ННІ природничо-математичних, медико-біологічних наук та інформаційних технологій

Директорат

Кафедра біології

Кафедра географії, туризму та спорту

Кафедра хімії та фармації

Кафедра інформаційних технологій, фізико-математичних та економічних наук

Музеї ННІ

Спеціальності для вступу

Навчальне середовище УНІКОМ

Новини ННІ

Матеріали конференцій

Науковий журнал «Наукові записки. Біологічні науки» / Scientific journal «Research notes. Biology research»

Кафедра фізики була створена в 1933 році. У різні роки її завідувачами були А.Г. Міхацький (1932 – 1938), І.А. Харицький (1952 – 1960), доц. В.М. Грибань (1969 –1971), доц. А.Д. Пашун (1971 – 1986), доц. М.Г. В’ялий (1986 – 1996), а протягом 1996 – 1998 років обов’язки завідувача кафедри фізики виконував доц. М.П. Бойко. 1998 – 2015 р. завідувачем кафедрою фізики працював професор О.В. Мельничук, який у січні 2001 року захистив дисертацію «Поверхневі плазмон-фононні збудження в оптично анізотропних напівпровідниках ZnО і SiC-6H та структурах на їх основі» на здобуття наукового ступеня доктора фізико-математичних наук за спеціальністю 01.04.10 – фізика напівпровідників і діелектриків.

З 2015 по вересень 2019 роки обов’язки завідувача кафедри фізики виконувала доц. Л.Ю. Мельничук.

Знання та досвід студентам передавали висококваліфіковані викладачі та науковці кафедри. Зокрема: кафедра фізики у 2015 році – це 69,2 % викладачів із науковим ступенем та вченим званням, а саме:

1 професор, доктор фізико-математичних наук;

1 доцент, кандидат технічних наук;

2 доценти, кандидати педагогічних наук;

5 доцентів, кандидатів фізико-математичних наук.

Професорсько-викладацький склад кафедри забезпечував вивчення студентами фізико-математичного та природничо-географічного факультетів дисциплін з фізики та методики її викладання, а такі дисципліни, як «Охорона праці», «Технічні засоби навчання», «Цивільна оборона» читаються для студентів усіх спеціальностей університету.

На кафедрі діяло 18 навчальних лабораторій: з механіки, молекулярної фізики та основ термодинаміки (проф. Мельничук О.В., доц. Мельничук Л.Ю.), електрики й магнетизму (доц. Аніщенко В.О.), оптики та ядерної фізики (ст. викладач Шовкопляс В.С., ст. викладач Шевчук О.Г.), електротехніки та радіоелектроніки (доц. Давиденко С.М.), спецфізпрактикуму із фізики напівпровідників (доц. В’ялий М.Г., асист. Ігнатенко В.А.), методики викладання фізики (доц. Бойко М.П., доц. Руденко М.П., доц. Закалюжний В.М.), цивільної оборони (доц. Кнорозок Л.М., доц. Руденко М.П., ст. викладач Шевчук О.Г.), технічних засобів навчання (проф. Мельничук О.В.), безпеки життєдіяльності (доц. Бойко М.П. доц. Шевчук О.Г.), охорони праці (ст. викладач Шовкопляс В.С.) та ін.

Вивчення студентами дисципліни “Технічні засоби навчання” відбувалися в лабораторіях аудіо- та відеотехніки, статичної проекції, в комп’ютерному класі тощо. При читанні лекцій викладачами широко використовуються комп’ютерні технології та різноманітне програмне забезпечення.

Завідувачами кафедри приділялось багато уваги активізації наукової роботи викладачів і студентів, модернізації навчальних лабораторій, поповнення їх новим обладнанням.

На кафедрі проводилася інтенсивна наукова та методична робота з фізики та методики її викладання. Професорсько-викладацький та допоміжний персонал кафедри здійснював наукові дослідження в проблемних групах за наступними напрямками:

  • Дослідження змішаних плазмон-фононних збуджень в анізотропних напівпровідникових монокристалах;
  • Дослідження оптичних та електрофізичних властивостей одновісних оптично-анізотропних напівпровідників та структур на їх основі;
  • Розробка методики осадження оксидних плівок на діелектричні та напівпровідникові підкладки та визначення їх оптичних та електрофізичних параметрів;
  • Синтез та дослідження діелектричних та напівпровідникових плівок неруйнівними методами спектроскопії ІЧ-відбиття та поверхневих поляритонів;
  • Дослідження фізичних властивостей напівпровідникових квазібінарних твердих розчинів А2В6 і А3В5;
  • Дослідження історичних аспектів розвитку Ніжинської вищої школи;
  • Дослідження нелінійних властивостей вузькозонних напівпровідників методами лазерної спектроскопії;
  • Дослідження надґратки та структур із квантовими ямами;
  • Розробка та дослідження шляхів підвищення ефективності професійної підготовки студентів з фізики на основі нових технологій навчання.

Керівниками проблемних груп були проф. О.В. Мельничук (оптика поверхні напівпровідників), доц. В.О. Аніщенко (електрофізичні властивості напівпровідникових кристалів та структур на їх основі), доц. Л.Ю. Мельничук (оптичні властивості оптично-анізотропних кристалів та структур на їх основі), доц. М.П. Бойко (методика викладання шкільного курсу фізики) тощо.

За останні 10 років викладачами кафедри опубліковано більше 200 наукових праць (з них 108 в журналах, рекомендованих ВАК України) та 50 навчально-методичних посібників для студентів із різних розділів фізики та методики її викладання, астрономії, ТЗН, охорони праці, безпеки життєдіяльності. Отримано біля 10 авторських свідоцтв та патентів на винаходи, зокрема, «Безконтактний спосіб вимірювання концентрації та рухливості вільних носіїв зарядів у полярних напівпровідникових матеріалах», «Оптико-механічний модулятор світлового потоку», «Cпосіб модуляції ІЧ-випромінювання й пристрій для його здійснення», «Спосіб визначення напрямку орієнтації оптичної осі полярних, одновісних напівпровідникових структур» та ін.

За вказаний період до викладання спецкурсів для студентів фізико-математичного факультету та виступів на наукових семінарах було запрошено близько 20 провідних учених України: доктора фіз.-мат. наук, проф. М.Л. Дмитрука (зав. відділом ІФН ім. В.Є. Лашкарьова НАН України ), доктора фіз.-мат. наук, проф., Лауреата держпремії України П.І. Баранського (зав. відділенням ІФН ім. В.Є. Лашкарьова НАН України), доктора фіз.-мат. наук, проф. В.А. Шендеровського (провідний науковий співробітник ІФ НАН України), доктора фіз.-мат. наук, проф. О.В. Слободянюка (завідувача кафедрою експериментальної фізики Національного університету ім. Тараса Шевченка), доктора фіз.-мат. наук, проф. Ю.А. Пасічника (професор кафедри загальної фізики НПУ ім. М.П. Драгоманова), проф. В.Ф. Савченко (зав. кафедри педагогіки, психології та методики викладання фізики ЧПУ ім. Тараса Шевченка) тощо.

Важливу роль у науковій роботі кафедри відігравали зв’язки з Інститутом фізики напівпровідників ім. В.Є. Лашкарьова НАН України (спільні експериментальні та теоретичні дослідження оптичних і електрофізичних властивостей сильно легованого оксиду цинку, карбіду кремнію методами спектроскопії ІЧ-відбивання та поверхневих поляритонів, наукові консультації, спільні публікації, допомога приладами, програмами тощо); Національним педагогічним університетом ім. М.П. Драгоманова (спільна наукова, методична робота з кафедрами загальної фізики, методики викладання фізики, експериментальної, теоретичної фізики та астрономії); Національним університетом ім. Тараса Шевченка (спільні дослідження в галузі фізики напівпровідників, спільні доповіді на конференціях, публікації); Інститутом проблем матеріалознавства НАН України (спільні дослідження в галузі плівкової технології багатокомпонентних напівпровідників та робота з підготовки й проведенню дисертаційних досліджень); Ужгородським національним університетом (наукові консультації, спільні семінари, програми); Національним транспортним університетом (наукові консультації, спільні публікації, допомога приладами, програмами); Чернігівський педагогічним університетом імені Тараса Шевченка (обмін досвідом науково-методичної роботи, методичними матеріалами, навчання в аспірантурі на кафедрі педагогіки, психології та методики викладання фізики) тощо.

Інтенсивна наукова робота, яку проводили викладачі кафедри, завжди приваблювала студентів. Вони з бажанням та зацікавленістю включалися в науковий пошук під керівництвом своїх керівників. Тематика, над якою вони працюють, визначає теми їх курсових і дипломних робіт, коло інтересів у майбутній діяльності. Викладачі та співробітники кафедри разом із студентами виконували наукові проекти: «Розробка методики осадження оксидних плівок на діелектричні та напівпровідникові підкладки та визначення їх оптичних та електрофізичних параметрів» (2011) та «Дослідження поверхневих плазмон-фононних збуджень у одновісних напівпровідниках та структурах на їх основі» (2015).

Студентами Т.В. Малиш, О.І. Кошарний, Л.Г. Андрієць, Т.В. Шовкопляс, О.М. Сергієнко, Р.А. Калініченко, М.І. Супруненко та ін. у співавторстві з викладачами опубліковано майже 100 статей (15 у журналах, рекомендованих ВАК України), зроблено доповіді більше ніж на 20-и Міжнародних конференціях, 18-и всеукраїнського рівня та більше 100-а на звітних студентських конференціях. Студенти-випускники С. Войтенко та О. Моісєєв (наук. керівник проф. О.В. Мельничук) на чемпіонаті «Екософт» продемонстрували програми моделювання фізичних процесів у курсі загальної фізики на прикладі розділу «Молекулярна фізика й термодинаміка» та отримали диплом першого ступеня й похвальні листи МОН України.

Низка студентів, які працювали під керівництвом викладачів кафедри й досягли вагомих наукових здобутків навчаючись у нашому університеті, після завершення навчання пов’язали своє життя з науковою роботою. Зокрема, Т. Малиш навчалась в аспірантурі одночасно в ІФН ім. В.Є. Лашкарьова НАН України та інституті п’єзоелектрики у м. Прага (Чехія). Т. Шовкопляс - у магістратурі КНУ ім. Тараса Шевченка на фізичному факультеті. Завершили навчання в аспірантурі та успішно захистили дисертації Р.А. Калініченко, М.І. Супруненко, Ю.М. Насєка, Р.М. Руденко, В.М. Власюк та ін.

На кафедрі проводилася вагома наукова та методична робота. Лише за останнє десятиліття професорсько-викладацьким складом кафедри підготовлено й видано більше 30 монографій, підручників та навчальних посібників: «Вплив термічно- та радіаційно-стимульованих процесів дифузії на властивості матеріалів мікроелектроніки та приладів на їх основі» (2019), «Оптика. Лабораторний практикум» (2018), «Структурні, оптичні та електрон-фононні властивості легованих широкозонних оксидів» (2018), «Fundamentals of theoretical physics» (2016), «Спектроскопія залишкових променів» (2001), «Фотостимулированные процессы в халькогенидных стеклообразных полупроводниках и их практическое применение» (2007), «Халькогенідні склоподібні напівпровідники: власивості та практичні застосування» (2016), «Основи квантової механіки» (2002), «Збірник задач з квантової механіки» (2003), «Основи статистичної фізики та термодинаміки» (2004), «Основи електродинаміки та спеціальної теорії відносності» (2009), «Основи теоретичної фізики» (2010), «Збірник задач з механіки» (2013), «Методика навчання розв’язувати задачі з фізики»  (2012), «Лабораторний практикум з механіки» (2011), «Лабораторний практикум з молекулярної фізики та основ термодинаміки» (2011), «Механіка. Молекулярна фізика та основи термодинаміки» (2000), «Лабораторний практикум з фізики рідких кристалів» (2013, «Фізика на основі експерименту: Лабораторний практикум» (2010), «Фізико-технічна творчість учнів» (2005), «Фізика. 7 клас» (2010, 2011, 2015), «Фізика. 8 клас» (2013, 2016), «Фізика. 9 клас» (2017) «Фізика. 10 клас» (2018) та ін., опублікованих у видавництвах «Вища школа», «Академперіодика», «Наукова думка» та ін.

З 1999 року доц. Л.Ю. Мельничук було започатковано випуск кафедральної газети «Світ фізики» і підготовлено 32 номери.

Підбиваючи підсумки вищесказаного, колектив кафедри з 2000 по 2019 рр. мав вагомі здобутки, що неодноразово зазначалось на засіданнях Ради університету та зборах трудового колективу ректорами університету. За вказаний період кафедра фізики була нагороджена вимпелом «Краща кафедра університету», а викладачі – похвальними листами та премією.

Особливо приємно зазначити, що викладачі та співробітники які працювали на кафедрі, і зараз продовжують реалізувати свій потенціал. 

Ряд викладачів та лаборантів, що працювали на кафедрі, з відзнакою закінчили вищі навчальні заклади: це завідувач кафедри проф. О.В. Мельничук (1989 рік – фізико-математичний факультет Вінницького державного педагогічного інституту ім. М. Островського за спеціальністю «учитель фізики та математики», декан фізико-математичного факультету доц. В.О. Аніщенко (1969 рік – фізико-математичний факультет НДПІ ім. М. В. Гоголя за спеціальністю «фізика»), доц. О.Г. Шевчук (1983 рік – фізико-математичний факультет НДПІ ім. М.В. Гоголя за спеціальністю «вчитель математики і фізики», ст. лаборант С.П. Павленко (2000 рік – фізико-математичний факультет НДПУ ім. М. Гоголя за спеціальністю «вчитель математики і фізики»).

На кафедрі працювало 7 відмінників освіти України (проф. О.В. Мельничук, доц. В.О. Аніщенко, доц. М.П. Бойко, доц. Мельничук Л.Ю., доц. М.Г. В’ялий, доц. О.Г. Шевчук, ст. викладач В.С. Шовкопляс).

Доц. Л.Ю. Мельничук у 1998 – 2000  рр. та 2001 – 2003 рр. була стипендіатом Кабінету Міністрів України для молодих вчених.

Викладачі кафедри – люди різнобічного характеру праці, є серед них проректор з наукової роботи та міжнародних зв’язків – проф. О.В. Мельничук та доц. М.Г. В’ялий, декан фізико-математичного факультету – доц. В.О. Аніщенко, директор обласного педагогічного ліцею при НДПУ ім. М. Гоголя – доц. М.П. Бойко, а доц. О.Г. Шевчук член журі всеукраїнських олімпіад з фізики та турнірів юних фізиків тощо.

Прочитано 455 разів

Контакти

16600, м.Ніжин Чернігівської області, вул.Графська, 2

Приймальна ректора: (04631) 7-19-67 

Приймальна комісія: (04631) 2-35-88

Приймальна комісія: +380977973948

E-mail: ndu@ndu.edu.ua

Повний телефонний довідник

Партнери

     

    

сайт Національного Еразмус-офісу uarenet  

Google Analytics Alternative