Факультет психології і соціальної роботи (архів)

Деканат

Кафедра соціальної педагогіки і соціальної роботи

Кафедра загальної та практичної психології

Кафедра педагогіки, початкової освіти та освітнього менеджменту

Кафедра психології

Кафедра дошкільної освіти

Абітурієнтам

Навчально-методичний кабінет

Навчально-науковий центр розвитку Інклюзивної освіти.

Центр соціально-педагогічних досліджень

Новини факультету

Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт

E-mail: sic_n@ukr.net

Посада: професор кафедри педагогіки, початкової освіти та освітнього менеджменту Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя.

Науковий ступінь: кандидат педагогічних наук (1976)

Вчене звання: професор кафедри педагогіки (2003)

Стаж роботи: 59 років.

Керівництво аспірантами.

Керівництво магістерськими роботами, науково-педагогічною практикою магістрантів спеціальності «Початкова освіта».

Розробила і читала лекційні курси: «Історія педагогіки», «Теорія і історія вищої освіти України» для аспірантів, «Основи науково-педагогічних досліджень» для студентів, магістрів та аспірантів.  

ОСВІТА. Закінчила Нікопольське педагогічне училище за спеціальністю «Початкова освіта»  (1958), Запорізький  державний педагогічний інститут в 1964 році за спеціальністю «Педагогіки і психологія дошкільної освіти». Отримала кваліфікацію «Викладач дошкільної педагогіки та дитячої психології педагогічного училища, методист з дошкільного виховання».

У 1976 році захистила кандидатську дисертацію зі спеціальності 13.00.01 загальна педагогіка та історія педагогіки з теми: «Проблеми активізації пізнавальної активності студентів у педагогіці вищої школи Польської народної республіки» та отримала науковий ступінь кандидата педагогічних наук (диплом кандидата наук  ПД № 000935).

У 2003 році присвоєно вчене звання професора (атестат професора ПР № 002516).

 

ПРОФЕСІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ. 15.08.1958 – 31.08.1960 – учитель початкової школи Семенівської початкової та Костянтинівської восьмирічної школи Мелітопольського району Запорізької області.

15.08.1964 – 30.08.1966 – викладач кафедри дошкільної педагогіки Запорізького державного інституту.

01.09.1970 –  15.10.1972  викладач  кафедри дошкільної педагогіки Запорізького державного інституту.

16.10. 1972 – 31.10.1975– навчання в аспірантурі Київського державного педагогічного інституту імені Максима Горького.

1.11.1975 – 30.06.1985 викладач, доцент кафедри дошкільної педагогіки, декан педагогічного факультету Запорізького державного педагогічного інституту.

07. 1985 - 07. 1986 – доцент кафедри історії СРСР і УРСР , завідувачка підготовчим відділенням Запорізького державного університету,

07. 1986 – 12. 1987 – старший науковий співробітник НДС Запорізького державного університету.

01. 1988 - 09.1988 – доцент кафедри педагогіки Ніжинського державного педінституту імені Миколи Гоголя

01.09 1988 – 14.12.2019 – доцент, професор (з 2003), завідувач кафедри педагогіки, (з 2014 року –кафедри педагогіки, початкової освіти та освітнього менеджменту)  Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя.

15.12.2019 – по теперішній час – професор кафедри педагогіки,  початкової освіти та освітнього менеджменту Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя.

 

КОЛО НАУКОВИХ ІНТЕРЕСІВ:  педагогічна спадщина Софії Русової, проблема формування творчої особистості, проблеми ефективності професійної підготовки вчителя.   

 

НАУКОВИЙ ДОРОБОК.

Має понад 300 публікацій.

Науковий керівник комплексної наукової теми кафедри: «Розвиток освіти і педагогічної думки в Україні у ХІХ – ХХІ століттях» (2009-2019 рр.)

Головний редактор фахового видання «Наукові записки. Серія: психолого-педагогічна. Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя» (1997 – 2018). Випущено 75 збірників.

Підготовлено 20 кандидатів педагогічних наук. 29 разів опонувала при захисті кандидатських дисертацій у спеціалізованих радах.

У 2014 році очолювала журі Всеукраїнського конкурсу «Вчитель року» у номінації «Директор школи».

 

МОНОГРАФІЇ:

 1. Формирование творческой активности дошкольников // общая ред. Е.И.Коваленко, Е.И.Щербакова.  Запорожье: ЗГПИ-ЗОИУУ, 1985.  108 c.
 2. Коваленко Є.І.,Пінчук І.М. Освітня діяльність і педагогічні погляди Софії Русової. Ніжин: Аспект, 1998.  212 с
 3. Н.Білоусова, Є.Коваленко. Самовдосконалення молодших підлітків : монографія. Ніжин : НДУ імені М.Гоголя, 2016. 199 с.
 4. Софія Русова. Вибрані педагогічні твори. У 2 кн. Кн. 1. /Загальна редакція Коваленко Є.І.; Упоряди. Коваленко Є.І., Пінчук І.М.  К.: Либідь, 1997.  272 с.
 5. Софія Русова. Вибрані педагогічні твори. У 2 кн.- Кн. 2. / Загальна редакція Коваленко Є.І.; Упоряди. Коваленко Є.І., Пінчук І.М.  К.: Либідь, 1997. 320 с.
 6. Русова Софія Вибрані педагогічні твори Кн.3. /Загальна редакція Коваленко Є.І., Упоряди. Коваленко Є.І., Таран О.М.  Чернігів: 2008.  240с
 7. Русова Софія Вибрані педагогічні твори Кн.4. /Загальна редакція Коваленко Є.І., Упоряди. Коваленко Є.І., Таран О.М. - Чернігів: 2008.  275 с.
 8. Софія Русова – педагог, державний діяч, просвітитель: бібліографічний покажчик _укладачі: Доркену А.М., Лога Т.В., Рогова П.І., Коваленко Є.І.  К.: 2011.  136 с.
 9. Praca socialna z kryzovei rodzina. Хелм (Польща)-Ніжин(Україна). 2016 (у співавтор, кол. монографія). Розділ: Соціально-педагогічні аспекти роботи з кризовою сім’єю.
 10. Aktualne problemy spoleczne w ukrainskich I polskich realiach, tendencjach, perspektywach: колективна монографія / Г.Бейгер, С.Борисюк, О.Лісовець. Ніжин, НДУ ім. М. Гоголя, 2018. 295с. Розділ: Ідеї соціалізації особистості дитини у науково-педагогічній спадщині Софії Русової.
 11. Аktualne problemy społeczne Ukrainy i Polski. Aspekt socjopedagogiczny: колективна монографія / За ред.. H. Bejger, O. Lisovets, S. Borysiuk. Niżyn: NPU im. M. Gogola, 2019, 296 s. Розділ: Учнівське самоврядування як фактор розвитку соціальної активності учнів
 12. Енциклопедія освіти /АПН України; головний ред. В.Г.Кремень.  К.: Юрінком Інтер, 2008.1040 с. (автор 25 статей):
 13. Педагогічний словник /За ред М.Д.Ярмаченка.   К.: Педагогічна думка, 2001. (Член редколегії; автор 189 статей).

 

ПІДРУЧНИКИ, ПОСІБНИКИ, МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ:

 1. Сюжетно-ролевые игры дошкольников:. Учебное пособие.   К.: Радянська школа, 1982 112 с. (у співав.). 
 2. Игры и игровые упражнения с детьми шестилетнего возраста. Учебно-методическое пособие / За ред Е.И.Коваленко.  К.: Радянська школа, 1987. 144 с. (автор. 76 с.).
 3. Педагогіка спілкування. Навчально-методичний посібник. - К.: Укрвузполіграф, 1992 189 с. (у співав.).
 4. Формування екологічної культури. Навчально-методичний посібник.  К.: Укрвузполіграф,  1993. 189 с. (у співавт.). 
 5. Довідник класного керівника. Збірник документів / Упорядн.: Кириленко С.В., Коваленко Є.І., Щербань П.М..  К.: ІЗМН, 1996.  238 с.
 6. Родинно-сімейна енциклопедія. Навчально-методичний посібник /Загальна редакція  Арват Ф.С., Щербань П.М., Коваленко Є.І.  К.: ІЗМН, 1996.  438 с. (авторські -97 с.).
 7. Орієнтовний зміст виховання в національній школі. Методичний посібник Загальна ред. Коваленко Є.І.   К.: ІЗМН, 1996.  135 с. ( авт.68 с.)
 8. Культура спілкування. Навчально-методичний посібник./Заг.ред.Щербаня П.М.  К.: ІЗМН, 1997. 328 с. (співавт.).
 9. Методика роботи в літньому оздоровчому таборі. Навчальний посібник /Загальна редакція Є.І.Коваленко - К.: ІЗМН, 1997; ( автор.кол. Коваленко Є.І.,Солова В.М., Конончук А.І., Пінчук І.М.)  278 с.
 10. Пізнай себе. Програма і методичні рекомендації факультативного курсу для початкової школи.  Ніжин-Броди: НДПІ, 1999.  45 с. (у співавторстві).
 11. Екологічне виховання учнів: Посібник для вчителів//Укл. П.М.Щербань, Є.І.Коваленко та ін. За заг.ред.П.М.Щербаня.  Ніжин: НДПУ, 2003.  238 с.
 12. Ігри на уроках історії: Методичний посібник /Укладачі: Є.І.Коваленко, Н.Г.Кравченко, О.А.Лавриненко. За заг ред.Є.І.Коваленко . Ніжин: НДУ, 2005. 170 с.
 13. Історія зарубіжної педагогіки: Навчальний посібник /Укладачі Є.І.Коваленко, Н.І.Бєлкіна. За заг.ред. Є.І.Коваленко. К.: Центр навчальної літератури, 2006. 662 с.
 14. Енциклопедія батьківства: посібник з сімейного виховання.  К.: КНТ,  2008. 592 с. / Заг.ред., автор. 136  статей.).
 15. Класний керівник: пошук інновацій. Навчально-методичний посібник/ Укладач В.М. Солова, заг.редакція Є.І.Коваленко . Ніжин, НДУ, 2011. 652 с.
 16. Виховні аспекти педагогічної діяльності у сучасній школі: навч.-метод. посіб. / авт.-уклад. : Л.О. Дубровська, В.Л. Дубровський, В.В. Ковнер, О.С. Філоненко; за ред. Є.І. Коваленко. 3-тє видання, перер. та доп. Ніжин: НДУ ім. М.Гоголя, 2015. 160 с.
 17. Табір з денним перебуванням: виховання і відпочинок: навчальний посібник  (Дубровська Л.О., Дубровський В.Л., Філоненко О.С.  Загальна редакція Є.І.Коваленко. Ніжин, НДУ, 2016.
 18. Початкова школа та студент-практикант: навч.-метод. посіб. / укл. Є.І.Коваленко Л.О. Дубровська, Н.В.Білоусова, Т.В.Гордієнко, В.Л. Дубровський, О.С. Філоненко . Ніжин : НДУ ім. М.Гоголя, 2016.  138 с.
 19. Життєва економіка: перші кроки. Навчально-методичний посібник для вчителів початкової школи. Загальна ред. Коваленко Є.І. Ніжин, 2018. Вид.Лисенко М.М. 670 с. (у співав.)
 20. Формування соціальної активності учнів». Навчально-методичний посібник для вчителів ЗЗСО Ніжин, НДУ. 2019. 190 с. (у співавторстві).

 

НАУКОВІ СТАТТІ:

 1. Коваленко Є.І. Софія Русова: педагог-просвітитель, державний діяч, вчений. Рідна школа. 2000. №8. С.35-38.
 2. Коваленко Є.І. Творчість як передумова психічного здоров’я учнівської молоді //Вісник Ужгородського університету. Серія педагогічна.  Ужгород, 2002. С. 83-89.
 3. Коваленко Є.І. Використання спадщини вітчизняних і зарубіжних педагогів у створенні інноваційних виховних технологій // Наукові записки Рівненського гуманітарного університету.  Рівне, 2002.  С.99-105.
 4. Коваленко Є.І. Сучасні освітні інноваційні підходи в світлі педагогічних пошуків 20-х років //Вісник Львівського університету. Серія педагогічна.  випуск 16.  Львів, 2002.  С.29-36
 5. Коваленко Є.І.Досвід творчої діяльності учнів як складова змісту освіти: логіко-історичний аспект // Науковий вісник Чернівецького університету. Випуск 176. Педагогіка і психологія.  Чернівці: Рута, 2003.  С.64-70.
 6. Коваленко Є.І. Ідеї формування творчої особистості у працях українських педагогів: Г. Сковорода //Наук.зб.Проблеми сільської школи.  Умань: УДПУ, 2003. С. 256 -259.
 7. Коваленко Є.І. М.І.Пирогов про загальну й професійну освіту//Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету. Серія: Педагогіка і психологія. Випуск 11. Вінниця, ВДПУ.  2004.  С.46-49.
 8. Коваленко Є.І.Формування особистості вчителя в контексті нової парадигми освіти / Вісник Чернігівського педагогічного університету. Випуск 48. Серія Педагогічні науки.  Чернігів: ЧДПУ, 2007.  С.134 -136. (у співав. ).
 9. Коваленко Є.І. Акмеологічний підхід до формування особистості у  педагогічній системі В.О.Сухомлинського // Гуманізація навчально-виховного процесу. Науково-методичний збірник. Випуск ХХХУІІ /За заг.ред.проф. В.І.Сипченка . Слов’янськ: Видавнич.центр СДПУ, 2007.  С.144-150.
 10. Коваленко Є.І. К.Д.Ушинський у контексті діалогу з сучасністю //Вісник Чернігівського державного педагогічного університету: Випуск 56. Серія: Педагогічні науки.  Чернігів, 2008.  С. 109-112.
 11. Коваленко Є.І. Історико-педагогічний досвід як основа інноваційних технологій дошкільної освіти  / Наукові записки. Серія:  Психолого-педагогічні науки  (Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя) /За заг. редакцією проф. Коваленко Є.І.  Ніжин: НДУ, № 4. -2011.– С.23-29.
 12. Коваленко Є.І. Методологічна функція історії педагогіки у становленні майбутнього педагога //Наукові записки. Серія:  Психолого-педагогічні науки  (Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя) /За заг. редакцією проф. Коваленко Є.І.  Ніжин: НДУ, №  3. 2012.
 13. Коваленко Є.І. Ідеї «нового виховання» у педагогічній концепції Софії Русової //Наукові записки. Серія:  Психолого-педагогічні науки  (Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя) /За заг. редакцією проф Коваленко Є.І.  Ніжин: НДУ, № 3. 2014.
 14. Коваленко Є.І. Тенденції  розвитку  дошкільного   виховання в Україні  у другій  половині ХХ- початку  ХХІ ст. //Наукові записки. Серія:  Психолого-педагогічні науки  (Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя) /За заг. редакцією проф. Коваленко Є.І.  Ніжин: НДУ, № 1. 2014.                   
 15. Коваленко Є.І. Інноваційні підходи до управління загальноосвітніми навчальними закладами //Наукові записки. Серія:  Психолого-педагогічні науки  (Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя) /За заг. редакцією проф. Коваленко Є.І.  Ніжин: НДУ, № 3. 2015.  С. 7-14.
 16. Коваленко Є.І. Педагогічні ідеї Софії Русової в контексті сучасності //Наукові записки. Серія:  Психолого-педагогічні науки  (Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя) /За заг. редакцією проф. Коваленко Є.І.  Ніжин: НДУ, № 1. 2016.
 17. Коваленко Є.І. Формування готовності у майбутніх вчителів початкової школи до інноваційної діяльності //Наукові записки. Серія психолого-педагогічні науки. Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя.  Ніжин, НДУ, 2016.  № 2.
 18. Коваленко Є.І. Розвиток педагогічної освіти і науки у Ніжинській вищій школі // Наукові записки. Серія:  Психолого-педагогічні науки  (Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя) /За заг. редакцією проф. Коваленко Є.І. Ніжин: НДУ, № 1. 2017.

 

ОРГАНІЗАЦІЯ, ПРОВЕДЕННЯ ТА УЧАСТЬ У НАУКОВО-ПРАКТИЧНИХ КОНФЕРЕНЦІЯХ, СЕМІНАРАХ:

 1. Міжнародна науково-практична конференція «Інновації у вищій освіті» (Ніжин, 2014).
 2. Міжнародна науково-практична конференція, присвяченій 95-річчю кафедри педагогіки Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя «Педагогічна освіта на зламі століть: досвід минулого – погляд у майбутнє». - м. Ніжин, 19-20 жовтня 2017 р.
 3. Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні стратегії педагогічної освіти у вимірах розбудови суспільства сталого розвитку та міжкультурної   інтеграції».  м. Київ, 02-03 листопада 2017 р.
 4. Міжнародна науково-практична конференція «Гендерні студії: навчання, дослідження та практика». Київ,2018.  
 5. Міжнародна конференція (XХХ Internationalscientific conference «Scientific development prospects».   Morrisville, Lulu Press., 17.10.2018. 
 6. Всеукраїнська науково-практична конференція «Ідеї нового виховання у спадщині видатних педагогів ХІХ толіття (К.Д.Ушинський, С.Русова, М.Демков, та ін.)»  (Ніжин, 2014).
 7. Всеукраїнська науково-практична конференція «Спадщина Софії Русової в контексті сучасності» (Ніжин, НДУ, 2016).
 8. Всеукраїнська науково-практична ітернет-конференція «Початкова освіта: історія, проблеми, перспективи» (Ніжин,  НДУ, 2017, 2018, 2019,2020).
 9. Всеукраїнська інтернет-конференція  «Модернізація професійної підготовки менеджерів»  (Ніжин, 2018)
 10. Методологічний семінар  НАПН України  «Тенденції та явища у сучасному дитячому та молодіжному середовищі України». м. Київ, 19 листопада 2017р.
 11. Всеукраїнський семінар ««Джерела та історіографія про трансформаційні процеси в освітньому просторі України (1991 – 2017 рр.».  м. Київ, 16 травня 2018 р.
 12. Всеукраїнська науково-практична конференція «Особливості формування соціально активної та професійно зорієнтованої особистості». Ніжин,  2018 р.
 13. Всеукраїнська інтернет-конференція   «Диференціація у шкільній    освіті: історичний досвід і сучасні технології». м. Київ,  2018 р .

 

УЧАСТЬ У РОБОТІ МЕТОДИЧНИХ РАД МОН УКРАЇНИ, КЕРІВНИЦТВО НАУКОВО-ДОСЛІДНОЮ РОБОТОЮ ЗАКЛАДІВ ОСВІТИ

Протягом 2007 – 2020 рр. працювала у складі комісії з інноваційної та дослідно-експериментальної роботи з проблем виховання і розвитку дітей і учнівської молоді Науково-методичної ради  з питань освіти МОН України.

Керувала дослідно-експериментальною роботою всеукраїнського рівня Ніжинського ліцею з теми:  «Система профільного навчання як засіб формування соціально компетентної особистості випускника ліцею» (2010 – 2016рр.).

2017 - 2019рр. - керівник теми дослідно-експериментальної роботи на базі Ніжинського ліцею з проблеми впровадження СТЕМ–освіти.. 

2019 -2020 - науковий консультант дослідно-експериментальної роботи Всеукраїнського рівня Ніжинської гімназії № 3 на тему: «Створення освітньо-інформаційного простору для формування соціально активної та професійно зорієнтованої особистості».

2016 - 2017 - науковий керівник науково-дослідної роботи Шаповалівської ЗОШ І-ІІІ ступенів Борзнянського району Чернігівської області за темою «Впровадження концепції національної освіти С.Ф.Русової у навчально-виховний процес».

 

НАГОРОДИ І ВІДЗНАКИ:

Грамота Президії Верховної Ради УРСР (1980); Медаль «Ветеран праці» (1989); знак МОН України «Відмінник народної освіти України» (1990); Почесна Грамота Верховної Ради України «За заслуги перед українським народом» (2003); знак МОН України  Петра Могили «За наукові досягнення» (2007); медаль К.Д.Ушинського (2018); медаль «Заслужений працівник Ніжинської вищої школи» (2018); медаль Володимира Мономаха (2021);  лауреат премії Георгія Вороного (2014); стипендіат президента України 2015; 2021, а також Почесні грамоти Міністерства освіти і науки України, НАПН України, Чернігівської держадміністрації, ректорату університету.

 

Контакти

16600, м.Ніжин Чернігівської області, вул.Графська, 2

Приймальна ректора: (04631) 7-19-67 

Приймальна комісія: (04631) 2-35-88

Приймальна комісія: +380977973948

E-mail: ndu@ndu.edu.ua

Повний телефонний довідник

Партнери

     

    

сайт Національного Еразмус-офісу uarenet  

Google Analytics Alternative