ННІ природничо-математичних, медико-біологічних наук та інформаційних технологій

Директорат

Кафедра біології

Кафедра географії, туризму та спорту

Кафедра хімії та фармації

Кафедра інформаційних технологій, фізико-математичних та економічних наук

Музеї ННІ

Спеціальності для вступу

Навчальне середовище УНІКОМ

Новини ННІ

Матеріали конференцій

Науковий журнал «Наукові записки. Біологічні науки» / Scientific journal «Research notes. Biology research»

Посада:старший викладач кафедри географії, туризму та спорту

E-mail: s.bezdukhov@ukr.net

 

Народився 2 вересня 1967 року в селі Тхорівка, Сквирського р-ну, Київської обл.

Стаж роботи: 32 роки.

 

 

ВИКЛАДАЄ НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ:

1. Геоекологія.

2. Історична географія.

3. Географія туризму.

4. Економічна і соціальна географія України.

 

 

ОСВІТА. В 1989 році закінчив географічний факультет Київського державного університету імені Т.Г. Шевченка за спеціальністю «географ-геоморфолог». З 1993 по 1997 рік навчався у аспірантурі при КДУ імені Т.Г. Шевченка.

ПЕДАГОГІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ. З 1989 року по теперішній час працює в Ніжинському державному університеті імені Миколи Гоголя на посадах:

- 1989 р. – асистент кафедри географії природничо-географічного факультету,

- з 1994 р. по теперішній час – працює на посаді старшого викладача кафедри географії, туризму та спорту.

КОЛО НАУКОВИХ ІНТЕРЕСІВ: Геоморфологія, геоекологія, туризм.

НАУКОВИЙ ДОРОБОК. Має понад 70 публікацій, з них за останні 5 років:

Підручники, посібники, методичні рекомендації, методичні матеріали, положення:

1. Бездухов О. А., Філоненко Ю.М.. Практикум з геології. Навчальний посібник. 2-ге видання, перероблене і доповнене. Ніжин: НДУ ім. М. Гоголя, 2016. 118с.

2. Бездухов О. А. Історична географія : навч. посіб. Ніжин: НДУ ім. М. Гоголя, 2016. – 165 с. : іл.

3. Афоніна О.О., Бездухов О.А Практикум з географії світового господарства: навч.посіб. Ніжин: НДУ ім. М. Гоголя, 2017. – 38 с.

4. Бездухов, О. А. Практикум з геоекології – Ніжин: НДУ ім. Миколи Гоголя, 2018. – 34 с.

 

5.   Барановська О. В., Бездухов О. А. Практикум з фізичної географії материків і океанів (Євразія): навчально-методичний посібник – Ніжин: НДУ ім. Миколи Гоголя,  2019. - 40 с.

6. Бездухов О.А., Філоненко Ю.М.. Практикум з геології з основами геоморфології. Ніжин: НДУ імені Миколи Гоголя, 2020. 72 с.

7. Бездухов О.А., Філоненко Ю.М.. Геологія з основами геоморфології: методичні вказівки з проведення навчальної польової практики Ніжин: НДУ імені Миколи Гоголя, 2020. 38 с

Наукові статті :

1. Філоненко Ю.М., Філоненко І.М.. Особливості рельєфоутворюючої діяльності комах на території Українського Полісся. Фізична географія та геоморфологія. Випуск 2 (86). К.: ДП «Прінт-Сервіс», 2017. С. 59-67.

2. Бездухов О.А., Філоненко Ю. М.. Особливості застосування кореляційного аналізу  при еколого-геоморфологічному оцінюванні території (на прикладі Чернігівської області). Фізична географія та геоморфологія: Науковий збірник: Випуск 4(88). К.: ДП «Прінт-Сервіс»,  2017. С. 45-50

3. Бездухов О. А. Кластерний підхід до дослідження динаміки накопичення і розподілення твердих побутових відходів (на прикладі Чернігівської області) // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Географічні науки»: Збірник наукових праць: Випуск 11 – Херсон.: Видавничий дім «Гельветика»,  2019. – С. 81-87.

4.       Бездухов О. А. Оцінка рельєфу території Чернігівської області для цілей рекреації та туризму // Фізична географія та

5. Бездухов О. А. Особливості динаміки, сучасного стану і структури природно-заповідного фонду Чернігівської області. // Таврійський науковий вісник. Серія: Сільськогосподарські науки / Херсонський державний аграрно-економічний університет. Вип. 117 - Херсон: Видавничий дім «Гельветика», 2021.  – С. 271-279. 

 

КЕРІВНИЦТВО  СТУДЕНТСЬКОЮ НАУКОВОЮ РОБОТОЮ. РОБОТА З АСПІРАНТАМИ.

Здійснює керівництво курсовими та кваліфікаційними роботами.

 

УЧАСТЬ У КОНФЕРЕНЦІЯХ:

Учасник міжнародних конференцій (м. Ніжин, м. Суми) та всеукраїнських конференцій (м. Херсон, м. Ніжин, м. Суми).

 

НАУКОВІ СТАТТІ ТА ТЕЗИ ДОПОВІДЕЙ У ЗБІРНИКАХ МАТЕРІАЛІВ КОНФЕРЕНЦІЙ

1. Бездухов О. А.,  Філоненко Ю. М.  Регіональні особливості прояву сучасних небезпечних екзогенних геоморфологічних процесів на території Чернігівської області. // Сучасні  екологічні  проблеми  Українського  Полісся  та суміжних територій (до 30-ї річниці аварії на ЧАЕС) : Матеріали Міжнародної  науково-практичної  конференції . – Ніжин: Наука-сервіс, 2016. – С. 162 – 165 (Ніжин, 20-22 квітня 2016 р).

2. Філоненко Ю. М., Бездухов О. А. Особливості антропогенної морфоскульптури в межах Українського Полісся // Сучасні  екологічні  проблеми  Українського  Полісся  та суміжних територій (до 30-ї річниці аварії на ЧАЕС) : Матеріали Міжнародної  науково-практичної  конференції . – Ніжин: Наука-сервіс, 2016. – С. 213 – 219 (Ніжин, 20-22 квітня 2016 р).

3. Бездухов О. А., Башинская О. В. Теоретико-методологические подходы к изучению религиозного туризма  // Телавский Государственный  Университет. Сборник научных трудов: № 1(29) – Тбилиси – 2016. – С. 239-244.

3.       Бездухов О. А.  Територіальні особливості та перспективи  розвитку релігійного туризму в Чернігівській області  / О. А. Бездухов, О. В. Башинська// «Актуальні проблеми дослідження довкілля» (до 80-річчю з дня заснування Ботанічного саду Сумського державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка) : Матеріали VIІ Міжнародної  науково конференції . –  Суми : СумДПУ ім. А.С. Макаренка, 2017. – С. 129 – 133

4.       Бездухов О. А. Сучасний стан накопичення твердих побутових відходів та спроба їх інвентаризації в Чернігівській області  / О. А. Бездухов // «Актуальні проблеми дослідження довкілля» (до 80-річчю з дня заснування Ботанічного саду Сумського державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка) : Матеріали VIІ Міжнародної  науково конференції . –  Суми : СумДПУ ім. А.С. Макаренка, 2017. – С. 66 – 69 ( Суми, 12-14 жовтня 2017 р.)

5. Бездухов О. А. Тверді побутові відходи: динаміка накопичення та сучасний стан (на прикладі Чернігівської області) / О. А. Бездухов //: Матеріали Всеукраїнської  наукової конференції «Треті Сумські наукові географічні читання». –  Суми : СумДПУ ім. А.С. Макаренка, 2018. – С.10-12. ( Суми, 12-14 жовтня 2018 р.)

6.       Бездухов О. А. Особливості поширення твердих побутових відходів в Чернігівській області // Матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференція "Сучасні проблеми природничих  наук:  теорія,  практика,  освітні  новації"  (до  85-річчя природничо-географічного  факультету):  Матеріали  доповідей.  –  Ніжин:  НДУ  імені  Миколи  Гоголя, 2018. – С.164-166 (Ніжин, 18-19 жовтня 2018 р).

7. Бездухов О. А. Застосування кластерного підходу до дослідження розподілення твердих побутових відходів (на прикладі Чернігівської області) // Регіональні проблеми України: географічний аналіз та пошук шляхів вирішення: матер. VIIІ Всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. Участю / за заг. ред. : І. Пилипенка, Д. Мальчикової. – Херсон: Видавничий дім «Гельветика», 2019. – С. 28-31 (Херсон, 3-4 жовтня 2019 р).

8. Бездухов О. А. Сучасний стан та геопросторові особливості розподілу об’єктів природно-заповідного фонду Чернігівської області // Екологічні проблеми навколишнього середовища та раціонального природокористування в контексті сталого розвитку: матер.  ІІІ-ї Міжнародної науково-практичної конференції.  – Херсон: «ОЛДІ-ПЛЮС», 2020. – С. 44-47 (Херсон, 22-23 жовтня 2020 р).

9. Філоненко Ю.М., Бездухов О.А., Філоненко І.М. Сучасний стан меліоративних каналів Ніжинщини. Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції: Українське Полісся: проблеми та тренди сучасного розвитку.  Ніжин: НДУ імені Миколи Гоголя, 2021. С.32–37 (Ніжин, 1-2 березня 2021 р.). 

10. Бездухов О.А., Філоненко Ю.М. Сучасний стан, проблеми та перспективи розвитку сільського зеленого туризму в Ніжинському районі. Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції: Українське Полісся: проблеми та тренди сучасного. Ніжин: НДУ імені Миколи Гоголя, 2021. С.107–111 розвитку (Ніжин, 1-2 березня 2021 р.). 

 

ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ:

І. Пройшов стажування у період з 05.02.2017 р. по 05.03.2017 р. при кафедрі загальної та регіональної географії Сумського державного педагогічного університету імені  А.С. Макаренка. Посвідчення Серія ПЗ 02125510/00001-19. Тема «Методика викладання дисциплін географічного циклу».

ІІ. З 01 по 28 лютого 2021 р. пройшов та успішно завершив 60-годинний (2 кредити ЄКТС) курс «Організація дистанційного та змішаного навчання на платформі Moodle». Сертифікат № 007-пк.

 

ЧЛЕНСТВО У ГРОМАДСЬКИХ ОРГАНІЗАЦІЯХ. Член Ніжинського відділу Українського географічного товариства.

 

ПРОФЕСІЙНІ ВІДЗНАКИ

Контакти

16600, м.Ніжин Чернігівської області, вул.Графська, 2

Приймальна ректора: (04631) 7-19-67 

Приймальна комісія: (04631) 2-35-88

Приймальна комісія: +380977973948

E-mail: ndu@ndu.edu.ua

Повний телефонний довідник

Партнери

     

    

сайт Національного Еразмус-офісу uarenet  

Google Analytics Alternative