Факультет психології і соціальної роботи (архів)

Деканат

Кафедра соціальної педагогіки і соціальної роботи

Кафедра загальної та практичної психології

Кафедра педагогіки, початкової освіти та освітнього менеджменту

Кафедра психології

Кафедра дошкільної освіти

Абітурієнтам

Навчально-методичний кабінет

Навчально-науковий центр розвитку Інклюзивної освіти.

Центр соціально-педагогічних досліджень

Новини факультету

Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт

E-mail: m.a.shevchukk@gmail.com

Посада: доцент кафедри педагогіки, початкової освіти  та освітнього менеджменту

Науковий ступінь: кандидат педагогічних наук (2016)

Стаж роботи: 33 роки.

 

ВИКЛАДАЄ НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ:

 1. Менеджмент в освіті
 2. Трудове навчання з м методикою
 3. Методика навчання технологічної освітньої галузі в початковій школі
 4. Методика навчання інформатики в початковій школі
 5. Теорія і методика навчання інформатичної освітньої галузі в початковій школі
 6. Проєктна діяльність в навчальних закладах
 7. Проєктний менеджмент
 8. Стратегічне управління

 

ОСВІТА. Закінчила Ніжинський державний педагогічний університет імені М. Гоголя в 1987 році, за спеціальністю «Музика». Отримала кваліфікацію вчителя музики.

У 2016 році захистила кандидатську дисертацію зі спеціальності 13.00.06 теорія і методика управління освітою з теми: «Управління процесом формування професійної компетентності майбутніх вчителів музики засобами педагогічного проектування» та отримала науковий ступінь кандидата педагогічних наук (диплом кандидата наук № 034132).

 

ПРОФЕСІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ.

08.1987 – викладач кафедри методики муз виховання, співу та хорового диригування.
10.1998 – аспірантка Ніжинського державного педагогічного університету імені М. Гоголя.
12.2001 – асистент кафедри педагогічної майстерності НДПУ ім.. М. Гоголя.
12.2005 – старший викладач кафедри педагогічної майстерності НДУ ім. М. Гоголя
09.2009 – старший викладач кафедри педагогіки та педагогічної майстерності НДУ ім. М. Гоголя.
10. 2011 – старший викладач кафедри педагогіки НДУ ім. М. Гоголя.
10. 2016 – доцент кафедри педагогіки, початкової освіти та освітнього менеджменту НДУ ім. М. Гоголя.

КОЛО НАУКОВИХ ІНТЕРЕСІВ: формування професійної компетентності майбутніх фахівців, методика початкового навчання, менеджмент соціально-гуманітарної сфери, проєктна діяльність в начальних закладах , проєктний менеджмент.

НАУКОВИЙ ДОРОБОК. Має майже 90 публікацій, з них за останні 5 років:

Монографії:

 1. Шевчук М.О., Яковець Н.І., Жихарєва А. Проектування нових технологій для освіти дорослих / Освіта дорослих у перспективі змін: інновації, технології, прогнози: колективна монографія / За ред. А. Василюк, А. Стоговського. Ніжин: Видавець ПП Лисенко М.М., 2017. 248 с. (С. 208 – 219).

Підручники, посібники,  методичні рекомендації:

 1. Шевчук М.О. Декоративно-ужиткове мистецтво у трудовому навчанні в початковій школі: навч. посіб. / М.О. Шевчук. Ніжин: НДУ ім. М. Гоголя, 2017. 151 с.Шевчук М.О. Технології в початкових класах загальноосвітньої школи: навчальний посібник. Ніжин. НДУ ім. М. Гоголя, 2019. 319 с. (18,6 др.арк.)
 2. Шевчук М.О. Методика навчання інформатичної освітньої галузі в початковій школі: навч. посіб. Ніжин: НДУ ім. М. Гоголя, 2021. 107 с. (6,28 др.арк.)
 3. Шевчук М.О. Методичні рекомендації до практичних занять з навчальної дисципліни «Трудове навчання з практикумом» для студентів спеціальності 6.010102 Початкова освіта. Ніжин : Видавництво НДУ ім. М. Гоголя, 2016. 52 с.
 4. Програма атестації здобувачів вищої освіти з методики навчання української мови, методики навчання освітньої галузі «Математика», методики навчання освітньої галузі «Природознавство», методики трудового навчання з практикумом: навчально-методичний комплекс для напряму підготовки 6.010102 «Початкова освіта», освітнього рівня бакалавр денної форми навчання /укл. Л.О. Дубровська, Н.В. Білоусова, І.І. Киричок, М.О. Шевчук та ін.; за ред. Л.О. Дубровської. Ніжин: НДУ ім.. М. Гоголя, 2017. 48 с.
 5. Програма комплексного державного екзамену з теорії та практики управління / укл. А.М. Горянська, Ю.Г. Новгородська, М.О. Шевчук, О.П. Щотка; за заг. ред. Ю.Г. Новгородської. Ніжин: НДУ ім. М. Гоголя, 2018. 24 с.
 6. Підготовка керівників організацій у сфері освіти: навчально-методичний посібник професійної підготовки магістра спеціальності 073 «Менеджмент» / Укладачі: Н.М. Демченко, В.І. Маслов, Ю.Г. Новгородська, О.В. Самойленко, М.О. Шевчук. Ніжин : НДУ ім. М.Гоголя, 2018 . – 358 с.

 

Наукові статті:

 1. Шевчук М.О. Невербальна мова експресивних мистецтв як засіб розкриття внутрішніх переживань учнів на уроках музики в початковій школі. Наукові записки. Серія «Психолого – педагогічні науки» (Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя) / за заг. ред. проф. Є.І.Коваленко. Ніжин: НДУ ім. М.Гоголя, 2016. № 1. С. 157 – 161.
 2. Шевчук М.О., Киричок І.І., Новгородська Ю.Г.Формування професійної відповідальності у майбутніх учителів початкових класів: педагогічні аспекти. Неперервна професійна освіта: теорія і практика. Серія: Педагогічні науки (Київський університет імені Бориса Грінченка) 2017. № 1-2 (50-51). С.38-44. IndexCopernicus; PIHЦ; GoogleScholar.
 3. Шевчук М.О. Деякі педагогічні умови розкриття творчого потенціалу молодших школярів у трудовому навчанні. Наукові записки. Серія «Психолого – педагогічні науки» (Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя) / за ред. проф. Є.І. Коваленко. Ніжин : НДУ ім. М. Гоголя, 2017. № 2. С. 132-139.
 4. Шевчук М.О., Ткаченко А.О.Педагогічні умови управління процесом формування культури проектної діяльності старшокласників. Наукові записки. Серія «Психолого – педагогічні науки» (Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя) / за ред. проф. Є.І. Коваленко. Ніжин : НДУ ім. М.Гоголя, 2017. № 3. C. 149 – 155.
 5. Шевчук М.О., Доліна І.В.Проектна культура керівника: сутність поняття. Наукові записки. Серія «Психолого – педагогічні науки» (Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя) / за ред. проф. Є.І. Коваленко. Ніжин : НДУ ім. М.Гоголя, 2017. № 3. C. 218 – 223.
 6. Шевчук М.О., Киричок І.І., Новгородська Ю.Г. Проблеми управління самостійною роботою студентів вищих навчальних закладів. Молодий вчений. 2018. № 1 (53). С. 411 – 416. РИНЦ, ScholarGoogle, OAJI, CiteFactor, ResearchBible, IndexCopernicus.
 7. Шевчук М.О. Критерії, показники та рівні формування професійної компетентності майбутніх вчителів. Наукові записки. Серія «Психолого – педагогічні науки» (Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя) / за ред. проф. Є.І. Коваленко. Ніжин : НДУ ім. М.Гоголя, 2018. № 2. C. 74 – 79.
 8. Шевчук М.О. Управління процесом формування інноваційної культури майбутнього вчителя початкової школи: теоретичний аспект. Витоки педагогічної майстерності: зб. наук. праць / Полтав. нац. пед. ун-т імені В. Г. Короленка. Полтава, 2018. Випуск 21. 256 с. (Серія «Педагогічні науки»). С. 233 – 238. Index Copernicus та Ulrichsweb Global Serials Directory.
 9. Шевчук М. О.Педагогічні умови формування технологічної компетентності учнів початкової школи. Наукові записки. Серія «Психолого – педагогічні науки» (Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя) / за ред. проф. Є.І. Коваленко. Ніжин : НДУ ім. М. Гоголя, 2019. № 2. C. 89-97. INDEXCOPERNICUS
 10. Шевчук М.О., Шевчук О.Г.,  Кнорозок Л.М.  Формування критично-креативного мислення учнів з фізичних дисциплін засобами STEM-технологій. Наукові записки. Серія «Психолого-педагогічні науки» (Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя) / за ред. Т.М. Турчин. Ніжин: НДУ ім.. М. Гоголя. 2019. №3. 118с. С. 57-65.
 11. Шевчук М.О. Управління процесом формування культури проєктної діяльності учнів загальноосвітньої школи. Наукові записки. Серія «Психолого-педагогічні науки» (Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя) / за заг. ред. Турчин Т.М. Ніжин: НДУ ім. М. Гоголя, 2020. № 1. 164 с. С. 35-45.
 12. Шевчук М.О. Шляхи формування естетичних почуттів молодших школярів у трудовому навчанні. Наукові записки. Серія «Психолого-педагогічні науки» (Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя) / за заг. ред. В.В. Бурназової. Ніжин: НДУ ім. М. Гоголя, 2021. № 1. 146 с. С. 102-109.
 13. Шевчук М.О. Критерії та рівні сформованості естетичних почуттів молодших школярів у технологічному навчанні. Наукові записки. Серія «Психолого-педагогічні науки» (Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя) / за заг. ред. В.В. Бурназової. Ніжин: НДУ ім. М. Гоголя, 2021. № 2. 140 с. С. 82-88.
 14. Шевчук М.О. Інформаційно-комунікаційна компетентність як ключова компетентність молодшого школяра. Актуальні питання гуманітарних наук: міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка / редактори-упорядники М. Пантюк, А Душний, І. Зимомря. Дрогобич: Видавничий дім «Гельветика», 2021. Вип. 41 Том 3. 320 с. С. 276 – 280.IndexCopernicusInternational
 15. Шевчук М.О., Бугаєць Н.О. Особливості уроку інформатики в початковій школі. Наукові записки. Серія «Психолого-педагогічні науки» (Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя) / за заг. ред. В.В. Бурназової. Ніжин: НДУ ім. М. Гоголя, 2021. № 3. 122 с. С. 38-45.

 

Науково-популярні, консультаційні, дискусійні публікації з наукової (професійної) тематики 

 1. Шевчук М.О. Формування проектної культури майбутнього вчителя музики. Освітньо-мистецькі горизонти України: теорія і практика: Матеріали Всеукраїнської науково – практичної конференції (м. Ніжин, 19 – 20 жовтня 2016 р.) Ніжин: НДУ ім. Миколи Гоголя, 2017. 62 с. (C. 42-45).
 2. Шевчук М.О. Технології електронного навчання в освітньому процесі вишів. Педагогічна освіта на зламі століть: досвід минулого – погляд у майбутнє: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 95-річчю кафедри педагогіки (19-20 жовтня 2017 р., м. Ніжин) / За заг. ред. Є.І. Коваленко. Ніжин : Видавництво ПП Лисенко М.М., 2017. 240 с. (С. 223-225).
 3. Шевчук М.О. Педагогічні аспекти формування професійної відповідальності майбутнього вчителя музики. Мистецько – освітній простір України: історія та сучасність : матеріали V Всеукраїнської науково-практичної конференції (Ніжин, 4-6 травня 2017 р.) / відп. ред. В.В. Ревенчук. Ніжин : НДУ ім.. М. Гоголя, 2018. 99 с. (С.14 – 16).
 4. Шевчук М.О. Управління процесом формування професійної свідомості майбутнього вчителя музики: сутність поняття. Теорія і методика мистецької освіти: збірник науково-методичних статтей / за ред. Ю.Ф. Дворника, О.В. Коваль. Ніжин : НДУ ім. М. Гоголя, 2018. Вип. 1. 283 с. (C. 78-84).
 5. Шевчук М.О., Чувакова Т.Г. Формування конкурентоспроможності майбутніх менеджерів сфери освіти у проектній діяльності. Модернізація професійної підготовки менеджерів : матеріали Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції, м. Ніжин : НДУ ім. М. Гоголя, 2018. 98 с. (С. 93-98).
 6. Шевчук М.О. Диференційований підхід у трудовому навчанні в початковій школі. Диференціація у шкільній освіті: історичний досвід і сучасні технології: збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції, 16 травня 2018 р., м. Київ. К.: Інститут педагогіки, 2018. 224 с. (С. 213 – 218).
 7. Шевчук М.О. Формування проектної культури майбутнього вчителя. Неперервна освіта в модусах минулого, теперішнього, майбутнього : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. з міжнарод. участю (Луцьк, 24–26 травня 2018 р.) / уклад. В. О. Савош. Луцьк : Вежа-Друк, 2018. 236 с. (С. 27 – 30).
 8. Шевчук М.О., Дорош А.М. Вікові особливості учнів молодшого шкільного віку та формування трудової компетентності. Початкова освіта: історія, проблеми, перспективи: матеріали Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції, присвяченої Дню початкової освіти, м. Ніжин, 19 жовтня 2018 р. / за заг. ред. Є. І. Коваленко, упоряд. Н. В. Білоусова. Ніжин: НДУ ім. М.Гоголя, 2018. 269 с. (С. 249- 251).
 9. Шевчук М.О., Данько І.С. Педагогічні умови формування естетичних почуттів учнів молодшого шкільного віку у трудовому навчанні. Початкова освіта: історія, проблеми, перспективи: матеріали II-ї Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції, м. Ніжин, 17 жовтня 2019 р. / за заг. ред. Є.І. Коваленко, упоряд. Т. В. Гордієнко. Ніжин : НДУ ім. М.Гоголя, 2019. 262 с. (С. 63-65).
 10. Шевчук М.О.,Куц І. Ю. Компонентна структура ключових компетентностей учнів молодшого шкільного віку. Початкова освіта: історія, проблеми, перспективи: матеріали II-ї Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції, м. Ніжин, 17 жовтня 2019 р. / за заг. ред. Є.І. Коваленко, упоряд. Т. В. Гордієнко. Ніжин : НДУ ім. М.Гоголя, 2019. 262 с. (С. 118-119).
 11.  Шевчук М.О., Новик І.С. Шляхи розвитку творчого потенціалу учнів молодшого шкільного віку у трудовій діяльності. Початкова освіта: історія, проблеми, перспективи: матеріали II-ї Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції, м. Ніжин, 17 жовтня 2019 р. / за заг. ред. Є.І. Коваленко, упоряд. Т. В. Гордієнко. Ніжин : НДУ ім. М.Гоголя, 2019. – 262 с. (С. 153-155).
 12. Шевчук М.О.,Сергуніна А.Т. Самопроектування як засіб професійно-особистісного зростання майбутніх фахівців сфери освіти. Початкова освіта: історія, проблеми, перспективи: матеріали II-ї Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції, м. Ніжин, 17 жовтня 2019 р. / за заг. ред. Є.І. Коваленко, упоряд. Т. В. Гордієнко. Ніжин : НДУ ім. М.Гоголя, 2019. 262 с. (С. 210-212).
 13. Шевчук М.О. Критеріальна база управління процесом формування культури проектної діяльності учнів початкової школи. Початкова освіта: історія, проблеми, перспективи: матеріали II-ї Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції, м. Ніжин, 17 жовтня 2019 р. / за заг. ред. Є.І. Коваленко, упоряд. Т. В. Гордієнко. Ніжин : НДУ ім. М.Гоголя, 2019. 262 с. (С. 249-251).
 14. Шевчук М.О.,Ярошенко А.В. Особливості розвитку творчих здібностей учнів початкової школи на уроках української мови. Початкова освіта: історія, проблеми, перспективи: матеріали II-ї Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції, м. Ніжин, 17 жовтня 2019 р. / за заг. ред. Є.І. Коваленко, упоряд. Т. В. Гордієнко. Ніжин : НДУ ім. М.Гоголя, 2019. – 262 с. (С. 259-261).
 15. Шевчук М.О. Трудова діяльність як передумова розвитку творчого потенціалу молодшого школяра. Початкова освіта: історія, проблеми, перспективи: матеріали III-ї Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції, м. Ніжин, 23 жовтня 2020 р. / за заг. ред.Т. М. Турчин, упоряд. Т.В.Гордієнко. Ніжин: НДУ ім. М.Гоголя, 2020. 188 с. (С. 172 – 174).
 16. Шевчук М.О. Педагогічні умови формування проєктної компетентності майбутніх керівників закладів загальної освіти. Модернізація професійної підготовки менеджерів: матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції, м. Ніжин, 21 жовтня 2020 р. / Упоряд. Ю.Г.Новгородська, М.О.Шевчук. Ніжин: НДУ ім. М.Гоголя, 2020. 122 с. (С. 105 – 109).
 17. Шевчук М.О. Формування естетичних почуттів молодших школярів: теоретичний аспект. Теорія і методика мистецької освіти: збірник науково-методичних статей / за ред. Ю. Ф. Дворника, О. В. Коваль. Ніжин: НДУ ім. М. Гоголя, 2020. Вип. 4. С. 82–91.
 18. Шевчук М.О. Формування проєктної компетентності майбутніх менеджерів освітньої сфери. Сучасні проблеми підготовки та професійного удосконалення працівників сфери освіти: тези VІІ Міжнародної науково-практична конференції (23 квітня 2021, м. Чернігів); упоряд.: Н.О. Терентьєва. Черкаси: Видавець Чабаненко Ю.В., 2021. 106 с.
 19. Шевчук М.О. Ігрові технології у формуванні soft skills молодших школярів / Початкова освіта: історія, проблеми, перспективи: збірник матеріалів ІІ-ої Міжнародної наукової інтернет-конференції, м. Ніжин, 21 жовтня 2021 р. Укладачі: Т.В. Гордієнко, Н.М. Демченко. Ніжин: НДУ ім. М. Гоголя, 2021. 198 с. С. 185-187.
 20. Шевчук М.О. Характерологічні особливості та операції стратегічного мислення майбутніх менеджерів сфери освіти / Модернізація професійної підготовки менеджерів: матеріали Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції, м. Ніжин, 29 вересня 2021 р. / упоряд.: Ю. Г. Новгородська, М. О. Шевчук. Ніжин: НДУ ім. М. Гоголя, 2021. 139 с. С. 126-132.

 

КЕРІВНИЦТВО  СТУДЕНТСЬКОЮ НАУКОВОЮ РОБОТОЮ. РОБОТА З АСПІРАНТАМИ.

Здійснює керівництво курсовими, магістерськими роботами студентів.

 

УЧАСТЬ У КОНФЕРЕНЦІЯХ:

МІЖНАРОДНІ КОНФЕРЕНЦІЇ

 1. Міжнародна науково-практична конференція «Управління якістю вищої освіти: проблеми та перспективи», 29 вересня 2017 р., м. Київ, ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України.
 2. Міжнародна науково-практична конференція, присвячена 95-річчю від дня заснування кафедри педагогіки Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя «Педагогічна освіта на зламі століть: досвід минулого – погляд у майбутнє», 19-20 жовтня 2017 р., м. Ніжин, Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя.
 3. ХVII Міжнародна науково-практична конференція «Макаренківська концепція підготовки вчителів у контексті вітчизняних та світових тенденцій розвитку педагогічної освіти» 13-14 березня 2018 року, м. Полтава, Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка.
 4. Міжнародний науково-практичний семінар «Культура і освіта в Україні та Польщі» (Ніжин, 25-26 жовтня 2019 року).
 5. Міжнародна наукова конференція «Ніжинська вища школа у вітчизняному та міжнародному освітянському, науковому і культурно-мистецькому вимірі (1820-2020 рр.)
 6. VІІ Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні проблеми підготовки та професійного удосконалення працівників сфери освіти» Чернігів. 23 квітня 2021

 

ВСЕУКРАЇНСЬКІ КОНФЕРЕНЦІЇ

 1. І Мистецько-педагогічні читання пам’яті О.Я. Ростовського «Актуальні проблеми мистецької освіти», 15 березня 2017 року, м. Ніжин, Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя.
 2.  Всеукраїнська науково-практична конференція «Освітньо-мистецький простір України: історія та сучасність», 4-6 травня 2017 року, м. Ніжин, Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя.
 3. Всеукраїнська науково-практична Інтернет-конференція «Модернізація професійної підготовки менеджерів», 15 лютого 2018 р., м. Ніжин, Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя.
 4. ІІ Мистецько-педагогічні читання пам’яті О.Я. Ростовського «Мистецька освіта України: проблеми теорії і практики» 14 березня 2018 року, м. Ніжин, Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя.
 5. Всеукраїнська науково-практична конференція «Мистецька освіта України ц сучасних вимірах» 13-15 квітня 2018 року, м. Ніжин, Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя.
 6. VI Всеукраїнська науково-практична конференція «Актуальні питання мистецької педагогіки: іннваційні та традиційні підходи до викладання мистецьких дисциплін» 26 квітня 2018 року, м. Хмельницький, Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія.
 7. Всеукраїнська науково-практична конференція «Диференціація у шкільній освіті: історичний досвід і сучасні технології 16 травня 2018 р., м. Київ, Інститут педагогіки НАПН України.
 8. Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю «Неперервна освіта в модусах минулого, теперішнього, майбутнього» 24-26 травня 2018р., м. Луцьк, Волинський інститут післядипломної педагогічної освіти.
 9. Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція, присвячена Дню початкової освіти «Початкова освіта: історія, проблеми, перспективи» 19 жовтня 2018 р., м. Ніжин, Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя.
 10. ІІ Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція «Початкова освіта: історія, проблеми, перспективи» 17 жовтня 2019 р., м. Ніжин Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя
 11. IV мистецько-педагогічні читання пам’яті професора О.Я. Ростовського «Мистецька освіта України: трансформація вітчизняного досвіду в європейський простір» 13 березня 2020 року м. Ніжин Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя 
 12. III-ї Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція «Початкова освіта: історія, проблеми, перспективи» 23 жовтня 2020 р.
 13. Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція «Модернізація професійної підготовки менеджера» 21 жовтня 2020 р.
 14. V Мистецько-педагогічні читання пам’яті О.Я. Ростовського «Мистецька освіта україни: здобутки та виклики ххі століття» Ніжин. 12 березня 2021 року.
 15. Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю «Фахова підготовка сучасного вчителя початкових класів: реалії та перспективи» 13 квітня 2021 року м. Кам’янець-Подільський – Ніжин.
 16. Всеукраїнська науково-практична конференція «Здобувач освіти в НУШ: домінанти розвитку та шляхи мобілізації ресурсів» 15 квітня 2021 року м. Хмельницький

 

ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ:

Стажування у Національному університеті «Чернігівський колегіум» імені Т.Г. Шевченка при кафедрі дошкільної та початкової освіти з теми: Модернізація початкової освіти: теорія, досвід, перспективи, управління» (6 кредитів ЄКТС) 180 годин 2020-2021 р.

Курси підвищення кваліфікації по роботі на платформі УНІКОМ у Ніжинському державному університеті імені Миколи Гоголя (лютий 2021 року).

 

Контакти

16600, м.Ніжин Чернігівської області, вул.Графська, 2

Приймальна ректора: (04631) 7-19-67 

Приймальна комісія: (04631) 2-35-88

Приймальна комісія: +380977973948

E-mail: ndu@ndu.edu.ua

Повний телефонний довідник

Партнери

     

    

сайт Національного Еразмус-офісу uarenet  

Google Analytics Alternative