ННІ природничо-математичних, медико-біологічних наук та інформаційних технологій

Директорат

Кафедра біології

Кафедра географії, туризму та спорту

Кафедра хімії та фармації

Кафедра інформаційних технологій, фізико-математичних та економічних наук

Музеї ННІ

Спеціальності для вступу

Навчальне середовище УНІКОМ

Новини ННІ

Матеріали конференцій

Науковий журнал «Наукові записки. Біологічні науки» / Scientific journal «Research notes. Biology research»

Мирон І. В.

Заповідна справа: навч.-метод. посіб.\І. В. Мирон. – Ніжин: Редакційно-видавничий відділ НДУ, 2017. – 92 с.

У навчально-методичному посібнику подано завдання до курсу “Заповідна справа”, які представлені лабораторними роботами, завданнями для самостійного опрацювання. Для перевірки засвоєння матеріалу наведені контрольні запитання. Наприкінці методичних рекомендацій у додатках міститься довідковий матеріал різного тематичного характеру.

Посібник розраховано на студентів географічних спеціальностей денної та заочної форми навчання.

 

Барановський М. О., Барановська О. В., Мирон І. В.

Методичні рекомендації до виконання кваліфікаційних робіт з географічних дисциплін. Ніжин: НДУ ім. М. Гоголя, 2020. 64 с.   

Навчально-методичний посібник «Методичні рекомендації до виконання кваліфікаційних робіт з географічних дисциплін» містить вказівки до написання й оформлення кваліфікаційних (дипломних і магістерських) робіт із географічних дисциплін. Призначений для студентів закладів вищої освіти, які навчаються на спеціальностях 106 Географія, 103 Науки про Землю та 014 Середня освіта (Географія). Посібник стане у пригоді вчителям географії та учням при написанні та оформленні науково-дослідницьких робіт.

 

Мирон І. В.

Біогеографія: навч.-метод. посіб. – Ніжин: НДУ ім. М. Гоголя, 2019. – 45 с.

У навчально-методичному посібнику містяться завдання до курсу «Біогеографія», які представлені лабораторними роботами і семінарським заняттям. До кожної теми подаються загальні теоретичні відомості, основні поняття і терміни, завдання для аудиторної та самостійної роботи, питання для самоконтролю. Наприкінці методичних рекомендацій у додатках міститься довідковий матеріал різного тематичного характеру.

Посібник розраховано на студентів географічних спеціальностей денної та заочної форми навчання та вчителів географії.

 

Філоненко І. М.

Рекреаційно-туристичні ресурси України: навчально-методичний посіб. / І.М. Філоненко, І. В. Мирон­ – Ніжин: НДУ ім. М. Гоголя, 2017. – 71 с.

Навчально-методичний посібник призначений для студентів географічних спеціаль­нос­тей для підготовки до лабораторних занять з курсу "Рекреаційно-туристичні ресурси України".

 

Мирон І. В.

Навчально-польова практика з біогеографії: навч.-метод. посіб. / І. В. Мирон, Т. М. Шовкун. – Ніжин: НДУ ім. М. Гоголя, 2015. – 44 с.

Навчально-методичний посібник містить теоретико-методичний матеріал, необхідний для проходження навчально-польової практики з біогеографії. Посібник призначений для студентів географічних спеціальностей денної форми навчання вищих навчальних закладів.

 

Міхелі С. В., Мирон І. В.

Практикум з ландшафтознавства: [навчальний посібник]. / С. В. Міхелі, І. В. Мирон.– Ніжин: Видавництво НДУ ім. М. Гоголя, 2010. – 44 с.

У методичному посібнику подано лабораторні роботи і семінарські заняття до курсу “Основи ландшафтознавства” для студентів географічних спеціальностей вищих навчальних закладів України. Для перевірки рівня засвоєння знань в умовах кредитно-модульної підготовки фахівців з географії наведені контрольні запитання і завдання. У додатках міститься довідковий матеріал, необхідний для виконання лабораторних робіт і семінарських занять.

 

Барановська О. В., Мирон І.В., Остапчук В.В., Шовкун Т.М.

Польові ландшафтні дослідження: Навчально-методичний посібник. – Ніжин: Видавництво НДУ ім. М. Гоголя, 2007. – 43 с.

Навчально-методичний посібник містить теоретичні засади та методичні вказівки до проведення польових ландшафтних досліджень і призначений для студентів географічних спеціальностей університетів

 

Мирон І. В.

Фізична географія України: Методичні рекомендації до виконання практичних та семінарських занять. – 2-ге вид., перероб., доп. –Ніжин: Видавництво НДУ ім. М. Гоголя, 2009. – 67 с.

У методичних рекомендаціях подано завдання до курсу “Фізична географія України”. Завдання представлені практичними роботами, семінарськими заняттями, темами для самостійної роботи. Для перевірки засвоєння матеріалу наведені контрольні запитання. У кінці методичних рекомендацій у додатках міститься довідковий матеріал різного тематичного характеру.

 

Мирон І. В.

Фізична географія України: тести, запитання та відповіді. Навчально-методичний посібник. – Ніжин; НДПУ ім. Миколи Гоголя . – 2003. – 48 с.

У посібнику міститься близько 300 тестів і завдань з курсу “Фізична географія України”, які розроблені відповідно до навчальної програми педагогічних університетів. Тести і запитання можуть використовуватися на різних етапах навчання: під час контролю знань і як проблемні запитання під час вивчення нового матеріалу. У другій частині містяться відповіді до тестів і запитань, що дає змогу проводити самотестування.

Розраховано на студентів різних форм навчання  та вчителів.

 

Мирон І. В.

Фізична географія України: Загальна характеристика природи. –Ніжин: Редакційно-видавничий відділ НДПУ ім. М. Гоголя, 2002. – 101 с.

У навчально-методичному посібнику у вигляді курсу лекцій міститься теоретичний матеріал, який висвітлює основні теми розділу «Загальна характеристика природи України».

Розрахований на студентів природничо-географічних факультетів педагогічних вузів, учителів географії.

 

Мирон І. В.

Фізична географія України (використання й охорона природних ресурсів, регіональний огляд). –Ніжин: Редакційно-видавничий відділ НДПУ ім. М. Гоголя, 2003. – 56 с.

У навчально-методичному посібнику міститься теоретичний матеріал, який висвітлює основні теми розділів «Проблеми раціонального використання й охорони природних ресурсів», «Регіональний аналіз природних умов» з курсу «Фізична географія України».

Матеріал поданий у вигляді курсу лекцій. Посібник розрахований на студентів природничо-географічних факультетів педагогічних вузів.

 

Барановська О. В., Мирон І. В., Остапчук В. В., Шовкун Т. М.

Фізична географія: Навчальний посібник для школярів та абітурієнтів. – Вид. 2-е, перероблене, доповнене. – Ніжин: Видавництво НДУ, 2006. – 163 с.

У навчальному посібнику наведений загальний огляд Земної кулі, подана фізико-географічна характеристика океанів, материків, території України.

Посібник адресовано школярам, слухачам підготовчих відділень і курсів при вищих навчальних закладах, тим, хто самостійно готується до вступного іспиту з географії до ВЗН, а також учителям  і всім тим, хто цікавиться географією.

 

Шовкун Т. М. Основи загального землезнавства та ландшафтознавства: навч. Посіб. /Т. М. Шовкун, І. В. Мирон. – Ніжин: НДУ ім. М. Гоголя, 2017. – 78 с.

У навчальному посібнику узагальнено і систематизовано фундаментальні теоретичні надбання сучасного загального ландшафтознавства та землезнавства.          Призначений для студентів спеціальностей 014 «Середня освіта (географія) та 106 «Географія»

Контакти

16600, м.Ніжин Чернігівської області, вул.Графська, 2

Приймальна ректора: (04631) 7-19-67 

Приймальна комісія: (04631) 2-35-88

Приймальна комісія: +380977973948

E-mail: ndu@ndu.edu.ua

Повний телефонний довідник

Партнери

     

    

сайт Національного Еразмус-офісу uarenet  

Google Analytics Alternative