ННІ природничо-математичних, медико-біологічних наук та інформаційних технологій

Директорат

Кафедра біології

Кафедра географії, туризму та спорту

Кафедра хімії та фармації

Кафедра інформаційних технологій, фізико-математичних та економічних наук

Музеї ННІ

Спеціальності для вступу

Навчальне середовище УНІКОМ

Новини ННІ

Матеріали конференцій

Науковий журнал «Наукові записки. Біологічні науки» / Scientific journal «Research notes. Biology research»

Публікації 2023-2018 р.

 1. Synthesis and evaluation of anti-yellow fever virus activity of new 6-aryl-3-R-amino-1,2,4-triazin-5(4H)-ones / Yevhenii Novodvorskyi, Roman Lesyk, Igor Komarov, Dmitry Lega, Iryna Zhuravel, Oleh Moskalenko, Volodymyr Sukhoveev, Anatolii Demchenko // European Journal of Medicinal Chemistry. Vol. 248, 15 February 2023, 115117.
 2. Рудник А., Федченкова Ю., Москаленко О. (2022). Дослідження сполук, які переганяються з водяною парою, кори Populus suaveolens Fisch. Фітотерапія. Часопис. Журнал 1. С. 72–76. doi: 10.33617/2522-9680-2022-1-72
 3. Семеніхін А.В., Андрющенко Я.М., Москаленко О.В. ДІЯ ІНГІБІТОРІВ КАРБОАНГІДРАЗИ НА ЕНЗИМАТИЧНУ АКТИВНІСТЬ ЧИННИКА СПРЯЖЕННЯ (CF1) ТИЛАКОЇДНИХ МЕМБРАН/ «Глобальні та національні тенденції у галузі наук про життя: збірник наукових праць»: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції  (12 травня  2022 року) – м. Ніжин :  ВП НУБіП України «Ніжинський агротехнічний інститут, НДУ Гоголя, 2022. С.228 – 232.
 4. Навчальний посібник «Біотехнологія». (для підготовки фахівців освітнього ступеня «бакалавр» спеціальності 201 «Агрономія». ) –  Семеніхін А.В. Москаленко О.В. Македон Г.М. – Ніжин: Видавництво НДУ ім. Миколи Гоголя, 2022. – 116 с.
 5. Навч. посіб. Москаленко О.В., Циганков С.А. Нутріциологія та броматологія. Ніжин: Видавництво НДУ імені Миколи Гоголя, 2022. 105 с.
 6. Лаб. Практикум. Москаленко О.В., Семеніхін А.В. Біохімія. Ніжин: Видавництво НДУ імені Миколи Гоголя, 2022. 85 с.
 7. Навчальний посібник. «Сільськогосподарська мікробіологія». (для підготовки фахівців освітнього ступеня «бакалавр» спеціальності 201 «Агрономія». ) –  Семеніхін А.В. Москаленко О.В. Царук І.В. – Ніжин: Видавництво НДУ ім. Миколи Гоголя, 2022. – 153 с.
 8. 2-(5,7-біс-етиламіно[1,2,4]триазоло[4,3-А][1,3,5]триазин-3-іл-сульфаніл)-N-(2,4-диметоксифеніл)-ацетамід, що має протизапальну дію: пат. № 125793 Україна: МПК (2022.01) С07D 417/00 C07B 43/00 А61P 29/00. № а 2019 02084; заявл. 01.03.2019; опубл. 08.06.2022, Бюл. № 23. 4 с.
 9. Спосіб селективного визначення концентрації вмісту аніонів і катіонів у водних розчинах солі резонансом іонів в електричному полі: пат. № 126020 Україна: МПК G01N 2749 (2006/01) G01N 2726 (2006/01) G01N 27453 (2006/01) G01N 2707 (2006/01). № а 2018 12339; заявл. 25.06.2020; опубл. 03.08.2022, Бюл. № 31. 6 с.
 10. Новодворський Є.М., Полторацька Д.О., Москаленко О.В., Демченко А.М. Пошук сполук, активних по відношенню до вірусу SARS-CoV-2 серед R-амідів 6-метил-[1,2,4]-триазин-5-онів. ІV науково-практична конференція студентів та молодих вчених з міжнародною участю «Від експериментальної та клінічної патофізіології до досягнень сучасної медицини і фармації» 19 травня 2022 р. м. Харків. С. 259-260.
 11. N-(3,4-диметоксифеніл)-N1-(41-фторофеніл)-6-морфолін-4-іл-[1,3,5]триазин-2,4-діамін, що проявляє антивірусну активність щодо вірусів middle east coronavirus (HCOV-EMC) та атипової пневмонії SARS: пат. 126149 Україна: МПК(2022.01) С07D 253/065 (2006.01).  С07D 295/00 № а2019 05171; заявл. 15.05.2019; опубл.25.08.2022, Бюл. № 34. 6 с.
 12. Scopus. Yevhenii Novodvorskyi, Dmitry Lega, Igor Komarov, Iryna Zhuravel, Oleg Moskalenko, Anatolii Demchenko. Synthesis and antioxidant activity of 3-(2-R-ylidenehydrazinyl)-6-tert-butyl-4H-[1,2,4]triazin-5-ones. Pharmacia 69(3). 05 Aug 2022.  P. 719-731. https://pharmacia.pensoft.net/article/86036/
 13. Солонський М.О., Демченко С.А., Москаленко О.В.,  Суховєєв В.В. СИНТЕЗ ТА БІОЛОГІЧНА АКТИВНІСТЬ СОЛЕЙ 1,3-ДИАРИЛ-3- ГІДРОКСІ-2,3,5,6,7,8-ГЕКСАГІДРОІМІДАЗО[1,2-a]ПІРИДИНІЮ. Фундаментальні та прикладні дослідження у галузі фармацевтичної технології: матеріали ІI Міжнародної науково-практичної конференції (м. Харків, 13 жовтня 2022 р.). Х.: Вид-во НФаУ, 2022. С. 219 (Серія «Наука»). С. 186-187. https://ztl.nuph.edu.ua/wp-content/uploads/2021/10/materialy-proceedings-konferentsii-13-zhovtnia-2022-3.pdf 
 14. Коряко С.С., Москаленко О.В., Циганков С.А. СИНТЕЗ АЛІФАТИЧНИХ СПОЛКУК З АЦЕТИЛЕНОВИМ ФРАГМЕНТОМ ЗА РЕАКЦІЄЮ СЕЙФЕРТА-ГІЛБЕРТА. Фундаментальні та прикладні дослідження у галузі фармацевтичної технології: матеріали ІI Міжнародної науково-практичної конференції (м. Харків, 13 жовтня 2022 р.). Х.: Вид-во НФаУ, 2022. С. 219 (Серія «Наука»). https://ztl.nuph.edu.ua/wp-content/uploads/2021/10/materialy-proceedings-konferentsii-13-zhovtnia-2022-3.pdf  С. 151-152.
 15. Циганков С.А., Стрельнікова Л.В., Москаленко О.В., Демченко А.М. СИНТЕЗ, БУДОВА ТА ПРОГНОЗОВАНА ПРОТИВІРУСНА АКТИВНІСТЬ ПОХІДНИХ 5-ХЛОР-8-ГІДРОКСИ-ХІНОЛІНУ. Фундаментальні та прикладні дослідження у галузі фармацевтичної технології: матеріали ІI Міжнародної науково-практичної конференції (м. Харків, 13 жовтня 2022 р.). Х.: Вид-во НФаУ, 2022. С. 219 (Серія «Наука»). С. 206-207. https://ztl.nuph.edu.ua/wp-content/uploads/2021/10/materialy-proceedings-konferentsii-13-zhovtnia-2022-3.pdf 
 16. Федченкова Ю.А., Москаленко О.В., Рудник А.М. Фармакогнозія. Модуль1. Лабораторний журнал. Ніжин: Видавництво НДУ імені Миколи Гоголя, 2022. 112 с.
 17. Рудник А. М., Федченкова Ю. А., Москаленко О. В. Атлас лікарської рослинної сировини. Ніжин: НДУ ім. М. Гоголя, 2022. Т. 1: Первинні метаболіти та терпеноїди. 263 с., ілюстр.
 18. Москаленко О. В., Циганков С. А., Янченко В. О., Циганков А. С. Спектральні методи аналізу. Ніжин: Видавництво НДУ імені Миколи Гоголя, 2022. 276 с.
 19. Москаленко О. В., Циганков С. А. Харчова хімія [Електронний ресурс] : навчальний посібник. - Ніжин : НДУ ім. М. Гоголя, 2022. - 158 с.
 20. Демченко С.А., Циганков С.А, Ухо Д.Р., Москаленко О.В. Пошук сполук, активних по відношенню до вірусу SARS-cov-2 серед похідних n-ариліден-n1-(4,5,6,7-тетрагідро--азепін-2-їл)-гідразинів. Сучасні досягнення фармацевтичної справи: збірник наукових праць, випуск 1. – Х.: Вид-во НФаУ, 2022. С. 120.
 21. Новодворський Є.М., Метеля Р.В., Москаленко О.В. Синтез та комп’ютерний докінг похідних [1,3,4]тіадіазоло[2,3-c][1,2,4]триазину як перспективного блокатора 3clpro мішені вірусу sars-cov-2. Сучасні досягнення фармацевтичної справи: збірник наукових праць, випуск 1. – Х.: Вид-во НФаУ, 2022. С. 180.
 22. Москаленко О.В., Гаврилюк Р.О., Демченко С.А. Синтез та властивості бромідів 1,2-діарилімідазо[1,2-a] піридинію. ІV науково-практична конференція студентів та молодих вчених з міжнародною участю «Від експериментальної та клінічної патофізіології до досягнень сучасної медицини і фармації» 19 травня 2022 р. м. Харків. С. 249-250.
 23. Новодворський Є.М., Полторацька Д.О., Москаленко О.В., Демченко А.М. Пошук сполук, активних по відношенню до вірусу SARS-CoV-2 серед R-амідів 6-метил-[1,2,4]-триазин-5-онів. ІV науково-практична конференція студентів та молодих вчених з міжнародною участю «Від експериментальної та клінічної патофізіології до досягнень сучасної медицини і фармації» 19 травня 2022 р. м. Харків. С. 259-260.
 24. Циганков С.А., Стрельнікова Л.В., Москаленко О.В., Демченко Н.Р. Пошук ефективних протигрибкових сполук за допомогою молекулярного докінгу. ІV науково-практична конференція студентів та молодих вчених з міжнародною участю «Від експериментальної та клінічної патофізіології до досягнень сучасної медицини і фармації» 19 травня 2022 р. м. Харків. С. 342-343.
 25. Солонський М.О., Демченко С.А., Москаленко О.В., Суховєєв В.В. Синтез та біологічна активність солей 1,3-диарил-3- гідроксі-2,3,5,6,7,8-гексагідроімідазо[1,2-a]піридинію. «Фундаментальні та прикладні дослідження у галузі фармацевтичної технології»: Матеріали ІI Міжнародної науково-практичної конференції (м. Харків, 13 жовтня 2022 р.). Х.: Вид-во НФаУ, 2022. С. 219 (Серія «Наука»). С. 186-187. https://ztl.nuph.edu.ua/wp-content/uploads/2021/10/materialy-proceedings-konferentsii-13-zhovtnia-2022-3.pdf.
 26. Коряко С.С., Москаленко О.В., Циганков С.А. Синтез аліфатичних сполкук з ацетиленовим фрагментом за реакцією Сейферта-Гілберта як потенційних біологічно активних речовин / Механізми розвитку патологічних процесів і хвороб та їх фармакологічна корекція : тези доповідей V науково-практичної інтернет-конференції з міжнародною участю (17 листопада 2022 р.). – Х. : Вид-во НФаУ, 2022. С. 200. http://surl.li/ecoap
 27. Патент (на винахід) №125793 Україна, МПК (2006) С07D 417/00, С07В 43/00 2-(5,7-Біс-етиламіно[1,2,4]триазоло[4,3-a][1,3,5]триазин-3-іл-сульфаніл)-N-(2,4-диметоксифеніл)-ацетамід, що має протизапальну дію /А.М.Демченко, О.І.Барчина, В.В.Суховєєв, О.Є. Ядловський, О.В.Москаленко № u 2019 02084; Заявл. 01.03.2019 ;  Опубл. 09.06.2022, Бюл. № № 23/2022.
 28. Патент (на винахід) №126149 Україна, МПК (2006)  С07D 253/065, С07D 295/00 N-(3,4-Диметоксифеніл)-N1-(41-фторофеніл)-6-морфолін-4-їл-[1,3,5]триазин-2,4-діамін, що проявляє антивірусну активність щодо вірусів Middle East Coronavirus (HCoV-EMC) та атипової пневмонії SARS / А.М.Демченко, В.В.Суховєєв, О.І.Барчина, О.В.Москаленко № u 2019 05171; Заявл. 15.05.2019 ;  Опубл. 26.08.2022, Бюл. № 34/2022.
 29.  Патент (на винахід) №126020 Україна Спосіб селективного визначення концентрації вмісту аніонів і катіонів у водних розчинах солі резонансом іонів в електричному полі / Лукач В.С., Кушніренко А.Г., Москаленко О.В., Кушніренко О.А., Денисенко Є.М., Циганков С.А.  пат. № 126020 Україна: МПК G01N 2749 (2006/01) G01N 2726 (2006/01) G01N 27453 (2006/01) G01N 2707 (2006/01). № а 2018 12339; заявл. 25.06.2020; опубл. 03.08.2022, Бюл. № 31. 6 с.
 30. Є. М. Новодворський, З. С. Суворова, І. В. Комаров, Д. О. Полторацька, О. В. Москаленко, А. M. Демченко. Синтез і протисудомна активність похідних 6-алкіл(аралкіл)-3-R-4H-[1,2,4]триазин-5-онів. Фармакологія та лікарська токсикологія. , Том 16, No 5/2022. С. 310-319. https://pharmtox-j.org.ua/index.php/pharmtox-j/article/view/188
 31. Москаленко О.В.,  Андрющенко Я.М., Семеніхін А.В. Лабораторне дослідження показників  якості сухого молока виробництва Ніжинського молокозаводу/ «Прогресивні технології в аграрному виробництві з використанням сучасної техніки  на основі точного землеробства» : матеріали Всеукраїнської наук.-практ. конф. (18-19 листопада, 2021 року) – м. Ніжин : ВП НУБІП України «Ніжинський агротехнічний інститут», 2021. С. 66 – 67.
 32. Москаленко О.В., Циганков С.А., Близнюк О.М., Демченко А.М. Синтез та молекулярний докінг 2-[(5,7-діетиламіно[1,2,4]триазоло[4,3-a][1,3,5]триазин-3-іл)сульфаніл]-n-(4-сульфамоілфеніл) ацетаміду на мішенях вірусу SARS-CoV-2 // Від експериментальної та клінічної патофізіології до досягнень сучасної медицини і фармації : тези доповідей ІІІ науково-практичної конференції студентів та молодих вчених з міжнародною участю (12 травня 2021 р.). – Х. : Вид-во НФаУ. 2021. C. 134–135.
 33. Москаленко О.В., Циганков С.А., Близнюк О.М., Демченко А.М. Комп'ютерне моделювання біохімічних параметрів та синтез нових похідних на основі 6-хлор-N2,N4-діетил-1,3,5-триазин-2,4-діаміну // Сучасні аспекти створення лікарських засобів : тези допов. Міжнар. наук.-практ. дистанц. конф., присвяченої 100-річчю кафедри аналітичної хімії НФаУ (16 квітня 2021 р.). Х. : НФаУ. 2021. С. 154.
 34. Козлова Д.С., Москаленко О.В., Потебня Г.П., Суховєєв В.В. Дослідження фармакодинаміки гентаміцину у медичних лабораторіях, що акредитовані відповідно до вимог ДСТУ EN ISO 15189:2015  // «Ліки – людині. Сучасні проблеми фармакотерапії та призначення лікарських засобів»: матеріали V Міжнар. наук.-практ. конф. (11-12 березня 2021 року). Х. : НФаУ. 2021. С. 448.
 35. Moskalenko O.V., Blyzniuk O.М., Sukhoveev V.V., Demchenko A.M. Synthesis and molecular docking of N,N1-diethyl-6-[N1-(alkoxybenzylidene)hydrazino]-[1,3,5]triazine-2,4-diamine derivatives // «Ліки – людині. Сучасні проблеми фармакотерапії та призначення лікарських засобів»: матеріали V Міжнар. наук.-практ. конф. (11-12 березня 2021 року). Х. : НФаУ. 2021. С. 94.
 36. Близнюк О.М., Москаленко О.В., Циганков С.А., Демченко А.М. Синтез та молекулярний докінг 2-(5,7-біс-етиламіно-[1,2,4]триазоло[4,3-a][1,3,5]триазин-3-ілсульфаніл)-1-пара-толіл-пропан-1-он на мішенях вірусу SARS-CoV-2 // За матеріалами VIII Міжнародної заочної науково-практичної конференції молодих учених «Фундаментальні та прикладні дослідження в сучасній хімії та фармації» (Ніжин, 23 квітня 2021 р.) / заг. ред. В. В.Суховєєва. – Ніжин : НДУ ім. Миколи Гоголя, 2021. С. 10–13.
 37. Козлова Д.С., Ярмошкіна М.О., Москаленко О.В., Циганков С.А. Піотровський М. Оцінка правильності та прецизійності у медичних лабораторіях, що акредитовані згідно вимог ДСТУ EN ISO 15189:2015 // За матеріалами VIII Міжнародної заочної науково-практичної конференції молодих учених «Фундаментальні та прикладні дослідження в сучасній хімії та фармації» (Ніжин, 23 квітня 2021 р.) / заг. ред. В. В.Суховєєва. – Ніжин : НДУ ім. Миколи Гоголя, 2021. С. 55–57.
 38. Циганков А.С., Біжнюк О., Циганков С.А., Москаленко О.В., Швидко О.В., Гаголішвілі М. Ш. Сучасні технології при роботі з інформаційними джерелами // За матеріалами VIII Міжнародної заочної науково-практичної конференції молодих учених «Фундаментальні та прикладні дослідження в сучасній хімії та фармації» (Ніжин, 23 квітня 2021 р.) / заг. ред. В. В.Суховєєва. – Ніжин : НДУ ім. Миколи Гоголя, 2021. С. 130–133.
 39. Moskalenko, O. V., Barchina, O. I., Tsyhankov, S. A., Lega, D. A., Fedchenkova, Yu. A., Demchenko, A. M. The synthesis and antiviral activity against yellow fewer virus of 2-(4,6-di(pyrrolidin-1-yl)-1,3,5-triazin-2-yl)-N-(alkyl,aryl)hydrazine-1-carbothioamides. Journal of Organic and Pharmaceutical Chemistry. 2021. Vol. 19, No. 2(74). C. 36–43.
 40. О.П. Хворост, Ю.А. Федченкова, Т.В. Опрошанська, К.С. Скребцова, О.В. Москаленко, А.М. Демченко, В.В. Суховєєв. Антологія лікарських рослин: [навчальний посібник для студентів закладів вищої освіти зі спеціальності 226 Фармація, промислова фармація]. Ніжин : Видавництво НДУ ім. М. Гоголя, 2020. – 134 с.
 41. SCOPUS. V. Demchenko, S. Riabov, S. Kobylinskyi, L. Goncharenko, N. Rybalchenko, A. Kruk, O. Moskalenko & M. Shut. Effect of the type of reducing agents of silver ions in interpolyelectrolyte-metal complexes on the structure, morphology and properties of silver-containing nanocomposites Scientific Reports volume 10, Article number: 7126 (2020).
 42. M. Demchenko, O. V. Moskalenko, V. V. Sukhoveev, O. I. Barchyna, Yu. A. Fedchenkova. Synthesis and antiviral activity of 4,6-bis-ethyl-amino[1,3,5]triazine derivatives for Flu A (H1N1) virus California/07/2009. Pharmacology and drug toxicology.- 2020.- №2, v.14.- P. 106-113. https://doi.org/10.33250/14.02.10
 43. S. A. Demchenko, V. V. Sukhoveev, О. V. Моsкаlеnко, Y. A. Fedchenkova, G. P. Potebnia, A. M. Demchenko. Synthesis and anti-tumor properties of derivatives [4- (41-chlorophenyl)-5,6,7,8-tetrahydro-2,2a,8a-triazacyclopenta[c,d]azulen-1-yl-metil]-para-tolylamine. Farmatsevtychnyi Zhurnal. – 2020. – Vol. 4 (4). – P. 69-77. https://doi.org/10.32352/0367-3057.4.20.07
 44. Демченко А.М., Суховєєв В.В., Барчина О.І., Колесніков О.В., Москаленко О.В. N,N1-Біс-(21-хлорофеніл)-6-морфолін-4-їл-[1,3,5]триазин-2,4-діамін, що проявляє антивірусну активність щодо вірусу Middle East Coronavirus (HCoV-EMC): пат. № 122175 України на винахід. № а 2018 11240. Опубл. 25.09.2020, Бюл. № 18/2020.
 45. Демченко А.М., Суховєєв В.В., Барчина О.І., Москаленко О.В., Потебня Г.П. Гідрохлориди 6-морфолін-4-їл-N-(41-R-феніл)-N1-(мета-толіл)-[1,3,5]триазин-2,4-діамінів, що проявляють противірусну активність відповідно до вірусів штаму California: пат. № 122187 України  на винахід.  № а 2019 00404. Опубл. 25.09.2020, Бюл. № 18/2020.
 46. Москаленко О.В.,   Коросько Я.В., Демченко А.М. Пошук нових біологічно активних сполук серед  похідних N,N1-діетил-6-гідразино-[1,3,5]триазину. Технологічні та біофармацевтичні аспекти створення лікарських препаратів різної направленості дії: матеріали V Міжнародної науково-практичної інтернет - конференції (м. Харків, 26 листопада 2020 р.) - Х. : Вид-во НФаУ, 2020, (Серія «Наука»). С. 330.
 47. Moskalenko O.V.  Blyzniuk O.М., Sukhoveev V.V., Demchenko A.M. Synthesis and molecular docking of 5,7-bis-ethylamino-2H-[1,2,4]triazolo[4,3-a] [1,3,5]triazine-3-thiones derivatives. Технологічні та біофармацевтичні аспекти створення лікарських препаратів різної направленості дії: матеріали V Міжнародної науково-практичної інтернет - конференції (м. Харків, 26 листопада 2020 р.) - Х. : Вид-во НФаУ, 2020, (Серія «Наука»). С. 30.
 48. Moskalenko O.V.  Blyzniuk O.М., Sukhoveev V.V., Demchenko A.M. Synthesis and molecular docking of 5,7-bis-ethylamino-2H-[1,2,4]triazolo[4,3-a] [1,3,5]triazine-3-thiones derivatives. Технологічні та біофармацевтичні аспекти створення лікарських препаратів різної направленості дії: матеріали V Міжнародної науково-практичної інтернет - конференції (м. Харків, 26 листопада 2020 р.) - Х. : Вид-во НФаУ, 2020, (Серія «Наука»). С. 30.
 49. Москаленко О.В., Гуз А.М., Суховєєв В.В., Демченко А.М. Фармакологічна корекція збудника вірусу Middle East Coronavirus (HCoV-EMC) на  основі N-(3,4-дихлорфеніл)-N1-(41-етилфеніл)-6-морфолін-4-їл-[1,3,5]триазин-2,4-діаміну. Механізми розвитку патологічних процесів і  хвороб та їхня фармакологічна корекція: тези доповідей ІІ Науково-практичної інтернет-конференції з міжнародною участю (21 листопада 2019 р.). – Х. : Вид-во НФаУ, 2019. С. 255.
 50. Демченко А.М., Суховєєв В.В., Ренькас Ю.В., Барчина О.І., Москаленко О.В. Диметоксифеніл)-N1-(41-фторфеніл)-6-морфолін-4-їл-[1,3,5]триазин-2,4-діамін, що проявляє антивірусну активність щодо вірусів MIDDLE EAST CORONAVIRUS (HCOV-EMC) та атипової пневмонії SARS: пат. № 137987 України на корисну модель. № u 2019 05172. Опубл. 11.11.2019, Бюл. № 21/2019.
 51. Демченко А.М., Суховєєв В.В., Барчина О.І., Колесніков О.В., Москаленко О.В. N,N1-Біс-(21-хлорофеніл)-6-морфо­лін-4-їл-[1,3,5]триазин-2,4-діамін, що проявляє антивірусну активність щодо вірусу Middle East Coronavirus (HCoV-EMC) : пат. № 133279 України на корисну модель. № u 2018 11239. Опубл. 25.03.2019, Бюл. № 6/2019. (DAM 0014303).
 52. Демченко А.М., Суховєєв В.В., Барчина О.І., Москаленко О.В., Потебня Г.П. Гідрохлориди 6-морфолін-4-іл-N-(41-R-феніл)-N1-(мета-толіл)-[1,3,5]триазин-2,4-діаміни, що проявляють противірусну активність по відношенню до вірусів H1N1 штаму California/07/2009 та атипової пневмонії SARS : пат. №135022 України на корисну модель. № u 2019 00405. Опубл. 10.06.2019, Бюл. № 11.
 53. Демченко А.М., Барчина О.І., Суховєєв В.В., Ядловський О.Є., Москаленко О.В. 2-(5,7-Бісетиламіно[1,2,4]триазоло[4,3-а][1,3,5]триазин-3-їл-сульфаніл)-N-(2,4-диметоксифеніл)-ацетамід, що має протизапальну дію : пат. № 136980 України на корисну модель. № u 2019 02082. Опубл. 25.09.2019, Бюл. № 18.
 54. Лукач В.С., Кушніренко А.Г., Москаленко О.В., Кушніренко О.А., Денисенко Є.М., Циганков С.А. Спосіб селективного визначення концентрації вмісту аніонів і катіонів уводних розчинах солі резонансом іонів в електричному полі : пат. №135524 України на корисну модель. № 2018 12338. Опубл. 10.07.2019, Бюл. № 13.
 55. Demchenko A.M., O.V.Moskalenko, V.V.Sukhoveev, A.I.Barchyna. Synthesis and antiviral activity of 2-(4,6-dymorfolin-4-yl-1,3,5-triazine-2-yl)-n-arylhidrazyncarbothioamids in relation to the H1n1 virus. Pharmacology and Drug  Toxicology. –  Т. 13 (№ 1). –  2019. – Р. 35–41.
 56. Суховєєв В.В., Москаленко О.В., Демченко А.М. Синтез та дослідження антиокиснювальної ефективності похідних іонолу, що містять тетразол. Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. Володимира Гнатюка. Сер. Хімія, 2019. Вип. 25.  С. 34–40.
 57. V.L. Demchenko, A.S. Kruk, S.V.Riabov, N.P.Rybalchenko, S.M. Kobylinskyi, L.A.Goncharenko, O.V. Moskalenko. Influence of the type of reducing agent on the structure, morphology thermomechanical and antimicrobial properties of silver-containing nanocomposites. Polym. J., 2019, 41, no. 4: 240-245. https://doi.org/10.15407/polymerj.41.04.240
 58. Москаленко О.В., Циганков С.А., Швидко О.В. STEM-освіта в контексті сучасної парадигми формування компетентностей при вивченні хімії. ХІІ Менделєєвські читання : зб. наук. праць Міжнар. наук.-практ. конф. Полтава. 2019. С. 216–218.
 59. Ласа А.В. Коломицева Л.П., Москаленко О.В., Швидко О.В. Пропедевтичні елементи навчання хімії в школі.  Фундаментальні та прикладні дослідження в сучасній хімії. Зб. статей VI Міжнар. заочної наук.-практ. конф. молодих учених. Ніжин. 2019. С. 70-73.
 60. Sergii Riabov, Larisa Kobrina, Sergii Sinelnikov, Daria Bandurina, Oleg Moskalenko. Solubilization of bifonazole in the presence of carboxymethylated-b-cyclodextrin. 2nd International Scientific Conference «Chemical Technology and Engineering-2» Ukraine, Lviv, June 24-28th, 2019 P.198-200.
 61. Рябов С.В, Кобріна Л.В., Сінельніков С.І., Штомпель В.І., Бандуріна Д.Ю., Москаленко О.В. Дослідження  комплексів  включення  карбоксиметильованого β-циклодекстрину з біфоназолом. Фундаментальні та прикладні дослідження в сучасній хімії. Зб. статей VI Міжнар. заочної наук.-практ. конф. молодих учених. Ніжин. 2019. С. 90–94.
 62. Крук А.С., Демченко В.Л., Рябов С.В., Рибальченко  Н.П., Москаленко О.В. Вплив типу відновника на структуру та властивості срібловмісних  нанокомпозитів. Фундаментальні та прикладні дослідження в сучасній хімії. Зб. статей VI Міжнар. заочної наук.-практ. конф. молодих учених. Ніжин. 2019. С. 54–58.
 63. Демченко В.Л., Рябов С.В., Крук А.С., Москаленко О.В., Кобилінський С.М. Структура та антимікробні властивості срібловмісних нанокомпозитів пектин–ag–хітозан. Школа-конференція молодих вчених «Сучасне матеріалознавство: фізика, хімія, технології» (СМФХТ – 2019). Ужгород. 27 – 31 травня 2019р. С. 152-153.
 64. V.L. Demchenko, S.V. Riabov, N.P. Rybalchenko, A.S. Kruk, O.V. Moskalenko. Structure, morphology and antimicrobial properties of silver-containing nanocomposites. Ukrainian Conference with International Participation Chemistry, physics and technology of surface and workshop metal-based biocompatible nanoparticles: synthesis and applications. 15-17 May, 2019. Kyiv. С. 53.
 65. Scopus. Olena Radchenko, Sergii Sinelnikov, Oleg Moskalenko, Sergii Riabov. Nanocomposites based on titanium dioxide, modified by b-cyclodextrin containing copolymers. С 2018 Wiley Periodicals, Inc. J. Appl. Polym. Sci. 2018, 135, Р. – 46373.
 66. Андрієвська В.В., МоскаленкоО.В., Суховєєв В.В., Швидко О.В. STEM-технології як інновація в хімічній освіті постіндустріального суспільства. Збірник статей «Фундаментальні та прикладні дослідження в сучасній хімії» за матеріалами V Міжнародної заочної науково-практичної конференції молодих учених (Ніжин, 12 квітня 2018 р.) / заг. ред. В.В.Суховєєва. – Ніжин : НДУ ім. Миколи Гоголя, 2018. – С. 8–11.
 67. Кравченко С.В., Москаленко О.В., Суховєєв В.В., Андрієвська В.В. Екологічний аспект політехнічної освіти при викладанні природничих дисциплін в контексті STEM-навчання. Праці ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Сучасні проблеми природничих наук: теорія, практика, освітні новації» (до 85-річчя природничо-географічного факультету) : Матеріали доповідей / за загальною редакцією Г.Г.Сенченко. – Ніжин: НДУ імені Миколи Гоголя, 2018. – С. 354–356.
 68. Якуба О.П., Москаленко О.В., Суховєєв В.В. Залежність умов одержання біодизелю від параметрів жирів та складу каталізатора. Збірник статей «Фундаментальні та прикладні дослідження в сучасній хімії» за матеріалами V Міжнародної заочної науково-практичної конференції молодих учених (Ніжин, 12 квітня 2018 р.) / заг. ред. В.В.Суховєєва. – Ніжин : НДУ ім. Миколи Гоголя, 2018. – С.157–158.
 69. Semenikhin A.V., Kuleshova L.V., Sukhovieiev V.V., Moskalenko O.V., Kuchmenko O.B., Gürbüz M.F. Regulation of atp-hydrolase activity of atp-syntase in thylakoids by exogenic factors. Праці ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Сучасні проблеми природничих наук: теорія, практика, освітні новації» (до 85-річчя природничо-географічного факультету) : Матеріали доповідей / за загальною редакцією Г.Г.Сенченко. – Ніжин: НДУ імені Миколи Гоголя, 2018. – С. 324.
 70. Semenikhin A.V., Kuleshova L.V., Sukhovieiev V.V., Moskalenko O.V., Kuchmenko O.B., Gürbüz M.F. Investigation of organic solvents influence and the value of the environmental rate of pH on ATP-hydrolase activity of ATP-synthase in thylakoids. Праці ІV Міжнародної науково-практичної конференції „Координаційні сполуки: синтез і властивості”: Тези доповідей / за загальною редакцією В.В.Суховєєва. – Ніжин. – 2018. – Р. 32–33.

Контакти

16600, м.Ніжин Чернігівської області, вул.Графська, 2

Приймальна ректора: (04631) 7-19-67 

Приймальна комісія: (04631) 2-35-88

Приймальна комісія: +380977973948

E-mail: ndu@ndu.edu.ua

Повний телефонний довідник

Партнери

     

    

сайт Національного Еразмус-офісу uarenet  

Google Analytics Alternative