ННІ природничо-математичних, медико-біологічних наук та інформаційних технологій

Директорат

Кафедра біології

Кафедра географії, туризму та спорту

Кафедра хімії та фармації

Кафедра інформаційних технологій, фізико-математичних та економічних наук

Музеї ННІ

Спеціальності для вступу

Навчальне середовище УНІКОМ

Новини ННІ

Матеріали конференцій

Науковий журнал «Наукові записки. Біологічні науки» / Scientific journal «Research notes. Biology research»

 

АНОТАЦІЇ

1) до навчального посібника «Геологія»:

Даний посібник відповідає навчальній програмі для природничих спеціальностей вузів. У ньому подано всі теми лекційного курсу з геології; підібрано певний обсяг ілюстративного та довідкового матеріалу.

Посібник адресовано студентам як денної так і заочної форми навчання.

 

2) до практикуму з «Геології» (Бездухов, Комлєв, Філоненко)

Даний навчальний посібник відповідає навчальній програмі для географічних спеціальностей вузів. У ньому подано завдання для лабораторних занять з геології. Деякі завдання супроводжуються короткими методичними вказівками до їх виконання, а також довідковим і графічним матеріалом. Практикум складено за вимогами кредитно-модульної системи з урахуванням сучасних вимог до рівня геологічних знань. Посібник адресовано студентам денної форми навчання

 

3) до практикуму з «Геології» (Бездухов, Філоненко)

Даний посібник відповідає навчальній програмі з геології для студентів природничих спеціальностей вишів. У ньому подано короткий теоретичний матеріал з усіх тем курсу геології, запропоновані контрольні запитання і завдання до кожної теми; підібрано певний обсяг ілюстративного та довідкового матеріалу.

 

4) до практикуму з «Геології» для студентів спеціальностей біологія-хімія та біологія-психологія:

Даний практикум відповідає навчальній програмі з геології для студентів спеціальностей біологія-хімія та біологія-психологія денної форми навчання. У ньому подано найбільш важливі для студентів-біологів теми лекційного курсу з геології та підібрано певний обсяг ілюстративного і довідкового матеріалу.

 

5) до навчального посібника «Геоморфологія»:

Даний посібник відповідає навчальній програмі для природничих спеціальностей вузів. У ньому подано всі теми лекційного курсу з геоморфології; підібрано певний обсяг ілюстративного та довідкового матеріалу.

Посібник адресовано студентам як денної так і заочної форми навчання.

 

6) до методичних рекомендацій до проведення практичних робіт з «Геоморфології»:

Дані методичні рекомендації складено відповідно з навчальною програмою дисциплін географічного циклу. Вони розраховані на студентів денної форми навчання й охоплюють типові практичні завдання та контрольні запитання з такого важливого навчального предмету в процесі підготовки фахівця-географа, як геоморфологія.

          Автор ставив за мету допомогти студентам у засвоєнні складного й термінологічно насиченого теоретичного матеріалу.

 

7) до методичних рекомендацій з проведення польової практики з «Геології та основ геоморфології»:

 

Даний посібник відповідає навчальній програмі для природничих спеціальностей вузів. У ньому подано методичні вказівки  з проведення навчальної польової практики з геології з основами геоморфології для студентів І курсу природничо-географічного факультету та наведено рекомендації з оформлення і захисту звітної документації; підібрано певний обсяг ілюстративного та довідкового матеріалу.

 

8) до навчального посібника «Краєзнавство»:

          Навчальний посібник вміщує теми з основ краєзнавства та краєзнавчої характеристики своєї місцевості. Рекомендується для студентів спеціальності «географія і біологія», «географія та краєзнавчо-туристична робота».

 

9) до методичних рекомендацій з «Краєзнавства»:

          Дані методичні рекомендації складено відповідно з навчальною програмою дисциплін географічного циклу. Вони розраховані на студентів денної та заочної форми навчання й охоплюють типові практичні завдання та контрольні запитання з такого важливого навчального предмету в процесі підготовки фахівця-географа, як краєзнавство.

          Автори ставили за мету допомогти студентам у засвоєнні досить складного, термінологічно насиченого та значного за об’ємом краєзнавчого матеріалу.

 

10) до навчального посібника «Географії релігій»:

          У  даному навчальному посібнику стисло охарактеризовано предметну сутність і теоретико-методологічні положення географії релігій та показано її місце в системі суспільно-географічних наук.

Розглянуто історико-географічні аспекти розвитку і поширення світових, локальних та нових світових релігій і культів, релігійно-філософських вчень, нетрадиційних вчень і культів, а також коротко висвітлено діяльність вчителів, пророків і провісників нової епохи.

Розкрито історичні особливості поширення релігій та охарактеризовано сучасну георелігійну ситуацію в Україні.

 

11) до методичних рекомендацій для проведення польової практики з «Гідрології»:

 

Анотація відсутня!

 

12) до практикуму з «Гідрології» (Філоненко Ю.М., Бездухов О.А., Комлєв О.О., Пелешенко В.І.):

 

Даний практикум відповідає навчальній програмі для географічних спеціальностей університетів.

У ньому викладені всі основні теми курсу «Гідрологія», наводяться завдання для лабораторних робіт і контрольні питання для оцінювання усних відповідей студентів. Він містить також варіанти контрольних робіт, завдання для самостійної та індивідуальної роботи, критерії і шкалу оцінювання знань студентів за кредитно-модульною системою.         

Практикум може бути використаний студентами як денної, так і заочної форми навчання.

 

Контакти

16600, м.Ніжин Чернігівської області, вул.Графська, 2

Приймальна ректора: (04631) 7-19-67 

Приймальна комісія: (04631) 2-35-88

Приймальна комісія: +380977973948

E-mail: ndu@ndu.edu.ua

Повний телефонний довідник

Партнери

     

    

сайт Національного Еразмус-офісу uarenet  

Google Analytics Alternative