250420-04 від 29.04.2020 року
 2. м. Київ, Британська Рада, студія онлайн-освіти Ederа, курс «Ключові уміння 21-го століття», сертифікат 5 год., 31.05.2020 року
 3. м. Ніжин, Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя, курс «Організація дистанційного та змішаного навчання на платформі Moodle», сертифікат №079-ПК на 60 год. від 09.03.2021 року
 4. м. Київ, Міністерство освіти і науки, студія онлайн-освіти Ederа, курс «Онлайн курс для вчителів початкових класів», сертифікат  на 60 год. від 28.03.2021 року
 5. м. Київ, студія онлайн-освіти Ederа, курс «Недискримінаційний підхід у навчанні», сертифікат на 32 год. від 16.05.2021 року

2. Участь у конференціях, тренінгах, вебінарах, практикумах:

 1. м. Київ, Національна академія педагогічних наук України, Інститут обдарованої дитини НАПН України, науково-практичний онлайн-тренінг «Підвищення мотивації до навчання засобами наукової освіти»,  сертифікат на 3 год. № ОТ-170520/149 від 17.05.2020 року
 2. м. Ніжин, НДУ імені Миколи Гоголя, міжнародна наукова конференція «Ніжинська вища школа у вітчизняному та міжнародному освітянському, науковому і культурно-мистецькому вимірі (1820-2020)», сертифікат на 8 год. № НВШ 05 від 17.10.2020 року.
 3. м. Київ, ТОВ «Наукові публікації», вебінар з наукометрії «Головні метрики сучасної науки. Scopus та Web of Science», сертифікат №АВ 1029 на 8 год. від 23.10.2020 року
 4. м. Київ, Національна академія педагогічних наук України, Інститут обдарованої дитини НАПН України, науково-практичний онлайн-семінар «Інноваційні практики наукової освіти»,  сертифікат на 5 год. № С-ІП-261120/235 від 26.11.2020 року
 5. м. Київ, ТОВ «Академія цифрового розвитку», вебінар «Цифрові інструменти GOOGLE для організації ефективного зворотнього зв’язку між учасниками освітнього процесу під час дистанційного навчання», сертифікат на 2 год. № В-0121-4276 від 08.01.2021 року
 6. м.Київ, ГО Центр сучасної педагогіки «Освітній маркер», Всеукраїнська онлайн педрада «Сучасний учитель – дослідник, учений, письменник, актор, психолог, стратег і…», сертифікат на 4 год. № 442102457999 від 14.01.2021року
 7. м. Київ, ТОВ «ЕДПРО ДИСТРИБЮШН», конференція «Інформаційні технології та STEM» Модуль «STEАM –проєктування з освітніми рішеннями EdPro», сертифікат № m31b085 на 2 год. від 31.03.2021 року

ІІ. Пройшла стажування у період з 01.04.2021 р. по 31.05.2021 р.  при кафедрі дошкільної та початкової освіти  Національного університету «Чернігівський колегіум»  імені Т.Г. Шевченка. Галузь знань – освіта / педагогіка, Тривалістю 180 годин / 6 кредитів ЄКТС. Свідоцтво № СС 02125674 / 0016 – 21

ІІІ. Пройшла міжнародне стажування у Варненському університеті менеджменту (Болгарія). Тема: "Модернізація вищої освіти в інформаційному суспільстві" та отримала Сертифікат No. 335/20.08.2021 на 180 год. (6 ECTS).

Курс проводився онлайн з 19 липня по 15 серпня 2021 року, а також очно в Університеті менеджменту у Варні з 16 по 20 серпня 2021 року

Контакти

16600, м.Ніжин Чернігівської області, вул.Графська, 2

Приймальна ректора: (04631) 7-19-67 

Приймальна комісія: (04631) 2-35-88

Приймальна комісія: +380977973948

E-mail: ndu@ndu.edu.ua

Повний телефонний довідник

Партнери

     

    

сайт Національного Еразмус-офісу uarenet  

Google Analytics Alternative