Факультет психології і соціальної роботи (архів)

Деканат

Кафедра соціальної педагогіки і соціальної роботи

Кафедра загальної та практичної психології

Кафедра педагогіки, початкової освіти та освітнього менеджменту

Кафедра психології

Кафедра дошкільної освіти

Абітурієнтам

Навчально-методичний кабінет

Навчально-науковий центр розвитку Інклюзивної освіти.

Центр соціально-педагогічних досліджень

Новини факультету

Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт

E-mail: NovgorodskaYG04@gmail.com

Посада: доцент кафедри педагогіки, початкової освіти та освітнього менеджменту

Науковий ступінь: кандидат педагогічних наук (2004)

Вчене звання: доцент кафедри педагогіки (2006)

Стаж роботи: 26 років. 

 

ВИКЛАДАЄ НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ:

Дидактика

Теорія початкової освіти

Педагогіка

Освітній менеджмент

Теорія організацій

Інноваційний менеджмент в освіті

Методика викладання педагогічних дисциплін у вищій школі

Менеджмент в освітній та мистецькій діяльності

Самоменеджмент керівника

Інноваційні персонал-технології

Корпоративна етика

 

ОСВІТА. У 1995 році Ніжинський державний педагогічний інститут ім. М.В. Гоголя за спеціальністю «Музика і методика виховної роботи». Отримала кваліфікацію спеціаліста «учитель музики. Методист з виховної роботи».

У 2004 році захистила кандидатську дисертацію з теми "Розвиток ідей В. Сухомлинського з формування творчої особистості школяра в педагогічній теорії та практиці сучасної школи", отримала науковий ступінь кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки (диплом кандидат педагогічних наук ДК №023343 від 14 квітня 2004 року, протокол №22-06/4).

У 2006 році присвоєно вчене звання доцента (атестат доцента 02ДЦ №011597 від 16 лютого 2006 року, протокол №1/32-Д).

 

ПРОФЕСІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ.

01.02.2001 – асистент кафедри педагогіки НДУ імені Миколи Гоголя.

01.02.2004 – викладач кафедри педагогіки НДУ імені Миколи Гоголя.

08.10.2004 – доцент кафедри педагогіки НДУ імені Миколи Гоголя.

03.05.2007 – доцент кафедри загальної та соціальної педагогіки і соціальної роботи НДУ імені Миколи Гоголя.

01.09.2008 – доцент кафедри дошкільної освіти НДУ імені Миколи Гоголя.

01.09.2010 – доцент кафедри педагогіки та педагогічної майстерності НДУ імені Миколи Гоголя.

31.08.2018 – доцент кафедри педагогіки, початкової освіти та освітнього менеджменту НДУ імені Миколи Гоголя.

Завідувачка секції «Менеджмент» кафедри педагогіки, початкової освіти та освітнього менеджменту.

 

КОЛО НАУКОВИХ ІНТЕРЕСІВ: підготовка майбутніх менеджерів в сфері освіти, інноваційний менеджмент, організація освітнього процесу в НУШ, інновації та тренди в освіті.

 

 

НАУКОВИЙ ДОРОБОК. Має близько 150 публікацій, з них за останні 5 років:

Підручники, посібники, методичні рекомендації:

 1. Дидактика початкової школи : історичний аспект : [навчальний посібник для студентів напряму підготовки: 6.010102 «Початкова освіта»] / Ю. Новгородська. Ніжин : Видавництво НДУ ім. М. Гоголя, 2016. 126 с.

 2. Програма до комплексного кваліфікаційного іспиту з теорії та практики навчання і виховання (педагогічний блок) / За заг. ред. Є.І.Коваленко. Ніжин: НДУ ім. М.Гоголя, 2017. 23 с.

 3. Програма комплексного кваліфікаційного іспиту з управління в галузі мистецької освіти / укл. О.А.Кавунник, Ю.Г.Новгородська, О.П.Щотка; за заг.ред. Ю.Г.Новгородської. Ніжин : НДУ ім. М.Гоголя, 2018. 23 с.

 4. Програма комплексного кваліфікаційного іспиту з управління в галузі мистецької освіти / укл. Ю.Г.Новгородська, О.П.Щотка; за заг.ред. Ю.Г.Новгородської. Ніжин : НДУ ім. М.Гоголя, 2018. 23 с.

 5. Менеджмент в освіті: збірник програм практик.Галузь знань 07 «Управління та адміністрування», спеціальність 073 «Менеджмент». Освітньо-кваліфікаційний рівень «магістр» / Укладачі: Ю.Г.Новгородська О.П.Щотка. Ніжин : НДУ ім. М.Гоголя, 2018. 54с.

 6. Методичні рекомендації до виконання магістерських робіт (для студентів спеціальності 073 Менеджмент) / Укл. Ю.Г.Новгородська, О.П. Щотка. Ніжин: Видавництво НДУ, 2018. 27 с.

 7. Підготовка керівників організацій у сфері освіти: навчально-методичні матеріали. Галузь знань 07 «Управління та адміністрування», спеціальність 073 «Менеджмент». Освітньо-кваліфікаційний рівень «магістр» / Укладачі: Н.М.Демченко, В.І.Маслов, Ю.Г.Новгородська, О.В.Самойленко, М.О.Шевчук. Ніжин : НДУ ім. М.Гоголя, 2018. 379 с.

 8. Програма комплексного державного екзамену з теорії та практики управління / укл. Ю.Г.Новгородська, М.О.Шевчук, О.П.Щотка; за заг.ред. Ю.Г.Новгородської. Ніжин : НДУ ім. М.Гоголя, 2018. 24 с.

 9. Програма фахового вступного іспиту «Менеджмент в освіті» для здобуття другого (магістерського) рівня з галузі знань 07 Управління та адміністрування спеціальності 073 Менеджмент. Ніжин : НДУ ім. М.Гоголя, 2019. 24 с.

 10. Методичні рекомендації до комплексного кваліфікаційного іспиту з теорії та практики навчання і виховання (для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня історико-юридичного факультету) / Укл. Новгородська Ю.Г. Ніжин: НДУ, 2019. 27с.

 11. Інноваційний менеджмент в освіті : [начальний посібник] для магістрів спеціальності 073 Менеджмент / Ю.Г.Новгородська. Ніжин: Видавництво НДУ ім. М.Гоголя, 2019 . 213 с. [Електронне видання].

 12. Соціальний інтелект як необхідна складова готовності керівників до управлінської діяльності //Niżyński Państwowy Uniwersytet im. Mikołaja Gogola Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie. AKTUALNE PROBLEMY SPOŁECZNE UKRAINY I POLSKI. ASPEKTSOCJOPEDAGOGICZNY. Redakcja naukowa: Halina Bejger, Oleg Lisovets, Swietłana Borysiuk. Chełm-Niżyn. 2019 (у співавторстві).

 13. Методичні матеріали та рекомендації до вивчення навчальної дисципліни «Дидактика» (для студентів спеціальності 013 Початкова освіта). Ніжин: Вид-во НДУ ім. М.Гоголя, 2021. 111 с. [Електронне видання].

 14. Розвиток початкової освіти у вітчизняній педагогічній теорії та практиці (для студентів спеціальності 013 Початкова освіта) / Ю.Г.Новгородська. Ніжин: НДУ ім.. М.Гоголя, 2021. 133 с. [Електронне видання].

 15. Методичних матеріалів та рекомендацій до вивчення навчальної дисципліни «Теорія початкової освіти» (для студентів спеціальності 013 Початкова освіта) / Ю.Г.Новгородська. Ніжин: Вид-во НДУ ім. М.Гоголя, 2021. 93 с. [Електронне видання].

 

Наукові статті:

 1. Педагогічні умови формування професійної мобільності майбутніх керівників навчальних закладів. Наукові записки. Серія «Психолого-педагогічні науки» / за заг. ред. Є.І.Ковленко. Ніжин: НДУ ім. М.Гоголя, 2017. №2. С. 145-151.

 2. Феномен інформаційної культури в управлінській діяльності керівника. Наукові записки. Серія «Психолого-педагогічні науки» / за заг. ред. Є.І.Ковленко. Ніжин: НДУ ім. М.Гоголя, 2017. №4. С. 107-112.

 3. Формування професійної відповідальності у майбутніх учителів початкових класів: педагогічні аспекти / Киричок І.І., Новгородська Ю.Г., Шевчук М.О. Неперервна професійна освіта: теорія і практика : Науково-методичний журнал. Серія: Педагогічні науки. Вип. 1-2. 2017. С.38-45 (ISSN 1609-8595; е- ISSN 2412-0774. IndexCopernicus; РІНЦ, GoogleScholar).

 4. Професійна компетентність викладача мистецьких дисциплін / Ю.Г. Новгородська, Є.Ю. Липовецька. Virtus: ScientificJournal. – June, issue 15, 2017. At. 121-125 (ISSN 2410-4388 (Print); ISSN 2415-3133 (Online).

 5. Феномен інформаційної культури в управлінській діяльності керівника. Наукові записки : Серія «Психолого-педагогічні науки» / за заг. ред. Є.І.Ковленко. Ніжин: НДУ ім. М.Гоголя, 2017. №3. С.107-112.

 6. Проблема управління самостійною роботою студентів вищих навчальних закладів / Новгородська Ю.Г., Киричок І.І., Шевчуук М.О. Молодий вчений. 2018. №1 (53). С.407-411. ( Index Copernicus; РІНЦ, Google Scholar, OAJI, CiteFactor, Researhc Bible)

 7. Діагностика стану сформованості професійної відповідальності у майбутніх менеджерів. Наукові записки : Серія «Психолого-педагогічні науки» / за заг. ред. Є.І.Ковленко. Ніжин: НДУ ім. М.Гоголя. 2018. №2. С.54-60.

 8. Теоретичні основи формування конскурентноспроможного менеджера освіти в умовах євроінтеграції. Наукові записки : Серія «Психолого-педагогічні науки» / за заг. ред. Є.І.Ковленко. Ніжин: НДУ ім. М.Гоголя. 2018. №3. С.50-53.

 9. Наукове обґрунтування моделі формування інформаційної культури у майбутніх менеджерів. Наукові записки : Серія «Психолого-педагогічні науки» / за заг. ред. Є.І.Ковленко. Ніжин: НДУ ім. М.Гоголя. 2019. №2. С.131-135.

 10. Педагогічні умови формування професійного іміджу майбутніх менеджерів у процесі магістерської підготовки. Збірник наукових робіт Хелмської державної вищої професійної школи «Scientia» 2019р.).ChełmskieTowarzystwoNaukowe, PaństwowaWyższaSzkołaZawodowawChełmie, «Scientia», 2019. (ISSN 1899-0630).

 11. Novgorodska Julia, Borisyuk Svitlana, Szala Adrian. System wartości kształcących się osób dorosłych. Наукові записки Ніжинського державного університету ім. М. Гоголя. Серія: Психолого-педагогічні науки. 2020. №2. С.27-39.

 12. Новгородський Р.Г., Новгородська Ю.Г., Борисюк І.О. Терапія мистецтвом як один з ефективних шляхів соціально-педагогічної підтримки дітей з особливими потребами. Збірник наукових робіт Хелмської державної вищої професійної школи «Scientia» 2020 р.). Chełmskie Towarzystwo Naukowe, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie, «Scientia», 2020 (подано до друку).

 13. OksanaBraslavska, InnaRozhi, YuliiaNovhorodska, NadiiaSkrypnyk, ValentynaPochuieva. Information technologies in the formation of professional competence offuture teachers. A d A l t a. J o u r n a l o f i n t e r d i s c i p l i n a r y r e s e a r c h. Volume 1, Issue 11, Special Issue XVII, 2021.(Web of Science.  ISSN 1804-7890, ISSN 2464-6733 (ONLINE). Р. 139-142.

 14. Маркетингові технології як засіб ефективного управління закладом освіти VII Международная научно-практической конференции «WORLDSCIENCE: PROBLEMS, PROSPECTSANDINNOVATIONS». AbstractsofVIIInternationalScientificandPracticalConferenceToronto, Canada 24-26 March 2021 С.592-602.

 15. Маркетигнова компетентністьяк складова професіоналізму керівника закладу освіти. Сучасні проблеми підготовки та професійного удосконалення працівників сфери освіти : тези VIІ Міжнародної науково-практичної конференції (23 квітня 2021 року, м. Чернігів) ; упорядн. : Н. О. Терентьєва. Черкаси : Видавець Чабаненко Ю.В., 2021. 106 с. С.61-63.

 

 

УЧАСТЬ У КОНФЕРЕНЦІЯХ:

 • Міжнародних науково-практичних конференціях:

 1. Педагогічна освіта на зламі століть: досвід минулого-погляд у майбутнє ( 19-20 жовтня 2017 р., м. Ніжин).

 2. Сучасні стратегії педагогічної освіти в контексті розбудови суспільства сталого розвитку та концепції нової української школи (2-3 листопада, 2017 р. м. Київ).

 3. Мiędzynarodowa konferencja naukowa «Кobieta w kulturze»,Сhełm 5 czerwca 2019 r.

 4. Міжнародна наукова конференція «Ніжинська вища школа у вітчизняному та міжнародному освітянському, науковому і культурно-мистецькому вимірах (1820-2020 рр.)» (Ніжин, 22-23 вересень).

 5. VІІ Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні проблеми підготовки та професійного удосконалення працівників сфери освіти». (22-23 квітня 2021 р. м. Чернігів).

 6. VII Международная научно-практическая конференція «World science: problems, prospects and innovations» (24-26 марта 2021 года Торонто, Канада).

 7. VIІ Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні проблеми підготовки та професійного удосконалення працівників сфери освіти» (23 квітня 2021 року м. Чернігів).

 

 • Всеукраїнських науково-практичних конференціях:

 1. І мистецько-педагогічні читання пам’яті професора О.Я.Ростовського «Актуальні проблеми мистецької совіти» (15 березня 2017 р., м. Ніжин).

 2. ІІ мистецько-педагогічних читань пам’яті О.Я.Ростовського «Мистецька освіта України: проблеми теорії і практики» (14 березня 2018 р. м. Ніжин).

 3. Неперервна освіта в модусах минулого, теперішнього, майбутнього (24-26 травня 2018 р, м. Луцьк).

 4. Інтернет-конференція, присвячена Дню початкової освіти «Початкова освіта: історія, проблеми, перспективи» (19 жовтня 2018 р., м. Ніжин).

 5. І Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція «Модернізація професійної підготовки менеджерів» (22 жовтня 2019 р., м. Ніжин)

 6. ІІ Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція «Модернізація професійної підготовки менеджерів» (21 жовтня 2020 р., м. Ніжин)

 7. III Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція «Початкова освіта: історія, проблеми, перспективи» (23 жовтня 2020 р., м. Ніжин).

 8. Всеукраїнська науково-практична конференція «Форми і засоби формування соціальної активності здобувачів освіти в умовах дистанційного навчання» (06 квітня 2021 р. м. Ніжин).

 9. Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю «Фахова підготовка сучасного вчителя початкових класів: реалії та перспективи» (13 квітня 2021 року Кам’янець-Подільський – Ніжин).

 10. Всеукраїнська науково-практична конференція «Здобувач освіти в НУШ: домінанти розвитку та шляхи мобілізації ресурсів» (15 квітня 2021 року, Хмельницький)..

 11. Всеукраїнська наукова конференція «Навчання української мови та мов національних меншин учнів закладів загальної середньої освіти в контексті компетентнісного підходу» (21 квітня 2021 р. Київ).

 12. Онлайн конференція «Рік дистанційної освіти. Виклики для вчителів. Підсумки та перспективи» (18 травня 2021 р., Київ).

 13. Щорічна звітна науково-практична конференція викладачів (Ніжин, березень 2014-2021 рр.).

 

 

УЧАСТЬ У СЕМІНАРАХ, ВЕБІНАРАХ, ТРЕНІНГАХ

 1. Міжнародний круглий стіл «Пошук шляхів підвищення кваліфікації педагогічних працівників і фахівців соціальної роботи в Україні та Польщі: обмін досвідом»16 лютого 2021 р. 

 2. Всеукраїнський міжвузівський методичний семінар «Актуальні проблеми професійної підготовки вчителя НУШ» (у рамках співпраці з ЗЗСО) (31 травня 2021 року Платформа ZOOM Ніжин).

 

 

КУРСИ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ

 1. Стажування на кафедрі педагогіки, управління та адміністрування Навчально-наукового інституту менеджменту та психології. ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України. (Довідка № 01-02/685 від 22.11.2018 р). Тема підвищення кваліфікації «Формування конкурентоспроможного менеджера освіти в контексті інтеграції в європейський освітній простір».

 2. Курси підвищення кваліфікації «Організація дистанційного та змішаного навчання на платформі Moodle» 60 год. (2 кредити) з 01 по 28 лютого 2021 року (Сертифікат № 039-пк).

 

ОРГАНІЗАЦІЙНА РОБОТА

 1. Керую курсами підвищення кваліфікації керівників організацій та установ у сфері освіти та виробничого навчання спеціальності 073 Менеджмент.

 2. Відповідаю за проведення й організацію практики для магістрів спеціальності 073 Менеджмент.

 3. Членкиня професійного об'єднання «Центр українсько-європейського наукового співробітництва».

 4. Членкиня редакційної колегії збірника молодих науковців «Педагогічний альманах».

 5. До 2020 року була відповідальним секретарем збірника «Наукові записки. Серія «Психолого-педагогічні науки».

 6. Є постійним організатором щорічної науково-практичної конференції «Підготовка керівника навчального закладу: реалії сьогодення та перспективи» (м. Ніжин).

 7. Входила до складу робочої групи щодо розробки ліцензійної справи підготовки доктора філософії з галузі знань 11 «Освіта» спеціальності 011 «Науки про освіту».

 8. Очолювала робочу групу з акредитації спеціальності 073 Менеджмент другого (магістерського рівня).

 9. Підготувала ліцензійну справу зі спеціальності 073 Менеджмент першого (бакалаврського) рівня.

 

КЕРІВНИЦТВО  СТУДЕНТСЬКОЮ НАУКОВОЮ РОБОТОЮ.

 1. Керую студентським гуртком «Школа молодих менеджерів».

 2. Здійснює керівництво курсовими, магістерськими роботами, написанням кандидатської дисертації.

 

Контакти

16600, м.Ніжин Чернігівської області, вул.Графська, 2

Приймальна ректора: (04631) 7-19-67 

Приймальна комісія: (04631) 2-35-88

Приймальна комісія: +380977973948

E-mail: ndu@ndu.edu.ua

Повний телефонний довідник

Партнери

     

    

сайт Національного Еразмус-офісу uarenet  

Google Analytics Alternative