ННІ природничо-математичних, медико-біологічних наук та інформаційних технологій

Директорат

Кафедра біології

Кафедра географії, туризму та спорту

Кафедра хімії та фармації

Кафедра інформаційних технологій, фізико-математичних та економічних наук

Музеї ННІ

Спеціальності для вступу

Навчальне середовище УНІКОМ

Новини ННІ

Матеріали конференцій

Науковий журнал «Наукові записки. Біологічні науки» / Scientific journal «Research notes. Biology research»

Публікації 2022-2018 р.

 1. Федченкова Ю. А., Москаленко О. В., Рудник. А. М. Фармакогнозія. Модуль 1. Лабораторний журнал. Ніжин : Видавництво НДУ імені Миколи Гоголя, 2022. – 112 с.
 2. Рудник А. М., Федченкова Ю. А., Москаленко О. В. Атлас лікарської рослинної сировини [навчальний посібник для студентів закладів вищої освіти зі спеціальності 226 Фармація, промислова фармація] / Ніжин: НДУ ім. М. Гоголя, 2022. Т. 1: Первинні метаболіти та терпеноїди. 264 с.
 3. Савенко О. М., Рудник А. М., Федченкова Ю. А. Дослідження полісахаридних комплексів листя смородини білої (Ribes niveum l.) родини аґрусових (GROSSULARIACEAE) // Youth Pharmacy Science: Матеріали ІІІ всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю (м. Харків, 7-8 грудня 2022 року) – Харків, НфаУ, 2022. С.43-44. URL: https://nuph.edu.ua/wp-content/uploads/2021/04/yps_materiali-konferencii_2022.pdf
 4. Обідейко Ю. В.,Федченкова Ю. А. Дослідження елементного складу трубчастих квіток ромашки лікарської (Matricaria chamomilla L.) // Modern research in world science. Proceedings of the 10th International scientific and practical conference. SPC “Sci-conf.com.ua”. Lviv, Ukraine. 2022. Pp. 293. URL: https://sci-conf.com.ua/x-mizhnarodna-naukovo-praktichna-konferentsiya-modern-research-in-world-science-25-27-12-2022-lviv-ukrayina-arhiv/
 5. Таран Т. А., Федченкова Ю. А. Морфолого-анатомічне дослідження сировини представників роду кабачок (Сucurbita). Матеріали VІІ міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Технологічні та біофармацевтичні аспекти створення лікарських препаратів різної направленості дії» (м. Харків, 24-25 листопада 2022р.) – Харків, НфаУ, 2022. C. 395-396.
 6. Таран Т. А., Федченкова Ю. А. Визначення деяких числових параметрів сировини широко культивованих в україні сортів кабачків. Хімія природних сполук: матеріали VІ Всеукраїнської науковопрактичної конференції з міжнародною участю (м. Тернопіль, 27-28 жовтня 2022 р.). – Тернопіль: ТНМУ, 2022. С. 165-166.
 7. Савенко О. М., Рудник А. М. Попередні дослідження представників роду смородина родини агрусових (Grossulariaceae) Хімія природних сполук: матеріали VІ Всеукраїнської науковопрактичної конференції з міжнародною участю (м. Тернопіль, 27-28 жовтня 2022 р.). – Тернопіль: ТНМУ, 2022. С. 69-70.
 8. Обідейко Ю. В., Федченкова Ю. А. Морфолого-анатомічні дослідження трубчастих квіток представників роду ромашка (Мatricária). Хімія природних сполук: матеріали VІ Всеукраїнської науковопрактичної конференції з міжнародною участю (м. Тернопіль, 27-28 жовтня 2022 р.). – Тернопіль: ТНМУ, 2022. С. 60.
 9. Khvorost, O. P.; Leontiiev, B. S.; Fedchenkova, Y. A.; Skrebtsova, K. S. The Quantitative Content Determination of Main Groups of Biologically Active Substances in Batches of Viburnum Opulus Fruits. J. Org. Pharm. Chem. 2022, 20, 57-62. DOI: https://doi.org/10.24959/ophcj.22.255893
 10. Федченкова Ю.А., Обідейко Ю.В., Суховєєв В.В. Про необхідність вдосконалення формування комунікативної компетентності майбутніх провізорів. Зб. статей «Фундаментальні та прикладні дослідження в сучасній хімії та фармації» за матеріалами VІІІ Міжнар. заочної наук.-практ. конф. молодих учених. 23 квітня 2021 р. Ніжин: НДУ ім. М. Гоголя, 2021. С. 123–126.
 11. Moskalenko, O. V., Barchina, O. I., Tsyhankov, S. A., Lega, D. A., Fedchenkova, Yu. A., Demchenko, A. M. The synthesis and antiviral activity against yellow fewer virus of 2-(4,6-di(pyrrolidin-1-yl)-1,3,5-triazin-2-yl)-N-(alkyl,aryl)hydrazine-1-carbothioamides. Journal of Organic and Pharmaceutical Chemistry. 2021. Vol. 19, No. 2(74). C. 36–43.
 12. Demchenko S.A., Siryk V., Fedchenkova Yu.A. Search for nsp13 helicase inhibitors active against sars-cov-2 virus among 1-(3-trifluoromethylpnenyl)-3-hydroxy-3-r-2,5,6,7,8,9-hexahydro-3h-imidazo[1,2-a]azepin-1-ium bromide derivatives. Сучасні аспекти створення лікарських засобів. Міжнар. наук.-практ. дистанц. конф., присвяченої 100-річчю кафедри аналітичної хімії НФаУ (16 квітня 2021 р.). – Х. : НФаУ, 2021, 16.
 13. Федченкова Ю.А., Фіра Л. С., Хворост О.П. Антиоксидантна активність рідкого екстракту листя ліщини звичайної / Матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Сучасні досягнення фармацевтичної науки в створенні та стандартизації лікарських засобів і дієтичних добавок, що містять компоненти природного походження». 2 квітня 2021 року, НФаУ, 2021 Харків. С. 189-190
 14. Патент на винахід № 123969 Україна, МПК (2006) С07D 487/04, А61К 31/55, А61Р 31/00.//Бромід 1-(41-метоксифеніл)-3-(42-біфеніл)-3-гідроксі-2,5,6,7,8,9-гексагідро-3Н-імідазо[1,2-a]азепінію, що має протипухлинні властивості // Демченко С.А., Федченкова Ю.А., Суховєєв В.В., Демченко А.М.– № u 2019 06624; Заявл. 13.06.2019; Опубл. 01.07.2021, Бюл. № 26/2021.
 15. Патент на винахід № 123875 Україна, МПК (2006) С07D 487/16, А61К 31/55, А61Р 31/16. Феніламід (1-пара-толіл)-4-феніл-5,6,7,8-тетрагідро-2,2а,4а-триазациклопента[cd] аззлен-3-карботіонової кислоти, що проявляє противірусну активність відносно вірусу Flu A H1N1 California/07/2009.//-Демченко С.А., Федченкова Ю.А., Суховєєв В.В., Демченко А.М. – № u 2019 01415; Заявл. 12.02.2019; Опубл. 17.06.2021, Бюл. № 24/2021.
 16. Demchenko, N., Suvorova, Z., Fedchenkova, Y., Shpychak, T., Shpychak, O., Bobkova, L., Demchenko, S. (2021). Synthesis and antibacterial activity of 3-arylaminomethyl-1-(2-oxo-2-arylethyl)-6,7,8,9-tetrahydro-5H-[1,2,4]triazolo[4,3-a] azepin-1-ium bromides AND aryl-(4-R1-phe-nyl-5,6,7,8-tetrahydro-2,2a,8a-triazacyclopenta[cd]azulen-1-ylmethyl)-amines. ScienceRise: Pharmaceutical  Science, 6 (34), 51–57. (наукова публікація в періодичному виданні, включеному до наукометричної бази Scopus 2021) http://journals.uran.ua/sr_pharm/article/view/249480
 17. Посохова І. Ю., Скребцова К. С., Хворост О. П., Федченкова Ю. А. Вибір оптимального екстрагенту для вилучення фенольних сполук з листя Lаurus nоbilis l. Журнал органічної та фармацевтичної хімії 2021, 19, 60-64. https://doi.org/10.24959/ophcj.21.244366
 18. Хворост О., Скребцова Е., Федченкова Ю., Кисличенко В. Морфолого-анатомическое исследование чашечек при плодах Diospyros kaki thunb сорта “Charon”. Azerbaijan Pharmaceutical & Pharmacotherapy Journal. 2021, 21 (1): 27-31, https://doi: 20.1001.1.19941951.2021.21.1.5.2 
 19. Demchenko S, Lesyk R, Yadlovskyi O, Zuegg J, Elliott AG, Drapak I, Fedchenkova Y, Suvorova Z, Demchenko A. Synthesis, Antibacterial and Antifungal Activity of New 3-Aryl-5H-pyrrolo[1,2-a]imidazole and 5H-Imidazo[1,2-a]azepine Quaternary Salts. Molecules. 2021, 26(14), 4253. https://doi.org/10.3390/molecules26144253 (наукова публікація в періодичному виданні, включеному до наукометричної бази Scopus).
 20. Khvorost, O. ., Posohova, I., Fedchenkova, Y., & Skrebtsova, K. Component composition of es sential oil shoots and leaves of Laurus nobilis L. Ukrainian origian. ScienceRise: Pharmaceutical Science. 2021. (4(32), 50–58. https://doi.org/10.15587/2519-4852.2021.239335  (наукова публікація в періодичному виданні, включеному до наукометричної бази Scopus).
 21. Посохова І. Ю., Хворост О. П., Скребцова К. С., Федченкова Ю. А. Дослідження компонентного складу ефірної олії нестиглих плодів Laurus nobilis L. української заготівлі. Журнал органічної та фармацевтичної хімії. 2021. 19, 3(75), 47-52. https://doi.org/10.24959/ophcj.21.240777
 22. Demchenko S., Yeromina H., Fedchenkova Yu., Ieromina Z., Yaremenko V., Vislous O., Perekhoda L., Demchenko A. The synthesis and the antioxidant activity of 1-phenoxymethyl-4-aryl-5,6,7,8-tetrahydro- 2a,4a,8a-triazacyclopenta[cd]azulene-3- carboxylic (or carbothionic) acid derivatives. Pharmacia. 2021, 68 (1), 251-258 (наукова публікація в періодичному виданні, включеному до наукометричної бази Web of Science). https://pharmacia.pensoft.net/article/60195/
 23. The synthesis of N-(4-aryl-thiazol-2-yl)-N1-(4,5,6,7-tetrahydro-3H-azepin-2-yl)-hydrazinehydrobromides and the cardioprotective activity of (41-methoxyphenyl-thiazol-2-yl)derivative. Sergii А. Demchenko, Yulia А. Fedchenkova, Hanna О. Yeromina, Inna V. Herashenko, Olha H. Berdnyk, Anatolii M. Demchenko. Pharmacia 68 (1): 141-146 (наукова публікація в періодичному виданні, включеному до наукометричної бази Web of Science, 2021). https://pharmacia.pensoft.net/article/58788/  
 24. Хворост О. П., Федченкова Ю. А., Опрошанська Т. В., Скребцова К. С., Москаленко О. В., Демченко А. М., Суховєєв В. В. Антологія лікарських рослин: [навчальний посібник для студентів закладів вищої освіти зі спеціальності 226 Фармація, промислова фармація] / – Ніжин : Видавництво НДУ ім. М. Гоголя, 2020. 134 с.
 25. O. Khvorost, T. Oposhanska, Iu. Fedchenkova, K. Screbtsova. Determination of Substance-Markers of Organic Acids in Medicinal Plant Raw Materials / The 2nd International Conference for Science and Society «Phytomedicine and Nutraceuticals for Global Health» 15-15 March 2020, Petra-Jordan, 2010. P. 77-78.
 26. Demchenko S. A., Siryk V., Yu. A. Fedchenkova. Search for NSP13 helicase inhibitors active against SARS-CoV-2 virus among 1,3-diaryl-6,7,8,9-tetrahydro-5H-imidazo[1,2-a]azepin-1-ium bromide derivatives. V Міжнародна науково-практичної інтернет - конференція «Technological and biopharmaceutical aspects of drugs developing with different orientation of action», (м. Харків, 26 листопада 2020 р.) - Х. : Вид-во НФаУ, 2020. С. 17.
 27. Посохова, І. В. Хворост О. П., Федченкова Ю. А. Встановлення закономірностей екстрагування різних груп БАР екстрагентами різної полярності з сировини лавра благородного та персеї американської / Сучасні досягнення фармацевтичної науки в створенні та стандартизації лікарських засобів і дієтичних добавок, що містять компоненти природного походження : матеріали ІІ Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф., м. Харків, 11 берез. 2020 р. – Xарків : НФаУ, 2020. С. 143.
 28. Demchenko S. A., Bagreeva O. S., Fedchenkova Yu. A. Antiviral activity of 1-(4-chlorophenyl)-4-(para-tolyl)-5,6,7,8-tetrahydro-2a,4a-diazacyclopenta[cd]azulene-2-carboxylic acid derivatives / Матеріали ІV Міжнародної науково-практичної конференції «Ліки – людині. сучасні проблеми фармакотерапії і призначення лікарських засобів» 12-13 березня 2020 року, НФаУ, 2020 Харків Т.2, P. 22.
 29. Demchenko S.A.1, Palamarchuk Yu.O., Yadlovskyi O.E., Fedchenkova Yu.A. Anxiolytic and anticonvulsant activity of 3-aryl-1-(41-methoxyphenyl)-1-(6,7,8,9-tetrahydro-5h-[1,2,4]triazolo [4,3-a]azepine-3-yl-methyl)-urea derivatives / Матеріали ІV Міжнародної науково-практичної конференції «Ліки – людині. сучасні проблеми фармакотерапії і призначення лікарських засобів» 12-13 березня 2020 року, НФаУ, 2020 Харків Т.2, P. 25.
 30. Synthesis and antiviral activity of 1-(para-tolyl)-4-phenyl-5,6,7,8-tetrahydro-2,2a,4a-triazacyclopenta[cd] azulene-3-carbothionic acid derivatives. Demchenko S. A.1, Ivasenko A. M., Fedchenkova Yu. A. Матеріали ІV Міжнародної науково-практичної конференції «Ліки – людині. сучасні проблеми фармакотерапії і призначення лікарських засобів» 12-13 березня 2020 року, НФаУ, 2020 Харків Т.2, P 24.
 31. Хворост О. П., Федченкова Ю. А. Системные подходы к идентификации листа как ЛРС. Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої пам'яті доктора хімічних наук, професора Ніни Павлівни Максютіної (до 95-річчя від дня народження) Київ, 2020. С. 143-144.
 32. Khvorost Olga P., Fedchenkova Yuliia A., Batiuchenko Ivanna I., Skrebtsova Katerina S., Shpychak Oleh S. Determination of Standard Parameters of Acorn Squash Leaves Journal of Global Pharma Technology. 2020. Vol. 12. Issue 09 P. 254-261 (наукова публікація в періодичному виданні, включеному до наукометричної бази Scopus).
 33. V. O. Yanchenko, Yu. A. Fedchenkova, A. M. Demchenko. The synthesis and the study of the antitumor activity of 3-R-6-(4-methoxyphenyl)-7H-[1,2,4]triazolo[3,4-b][1,3,4]- thiadiazine hydrobromides. Journal of Organic and Pharmaceutical Chemistry. – 2020. – Vol. 18, Iss. 4 (72). P. 28-35. DOI: https://doi.org/10.24959/ophcj.20.194167
 34. Демченко А. М., Федченкова Ю. А. Пошук нових противірусних препаратів серед похідних азотвмісних гетероциклічних сполук. Матеріали ІV Міжнародної науково-практичної конференції. Т.2. 12-13 березня 2020 року м. Харків. С. 222.
 35. S. Demchenko, Yu. Fedchenkova, O.Bagreeva,  A. Demchenko. Аntiviral activity of 1-(41-chlorophenyl)-4-(42-methylphenyl)-5,6,7,8-tetrahydro-2a,4a-diaza¬cyclo¬penta[cd]azu¬le¬ne-2-carboxylic acid derivatives/ abstract icar 2020. Congresso Nazionale ICAR "Italian Conference on AIDS and Antiviral Research" dal 12 al 16 ottobre 2020. – P 164. – Milan.
 36. А.M. Demchenko, O. V. Moskalenko, V. V. Sukhoveev, O. I. Barchyna, Yu. A. Fedchenkova. Synthesis and antiviral activity of 4,6-bis-ethyl-amino[1,3,5]triazine derivatives for Flu A (H1N1) virus California/07/2009. Pharmacology and drug toxicology. – 2020. – №2, v.14. – P. 106-113. https://doi.org/10.33250/14.02.10
 37. Хворост О. П., Федченкова Ю. А., Скребцова К. С., Попик А. І. Порівняльне фармакогностичне дослідження чашечок плодів поширених сортів Fragaria ananassa та дикорослої Fragaria viridis. // Norwegian Journal of development of the International Science. 2020. – № 48(1). Р. 28-33.
 38. S. A. Demchenko1, Yu. A. Fedchenkova2, S. A. Tsigankov2, О. E. Yadlovskyi1, V. V. Sukhoveev2, Т. А. Bukhtiarova1, L. S. Bobkova1, A. M. Demchenko. The synthesis, analgesic and anti-inflammatory activity of 3-aryl(heteryl)-2-(6,7,8,9-tetrahydro-5H-[1,2,4]triazolo[4,3-a]azepin-3-yl)-acrylonitrile derivatives. июнь 2020 года. Журнал органической и фармацевтической химии 18 (2 (70)): 32-39. https://doi.org/10.24959 / ophcj.20.193511
 39. S. Demchenko, R. Lesyk, J. Zuegg, Alysha G Elliott, Yu.Fedchenkova, Z. Suvorova, A. Demchenko. Synthesis, antibacterial and antifungal activity of new 3-biphenyl-3H-Imidazo[1,2-a]azepin-1-ium bromides. European Journal of Medicinal Chemistry, 2020, P.112477. (наукова публікація в періодичному виданні, включеному до наукометричної бази Scopus). https://doi.org/10.1016/j.ejmech.2020.112477 
 40. AM Demchenko, OV Moskalenko, VV Sukhoveev, OI Barchyna, Yu A Fedchenkova. Synthesis and antiviral activity of 4, 6-bis-ethylamino [1, 3, 5] triazine derivatives for Flu A (H1N1) virus California/07/2009 / Pharmacology and Drug Toxicology, 2020, 14 (2), 106–113. https://doi.org/10.33250/14.02.106
 41. Патент на винахід № 122729 Україна, МПК (2006) С07D 487/16, А61К 31/55, А61Р 31/12 (2006.01).//Амід (41-метоксіфеніл)-1-(42-хлорфеніл)-4-(пара-толіл)-5,6,7,8-тетрагідро-2а,4а-діазациклопента[cd]азулен-2-карбонової кислоти, що проявляє антивірусну активність по відношенню до вірусу H1N1.//- Демченко С.А., Федченкова Ю.А., Суховєєв В.В., Демченко А.М. – № а 2019 00949; Заявл. 30.01.2019; Опубл. 28.12.2020, Бюл. № 24/2020.
 42. Demchenko, S. A., Sukhoveev, V. V., МоsкаlеnкоО. V., Fedchenkova, Y. A., Potebnia, G. P., & Demchenko, A. M. (2020). Synthesis and anti-tumor properties of derivatives [4- (41-chlorophenyl)-5,6,7,8-tetrahydro-2,2a,8a-triazacyclopenta[c,d]azulen-1-yl-metil]-para-tolylamine. Farmatsevtychnyi Zhurnal, (4), 69-77. https://doi.org/10.32352/0367-3057.4.20.07  
 43. Demchenko S. A., Yadlovskyi O. E., Yudina O. V., Tubaltseva I. I., Fedchenkova Yu. A., Bobkova L. S., Demchenko А. M. Synthesis and anxiolytic activity of 3-aryl-1-(41-methoxyphenyl)-1-(6,7,8,9-tetrahydro-5H-[1,2,4]triazolo[4,3-a]azepine-3-yl-methyl)-urea derivatives. Pharmacology and Drug Toxicology, 2020, 14 (2), 88–96. https://doi.org/10.33250/14.02.088
 44. Демченко С. А.,  Федченкова Ю. А., Івасенко А. М., Суховєєв В. В.,  Демченко А. М. Синтез та противірусна активність ариламідів 1-(пара-толіл)-4-арил- 5,6,7,8-тетра-гідро-2,2а,8а-триазациклопента[c,d]азулен-3-карботіонової кислоти. Фармацевтичний журнал.- 2019. – Т.6 (74). С. 33-42.
 45. Федченкова Ю. А., Хворост О. П. Сировина вільхи клейкої як перспективне джерело нових лікувальних косметичних засобів. «Міждисциплінарний підхід в рішенні естетичних проблем в практиці косметолога» : мат. Міжнародної наук.-практ.конф. 13 березня 2019 р. Харків, 2019. С.165.
 46. Федченкова Ю. А., Хворост О. П. Встановлення деяких параметрів технології одержання рідкого екстракту «Менкораль» «Технологічні та біофармацевтичні аспекти створення лікарських препаратів різної направленості дії» : мат. ІV Міжнародної наук.-практ. інтернет – конф. 14 листопада 2019 р. Харків, НФаУ, 2019. С. 205
 47. Патент на винахід № 121172 Україна, МПК (2006) С07D 487/06, А61К 31/395, А61Р 35/00. 3-R-феніламіди 1-(41-ізопропілфеніл)-4-(42-хлорофеніл)-5,6,7,8-тетрагідро-2,4а-діазациклопента[c,d]азулен-2-карбонової кислоти, що мають протипухлинну активність щодо клітин РС-3 раку простати. / Демченко С. А., Федченкова Ю. А., Суховєєв В. В., Демченко А. М. – № а 2019 00686; заявл. 23.01.2019; опубл. 10.04.2019, бюл. № 7/2020.
 48. Демченко С.А., Федченкова Ю.А., Суховєєв В.В., Демченко А.М. Бромід 1-(41-метоксифеніл)-3-(42-біфеніл)-3-гідроксі-2,5,6,7,8,8-гексагідро-3Н-імідазо[1,2-а]азепінію, що має протипухлинні властивості: пат. № 139230 України на корисну модель. № u 2019 06623 Опубл. 26.12.2019, Бюл. № 24/2019.
 49. Патент на корисну модель № 135687 Україна, МПК (2006) С07D 487/00, А61К 31/53, А61Р 31/12. Феніламід (1-пара-толіл)-4-феніл-5,6,7,8-тетрагідро-2,2а,4а-триазациклопента[cd]азулен-2-карботіонової кислоти, що проявляє антивірусну активність по відношеньню до вірусу Flu A H1N1 California/07/2009. / Демченко С. А., Федченкова Ю. А., Суховєєв В. В., Демченко А. М. – № u 2019 01415; заявл. 12.02.2019; опубл. 10.07.2019, бюл. № 13/2019.
 50. Патент на корисну модель № 135631 Україна, МПК (2006) С07D 487/00, А61К 31/53, С07В 31/12 (2006.01). Амід (41-метоксіфеніл)-1-(42-хлорфеніл)-4-(пара-толіл)-5,6,7,8-тетрагідро-2а,4а-діазациклопента[cd]азулен-2-карбонової кислоти, що проявляє антивірусну активність по відношенню до вірусу H1N1. / Демченко С. А., Федченкова Ю. А., Суховєєв В. В., Демченко А. М. – № u 2019 00948; заявл. 30.01.2019; опубл. 10.07.2019, бюл. № 13/2019.
 51. Патент на корисну модель № 135600 Україна, МПК (2006) С07D 487/00, А61Р 35/00, А61К 31/00. 3-R-феніламіди 1-(41-ізопропілфеніл)-4-(42-хлорофеніл)-5,6,7,8-тетрагідро-2,4а-діазациклопента[c,d]азулен-2-карбонової кислоти, що мають протипухлинну активність щодо клітин РС-3 раку простати. / Демченко С.А., Федченкова Ю.А., Суховєєв В.В., Демченко А.М. – № u 2019 00533; заявл. 23.01.2019; опубл. 10.07.2019, бюл. № 13/2019.
 52. Посохова, І. Ю., Хворост О. П., Федченкова Ю. А. Порівняльний аналіз морфолого-анатомічних особливостей будови листя поширених представників родини Lauraceae // Фітотерапія. Часопис. - 2019. - № 2. - С. 46-50. https://doi.org/10.33617/2522-9680-2019-4-46  
 53. S. A. Demchenko , Yu. A. Fedchenkova , V. V. Sukhoveev, O. S. Bagreeva , A. M. Demchenko. The synthesis and antiviral activity of 1-(4-сhlorophenyl)- 4-(para-tolyl)-5,6,7,8-tetrahydro-2а,4a-diazacyclopenta[cd]- azulene-2-carboxylic acid derivatives. Журнал органічної та фармацевтичної хімії. – 2019. – Т. 17, вип. 4 (68), С. 37-43. https://doi.org/10.24959/ophcj.19.182036
 54. Demchenko S. A., Fedchenkova Yu. A., Bukhtiarova T. A., Bobkova L. S., Sukhoveev V. V., Demchenko A. M. Synthesis and anticancer activity of 1-(41 -isopropylphenyl)-4-(42 -chlorophenyl)- 5,6,7,8-tetrahydro-2,4a-diazacyclopenta[cd]azulene-2-carboxylic acid arylamides against PC-3 prostate cancer cells. Pharmacology and Drug Toxicology, 2019. 13 (5), 331–337. https://doi.org/10.33250/13.05.331  
 55. Demchenko S. A., Fedchenkova Y. A., ІvаsеnкоА. М., Sukhoveev V.,  Demchenko A. M. (2019). Synthesis and antiviral properties derivatives of 1-(para-tolyl)-4-aryl-5,6,7,8-tetrahydro-2,2a,8a-triazacyclopenta[cd]azulene-3-carbothioic acid arylamides. Farmatsevtychnyi Zhurnal, (6), 33-42. https://doi.org/10.32352/10.32352/0367-3057.6.19.04
 56. Федченкова Ю. А., Фіра Л. С., Хворост О. П., Скребцова К. С. Встановлення ефективної дози рідкого екстракту ліщини звичайної листя та дослідження його антиоксидантної активності. Здобутки клінічної і експериментальної медицини. 2019. №4. С. 129-135 https://doi.org/10.11603/1811-2471.2019.v.i4.10813  
 57. Batiuchenko I., Fedchenkova Yu., Khvorost O. The study of the composition distilled with water vapor of common pumpkin flowers. Norwegian Journal of development of the International Science. 2019. №35(2). Р. 57-59.
 58. Хворост О.П., Федченкова Ю.А., Скребцова К.С., Попик А.І. Вивчення мофолого-анатомічної будови бруньок ліщини звичайної Corylus avellana L. / Фітотерапія. Часопис. 2019. № 3. С. 42-45.
 59. Хворост О. П., Федченкова Ю. А., Скребцова К. С., Попик А. І. Вивчення морфолого-анатомічної будови бруньок вільхи клейкої Alnus glutinosa (L.) Gaertn. / Фармацевтичний часопис. 2019. №3. С. 21-26.
 60. Федченкова Ю. А., Хворост О.П., Сировина вільхи клейкої як перспективне джерело нових лікувальних косметичних засобів. // Міждисциплінарний підхід в рішенні естетичних проблем в практиці косметолога: мат. міжн. наук.- практ. конф., м. Харків, 13 березня 2019 р.: НФаУ, 2019. С. 165.
 61. N.Y Burda, I.O. Zhuravel, M.F. Dababneh. Y. A Fedchenkova. Analysis of diosgenin and phenol compounds in Tribulus terrestris L. Analysis of diosgenin and phenol compounds in Tribulus terrestris L. Pharmacia, – 2019. – V.66 (2). Р. 41-44. (наукова публікація в періодичному виданні, включеному до наукометричної бази Web of Science).
 62. S. A. Demchenko, Yu. A. Fedchenkova, L. S. Bobkova, L. P. Artemchuk, A. M. Demchenko. The synthesis and the study of the antitumor activity of 1,4-diaryl-5,6,7,8-tetrahydro-2,2a,8a triazacyclopenta[cd]azulene derivatives. Журнал органічної та фармацевтичної хімії. – 2019. – V. 17, вип. 1 (65). Р. 3-12.
 63. Leontiiev B., Khvorost O., Fedchenkova Yu. Fatty acids in the components of viburnum opulus fruit. Norwegian Journal of development of the International Science  – 2019. – №29. Р. 59-61.
 64. Скребцова К. С., Федченкова Ю. А., Хворост О. П. Елементний склад листя перспективних видів декоративних рослин. / Актуальні питання фармацевтичної і медичної науки та практики – 2019. – Т. 12, № 1 (29). С. 21-24
 65. Хворост О.П., Федченкова Ю.А., Опрошанська Т.В., Котов А.Г. Перспективи введення статті «Лікарська рослинна сировина» до Державної фармакопеї України 2 видання / Фармакоекономіка в Україні: стан та перспективи розвитку : матеріали V Всеукр. наук.- практ. конф. З міжн. уч, м. Тернопіль, 30-31травня 2019 р.: ТДМУ, 2019. С. 62.
 66. Хворост О.П., Федченкова Ю.А. К вопросу унификации терминов, используемых в монографиях государственной фармакопеи Украины / Роль и место инновационных технологий в современной медицине : материалы 66-ой годичной научно-практ. конф. с междун. уч., г. Душанбе, Таджикистан, 23 ноября 2018 г., – ТГМУ им. Абуали ибни Сино. С. 45-47.
 67. В. С. Кисличенко, І.О. Журавель, О.М. Новосел та ін. Фармакогнозія: Лабораторний практикум: Навчальний посібник / за ред. В. С. Кисличенко, І.О. Журавель - Вид. 5-е, перероб. та доп. - Х. : НФаУ, 2018. - 100 с.
 68. Хворост О.П., Федченкова Ю.А. До питання комплексної переробки нових перспективних видів лікарської рослинної сировини // Фармакоекономіка в Україні: стан та перспективи розвитку : матеріали X наук.- практ. конф., м. Харків, 21 травня 2018 р. / редкол. : А. А. Котвіцька  та ін. – Х. : Вид-во НФаУ, 2018. С. 130.
 69. Khvorost O., J. Fedchenkova Question of standardization of leaves as medicinal plant raw material. // Current State of Pharmacy and prospects of its Development : book of abstracts The 1st International Scientific Conference “Current State of Pharmacy and Prospects of its Development’’, 01-03 November, 2018, - Yerevan, Armenia, 2018. Р. 41
 70. Хворост О. П., Федченкова Ю. А., Опрошанська Т. В. До питання гармонізації термінології, що використано в монографіях ДФУ 2.0 на лікарську рослинну сировину. // Науково-технічний прогрес і оптимізація технологічних процесів створення лікарських препаратів : матеріали VII наук.-практ. конф з міжнар. участю, 27-28 верес. 2018 р. Тернопіль : ТДМУ "Укрмедкнига", 2018. С. 164.
 71. Хворост О. П., Федченкова Ю. А. Застосування петіолярної теорії для ідентифікації лікарської рослинної сировини // Фармацевтична наука та практика : проблеми, досягнення, перспективи розвитку = Pharmaceutical science and practice : problems, achievements, prospects : матеріали ІІ наук. - практ. інтернет - конф. з міжнар. участю, м. Харків, 27 квіт. 2018 р. – Х. : НФаУ, 2018. С. 182.
 72. Скребцова К. С., Федченкова Ю. А., Ананко А. С. Діагностичні риси морфолого-анатомічної будови листя Dieffenbachia Bowmannii. / Збірник наукових праць співробітників НМАПО ім. П. Л. Шупика. – 2018. – Вип. 30. С. 425-430.
 73. Федченкова Ю. А., Хворост О. П. Визначення кількісного вмісту суми органічних кислот в листі поширених вітчизняних рослин. / Збірник наукових праць співробітників НМАПО ім. П. Л. Шупика. – 2018. – Вип. 30. С. 430-436.
 74. Федченкова Ю. А. Фармакогностичне дослідження рослин родин березові, гарбузові, глухокропивові та створення субстанцій на їх основі : автореферат ... д-ра фармацевт. наук, спец.: 15.00.02 - фармацевтична хімія і фармакогнозія. – Х. : НФаУ, 2018. 41 с.

Контакти

16600, м.Ніжин Чернігівської області, вул.Графська, 2

Приймальна ректора: (04631) 7-19-67 

Приймальна комісія: (04631) 2-35-88

Приймальна комісія: +380977973948

E-mail: ndu@ndu.edu.ua

Повний телефонний довідник

Партнери

     

    

сайт Національного Еразмус-офісу uarenet  

Google Analytics Alternative