Факультет психології і соціальної роботи (архів)

Деканат

Кафедра соціальної педагогіки і соціальної роботи

Кафедра загальної та практичної психології

Кафедра педагогіки, початкової освіти та освітнього менеджменту

Кафедра психології

Кафедра дошкільної освіти

Абітурієнтам

Навчально-методичний кабінет

Навчально-науковий центр розвитку Інклюзивної освіти.

Центр соціально-педагогічних досліджень

Новини факультету

Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт

E-mail: artur062728@ukr.net

Посада: доцент кафедри педагогіки, початкової освіти  та освітнього менеджменту

Науковий ступінь: кандидат педагогічних наук (2017).

 

Викладає навчальні дисципліни:

1. Основи педагогічних досліджень

2. Актуальні проблеми організації НУШ

3. Формування Soft skills у майбутніх учителів початкових класів

4. Основи медіаосвіти в початковій школі

5. Профілактика девіантної поведінки молодших школярів

6. Теорія та методика формування в учнів початкової школи соціальної компетентності

7. Теорія та практика формування безпечного освітнього середовища у початковій школі

         

Освіта. У 2013 році закінчив Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя з відзнакою за спеціальністю «Соціальна педагогіка» та здобув кваліфікацію магістра соціальної педагогіки, викладача соціальної педагогіки. 

У 2017 році захистив кандидатську дисертацію зі спеціальності 13.00.07 «Теорія і методика виховання» на  тему: «Формування соціального здоров’я студентської молоді у поза аудиторній виховній роботі вищого навчального закладу». 

Професійна діяльність. З 01.09.2017 року старший лаборант кафедри педагогіки і асистент кафедри соціальної педагогіки та соціальної роботи НДУ імені Миколи Гоголя.

З 01.09.2018 – асистент кафедри педагогіки, початкової освіти та освітнього менеджменту НДУ ім. Миколи Гоголя.

З 01.09.2020 – доцент кафедри педагогіки, початкової освіти та освітнього менеджменту НДУ ім. Миколи Гоголя.

З 01.09.2019 – заступник декана з навчальної роботи факультету психології та соціальної роботи НДУ ім.. Миколи Гоголя.

 

Коло наукових інтересів: інновації в початковій освіті, теорія і методика виховання молодших школярів, Soft skills у майбутніх учителів початкових класів, медіаосвіта у початковій школі, соціальна компетентність молодших школярів тощо.

 

НАУКОВИЙ ДОРОБОК.Має понад 40 наукових праць, з них за останні 5 років: 

 

МОНОГРАФІЇ, ПІДРУЧНИКИ, ПОСІБНИКИ,  МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ:

 1. Школознавство: навчально-методичний комплекс до навчальної дисципліни  для студентів ІV курсу факультету психології та соціальної роботи спеціальності: 013 Початкова освіта / авт.-укл. Л.О. Дубровська, А.А. Бобро. Ніжин : НДУ ім. М.Гоголя, 2018. 43 с.
 2. Теорія та методика виховання: методичні рекомендації до навчальної дисципліни  для студентів ІІ курсу факультету психології та соціальної роботи спеціальності  013 Педагогічна освіта / укл.-авт.  Л.О. Дубровська, В.Л.Дубровський, А.А.Бобро.  Ніжин : НДУ ім. М.Гоголя, видання  2-ге, перер. та доп.,  2018.  125с.
 3. Педагогічні технології в початковій школі: навчально-методичний посібник  для студентів ІV курсу факультету психології та соціальної роботи спеціальності  013 Початкова освіта / укл.-авт.  Л.О. Дубровська, В.Л. Дубровський, А.А. Бобро, за ред. Л.О. Дубровської.  Ніжин : НДУ ім. М.Гоголя. 2019.  164 с.
 4. А.А. Бобро.  Формування соціального здоров’я студентської молоді у поза аудиторній виховній роботі закладу вищої освіти: монографія.  Ніжин: НДУ імені М.Гоголя, 2020. 175 с.

 

НАУКОВІ СТАТТІ:

 1. Бобро А. А. Зміст та структура професійної етики в соціальній роботі. Молодий вчений.  2018.  № 4 (56).  С. 472-475.РИНЦ, ScholarGoogle, CiteFactor, ResearchBible, IndexCopernicus.
 2. Бобро А. А., Коваль Т.В. Дидактичні умови організації самостійної роботи молодших школярів. Наукові записки. Серія “Психолого-педагогічні науки”.  Ніжин: Ніжин. держ. ун-т ім. Миколи Гоголя, 2018.  № 4.  С. 78-82.
 3. Бобро Л.В., Бобро А.А. Принципи та методологічні підходи виховання в дітей 5-7 років уміння долати страх. Інноваційна педагогіка.  Одеса: Причорноморський науково-дослідний інститут економіки та інновацій, 2019.  Вип. 10, Т. 1.   С. 157-160 IndexCopernicus.
 4. Бобро А.А., Бобро Л.В., Дубровська Л.О., Мовчан В.О. Готовність майбутнього вчителя початкових класів до роботи в умовах інклюзивного освітнього середовища. Наукові записки. Серія “Психолого-педагогічні науки”.  Ніжин: Ніжин. держ. ун-т ім. Миколи Гоголя, 2019.  № 2.  С. 104-112 IndexCopernicus.
 5. Бобро А.А., Бобро Л.В. Наступність у формуванні екологічної компетентності старших дошкільників та молодших школярів. Наукові записки. “Психолого-педагогічні науки”.  Ніжин: Ніжин. держ. ун-т ім. Миколи Гоголя, 2019.  № 4.  С. 39-44. IndexCopernicus.
 6. Bilousova Nadiia, Hordiienko Tetiana, Demchenko Nataliia, Filonenko Olena, Bobro Artur. The organisation of educational space in the new Ukrainian school. Journal of Intellectual Disability - Diagnosis and Treatment, Volume 8, No. 3, 2020, pp. 270-279. Scopus.
 7. Бобро А.А. Формування soft skills у майбутніх учителів початкової школи. Наукові записки. “Психолого-педагогічні науки”.  Ніжин: Ніжин. держ. ун-т ім. Миколи Гоголя, 2021. № 1.  С. 117-124.

 

НАУКОВО-ПОПУЛЯРНІ, КОНСУЛЬТАЦІЙНІ, ДИСКУСІЙНІ ПУБЛІКАЦІЇ З НАУКОВОЇ (ПРОФЕСІЙНОЇ ТЕМАТИКИ) 

 1. Бобро А.А. Соціальне становлення особистості як соціально-педагогічна проблема. Матеріали  Міжнар. наук.-практ. конференції «Педагогічна освіта на зламі століть: досвід минулого – погляд у майбутнє». Ніжин: Ніжинський державний університет імені М. Гоголя, 2017.   С. 30-32.
 2. Бобро А. А. Особливості професійної діяльності менеджера соціальних організацій. Матеріали  Всеукр. наук.-практ. інтернет конференції «Модернізація професійної підготовки менеджерів». Ніжин: Ніжинський державний університет імені М. Гоголя, 2018.   С. 11-15.
 3. Бобро А. А. Соціальне здоров’я – важлива особистісна складова керівників закладів освіти. Матеріали  Всеукр. наук.-практ. конференції «Особливості формування соціально активної та професійно зорієнтованої особистості» /  За заг. ред. С. Д. Булавенко.  Ніжин: Видавець ПП Лисенко М. М., 2018  С. 53-55.  
 4. Дубровська Л.О., Бобро А.А. Особливості розвитку ціннісних орієнтацій та їх зв’язок з вихованням у молодших школярів. Матеріали  Всеукр. наук.-практ. інтернент конференції «Початкова освіта: історія, проблеми, перспективи». Ніжин: Ніжинський державний університет імені М. Гоголя, 2018.   С. 88-89.
 5. Бобро А.А. Бобро Л.В. До питання про забезпечення наступності дошкільної та початкової освіти в умовах нової української школи. Матеріали Міжнар. наук.-практ. конференції «Вплив досягнень психологічних і педагогічних наук на розвитик сучасного суспільства». Харків: Східноукраїнська організація «Центр педагогічних досліджень». 2019.  С. 23-26.
 6. Бобро А.А., Погребняк Ю.В. Шляхи формування здорового способу життя молодших школярів в освітньому процесі сучасної початкової школи. Матеріали ІІ Всеукр. наук.-практ. інтернент конференції «Початкова освіта: історія, проблеми, перспективи». Ніжин: Ніжинський державний університет імені М. Гоголя, 2019. С. 172-174.
 7. Бобро А.А., Бобро Л.В. Становлення поняття здоровий спосіб життя в історичному аспекті. Матеріали І Міжнар. наук.-практ. конференції «Освітні і культурно-мистецькі практики в контексті інтеграції України у міжнародний науково-інформаційний простір. Запоріжжя: Хортицька  національна навчально-реабілітаційна академія, 2020.  С. 215-218.
 8. Бобро А.А., Бобро Л.В. Філософські засади і методологічні принципи Вальдорфської педагогіки. Матеріали Міжнародн. міждисциплінарної науково-практичної конференції «VISIONER-2030: Наукове передбачення». Київ: Nonfiction-видавництво Порталу «Футуролог», 2020.  С. 215-217.
 9. Бобро А.А., Бобро Л.В. Виховання бережливості у дітей старшого дошкільного та молодшого шкільного віку. Матеріали Міжнародн. І Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Шляхи удосконалення професійних компетентностей фахівців в умовах сьогодення», 28-29 травня 2020 р. Луцьк: Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки, 2020.  С. 353-355.
 10. Бобро А.А., Колесник Д.В. Концептуальне підґрунтя та структура лідерських якостей дітей молодшого шкільного віку. Матеріали ІІІ Всеукр. наук.-практ. інтернент конференції «Початкова освіта: історія, проблеми, перспективи», 23 жовтня 2020 р. Ніжин: Ніжинський державний університет імені М. Гоголя, 2020.   С. 20-22.
 11. Бобро Л.В., Бобро А.А. Характеристика поняття «негативні емоційні прояви» у дітей старшого дошкільного віку та учнів початкової школи: теоретичний аспект. Матеріали VIII Міжнародної науково-практичної конференції «SCIENCE AND PRACTICE: IMPLEMENTATION TO MODERN SOCIETY», Peal Press Ltd., Manchester, Great Britain, 28 грудня 2020р.  С. 268-572.
 12. Бобро А.А. Сутність поняття «соціальна компетентність молодшого школяра» в науковій літературі. Матеріали ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції «Форми і засоби формування соціальної активності здобувачів освіти в умовах дистанційного навчання» За. заг. ред. Кирилюк С.Д.  Ніжин: видавництво НДУ, 2021. С. 24-29.
 13. Бобро А.А. Медіаосвіта – необхідна складова професіоналізму вчителя нової української школи.  Матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції студентів та молодих вчених «Освітні і культурно-мистецькі практики в контексті інтеграції України у міжнародний науково-інноваційний простір», Хортиця, 13-14 травня 2021 р. «Хортицька національна навчально-реабілітаційна академія», С.247-249.
 14. Бобро А.А., Чужба О.В. Вікові особливості формування правової культури учнів сучасної початкової школи. Електронний збірник наукових праць КЗ «Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти», №3 (45) 2021 р.

 

РОБОТА З АСПІРАНТАМИ, КЕРІВНИЦТВО  СТУДЕНТСЬКОЮ НАУКОВОЮ РОБОТОЮ 

Здійснює керівництво курсовими, дипломними, магістерськими роботами.

 

УЧАСТЬ У КОНФЕРЕНЦІЯХ:

МІЖНАРОДНІ:

 1. І Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні стратегії педагогічної освіти в контексті розбудови суспільства сталого розвитку та концепції нової української школи», 02-03 листопада 2017 р., м. Київ, Київський університет імені Б. Грінченка.
 2. Міжнародна науково-практична конференція. «Педагогічна освіта на зламі століть: досвід минулого – погляд у майбутнє», 19-20 жовтня 2017 р., м. Ніжин, Ніжинський державний університет імені М. Гоголя.
 3. IV Міжнародний конгрес зі спеціальної педагогіки та психології «Педагог в інклюзивному просторі: траєкторія фахової само актуалізації», 8 листопада 2018 р., м. Переяслав-Хмельницький, ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди.
 4. Міжнародна науково-практична конференція«Вплив досягнень психологічних і педагогічних наук на розвиток сучасного суспільства», 8-9 березня  2019 р., м. Харків, Східноукраїнська організація «Центр педагогічних досліджень».
 5. VI Міжнародна науково-практична конференція «Інклюзивна освіта: досвід і перспективи», 16 травня 2019 р., м. Вінниця, Вінницький соціально-економічний інститут ВНЗ «Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна».
 6. І Міжнародна наук.-практ. конференція «Освітні і культурно-мистецькі практики в контексті інтеграції України у міжнародний науково-інформаційний простір», м. Запоріжжя, 14 травня 2020 р.
 7. Міжнародна міждисциплінарна науково-практична конференція «VISIONER-2030: Наукове передбачення», м. Київ, 29 травня 2020 р.
 8. І Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Шляхи удосконалення професійних компетентностей фахівців в умовах сьогодення», м. Луцьк, 28-29 травня 2020 р.
 9. VIII Міжнародна науково-практична конференція «SCIENCE AND PRACTICE: IMPLEMENTATION TO MODERN SOCIETY» 26-28 грудня 2020р., Peal Press Ltd. (Manchester, Great Britain).
 10. VІІ Міжнародна науково-практична конференція «Неперервна освіта нового сторіччя: досягнення та перспективи», м. Запоріжжя, 13-15 травня 2021 р.
 11. ІІ Міжнародна науково-практична конференція студентів та молодих вчених «Освітні і культурно-мистецькі практики в контексті інтеграції України у міжнародний науково-інноваційний простір», м. Хортиця, 13-14 травня 2021 р.

 

ВСЕУКРАЇНСЬКІ КОНФЕРЕНЦІЇ:

 1. Всеукраїнський науково-практичний семінар «Професійне становлення фахівців соціальної сфери: досягнення і перспективи», 30 листопада 2017р., м. Ніжин, Ніжинський державний університет імені М. Гоголя.
 2. Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція «Модернізація професійної підготовки менеджерів», 15 лютого 2018 р., м. Ніжин, Ніжинський державний університет імені М. Гоголя.
 3. Всеукраїнська науково-практична конференція «Особливості формування соціально активної та професійно зорієнтованої особистості», 28 березня 2018 р., м. Ніжин, школа № 3.
 4. Всеукраїнська наук.-практ. інтернент-конференція «Початкова освіта: історія, проблеми, перспективи», 19 жовтня 2018 р., м. Ніжин, Ніжинський державний університет імені М. Гоголя.
 5. ІV Всеукраїнська науково-практична конференція «Актуальні питання сучасної педагогіки: творчість, майстерність, професіоналізм», 15 березня 2019 р., м Кременчук, Кременчуцький педагогічний коледж імені А.С.Макаренка.
 6. ІІ Всеукраїнська наук.-практ. інтернент-конференція «Початкова освіта: історія, проблеми, перспективи», 17 жовтня 2019 р., м. Ніжин, Ніжинський державний університет імені М. Гоголя.
 7. ІІІ Всеукраїнська наук.-практ. інтернент-конференція «Початкова освіта: історія, проблеми, перспективи», 23 жовтня 2020 р., м. Ніжин, Ніжинський державний університет імені М. Гоголя.
 8. Всеукраїнська наукова онлайн конференція «Формування особистості: виклики часу і нові контексти розвитку», 30-31 жовтня  2020р., ГО «ІППО».
 9. Всеукраїнська практична онлайн конференція «Використання педагогічних технологій у ЗЗСО і ЗПТО: теорія та практика», 19-20 лютого 2021 р., ГО « Платформа освіти».
 10. Всеукраїнська науково-практична конференція «Форми і засоби формування соціальної активності здобувачів освіти в умовах дистанційного навчання», м. Ніжин, 06 квітня 2021 р.
 11. Всеукраїнська науково-практична конференція «Здобувач освіти в НУШ: домінанти розвитку та шляхи мобілізації ресурсів», м. Хмельницький, 15 квітня 2021 р.
 12. Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю «Фахова підготовка сучасного вчителя початкових класів: реалії та перспективи», м. Кам’янець-Подільський – Ніжин, 13 квітня 2021 р.

 

ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ:

Дистанційні курси:

-       Манчестер, Великобританія, «Наука і практика: впровадження у сучасне суспільство». – 26-28 грудня 2020 р. – 12 год. (СЕРТ. від 28.12.2020р.).

-       м. Ніжин, «Організація дистанційного та змішаного навчання на платформі Moodle» - з 01 по 28 лютого – 60 год. (Сертифікат № 065-пк, від 09 березня 2021 р.).

-        м.Запоріжжя «Освітні і культурно-мистецькі практики в контексті інтеграції України у міжнародній науково-інноваційний простір». – 14 травня 2020 р. – 8 год. (СЕРТ. від 14.05.2020 р.).

-       онлайн курс розроблений Міністерством освіти і науки України, студією онлайн освіти EdEra, громадською спілкою «Освіторія» для вчителів початкової школи  09 травня 2021 р. – 60 год. (серт. від 09.05.2021р.).

 

Тренінги, вебінари, практикуми:

1.     «Дистанційне навчання учнів початкових класів. Ресурси та платформи для онлайн навчання» сертифікат від 30.10.20.

2.     «Безпека дітей в інтернеті: від загроз до можливостей» сертифікат від 21.01.21.

3.     «Методи експериментальної діяльності учнів в умовах НУШ» сертифікат від 30.10.20.

4.     «Методичні основи формування соціальної компетентності учнів початкової школи» сертифікат від 20.02.21.

Контакти

16600, м.Ніжин Чернігівської області, вул.Графська, 2

Приймальна ректора: (04631) 7-19-67 

Приймальна комісія: (04631) 2-35-88

Приймальна комісія: +380977973948

E-mail: ndu@ndu.edu.ua

Повний телефонний довідник

Партнери

     

    

сайт Національного Еразмус-офісу uarenet  

Google Analytics Alternative