ННІ природничо-математичних, медико-біологічних наук та інформаційних технологій

Директорат

Кафедра біології

Кафедра географії, туризму та спорту

Кафедра хімії та фармації

Кафедра інформаційних технологій, фізико-математичних та економічних наук

Музеї ННІ

Спеціальності для вступу

Навчальне середовище УНІКОМ

Новини ННІ

Матеріали конференцій

Науковий журнал «Наукові записки. Біологічні науки» / Scientific journal «Research notes. Biology research»

Барановський М.О.

Наукові засади суспільно-географічного вивчення сільських депресивних територій України: монографія.Ніжин: ПП Лисенко М.М., 2009. 396 с.   

У монографії розкрито теоретико-методологічні основи суспільно-географічних досліджень депресивних територій України. Схарактеризовані причини, чинники та механізми формування депресивних регіонів, визначені характерні риси та ознаки сільських депресивних територій. Здійснено характеристику головних підсистем сільських територій України, проведено делімітацію сільських депресивних територій на рівні адміністративних районів, визначені їхні типи. Сформульовані механізми та принципи стимулювання розвитку сільських депресивних територій України. Для науковців, викладачів, аспірантів, студентів, фахівців із суспільної географії та регіональної економіки.

 

 

Сільські депресивні території Полісся: особливості розвитку та санації: монографія / за ред. М.О. Барановського та В.І. Куценко.Ніжин: НДУ ім. М. Гоголя, 2010. 315 с.   

У монографії розкрито теоретичні, методичні та практичні підходи до вивчення сільських територій Полісся. Поглиблено сутність поняття «сільська депресивна територія», узагальнено світові та вітчизняні підходи до виокремлення сільських депресивних територій та визначення критеріальних меж депресивності. Проаналізовано макроекономічні показники, промисловий, аграрний потенціал, транспортний потенціал, розкрито демографічні та соціальні проблеми розвитку Полісся. Здійснено делімітацію сільських депресивних територій Полісся, окреслено шляхи активізації їхнього розвитку. Для науковців, державний управлінців, аспірантів, студентів, фахівців із суспільної географії, регіональної та аграрної економіки

 

 

Барановський М.О.

Економічна та соціальна географія України: реальний сектор економіки. Навчальний посібник. Ніжин: ПП Лисенко М.М. 376 с.

У навчальному посібнику розкрито сучасні особливості, проблеми та тенденції розвитку реального сектора економіки України. Здійснено аналіз історії формування господарського комплексу України, причин і наслідків економічної кризи 90-х років ХХ ст., динаміки сучасних макроекономічних показників, розкрито роль окремих секторів в економіці України. Значна увага приділена оцінці змін, які сталися в окремих виробництвах реального сектора економіки України у пострадянський період її розвитку.

Для студентів географічних та економічних спеціальностей закладів вищої освіти, викладачів, учителів географії та економіки, учнів профільних класів. 

 

 

Барановський М.О.

Економічна та соціальна географія України: практикум: навчально-методичний посібник. Ніжин: Видавництво НДУ імені Миколи Гоголя, 2019. 75 с. 

Навчально-методичний посібник містить завдання до аудиторних практичних занять з економічної та соціальної географії України, а також перелік контрольних запитань до кожної з тем. Він призначений для студентів закладів вищої освіти України, які навчаються на географічних спеціальностях 106 «Географія», 103 «Науки про Землю» та 014 «Середня освіта (Географія)». Посібник буде корисним для вчителів географії при вивченні відповідних тем у загальноосвітніх навчальних закладах, а також студентам під час проходження ними педагогічної практики

 

 

Барановський М.О.

Географія населення: практикум: навчально-методичний посібник. Ніжин: Видавництво НДУ імені Миколи Гоголя, 2017. 53 с.

Навчально-методичний посібник містить завдання для проведення аудиторних практичних занять із географії населення. Вони передбачають роботу студентів зі статистичними матеріалами, на основі яких формуються відповідні висновки та узагальнення. Посібник призначений для студентів географічних спеціальностей закладів вищої освіти  України, що навчаються на спеціальностях 014 «Середня освіта. Географія», 106 «Географія» та 103 «Науки про Землю». Він може бути корисним для вчителів географії при вивченні відповідних тем у шкільному курсі географії

 

 

 

Барановський М.О.

Основи теорії суспільної географії: практикум. Ніжин: Видавництво НДУ імені Миколи Гоголя, 2017. 23 с. 

Методичний посібник містить перелік завдань для аудиторних занять з курсу «Основи теорії суспільної географії». Основна увага приділена завданням, які мають проблемний, пошуковий характер, виконання яких потребує уміння логічно мислити, застосовувати набуті теоретичні знання для розв’язання конкретних практичних проблем. Призначений для студентів, що навчаються на географічних спеціальностях закладів вищої освіти України

 

 

Барановський М.О.

Методика наукових суспільно-географічних досліджень: навчально-методичний посібник. Ніжин: Видавництво НДУ імені Миколи Гоголя, 2017. 54 с.

Навчально-методичний посібник містить перелік завдань для аудиторних занять з курсу «Організація та методика наукових географічних досліджень». Тематика та структура завдань тісно пов’язані з теоретичним матеріалом і сприяють виробленню у здобувачів вищої освіти відповідних фахових компетентностей. Посібник призначений для студентів освітнього рівня «магістр», які навчаються на географічних спеціальностях закладів вищої освіти України

 

 

Барановський М.О.

Регіонознавство: практикум: навчально-методичний посібник. Ніжин: Видавництво НДУ імені Миколи Гоголя, 2018. 79 с.

Практикум містить завдання до аудиторних практичних занять із курсу «Регіонознавство», а також окремі нормативно-законодавчі документи, які регламентують процеси територіального розвитку та управління в Україні. Навчально-методичний посібник призначений для студентів освітнього рівня «магістр», які навчаються на географічних спеціальностях закладів вищої освіти України

 

 

Рекреаційно-туристичні ресурси України з основами туристичного ресурсознавства: навчальний посібник / Н. О. Алєшугіна, О. В. Барановська, М. О. Барановський, О. О. Зеленська, І. В. Смаль, І. М. Філоненко. Ніжин: ФОП Лук’яненко В. В. ТПК «Орхідея», 2015. 492  с.

У навчальному посібнику розглядаються теоретичні засади дослідження та раціонального використання туристичних ресурсів, подано загальну характеристику природних, природно-антропогенних та антропогенних туристичних ресурсів України. Охарактеризовано туристичні ресурси туристичних районів та адміністративних областей України.

Рекомендується викладачам та студентам туристичних спеціальностей географічних, історичних, економічних факультетів вищих навчальних закладів,  фахівцям сфери туризму.

 

 

Барановський М. О., Барановська О. В., Мирон І. В.

 Методичні рекомендації до виконання кваліфікаційних робіт з географічних дисциплін. Ніжин: НДУ ім. М. Гоголя, 2020.   64 с.   

Навчально-методичний посібник «Методичні рекомендації до виконання кваліфікаційних робіт з географічних дисциплін» містить вказівки до написання й оформлення кваліфікаційних (дипломних і магістерських) робіт із географічних дисциплін. Призначений для студентів закладів вищої освіти, які навчаються на спеціальностях 106 Географія, 103 Науки про Землю та 014 Середня освіта (Географія). Посібник стане у пригоді вчителям географії та учням при написанні та оформленні науково-дослідницьких робіт.

 

 

Барановська О. В., Барановський М. О.

Сучасні інформаційні технології при викладанні географічних дисциплін: навчальний посібник. Ніжин: НДУ імені Миколи Гоголя, 2021. 100 с.   

У навчальному посібнику розглянуті можливості та особливості використання інформаційних технологій при вивченні  географічних дисциплін. Значна увага приділяється аналізу платформ і сервісів для дистанційного навчання. Посібник адресовано студентам закладів вищої освіти, які навчаються на спеціальностях 106 Географія, 103 Науки про Землю та 014 Середня освіта (Географія). Посібник стане у пригоді і вчителям географії, і учням при використанні комп’ютерних інформаційних технологій загалом та на уроках географії зокрема.

 

 

Барановський М. О., Барановська О. В., Мирон І. В.

Курсові роботи (методичні рекомендації до виконання курсових робіт з географічних дисциплін). 2-е вид., перероб. і допов. Ніжин: Видавництво НДУ імені Миколи Гоголя, 2019. 23 с.

Навчально-методичний посібник «Курсові роботи» містить методичні вказівки до написання й оформлення курсових робіт з географічних дисциплін. Призначений для студентів закладів вищої освіти, які навчаються на спеціальностях 106 Географія, 103 Науки про Землю та 014 Середня освіта (Географія). Посібник стане в пригоді вчителям географії та учням при написанні та оформленні науково-дослідницьких робіт.

 

Контакти

16600, м.Ніжин Чернігівської області, вул.Графська, 2

Приймальна ректора: (04631) 7-19-67 

Приймальна комісія: (04631) 2-35-88

Приймальна комісія: +380977973948

E-mail: ndu@ndu.edu.ua

Повний телефонний довідник

Партнери

     

    

сайт Національного Еразмус-офісу uarenet  

Google Analytics Alternative