Факультет психології і соціальної роботи (архів)

Деканат

Кафедра соціальної педагогіки і соціальної роботи

Кафедра загальної та практичної психології

Кафедра педагогіки, початкової освіти та освітнього менеджменту

Кафедра психології

Кафедра дошкільної освіти

Абітурієнтам

Навчально-методичний кабінет

Навчально-науковий центр розвитку Інклюзивної освіти.

Центр соціально-педагогічних досліджень

Новини факультету

Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт

E-mail: TamaraT2013@ukr.net

Посада: завідувач кафедри педагогіки, початкової освіти та освітнього менеджменту

Науковий ступінь: доктор педагогічних наук (2014)

Вчене звання: професор кафедри теорії та методики мистецького навчання (2015)

Стаж роботи: 36 років.

 

ВИКЛАДАЄ НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ:

  1. Теорія та методика навчання мистецької освітньої галузі

2.Теорія та методика організації театральної діяльності в початковій школі

3. Основи хореографії з методикою викладання

4. Методологія та організація наукових досліджень в початковій школі

5. Актуальні проблеми сучасної педагогічної науки

6. Основи організації науково – інноваційної діяльності та проектний менеджмент

7. Актуальні проблеми музично – педагогічної освіти в Україні

 

ОСВІТА. Закінчила Київське музичне училище ім Р.М.Гліера в 1989 році за спеціальністю «Фортепіано», Чернігівський державний педагогічний університет імені Т.Г.Шевченка (з відзнакою) в 1999 році, за спеціальністю «Музичне виховання». Отримала кваліфікацію вчителя музики.

У 2007 році у спеціалізованій вченій раді К29.051.06 Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля захистила кандидатську дисертацію зі спеціальності 13.00.07 теорія і методика виховання на тему: «Педагогічні засади естетичного виховання учнів дитячих музичних шкіл» та отримала науковий ступінь кандидата педагогічних наук (диплом ДК № 040107).

У 2008 році присвоєно вчене звання доцента (атестат доцента 12ДЦ № 021934).

У 2014 році у спеціалізованій вченій раді Д26.053.08 Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова захистила докторську дисертацію зі спеціальності 13.00.02 теорія та методика музичного навчання на тему: «Теоретико – методичні засади модернізації початкової музичної освіти в Україні».

 У 2015 році присвоєно вчене звання професора (атестат професора 12ПР № 011282).

 

ПРОФЕСІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ.  04.09.1985 – 31.05.2012 рр. викладач музичної школи, концертмейстер дитячих музичних шкіл м.Чернігова та області.

01.09.2004 – 31.08.2017рр. – викладач, доцент, завідувач кафедри естетичного виховання, завідувач кафедри теорії та методики мистецького навчання ЧНПУ імені Т.Г.Шевченка.

01.11.2000 – 01.11.2004рр. навчання в аспірантурі Інституту проблем виховання (лабораторія естетичного виховання) АПН України.

01.12.2009 – 01.12.12рр. – навчання в докторантурі Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова.

01.09.2017 – 31.12.2020рр. – професор кафедри педагогіки, початкової освіти та освітнього менеджменту НДУ імені Миколи Гоголя.

02.01.2020р. – по теперішній час завідувач кафедри педагогіки, початкової освіти та освітнього менеджменту НДУ імені Миколи Гоголя.

Гарант підготовки здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня з галузі знань 01 Освіта / Педагогіка спеціальності 013 Початкова освіта.

Відповідає за проведення й організацію практики третього (доктор філософії) рівня в галузі знань 011, Освітні, педагогічні науки.

Член редакційної колегії журналу: Наукові записки. Серія “психолого-педагогічні науки” (Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя).

2019 – 2020рр. - головний редактор журналу “Наукові записки”. Серія “психолого-педагогічні науки” (Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя).

Учасниця міжнародних науково-практичний конференцій та семінарів (Польща, 2018р., 2019 р., 2020р., Болгарія, 2020р. тощо).

Здійснюю керівництво дисертаційними дослідженнями аспірантів та кваліфікаційними дослідженнями магістрів. Керую практикою докторів філософії.

Протягом своєї наукової діяльності здійснювала опанування дисертаційних досліджень у спеціалізованих радах, рецензування дисертаційних досліджень та їх авторефератів, навчально – методичних посібників, статей.

КОЛО НАУКОВИХ ІНТЕРЕСІВ: питання теорії, історії та методики підготовки майбутніх учителів мистецтва, професійної освіти й науки в умовах інтегральних і глобалізаційних процесів.

НАУКОВИЙ ДОРОБОК. Має понад 200 публікацій, з них за останні 5 років: 

МОНОГРАФІЇ:

1. Турчин Т.М. Обгрунтування педагогічних засад естетичного виховання учнів початкових спеціалізованих мистецьких навчальних закладів /Актуальні соціальні проблеми в українських і польських реаліях, тенденціях, перспективах: Монографія /За ред.. Г.Бейгер, С.Борисюк О.Лісовця.- Ніжин : НДК ім..М.Гоголя, 2018. – 295 с. – С.109-117.

2. Турчин Т.М. Аktualne problemy społeczne Ukrainy i Polski.Aspektsocjologo-pedagogiczny: колективна монографія / За ред.. H. Bejger, O. Lisovets, S. Borysiuk. Niżyn : NPU im. M. Gogola, 2019, 296 s. Розділ: Художній світ жінок-композиторів України. S. 117 – 127.

3. Турчин Т.М. Improving living standards: current opportunities and limitations. Monograph. Editors: Wojciech Duczmal, Iryna Ostopolets. Opole: The Academy of Management and Administration in Opole, 2020 // Турчин Т.М. / Огрунтування педагогічних засад естетичного виховання учнів початкових спеціалізованих мистецьких навчальних закладів. С. 538 – 552.

ISBN 978-83-66567-21- 4; pp. 594.

4. Турчин Т.М. Innovative Approaches to Ensuring the Quality of Education, Scientific Research and Technological Processes За заг. ред.. Edited by Magdalena Gawron-Łapuszek Yana Suchukova // Колективна монографія, Катовице University of Technology, Katowice, 2021. 1239 с. // Розділ : Застосування національного музичного мистецтва в сучасній початковій школі. С.341 – 352. 

ПІДРУЧНИКИ, ПОСІБНИКИ,  МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ:

1. Турчин Т.М. Методологія та організація наукових досліджень у початковій освіті: навч. – метод. посіб.Ніжин: НДУ ім.. М.Гоголя, 2018. 134с.

2. Турчин Т.М. Основи організації науково – інноваційної діяльності та проектний менеджмент : методичні рекомендації до навчальної дисципліни для аспірантів другого року навчання спеціальності 011 Освітні педагогічні науки. Ніжин : НДУ ім.. М.Гоголя, 2020. 48 с.

3.Турчин Т.М. Організація самостійної роботи здобувачів вищої освіти: методичні рекомендації для викладачів та студентів факультету психології та соціальної роботи спеціальності 013 Початкова освіта / укл. Т.М.Турчин, Л.О.Дубровська. Ніжин: НДУ ім. М.Гоголя, 2021. 49 с.

4. Турчин Т.М. Методика навчання освітньої галузі “Мистецтво” : навч. – метод. посіб. Ніжин : НДУ ім.. М.Гоголя, 2021. 281 с.  

НАУКОВІ СТАТТІ:

1. Турчин Т.М., Коляда М.В.Зміст, методи і специфіка роботи майбутніх вихователів з дітьми раннього віку. Вісник Чернігів­ського національного педагогічного університету імені Т. Г. Шевченка [Текст]. Вип. 142 / Чернігівський національний педагогічний університет імені Т. Г. Шевченка; гол. ред. Носко М.О. – Чернігів : ЧНПУ, 2017. С. 187 - 190. (Серія : Педагогічні науки).

2. Турчин Т.М., Сухенко Н.Ю. Особливості сприймання мистецтва живопису дошкільниками. Вісник Чернігів­ського національного педагогічного університету імені Т. Г. Шевченка [Текст]. Вип. 142 / Чернігівський національний педагогічний університет імені Т. Г. Шевченка; гол. ред. Носко М.О. Чернігів : ЧНПУ, 2017. С. 191 - 194. (Серія : Педагогічні науки).

3. Турчин Т.М. Деякі функції початкової загальної музичної освіти в сучасних умовах розвитку суспільства. Педагогічна освіта: теорія і практика: Збірник наукових праць / Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка; Інститут педагогіки НАПН України [гол. ред.. Лабунець В.М.]. Вип.22 (1-2017). Ч.2. – Кам’янець-Подільський, 2017. С. 111-116.

(INDEXCOPERNICUS)

4. Турчин Т.М. Інноваційна сутність видів і форм діяльності на уроках музики в початковій школі.Наукові записки. Ніжин : НДУ ім. М. Гоголя. № 4. 2017. с. 83 – 85. 

5. Турчин Т.М. Експериментальна перевірка оновленої організаційно - методичної моделі загальної початкової музичної освіти в Україні на адаптивно-ознайомлювальному етапі. ScientificLettersofAcademicSocietyofMichalBaludansky. 2018. № 6. С. 104 – 108.

6. Турчин Т.М. Ефективність використання оновленої організаційно-методичної моделі музичної освіти. Педагогічна освіта: теорія і практика: Збірник наукових праць. Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка; Інститут педагогіки НАПН України [гол. ред.. Лабунець В.М.]. Вип. 24 (1-2018). Ч.2. Кам’янець-Подільський, 2018. С. 158 - 164.(INDEXCOPERNICUS)

7. Турчин Т.М. Значення театральної педагогіки у соціокультурному просторі. Партнерська взаємодія у системі інститутів соціальної сфери: збірник матеріалів II Міжнародної науково-практичної конференції (15-16 листопада 2018р., м.Ніжин) / За заг. ред. С.О.Борисюк та О.В.Лисовця. Ніжин : Видавництво НДУ ім. М.Гоголя, 2018. С.137-139.

8. Турчин Т.М. Програма спецкурсу “Модернізація початкової загальної музичної освіти в Україні” у системі післядипломної педагогічної освіти. Педагогічна освіта: теорія і практика: Збірник наукових праць. Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, Інститут педагогіки НАПН України [гол. ред.. Лабунець В.М.]. Вип. 26 (1-2019). Ч.2. Кам’янець-Подільський, 2019. С. 169 – 175. (INDEXCOPERNICUS).

9. Турчин Т.М. Елементи театралізації як перспективний підхід до вирішення проблем гуманізації в освітньому процесі початкової школи. Збірник матеріалів II-ї Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції “Початкова освіта: історія, проблеми, перспективи”, м.Ніжин, 17 жовтня 2019 р. / за заг. ред. Є.І. Коваленко, упоряд. Т. В. Гордієнко. Ніжин : НДУ ім. М.Гоголя, 2019. C. 229 – 231.

10. Турчин Т.М. Проблема духовно – морального виховання учнів початкової школи на уроках літературного читання в науково – методичній літературі. SCIENTA, NP 13, 2019. P. 56 – 66.

11. Турчин Т. М., Бейгер Г., Лубковський Р. Процес виховання учнів військових класів на прикладі комплексу економічних та єдиних шкіл ім.. Генерала Владислава Андерса у м.Хелм . Наукові записки. Серія "Психолого-педагогічні науки" (Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя) / за заг. ред. Т. М. Турчин. Ніжин: НДУ ім. М. Гоголя, 2020. № 2. C. 148 - 170 с.(INDEXCOPERNICUS).

12. Турчин Т., Кулик І. Педагогічні умови підготовки майбутніх вчителів до педагогічної діяльності в музейному просторі. Актуальні питання гуманітарних наук: міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. Дрогобич: Видавничий дім «Гельветика», 2020. Вип. 30. Том 4. С. 108 – 113. (Категорія Б).

13. Турчин Т.М. Принцип художньої асоціативності. Початкова освіта: історія, проблеми, перспективи. Матеріали III-ї Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції, м. Ніжин, 23 жовтня 2020 р. / за заг. ред. Т.М.Турчин, упоряд. Т.В.Гордієнко. Ніжин: НДУ ім. М.Гоголя, 2020. С. 160 – 162.

14. Турчин Т.М., Легін В.Б., Височан Л.М., Плетеницька Л.С., Томченко М.А., Максимчук Б.А. Професійна підготовка майбутніх учителів початкових класів у контексті використання нових педагогічних технологій у роботі з школярами. Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова. Серія 15. Науково – педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт): зб. наукових праць / За ред. О.В.Тимошенка. – Київ : Видавництво НПУ імені М.П.Драгоманова, 2021. Випуск 2 (130) 21. С. 111 – 121. (КАТЕГОРІЯ Б).

15. Організація репетицій та виступів танцювальних колективів груп дітей різної вікової категорії // Збірник матеріалів II Міжнародної науково – практичної конференції «Актуальні питання сучасної педагогіки: творчість, майстерність, професіоналізм». Кременчук, 19 березня 2021 р. Кременчук : Методичний кабінет, 2021. С. 351 – 357.

16. Методичні особливості викладання класичного танцю // Збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної online - конференції «Світові освітні тренди: створення творчого середовища STEAM - навчання». К. : Вид-во НПУ ім.М. П. Драгоманова, 2021. С. 135 – 139.

17. Методи виховної роботи в хореографічному колективі дітей молодшого шкільного віку // Сучасні проблеми підготовки та професійного удосконалення працівників сфери освіти : тези VIІ Міжнародної науково-практичної конференції (23 квітня 2021 року, м. Чернігів) ; упорядн. : Н. О. Терентьєва. Черкаси : Видавець Чабаненко Ю.В., 2021. 106 с.

18. Turchyn,T. ., Lemko, H. ., Kovalenko, О. ., PyatnitskaPozdnyakova, I. ., Lypchynska, V. ., & Shubina, V. . (2021). Artistic educational industry inthe formation of competences and values primary education recipients. Laplage in Journal, 7 (Extra-C), p. 507 – 517. https://doi.org/10.24115/S2446-622020217Extra-C1039p.507-517. індексується в WOS.

 

Статті в зарубіжних виданнях:

1. Турчин Т.М. Один з провідних підходів в модернізації музичної освіти України. Ukraine – EU. Modern Technology, Business and Law : collection of international scientific papers : in 2 parts. Part 2. Societal Challenges. Innovations of Social Work, Philosophy, Psychology, Sociology. Environmental Protection. Management and Public Administration. Innovations in Education. Current Issues in the Reformation of the Higher Education System in the Aspect of Ukrainian Eurointegration. Current Issues of Legal Science and Practice – Chernihiv : CNUT, 2017. P.161-166.

2. Турчин Т.М. Проблема духовно – морального виховання учнів початкової школи на уроках літературного читання в науково – методичній літературі // Збірник наукових робіт Хелмської державної вищої професійної школи «Scientia» 2019р.) // ChełmskieTowarzystwoNaukowe,PaństwowaWyższaSzkołaZawodowa w Chełmie, "Scientia" 2019, ISSN 1899 - 0630.

3. Tamata Turchyn, StepanVoznyak, IrinaTonkonoh The diagnostics of communicative competence of future managers of general education institutions as leaders in the field of education // Atlantis Press. Advances in Social Science, Education and Humanities Research, volume 318. 3rd International Conference on Social, Economic, and Academic Leadership (ICSEAL 2019). P. 99 – 120.  

КЕРІВНИЦТВО СТУДЕНТСЬКОЮ НАУКОВОЮ РОБОТОЮ. РОБОТА З АСПІРАНТАМИ 

Здійснює керівництво курсовими, дипломними, магістерськими роботами.

Підготувала до виступу 5 магістрантів до ІІ Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції «Початкова освіта: історія, проблеми, перспективи» м.Ніжин, 17 жовтня 2019 р.. Надруковано 5 тез по матеріалах конференції.

Видання статтей:

1. Гусак Т., Турчин Т.М. Інноваційні технології в освітньому процесі початкової школи. Початкова освіта: історія, проблеми, перспективи. Матеріали III-ї Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції, м. Ніжин, 23 жовтня 2020 р. / за заг. ред. Т.М.Турчин, упоряд. Т.В.Гордієнко. – Ніжин: НДУ ім. М.Гоголя, 2020. С. 45 - 47 .

2. Свістова Н., Турчин Т.М. Стан сформованості музичної грамотності молодших школярів у процесі музичної діяльності в початковій школі. Початкова освіта: історія, проблеми, перспективи. Матеріали III-ї Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції, м. Ніжин, 23 жовтня 2020 р. / за заг. ред. Т.М.Турчин, упоряд. Т.В.Гордієнко. – Ніжин: НДУ ім. М.Гоголя, 2020. С. 142 – 144.

3. Турчин Т.М., Примаченко К. Навчання мистецтву за гуманно – естетичним підходом. "SWorldJournal" Выпуск №6 (Том1-Том5). С. 29 – 32.

 

УЧАСТЬ У КОНФЕРЕНЦІЯХ:

Міжнародні :

1. I Міжнародні науково-практичні читання пам’яті академіка Анатолія Авдієвського (м.Київ, 20-23 березня 2017 р., НПУ імені М.П.Драгоманова)

2. Третя Міжнародна науково-практична конференція “Україна - ЄС. Сучасні технології, економіка та право” (Словацька республіка – Польща, 5 – 8 квітня 2017 р.).

3. Міжнародна науково-практична конференція “Сучасні стратегії педагогічної освіти в контексті розбудови суспільства сталого розвитку та концепції нової української школи”2-3 листопада 2017 р., м.Київ.

4. Міжнародна науково-практична конференція, присвяченій 95-річчю кафедри педагогіки НДУ імені Миколи Гоголя “Педагогічна освіта на зламі століть: досвід минулого – погляд у майбутнє”, 19 – 20 жовтня 2017 р., м.Ніжин.

5. Міжнародна науково-практична конференція “Сучасні методи викладання та інноваційні технології у вищій освіті: європейський досвід та провідні тенденції” (Словаччина – Австрія – Угорщина, 15.04 – 20.04. 2018 р.).

6. IIМіжнародна науково-практична конференціяПартнерська взаємодія у системі інститутів соціальної сфери” (Ніжин, 15 – 16 листопада 2018 року).

7. Міжнародна науково-практична конференція “Жінка у культурі” (Польща, 5 червня 2019 р.).

8. V Міжнародна науково-практична конференція "Мистецька освіта XXI століття: виклики сьогодення", що проходила 17-19 квітня 2019р. у Центральноукраїнському державному педагогічному університеті імені Володимира Вінниченка.

9. V Міжнародна науково – практична інтернет – конференція “Сучасні проблеми забезпечення якості життя в глобалізованому світі” (11 – 12 листопада 2020 р., Вища школа управління і адміністрації в Ополє, Польща).

10. Міжнародна науково – практична конференція“Searchforscientificanswerstothechallenges of our time”, 28 – 29 грудня 2020 р., Болгарія.

11. Міжнародна науково – практична ONLINE конференціяСвітові освітні тренди: створення творчого середовища STEAM - навчання”, 25 – 27 березня 2021 року.

12. Міжнародна науково – практична конференція “Актуальні питання сучасної педагогіки: творчість, майстерність, професіоналізм”, 19 березня 2021 року, м.Кременчук

 

Всеукраїнські:

1.Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція, присвячена Дню початкової освіти  «ПОЧАТКОВА ОСВІТА: ІСТОРІЯ, ПРОБЛЕМИ, ПЕРСПЕКТИВИ», 19 жовтня 2018 року, м.Ніжин
2. Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція «ПОЧАТКОВА ОСВІТА: ІСТОРІЯ, ПРОБЛЕМИ, ПЕРСПЕКТИВИ», м. Ніжин, 17 жовтня 2019 року
3. IIIВсеукраїнській науково – практичній інтернет - конференціїПочаткова освіта: історія, проблеми, перспективи” (Ніжин, 23 жовтня 2020 року).

4. Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю «Фахова підготовка сучасного вчителя початкових класів: реалії та перспективи», м.Ніжин, 13.04.21
5. Всеукраїнська наукова конференціяСучасна освіта: м6тодологія, теорія, практика,26 березня 2021 року,IППО” ЄДРПОУ: 43771659.

УЧАСТЬ У СЕМІНАРАХ, ФЕСТИВАЛЯХ:

1. Участь в науково – методичному семінарі “Організація викладання фахових дисциплін: світовий досвід” (15 грудня, 2020 р., Вища технічна школа в Катовіце), розробка індивідуального проекту з методики викладання фахових дисциплін.

2. Участь у науково – практичному онлайн – семінаріІнноваційні практики наукової освіти”, (26 листопада 2020року, НАПН України, Інститут обдарованої дитини НАПН України).

3. Участь у III Всеукраїнському відкритому науково – практичному онлайн – форуміІнноваційні трансформації в сучасній освіті: виклики, реалії, стратегії”, 26 листопада 2020 року.

 

ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ:

1. Міжнародне стажування: Тема: «Інновації в освіті. Інноваційні технології викладання фахових дисциплін. (Innovations in education. Innovative technologies for teaching professional disciplines).

м. Катовіце, Респуліка Польща, 21 вересня 2019 р. – 21 грудня 2020 р.

180 год. (очно – дистанційна форма навчання). Сертифікат про участь у конференції, сертифікат про участь у семінарі та друк статті у закордонній монографії.

2. Стажування в Кам'янець – Подільскому університеті імені Івана Огієнка. 180 год. (очно – дистанційна форма навчання).

Дистанційні курси:

1. «Інноваційні трансформації в сучасній освіті: виклики, реалії, стратегії», сертифікат 5 год. від 26 листопада 2020 року.

2. «Теорія моторних полів як важлива складова підготовки хореографа», сертифікат 6 год., 25 – 27 березня 2021 року.

3. «Музично – оздоровча діяльність з дітьми та дорослими», сертифікат 6 год., 25 – 27 березня 2021 року.

4. «Коучінгові технології в мистецькій освіті: стратегія особистісного зростання педагога», сертифікат 6 год., 25 – 27 березня 2021 року.

5. «Як створити музико терапевтичний тренінг», сертифікат 6 год., 25 – 27 березня 2021 року.

6. «Вплив казко терапії на розвиток психічних властивостей школярів», сертифікат 15 год., 26 березня 2021 року.

7. «Актуальні питання сучасної педагогіки: творчість, майстерність, професіоналізм», сертифікат 12 год., 19 беоезня 2021 року.

8. «Ефективне використання онлайн – ресурсів для реалізації мистецької освітньої галузі НУШ», 2 год., 10.04. 2021 року.

9. «Онлайн – курс для вчителів початкової школи», 60 год. 27.06.2021р.

Конференції, тренінги, вебінари, практикуми:

1. I Міжнародні науково-практичні читання пам’яті академіка Анатолія Авдієвського (м.Київ, 20-23 березня 2017 р., НПУ імені М.П.Драгоманова)

2. Третя Міжнародна науково-практична конференція “Україна - ЄС. Сучасні технології, економіка та право” (Словацька республіка – Польща, 5 – 8 квітня 2017 р.).

3. Міжнародна науково-практична конференція2-3 листопада 2017 р., м.Київ.

4. Міжнародна науково-практична конференція, присвяченій 95-річчю кафедри педагогіки НДУ імені Миколи Гоголя “Педагогічна освіта на зламі століть: досвід минулого – погляд у майбутнє”, 19 – 20 жовтня 2017 р., м.Ніжин.

5. Міжнародна науково-практична конференція “Сучасні методи викладання та інноваційні технології у вищій освіті: європейський досвід та провідні тенденції” (Словаччина – Австрія – Угорщина, 15.04 – 20.04. 2018 р.).

6. IIМіжнародна науково-практична конференціяПартнерська взаємодія у системі інститутів соціальної сфери” (Ніжин, 15 – 16 листопада 2018 року).

7. Міжнародна науково-практична конференція “Жінка у культурі” (Польща, 5 червня 2019 р.).

8. V Міжнародній науково-практичній конференції "Мистецька освіта XXI століття: виклики сьогодення", що проходила 17-19 квітня 2019р. у Центральноукраїнському державному педагогічному університеті імені Володимира Вінниченка.

 

Контакти

16600, м.Ніжин Чернігівської області, вул.Графська, 2

Приймальна ректора: (04631) 7-19-67 

Приймальна комісія: (04631) 2-35-88

Приймальна комісія: +380977973948

E-mail: ndu@ndu.edu.ua

Повний телефонний довідник

Партнери

     

    

сайт Національного Еразмус-офісу uarenet  

Google Analytics Alternative