ННІ природничо-математичних, медико-біологічних наук та інформаційних технологій

Директорат

Кафедра біології

Кафедра географії, туризму та спорту

Кафедра хімії та фармації

Кафедра інформаційних технологій, фізико-математичних та економічних наук

Музеї ННІ

Спеціальності для вступу

Навчальне середовище УНІКОМ

Новини ННІ

Матеріали конференцій

Науковий журнал «Наукові записки. Біологічні науки» / Scientific journal «Research notes. Biology research»

 

 1. Крук А.С., Янченко О.В., Циганков С.А., Янченко В.О., Суховєєв В.В. Моделювання токсико-фармакологічних властивостей похідних 2-тіогідантоїну з сульфалановим кільцем в умовах in silico. // Фундаментальні та прикладні дослідження в сучасній хімії : матеріали V Міжнародної заочної науково-практичної конференції молодих учених (Ніжин, 12 квітня 2018 р.) / за заг. ред. В.В.Суховєєва. – Ніжин : НДУ ім. Миколи Гоголя, 2018. – С. 75–79.
 2. Лапін О.В., Суховєєв В.В., Циганков С.А., Забулонов К.Ю., Демченко А.М. Вплив кремнійвмісних препаратів на процеси вегетації сільськогосподарських культур / Фундаментальні та прикладні дослідження в сучасній хімії : матеріали V Міжнародної заочної науково-практичної конференції молодих учених (Ніжин, 12 квітня 2018 р.) / за заг. ред. В.В.Суховєєва. – Ніжин : НДУ ім. Миколи Гоголя, 2018. – С. 83–85.
 3. Руденко Я.М., Суховєєв В.В., Циганков С.А. Пошук нових лікарських препаратів серед похідних гідразину // Фундаментальні та прикладні дослідження в сучасній хімії : матеріали V Міжнародної заочної науково-практичної конференції молодих учених (Ніжин, 12 квітня 2018 р.) / за заг. ред. В.В.Суховєєва. – Ніжин : НДУ ім. Миколи Гоголя, 2018. – С. 116–119.
 4. Янченко О.В., Циганков С.А., Янченко В.О., Суховєєв В.В. Програмно-методичний комплекс "Таблиця розчинності" для комп'ютерної підтримки курсу "Загальна та неорганічна хімія" // Всеукраїнська наукова конференція «Актуальні задачі хімії: дослідження та перспективи» (16 травня 2018 року). Матеріали конференції. – Житомир: Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2018. – c. 395–396.
 5. Tsyhankov S.A., Sukhovieiev V.V., Sovinska S.V.,Demchenko A.M. The search a new antituberculosis drugs among derivatives Isoniazides // Тези доповідей IV Міжнародної науково-практичної конференції “Координаційні сполуки: синтез і властивості” (м. Ніжин, 27–28 вересня 2018 р.). – С. 51–52.
 6. Янченко О.В., Циганков С.А., Янченко В.О., Швидко О.В. Програма "Якісний аналіз" для комп'ютерної підтримки курсу "Аналітична хімія" // ІІІ Міжнародна науково-практична конференція "Сучасні проблеми природничих наук: теорія, практика, освітні новації" (до 85-річчя природничо-географічного факультету): Матеріали доповідей / за загальною редакцією Г.Г.Сенченко. – Ніжин: НДУ імені Миколи Гоголя, 2018. – С.431–432.
 7. Москаленко О.В., Циганков С.А., Швидко О.В. STEM-освіта в контексті сучасної парадигми формування компетентностей при вивченні хімії // ХІІ Менделєєвські читання : зб. наук. праць Міжнар. наук.-практ. конф., (Полтава, 27-28 лютого 2019 р.) / М-во освіти і науки України, Полтав. нац. пед. ун-т ім. В. Г. Короленка [та ін.] – Полтава : Сімон, 2019. – с. 216–218
 8. Прокопчук Т. П., Циганков С. А., Швидко О.В., Янченко О.В. Дидактичні засади впровадження дистанційної освіти при викладанні хімічних дисциплін // Фундаментальні та прикладні дослідження в сучасній хімії : матеріали VI Міжнародної заочної науково-практичної конференції молодих учених (Ніжин, 24 квітня 2019 р.) / за заг. ред. В.В.Суховєєва. – Ніжин : НДУ ім. Миколи Гоголя, 2019. – С. 85–87.
 9. Патент на корисну модель № 134396 Україна, МПК (2006) С07D 253/065 (2006.01), С07D 295/00, А61P 31/12 (2006.01).//N-(2,4-Дихлорофеніл)-N1-(41-етилфеніл)-6-морфо­лін-4-їл-[1,3,5]три­азин-2,4-діамін, що проявляє антивірусну активність щодо вірусу Middle East Coronavirus (HCoV-EMC)//Демченко А.М., Суховєєв В.В., Барчина О.І., Циганков С.А.– № u 2018 12954; Заявл. 27.12.2018; Опубл. 10.05.2019, Бюл. № 9/2019.
 10. Патент на корисну модель № 135524 Україна, MΠK (2006) G01N 27∕49 (2006.01) H01J 47/04 (2006.01) // Спосіб селективного визначення концентрації вмісту аніонів і катіонів у водних розчинах солі резонансом іонів в електричному полі // Лукач В.С., Кушніренко А.Г., Москаленко О.В., Кушніренко О.А., Денисенко Є.М., Циганков С.А. – № u 2018 12338; Заявл. 12.12.2018; Опубл. 10.07.2019, Бюл. № 13/2019.
 11. Прокопчук Т. П., Циганков С. А., Суховєєв В.В. Використання технології "Робочий лист" в GoogleDocs // Крок у науку: дослідження у галузі природничо-математичних дисциплін та методик їх навчання : збірник тез доповідей Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів, аспірантів і молодих учених (Чернігів, 27 листопада 2019 р.) / Чернігів : НУ "Чернігівський колегіум" імені Т.Г. Шевченка, 2019. – С. 89.
 12. S. A. Demchenko, Yu. A. Fedchenkova, S. A. Tsigankov, О. E. Yadlovskyi, V. V. Sukhoveev, Т. А. Bukhtiarova, L. S. Bobkova, A. M. Demchenko. The synthesis, analgesic and anti-inflammatory activity of 3-(het)aryl-2-(6,7,8,9-tetrahydro-5H-[1,2,4]triazolo[4,3-a]- azepin-3-yl)-acrylonitrile derivatives. Журнал органічної та фармацевтичної хімії. 2020. Т. 18. вип. 2 (70). P. 32–39 https://doi.org/10.24959/ophcj.20.193511
 13. Пець Я.А., Циганков С.А., Демченко А.М., Суховєєв В.В. Синтез та дослідження ймовірної фармакологічної активності похідних 1-(3,4-дигідро-2H-пірол-5-іл)-1-(4-етоксифеніл)-3-фенілсечовин // Фундаментальні та прикладні дослідження в сучасній хімії : матеріали VII Міжнародної заочної науково-практичної конференції молодих учених (Ніжин, 21 квітня 2020 р.) / за заг. ред. В.В.Суховєєва. – Ніжин : НДУ ім. Миколи Гоголя, 2020. – c. 86–88
 14. Кисорець К.С., Циганков С.А., Демченко А.М., Суховєєв В.В. Похідні 3-арил-2-(6,7,8,9-тетрагідро-5Н-[1,2,4]триазоло[4,3-а]азепін-3-їл)-акрилонітрилів та їх ймовірна біологічна активність // Фундаментальні та прикладні дослідження в сучасній хімії : матеріали VII Міжнародної заочної науково-практичної конференції молодих учених (Ніжин, 21 квітня 2020 р.) / за заг. ред. В.В.Суховєєва. – Ніжин : НДУ ім. Миколи Гоголя, 2020. – c. 58–60
 15. Циганков С.А., Швидко О.В., Янченко В.О. Будова речовини з основами стереохімії. – Ніжин: Видавництво НДУ імені Миколи Гоголя, 2020. – 220 с.
 16. Кисорець К.С., Циганков С.А., Демченко А.М., Суховєєв В.В. Ймовірна біологічна активність похідних 3-арил-2-(6,7,8,9-тетрагідро-5Н-[1,2,4]триазоло[4,3-А]азепін-3-їл)-акрилонітрилів // Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція з міжнародною участю «Хімічна наука та освіта в контексті сучасних інтеграційних процесів» (21 жовтня 2020 р.), НПУ імені М.П.Драгоманова, м. Київ. С.
 17. Пець Я.А., Циганков С.А., Демченко А.М., Суховєєв В.В., Швидко О.В. Пошук нових лікарських засобів серед похідних 1-(3,4-дигідро-2H-пірол-5-іл)-1-(4-етоксифеніл)-3-фенілсечовин // Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція з міжнародною участю «Хімічна наука та освіта в контексті сучасних інтеграційних процесів» (21 жовтня 2020 р.), НПУ імені М.П.Драгоманова, м. Київ. С.
 18. / Larysa O. Metelytsia, Maria M. Trush, Vasyl V. Kovalishyn, Diana M. Hodyna, Maryna V. Kachaeva, Volodymyr S. Brovarets, Stepan G. Pilyo, Volodymyr V. Sukhoveev, Serhii A. Tsyhankov, Volodymyr M. Blagodatnyi, Ivan V. Semenyuta. 1,3-Oxazole derivatives of cytisine as potential inhibitors of glutathione reductase of Candida spp.: QSAR modeling, docking analysis and experimental study of new anti-Candida agents. Computational Biology and Chemistry. 2021. Vol. 90. P. 107407 doi: 10.1016/j.compbiolchem.2020.107407
 19. Москаленко О.В., Циганков С.А., Близнюк О.М., Демченко А.М. Комп'ютерне моделювання біохімічних параметрів та синтез нових похідних на основі 6-хлор-N2,N4-діетил-1,3,5-триазин-2,4-діаміну // Сучасні аспекти створення лікарських засобів : тези допов. Міжнар. наук.-практ. дистанц. конф., присвяченої 100-річчю кафедри аналітичної хімії НФаУ (16 квітня 2021 р.). Х. : НФаУ. 2021. С. 154.
 20. Близнюк О.М., Москаленко О.В., Циганков С.А., Демченко А.М. Синтез та молекулярний докінг 2-(5,7-біс-етиламіно-[1,2,4]триазоло[4,3-a][1,3,5]триазин-3-ілсульфаніл)-1-пара-толіл-пропан-1-он на мішенях вірусу SARS-CoV-2 // За матеріалами VIII Міжнародної заочної науково-практичної конференції молодих учених «Фундаментальні та прикладні дослідження в сучасній хімії та фармації» (Ніжин, 23 квітня 2021 р.) / заг. ред. В. В.Суховєєва. Ніжин: НДУ ім. Миколи Гоголя, 2021. С. 10–13.
 21. Козлова Д.С., Ярмошкіна М.О., Москаленко О.В., Циганков С.А., Піотровський М. Оцінка правильності та прецизійності у медичних лабораторіях, що акредитовані згідно вимог ДСТУ EN ISO 15189:2015 // За матеріалами VIII Міжнародної заочної науково-практичної конференції молодих учених «Фундаментальні та прикладні дослідження в сучасній хімії та фармації» (Ніжин, 23 квітня 2021 р.) / заг. ред. В. В.Суховєєва. Ніжин: НДУ ім. Миколи Гоголя. 2021. С. 55–57.
 22. Циганков А.С., Біжнюк О., Циганков С.А., Москаленко О.В., Швидко О.В., Гаголішвілі М. Ш. Сучасні технології при роботі з інформаційними джерелами // За матеріалами VIII Міжнародної заочної науково-практичної конференції молодих учених «Фундаментальні та прикладні дослідження в сучасній хімії та фармації» (Ніжин, 23 квітня 2021 р.) / заг. ред. В. В.Суховєєва. Ніжин: НДУ ім. Миколи Гоголя. 2021. С. 130–133.
 23. Яременко Б.І., Циганков С.А., Демченко А.М. Синтез і молекулярний докінг 3-метилсульфаніл-6-(трет-бутил)-1,2,4-триазин-5-ону та дослідження продуктів його реакції з вторинними амінами // За матеріалами VIII Міжнародної заочної науково-практичної конференції молодих учених «Фундаментальні та прикладні дослідження в сучасній хімії та фармації» (Ніжин, 23 квітня 2021 р.) / заг. ред. В. В.Суховєєва. Ніжин: НДУ ім. Миколи Гоголя. 2021. С. 150–152.
 24. Пат. (на винахід) №123455 Україна N-(3,4-дихлорфеніл)-N1-(41-етилфеніл)-6-морфолін-4-іл-1,3,5]триазин-2,4-діамін, що проявляє антивірусну активність щодо вірусу Middle East Coronavirus (HCoV-EMC) // А.М. Демченко, В.В. Суховєєв, О.І. Барчина, С.А. Циганков. – № а 2018 12955; Заявл. 27.12.2018 ; Опубл. 7.04.2021, Бюл. № 14. N-(3,4-дихлорфеніл)-N1-(41-етилфеніл)-6-морфолін-4-іл-1,3,5]триазин-2,4-діамін, що проявляє антивірусну активність щодо вірусу Middle East Coronavirus (HCoV-EMC) : пат. 123455 Україна. № а201812955 ; заявл. 27.12.2018 ; опубл. 07.04.2021, Бюл. № 14.
 25. Москаленко О.В., Циганков С.А., Близнюк О.М., Демченко А.М. Синтез та молекулярний докінг 2-[(5,7-діетиламіно[1,2,4]триазоло[4,3-a][1,3,5]триазин-3-іл)сульфаніл]-n-(4-сульфамоілфеніл) ацетаміду на мішенях вірусу SARS-CoV-2 // Від експериментальної та клінічної патофізіології до досягнень сучасної медицини і фармації : тези доповідей ІІІ науково-практичної конференції студентів та молодих вчених з міжнародною участю (12 травня 2021 р.). Х.: Вид-во НФаУ. 2021. C. 134–135.
 26. Moskalenko O.V., Barchina O.I., Tsyhankov S.A., Lega D.A., Fedchenkova Yu.A., Demchenko A.M. The synthesis and antiviral activity against yellow fewer virus of 2-(4,6-di(pyrrolidin-1-yl)-1,3,5-triazin-2-yl)-N-(alkyl,aryl)hydrazine-1-carbothioamides. Journal of Organic and Pharmaceutical Chemistry. 2021. Vol. 19, No. 2(74). C. 36–43. https://doi.org/10.24959/ophcj.21.234526
 27. Kondratska, O., Grushka, N., Pavlovych, S., Krasutska, N., Tsyhankov, S., Yanchii, R. Effects of Poly (ADP-ribose) Polymerase Inhibition on DNA Integrity and Gene Expression in Ovarian Follicular Cells in Mice with Endotoxemia. Iran. Biomed. J. 2022. Vol. 26, №. 1. P. 44–52. PMID: 34826885. Doi: 10.52547/ibj.26.1.44
 28. Циганков С.А., Стрельнікова Л.В., Москаленко О.В., Демченко Н.Р. Пошук ефективних протигрибкових сполук за допомогою молекулярного докінгу / Від експериментальної та клінічної патофізіології до досягнень сучасної медицини і фармації : тези доповідей ІV науково-практичної конференції студентів та молодих вчених з міжнародною участю (19 травня 2022 р.). – Х. : Вид-во НФаУ, 2022. C.342–343.
 29. Харчова хімія: навчальний посібник / О. В. Москаленко, С. А. Циганков ; Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя. – Ніжин : НДУ ім. М. Гоголя, 2022. – 158 с.
 30. Москаленко О.В., Циганков С.А., Янченко В.О., Циганков А.С. Спектральні методи аналізу. – Ніжин: Видавництво НДУ імені Миколи Гоголя, 2022. – 276 с. http://surl.li/ecsgr
 31. Демченко С.А., Ядловський О.Є., Бобкова Л.С., Суворова З.С., Науменко М.В., Циганков С.А., Ярмолюк С.М., Демченко А.М. Синтез та аналгезуюча активність похідних 1-фенокси-метил-4-(R-феніл)-5,6,7,8-тетрагідро-2,2а,8а-триазациклопента[сd]азулену. Фармакологія та лікарська токсикологія. Том 16. № 3. 2022. С. 159–166. doi: 10.33250/16.03.159
 32. Циганков С.А., Стрельнікова Л.В., Москаленко О.В., Демченко А.М. Синтез, будова та прогнозована противірусна активність похідних 5-хлор-8-гідрокси-хіноліну / Фундаментальні та прикладні дослідження у галузі фармацевтичної технології: матеріали ІI Міжнародної науково-практичної конференції (м. Харків, 13 жовтня 2022 р.). Х.: Вид-во НФаУ, 2022. С. 206–207. http://surl.li/ecome
 33. Демченко С.А., Сірик В.І, Ядловський О.Є., Циганков С.А. Синтез та власти-вості 2-ариліден-2,5,6,7,8,9-гексагідроімідазо[1,2-a]азепін-3-онів / Фундаментальні та прикладні дослідження у галузі фармацевтичної технології: матеріали ІI Міжнародної науково-практичної конференції (м. Харків, 13 жовтня 2022 р.). Х.: Вид-во НФаУ, 2022. С.128–129 http://surl.li/ecome
 34. Коряко С. С., Москаленко О. В., Циганков С. А. Синтез аліфатичних сполкук з ацетиленовим фрагментом за реакцією Сейферта-Гілберта / Фундаментальні та прикладні дослідження у галузі фармацевтичної технології: матеріали ІI Міжнародної науково-практичної конференції (м. Харків, 13 жовтня 2022 р.). Х.: Вид-во НФаУ, 2022. С.151–152 http://surl.li/ecome
 35. Демченко С.А., Циганков С.А., Ухо Д.Р., Москаленко О.В.Пошук сполук, активних по відношенню до вірусу SARS-CoV-2 серед похідних N-ариліден-N1-(4,5,6,7-тетрагідро--азепін-2-їл)гідразинів / Сучасні досягнення фармацевтичної справи: збірник наукових праць, випуск 1(10-11 листопада 2022 р.). – Х.: Вид-во НФаУ, 2022. C.120–121. http://surl.li/ecofn
 36. Демченко С.А., Ярмошкіна М.О., Кулик М.О., Циганков С.А. Синтез та біологічна активність бромідів 1,3-діарил-3-гідроксі-1,3-диарил-2,3,6,7-тетра-гідроімідазо[2,1-b][1,3]тіазинію / Механізми розвитку патологічних процесів і хвороб та їх фармакологічна корекція: тези доповідей V науково-практичної інтернет-конференції з міжнародною участю (17 листопада 2022 р.). Х. : Вид-во НФаУ, 2022. С. 127–128 http://surl.li/ecoap
 37. Коряко С.С., Москаленко О.В., Циганков С.А. Синтез аліфатичних сполкук з ацетиленовим фрагментом за реакцією Сейферта-Гілберта як потенційних біологічно активних речовин / Механізми розвитку патологічних процесів і хвороб та їх фармакологічна корекція : тези доповідей V науково-практичної інтернет-конференції з міжнародною участю (17 листопада 2022 р.). – Х. : Вид-во НФаУ, 2022. С. 200 http://surl.li/ecoap
 38. Циганков С.А., Крівошей В.В., Москаленко О.В. Пошук сполук, активних по відношенню до вірусу SARS-CoV-2 серед похідних 1-дифлуорометил-2-метил-1Н-бензімідазолу / Технологічні та біофармацевтичні аспекти створення лікарських препаратів різної направленості дії: матеріали VІІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (м. Харків, 24-25 листопада 2022 р.). – Х. : Вид-во НФаУ, 2022. с. 438–440. http://surl.li/ecoeh
 39. Москаленко О.В., Циганков С.А. Нутріциологія та броматологія. Ніжин: Видавництво НДУ імені Миколи Гоголя, 2022. – 193 с.
 40. Пат. (на винахід) №126020 Україна Спосіб селективного визначення концентрації вмісту аніонів і катіонів у водних розчинах солі резонансом іонів в електричному полі // Лукач В.С., Кушніренко А.Г., Москаленко О.В., Кушніренко О.А., Денисенко Є.М., Циганков С.А.№ a 2018 12339; Заявл. 25.06.2020; Опубл. 03.08.2022, Бюл. № 31.
 41. Циганков С.А., Москаленко О.В. Аналітична хімія. Ніжин: Видавництво НДУ імені Миколи Гоголя, 2023. 72 с.
 42. Циганков С.А., Швидко О.В. Неорганічна хімія. Ніжин: Видавництво НДУ імені Миколи Гоголя, 2023. 70 с.

Контакти

16600, м.Ніжин Чернігівської області, вул.Графська, 2

Приймальна ректора: (04631) 7-19-67 

Приймальна комісія: (04631) 2-35-88

Приймальна комісія: +380977973948

E-mail: ndu@ndu.edu.ua

Повний телефонний довідник

Партнери

     

    

сайт Національного Еразмус-офісу uarenet  

Google Analytics Alternative