ННІ природничо-математичних, медико-біологічних наук та інформаційних технологій

Директорат

Кафедра біології

Кафедра географії, туризму та спорту

Кафедра хімії та фармації

Кафедра інформаційних технологій, фізико-математичних та економічних наук

Музеї ННІ

Спеціальності для вступу

Навчальне середовище УНІКОМ

Новини ННІ

Матеріали конференцій

Науковий журнал «Наукові записки. Біологічні науки» / Scientific journal «Research notes. Biology research»

Посада: старший викладач кафедри географії, туризму та спорту

E-mail: mironiv12103@gmail.com

 

Народилась 21 вересня 1964 року в місті Конотоп Сумської області

Стаж роботи: 32 роки.

 

ВИКЛАДАЄ НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ:

1. Основи фізичної географії.

2. Біогеографія.

3. Фізична географія України.

4. Заповідна справа.

5. Екологічна географія України.

 

ОСВІТА. В 1988 році закінчила географічний факультет Київського державного університету імені Т. Г. Шевченка за спеціальністю «географ, фізико-географ». З 1991 по 1994 роки навчалася у аспірантурі при КДУ імені Т. Г. Шевченка (науковий керівник – доктор  географічних наук, професор  П. Г. Шищенко).

 

ПЕДАГОГІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ. З 1988 року по теперішній час працює в Ніжинському державному університеті імені Миколи Гоголя на посадах:

- 1988 р. – асистент кафедри географії природничо-географічного факультету,

- з 1991 р. по 1994 р. – сумісник кафедри географії природничо-географічного факультету

- з 1994 р. – старший викладач кафедри географії природничо-географічного факультету,

- з 2020 р. по теперішній час – працює на посаді старшого викладача кафедри географії, туризму та спорту факультету природничо-географічних і точних наук.

 

КОЛО НАУКОВИХ ІНТЕРЕСІВ: фізична географія, екологічна географія.

 

НАУКОВИЙ ДОРОБОК. Має 98 публікацій, з них за останні 5 років:

Підручники, посібники, методичні рекомендації, методичні матеріали, положення:

 1. Шовкун Т. М., Мирон І. В. Основи загального землезнавства та ландшафтознавства: навч. посіб. Ніжин : НДУ ім. М. Гоголя, 2017. 78 с.
 2. Мирон І. В. Заповідна справа: навчально-методичний посібник. Ніжин: НДУ ім. М. Гоголя, 2017. 92 с.
 3. Філоненко І. М.,  Мирон І. В. Рекреаційно-туристичні ресурси України: навчально-методичний посібник. Ніжин: НДУ ім. М. Гоголя, 2017. 71 с.
 4. Барановський М. О., Барановська О. В., Мирон І. В. Курсові роботи: метод. реком. до виконання курсових робіт з географічних дисциплін. 2-е вид., перероб. і допов. Ніжин: НДУ імені Миколи Гоголя, 2019. 32с.
 5. Барановський М. О., Барановська О. В., Мирон І. В. Методичні рекомендації до виконання кваліфікаційних робіт з географічних дисциплін. Ніжин: НДУ ім. М. Гоголя, 2020. 64 с.
 6. Мирон І. В. Біогеографія: навчально-методичний посібник. Ніжин: НДУ ім. М. Гоголя, 2020. 45 с.

 

Наукові статті:

 1. Шовкун Т., Мирон І. Географічні аспекти захворюваності ендокринної системи населення в Чернігівській та Житомирській областях. Економічна та соціальна географія. Київ, 2016. Вип. 76. С. 44-49.
 2. Шовкун Т., Мирон І. Якість питної води та її вплив на стан здоров’я населення Чернігівської області. Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: географія. – Тернопіль: СМП "Тайп". Випуск №1, 2018. С.167-173.
 3. Шовкун Т., Мирон І. Просторово-часовий аналіз захворюваності населення Чернігівської області. Науковий вісник Херсонського державного університету. Географічні науки. 2020. №12. С.43-51.

 

КЕРІВНИЦТВО  СТУДЕНТСЬКОЮ НАУКОВОЮ РОБОТОЮ. РОБОТА З АСПІРАНТАМИ.

Здійснює керівництво курсовими та кваліфікаційними роботами.

 

УЧАСТЬ У КОНФЕРЕНЦІЯХ:

Учасник міжнародних конференцій (м. Львів, м. Ніжин,) та всеукраїнських конференцій (м. Черкаси, м. Умань, м. Ніжин).

 

НАУКОВІ СТАТТІ ТА ТЕЗИ ДОПОВІДЕЙ У ЗБІРНИКАХ МАТЕРІАЛІВ КОНФЕРЕНЦІЙ

 1. Мирон І. В., Гавій В. М. Динаміка забруднення сільськогосподарських угідь Чернігівської області в постчорнобильський період. Сучасні екологічні проблеми Українського Полісся та суміжних територій (до 30-ої річниці аварії на ЧАЕС). Матер. міжнард.наук.-практ. конфер. (20-22 квітня 2016 р.).  Ніжин: Наука-Сервіс, 2016. С. 195-199.
 2. Шовкун Т. М., Мирон І. В. Географічні аспекти захворюваності ендокринної системи населення Чернігівської області в постчорнобильський період // Сучасні екологічні  проблеми Українського Полісся та суміжних територій (до 30-ої річниці аварії на ЧАЕС). – Матер. міжнард.наук.-практ. конфер. (20-22 квітня 2016 р.). – Ніжин: Наука-Сервіс, 2016. – С. 150-153.
 3. Шовкун Т. М., Мирон І. В. Якість питної води в джерелах децентралізованого водопостачання Чернігівської області. Актуальні проблеми управління територіальним розвитком: Збірник тез доповідей Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції (м. Умань, 13–14 квітня 2017 р.). Умань, 2017.  С. 79-81.
 4. Мирон І. В., Гавій В. М. Рекреаційний потенціал природно-заповідного фонду Чернігівщини. Рекреаційні ресурси та послуги гостинності в регіонах України : матер. ІІI Всеукр. Інтернет-конф. (17 травня 2018 р., м. Черкаси). Черкаси : Ю. А. Чабаненко, 2018. С. 33-36.
 5. Шовкун Т. М.,  Мирон І. В. Самостійна робота студентів при вивченні курсу «Ландшафтознавство». Сучасні проблеми природничих наук: теорія, практика, освітні новації : матер. ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф., Ніжин 18-19 жовтня 2018 р.  Ніжин: НДУ імені Миколи Гоголя, 2018. С. 275-278.
 6. Мирон І. В., Шовкун Т. М. Сучасний стан природно-заповідного фонду Ніжинського району. «Українське Полісся: проблеми та тренди сучасного розвитку»: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (Ніжин 1-2 березня 2021 р.). Ніжин, 2021. С. 24-27.
 7. Мирон І. В. Роль компетентнісного підходу у підготовці майбутніх фахівців географів (на прикладі курсу «Фізична географія України». Практичні та теоретичні питання розвитку науки та освіти: матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції м. Львів, 30-31 липня 2021року. Львів: Львівський науковий форум, 2021. С. 14-16.

 

ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ:

І. Пройшла стажування у період з 04.03.2020 р. по 30.04.2020 р. при кафедрі географії, екології і методики навчання ДВНЗ «Переяслав-Хмельницького державного педагогічного університету імені Григорія Сковороди» Довідка № 516 від 05.05.2020 р. Тема «Практичне та прикладне спрямування вивчення географічних дисциплін».

ІІ. З 01.02.2021 р. по 28.02.2021 р. пройшла та успішно завершила 60-годинний (2 кредити ЄКТС) курс «Організація дистанційного та змішаного навчання на платформі Moodle». Сертифікат № 038-пк.

 

ЧЛЕНСТВО У ГРОМАДСЬКИХ ОРГАНІЗАЦІЯХ. Член Ніжинського відділу Українського географічного товариства.

 

ПРОФЕСІЙНІ ВІДЗНАКИ

Контакти

16600, м.Ніжин Чернігівської області, вул.Графська, 2

Приймальна ректора: (04631) 7-19-67 

Приймальна комісія: (04631) 2-35-88

Приймальна комісія: +380977973948

E-mail: ndu@ndu.edu.ua

Повний телефонний довідник

Партнери

     

    

сайт Національного Еразмус-офісу uarenet  

Google Analytics Alternative