ННІ природничо-математичних, медико-біологічних наук та інформаційних технологій

Директорат

Кафедра біології

Кафедра географії, туризму та спорту

Кафедра хімії та фармації

Кафедра інформаційних технологій, фізико-математичних та економічних наук

Музеї ННІ

Спеціальності для вступу

Навчальне середовище УНІКОМ

Новини ННІ

Матеріали конференцій

Науковий журнал «Наукові записки. Біологічні науки» / Scientific journal «Research notes. Biology research»

Посада: доцент кафедри географії, туризму та спорту

Науковий ступінь: кандидат географічних наук (2001)

E-mail: y.filonenko@ndu.edu.ua

 

Народився 29 березня 1967 року в селі Бурківка Ніжинського району Чернігівської області

Стаж роботи: 30 років.

 

 ВИКЛАДАЄ НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ:

1. Геологія з основами геоморфології.

2. Краєзнавство.

3. Географія релігій.

4. Туристичне країнознавство.

5. Географія міжнародного туризму.

 

ОСВІТА. В 1991 році закінчив географічний факультет Київського державного університету імені Т.Г. Шевченка за спеціальністю «географ-геоморфолог». З 1993 по 1996 рік навчався у аспірантурі при КДУ імені Т.Г. Шевченка (науковий керівник – кандидат географічних наук, доцент О.О. Комлєв).

У 2001 році захистив кандидатську дисертацію на тему: «Палеогеоморфологічний аналіз річкових басейнів правобережжя Середнього Придніпров'я та прогноз їх техногенного забруднення» зі спеціальності 11.00.04 - геоморфологія та палеогеографія.

У 2001 роціотримав диплом кандидата географічних наук                        ДК № 011078.

У 2003 роціотримав вчене звання доцента ДЦ № 008037.

ПЕДАГОГІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ. З 1991 року по теперішній час працює в Ніжинському державному університеті імені Миколи Гоголя на посадах:

- 1991 р. – асистент кафедри географії природничо-географічного факультету,

- з 1993 р. по 1996 р. – сумісник кафедри географії природничо-географічного факультету

- 1996 р. асистент кафедри географії природничо-географічного факультету,

- з 2001 р. по теперішній час – працює на посаді доцента кафедри географії, туризму та спорту.

КОЛО НАУКОВИХ ІНТЕРЕСІВ: Геоморфологія, краєзнавство, геологія, географія релігій, геополітика. .

НАУКОВИЙ ДОРОБОК. Має понад 140 публікацій, з них за останні 5 років:

Підручники, посібники, методичні рекомендації, методичні матеріали, положення:

1. Бездухов О.А., Філоненко Ю.М.. Практикум з геології. Навчальний посібник. 2-ге видання, перероблене і доповнене. Ніжин: Видавництво НДУ ім. М. Гоголя, 2016. 118с.

2. Філоненко Ю.М., Філоненко І.М. Краєзнавство. Методичні рекомендації до проведення практичних робіт для студентів природничо-географічного факультету. Ніжин: НДУ ім. М. Гоголя, 2016. 29 с..

3. Філоненко Ю.М., Філоненко І.М., Філоненко О.Ю. Краєзнавство: навчальний посібник для студентів природничо-географічного факультету. Ніжин: Видавництво НДУ ім. М. Гоголя, 2017. 199 с.

4. Бездухов О.А., Філоненко Ю.М.. Практикум з геології з основами геоморфології. Ніжин: НДУ імені Миколи Гоголя, 2020. 72 с.

5. . Бездухов О.А., Філоненко Ю.М.. Геологія з основами геоморфології: методичні вказівки з проведення навчальної польової практики Ніжин: НДУ імені Миколи Гоголя, 2020. 38 с

Наукові статті :

1. Філоненко Ю.М.. Особливості рельєфоутворюючої діяльності окремих представників орнітофауни Землі. Фізична географія та геоморфологія. Випуск 1 (81). Частина ІІ. К.: ДП «Прінт-Сервіс», 2016. С. 82-88.

2. Філоненко Ю.М., Філоненко О.Ю.. Адміністративно-територіальна реформа – які зміни потрібні сільським громадам. Економічна та соціальна географія. Випуск 75. К.: ЦОП «Глобус» ФОП Кравченко Я.О., 2016. С. 7-12.

3. Філоненко Ю.М., Філоненко О.Ю.. До питання про адміністративно-територіальну реформу. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Географія. Випуск 1 (64). К: Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2016. С. 57-61.

4. Філоненко Ю.М.. Дрібні форми фітогенного рельєфу в межах Українського Полісся. Фізична географія та геоморфологія. Випуск 3 (83). К.: ДП «Прінт-Сервіс», 2016. С. 35-40

5. Філоненко Ю.М., Філоненко І.М.. Особливості рельєфоутворюючої діяльності комах на території Українського Полісся. Фізична географія та геоморфологія. Випуск 2 (86). К.: ДП «Прінт-Сервіс», 2017. С. 59-67.

6. Бездухов О.А., Філоненко Ю. М.. Особливості застосування кореляційного аналізу  при еколого-геоморфологічному оцінюванні території (на прикладі Чернігівської області). Фізична географія та геоморфологія: Науковий збірник: Випуск 4(88). К.: ДП «Прінт-Сервіс»,  2017. С. 45-50

7.  Філоненко Ю.М., Бездухов О.А.. Особливості мікрорельєфу боліт і заболочених ділянок Чернігівщини Фізична географія та геоморфологія: Науковий збірник: Випуск 4(88). К.: ДП «Прінт-Сервіс»,  2017. С. 50-55.

8. Ріпа В.М., Філоненко І.М., Філоненко Ю.М. Каталонський сепаратизм – виклик єдності Іспанії та Європи. Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: географія. Тернопіль: СМП «Тайп». №1 (випуск 44). 2018. С. 80-88.

9. Філоненко Ю. М.. Вітровальні форми рельєфу, поширені в межах території України. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Географія. Випуск 1 (70). К: Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2018. С. 53-59.

10. Філоненко Ю.М., Філоненко І.М. Особливості рельєфоутворюючої діяльності берегових ластівок (Riparia riparia). Сучасні проблеми природничих наук: теорія, практика, освітні новації. Праці ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції (до 85-річчя природничо-географічного факультету) (Ніжин, 18-19 жовтня 2018 р.). Ніжин: НДУ імені Миколи Гоголя, 2018.С. 263-267

11. Філоненко Ю.М.. Особливості рельєфоутворювальної діяльності окремих представників орнітофауни України. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Географія. Випуск 4 (73). К: Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2018. С. 30-34.

12. Ріпа В.М., Філоненко І.М., Філоненко Ю.М. Сепаратизм у Південно-Східній Азії. Основні осередки. Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: географія. Тернопіль: СМП «Тайп». №1 (випуск 46). 2019. С. 90-101.

13. Філоненко Ю.М., Сніцаренко М.С. Особливості антропогенних форм рельєфу гірничопромислового комплексу Полонського району Хмельницької області. Фізична географія та геоморфологія: Науковий збірник: Том 93, №1. К.: ДП «Прінт-Сервіс»,  2019.  С. 7-11.

14. Ріпа В.М., Філоненко І.М., Філоненко О.Ю.  Курдський сепаратизм: причини та наслідки. Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: географія. Тернопіль: СМП «Тайп». №2 (випуск 47). 2019. С. 67-74 с.

15. Філоненко Ю.М., Федорець Р.Д Сучасні форми белігеративного рельєфу Чернігівщини – їх типи, морфологічні та морфометричні особливості // Фізична географія та геоморфологія, Том 96 (4-6). К: ДП «Прінт-Сервіс», 2020. С. 36-42. DOI: https://doi.org/10.17721/phgg.2019.4-6.04

16. Філоненко Ю.М.. Особливості формування та поширення зоогенного рельєфу в заплаві річки Остер // Фізична географія та геоморфологія, №103-104. К: ДП «Прінт-Сервіс», 2020. С. 11-18. DOI: https://doi.org/10.17721/phgg.2020.5-6.01

 

КЕРІВНИЦТВО  СТУДЕНТСЬКОЮ НАУКОВОЮ РОБОТОЮ. РОБОТА З АСПІРАНТАМИ.

Здійснює керівництво курсовими та кваліфікаційними роботами.

 

УЧАСТЬ У КОНФЕРЕНЦІЯХ:

Учасник міжнародних конференцій (м. Київ, м. Львів, м. Ніжин,) та всеукраїнських конференцій (м. Полтава, м. Ніжин).

 

НАУКОВІ СТАТТІ ТА ТЕЗИ ДОПОВІДЕЙ У ЗБІРНИКАХ МАТЕРІАЛІВ КОНФЕРЕНЦІЙ

1. Філоненко Ю.М., Філоненко І.М. Коротка характеристика сучасного стану та перспектив розвитку туристичної сфери міста Ніжина. Матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції «Модернізація економіки в умовах зростання суспільної свідомості: туризм, людиномірність, партнерство, кооперація» (Полтава, 14 грудня 2017 р.). Полтава: ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі», 2017. С. 753-756. URL: http://www.tourism.puet.edu.ua/. Розділ новини.

2. Комлєв О.О., Ремезова О.О., Жилкін С.В., Філоненко Ю.М. Озера Волині – об′єкти пізнавального і рекреаційного туризму. Матеріали ІІІ міжнародної науково-практичної конференції «Геотуризм: практика і досвід» (Львів, 26-28 квітня 2018). Львів, Каменяр. С. 145-147.

3. Філоненко Ю.М., Філоненко І.М. Особливості рельєфоутворюючої діяльності берегових ластівок (Riparia riparia). Сучасні проблеми природничих наук: теорія, практика, освітні новації. Праці ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції (до 85-річчя природничо-географічного факультету) (Ніжин, 18-19 жовтня 2018 р.). Ніжин: НДУ імені Миколи Гоголя, 2018. С. 263-267.

4. Комлєв О.О., Бортник С. Ю., Ремезова О.О., Жилкін С. В., Погорільчук Н. М., Філоненко Ю.М. «Палеогеоморфологічний атлас» як спосіб накопичення узагальненої і отримання нової інформації про «історико-динамічну морфосистему Землі». Матеріали ХІХ міжнародної конференції «Геоінформатика: теоретичні та прикладні аспекти», Київ, 11-14 травня 2020р.  (Geoinformatics 2020 11-14 May 2020, Kiev, Ukraine). індексується в SCOPUS.

5. Філоненко Ю.М., Бездухов О.А., Філоненко І.М. Сучасний стан меліоративних каналів Ніжинщини. Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції: Українське Полісся: проблеми та тренди сучасного розвитку (Ніжин, 1-2 березня 2021 р.).  Ніжин: НДУ імені Миколи Гоголя, 2021. С.32–37.

6. Бездухов О.А., Філоненко Ю.М. Сучасний стан, проблеми та перспективи розвитку сільського зеленого туризму в Ніжинському районі. Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції: Українське Полісся: проблеми та тренди сучасного розвитку (Ніжин, 1-2 березня 2021 р.).  Ніжин: НДУ імені Миколи Гоголя, 2021. С.107–111.

7. Комлєв О.О., Бортник С. Ю., Ковтонюк О.В., Лаврук Т. М., Погорільчук Н. М., Філоненко Ю.М. The importance of an integrated approach in solving scientific and practical issues of geology, geomorphology, paleogeography of the Left Bank of the Middle Dnieper (Важливість комплексного підходу у вирішенні науково-практичних питань геології, геоморфології, палеогеографії Лівобережжя Середнього Подніпров’я). Матеріали ХІХ міжнародної конференції «Геоінформатика: теоретичні та прикладні аспекти», Київ, 11-14 травня 2021р.  (Geoinformatics 2020 11-14 May 2021, Kiev, Ukraine)  індексується в SCOPUS.  

8. Комлєв О.О., Жилкін С. В., Ковтонюк О.В., Лаврук Т. М., Погорільчук Н. М., Філоненко Ю.М.. Reconstruction of the geomorphosystem of the upper reaches of the Black Tisza river basin due to the action of natural and natural-anthropogenic factors (Перебудова геоморфосистеми верхівїв басейну Чорної Тиси під дією природних та природно-антропогенних факторів). Матеріали наукового семінару з оцінки зсувної небезпеки та оцінки її впливу на суспільство (Відеоконференція) SecondEAGE Workshop on assessment of landslide hazards and impact on communities. «Landslide 2020». (Другий семінар-практикум Європейської асоціації геологів та інженерів з оцінки небезпек зсувів та їх впливу на громади) 8-11 вересня 2020 р. Київ, Україна (8 - 11   September 2020 Kyiv , Ukraine). індексується в SCOPUS.

 

УЧАСТЬ У СЕМІНАРАХ, ВЕБІНАРАХ, ТРЕНІНГАХ, ПРОГРАМАХ, ПРОЕКТАХ з наступної тематики:  «Оцінка зсувної небезпеки та її впливу на суспільство»; «Впровадження технологій Індустрії 4.0 в агросекторі», «Децентралізація приносить кращі результати та ефективність» (DOBRE); «Управління об’єднаними територіальними громадами для менеджерів».

 

ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ:

І. Пройшов стажування у період з 01.02.2017 р. по 01.03.2017 р. при кафедрі загальної та регіональної географії Сумського державного педагогічного університету імені  А.С. Макаренка. Посвідчення Серія ПЗ 02125510/000226-17. Тема «Біогенний рельєф Чернігівської та Сумської областей».

ІІ. З 01 по 28 лютого 2021 р. пройшов та успішно завершив 60-годинний (2 кредити ЄКТС) курс «Організація дистанційного та змішаного навчання на платформі Moodle». Сертифікат № 080-пк.

 

РОБОТА У ВИБОРНИХ ДЕРЖАВНИХ ОРГАНАХ ТА ОРГАНАХ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ.

З 2020 року депутат Ніжинської міської ради.

Член робочої групи з підготовки пропозицій до проектів сталого розвитку Чернігівської області на період до 2027 року та плану заходів їх реалізації на 2021-2023 роки (згідно розпорядження голови обласної державної адміністрації від березня 2019 року № 145 (в редакції розпорядження голови обласної державної адміністрації 25 серпня 2020 року № 444).-

Член постійно діючої комісії з питань охорони, збереження і розвитку зелених зон та водних об’єктів на території міста Ніжина (згідно розпорядження міського голови міста Ніжина від 19 серпня 2020 р.)

ЧЛЕНСТВО У ГРОМАДСЬКИХ ОРГАНІЗАЦІЯХ. Член Ніжинського відділу Українського географічного товариства.

 

ПРОФЕСІЙНІ ВІДЗНАКИ

Контакти

16600, м.Ніжин Чернігівської області, вул.Графська, 2

Приймальна ректора: (04631) 7-19-67 

Приймальна комісія: (04631) 2-35-88

Приймальна комісія: +380977973948

E-mail: ndu@ndu.edu.ua

Повний телефонний довідник

Партнери

     

    

сайт Національного Еразмус-офісу uarenet  

Google Analytics Alternative