ННІ природничо-математичних, медико-біологічних наук та інформаційних технологій

Директорат

Кафедра біології

Кафедра географії, туризму та спорту

Кафедра хімії та фармації

Кафедра інформаційних технологій, фізико-математичних та економічних наук

Музеї ННІ

Спеціальності для вступу

Навчальне середовище УНІКОМ

Новини ННІ

Матеріали конференцій

Науковий журнал «Наукові записки. Біологічні науки» / Scientific journal «Research notes. Biology research»

Посада: доцент кафедри географії, туризму та спорту

Науковий ступінь: кандидат географічних наук (2013)

E-mail: tmshov@ukr.net

 

Народилася 05 червня 1965 року в селі Попудня Монастирищенського району Черкаської області

Стаж роботи: 32 роки.

 

ВИКЛАДАЄ НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ:

1.     Вступ до спеціальності

2.     Географія ґрунтів з основами ґрунтознавства

3.     Ландшафтознавство з основами геохімії та геофізики ландшафтів

4.     Геоінформаційні технології в географії

5.     Медична географія

6.     Конструктивна географія

 

ОСВІТА. В 1987 році закінчила географічний факультет Київського державного університету імені Т.Г. Шевченка за спеціальністю «Географія».  У 2012 році захистила кандидатську дисертацію на тему: «Медико-географічний аналіз захворюваності населення (на прикладі Чернігівської області)» зі спеціальності 11.00.11 – конструктивна географія і раціональне використання природних ресурсів.

У 2013 роціотримала диплом кандидата географічних наук                        ДК № 011630

 

ПЕДАГОГІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ.

З 1987 по 1990 рік на посаді учителя географії Шельпахівської 8-річної школи Христинівського району Черкаської області.

 З 1990 року по теперішній час працює в Ніжинському державному університеті імені Миколи Гоголя на посадах:

- 1990-1994 р. – старший лаборант кафедри географії природничо-географічного факультету,

- з 1994 р. по 2013 р. – асистент кафедри географії природничо-географічного факультету

- з 2013 р. по теперішній час – працює на посаді доцента кафедри географії, туризму та спорту.

 

КОЛО НАУКОВИХ ІНТЕРЕСІВ: Медична географія, географія ґрунтів, ландшафтознавство.

 

НАУКОВИЙ ДОРОБОК. Має понад 70 публікацій, з них за останні 5 років:

 

Підручники, посібники, методичні рекомендації, методичні матеріали, положення:

1. Шовкун Т. Вступ до спеціальності: навчально-методичний посібник.  Ніжин: НДУ ім. М. Гоголя, 2017.  33с.

2. Шовкун Т., Мирон І. Основи загального ландшафтознавства та землезнавства: навчальний посібник.  Ніжин: НДУ ім. М.Гоголя, 2017. 113 с.

 

Наукові статті :

 

1. Шовкун Т., Мирон І. Географічні аспекти захворюваності ендокринної системи населення в Чернігівській та Житомирській областях. Економічна та соціальна географія.  Київ, 2016. Вип. 76.  С.44-49.

2. Шовкун Т., Костюк В. Територіальні особливості захворюваності на рак молочних залоз (на прикладі Чернігівської області). Економічна та соціальна географія.  Київ, 2017.  Вип. 77.  С.71-77.

3.Шовкун Т.М., Хоменко Т. О. Міжпредметні звязки при вивченні географії (на прикладі дисциплін математичного циклу). Наукові записки СумДПУ імені А.С.Макаренка. Географічні науки. Суми: Вид-во СумДПІ імені А.С.Макаренка, 2016.  Вип. 7.  С. 171-175.

4. Шовкун Т., Мирон І. Якість питної води та її вплив на здоров’я населення Чернігівської області. Наукові записки Тернопільського нац. ун-ту імені Володимира Гнатюка. Серія: Географія.  Тернопіль: СМП «Тайп». №1 (випуск 44).  2018. С.168-173.

5. Шовкун Т.М. Мирон І.В. Просторово-часовий аналіз захворюваності населення Чернігівської області. Науковий вісник Херсонського державного університету. Географічні науки. Херсон, 2020. Вип.12. С. 43-51.

 

КЕРІВНИЦТВО  СТУДЕНТСЬКОЮ НАУКОВОЮ РОБОТОЮ. РОБОТА З АСПІРАНТАМИ.

Здійснює керівництво курсовими та кваліфікаційними роботами.

 

УЧАСТЬ У КОНФЕРЕНЦІЯХ:

Учасник міжнародних конференцій (м. Ніжин, Польща) та всеукраїнських конференцій ( м. Ніжин, м. Умань).

 

 

НАУКОВІ СТАТТІ ТА ТЕЗИ ДОПОВІДЕЙ У ЗБІРНИКАХ МАТЕРІАЛІВ КОНФЕРЕНЦІЙ

  1. Шовкун Т.М., Мирон І.В. Географічні аспекти захворюваності ендокринної системи населення Чернігівської області в постчорнобильський період Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Сучасні екологічні проблеми Українського Полісся та суміжних територій (до 30-ої річниці аварії на ЧАЕС)» ( Ніжин 20-22 квітня 2016 р. ). Ніжин, 2016.  С. 150-153.
  2. Шовкун Т. , Мирон І. Якість питної води Чернігівської області. Матеріали Всеукраїнській науково-практичній Інтернет-конференції «Актуальні проблеми управління територіальним розвитком», 13-14 квітня 2017 року, м. Умань.
  3. Шовкун  Т.М., Мирон І.В. Самостійна робота студентів при вивченні курсу «Ландшафтознавство». Сучасні проблеми природничих наук: теорія, практика, освітні новації. Праці ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції (до 85-річчя природничо-географічного факультету) (Ніжин, 18-19 жовтня 2018 р.). Ніжин: НДУ імені Миколи Гоголя, 2018. С. 275-278.
  4. Шовкун Т. Власенко Р. «РЕГІОНАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ ЗАХВОРЮВАНОСТІ НАСЕЛЕННЯ (НА ПРИКЛАДІ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ)» International scientific and practical conference «Natural sciences: history, the present time, the future, EU experience» Wloclawek, Republic of Poland, September 27-28, 2019. Wloclawek: Izdevnieciba «Baltija Publishing», 2019. C. 161-164.
  5. Кузьменко Л., Шовкун Т. Історія та особливості ґрунтового покриву Графського парку. The ХХI th International scientific and practical conference «CURRENT TRENDS IN THE DEVELOPMENT OF SCIENCE AND PRACTICE» (15-16 June, 2020). Haifa, Israel 2020. 261 p. Available at : DOI: 10.46299/ISG.2020.XXI : URL: http://isg-konf.com.
  6. Мирон І. В., Шовкун Т.М. Сучасний стан природно-заповідного фонду Ніжинського району. Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції: Українське Полісся: проблеми та тренди сучасного розвитку (Ніжин, 1-2 березня 2021 р.).  Ніжин: НДУ імені Миколи Гоголя, 2021. С.24-27.

 

 

ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ:

І. Пройшла стажування у період з 09.03.2021 р. по 30.04.2021 р. при кафедрі загальної та регіональної географії Сумського державного педагогічного університету імені  А.С. Макаренка. Посвідчення Серія ПК 0212510/001725-21 за програмою «Сучасні методи та технології викладання географічних дисциплін»

ІІ. З 01 по 28 лютого 2021 р. пройшла та успішно завершила 60-годинний (2 кредити ЄКТС) курс «Організація дистанційного та змішаного навчання на платформі Moodle». Сертифікат № 059-пк.

 

ЧЛЕНСТВО У ГРОМАДСЬКИХ ОРГАНІЗАЦІЯХ. Член Ніжинського відділу Українського географічного товариства.

 

ПРОФЕСІЙНІ ВІДЗНАКИ

Контакти

16600, м.Ніжин Чернігівської області, вул.Графська, 2

Приймальна ректора: (04631) 7-19-67 

Приймальна комісія: (04631) 2-35-88

Приймальна комісія: +380977973948

E-mail: ndu@ndu.edu.ua

Повний телефонний довідник

Партнери

     

    

сайт Національного Еразмус-офісу uarenet  

Google Analytics Alternative