ННІ природничо-математичних, медико-біологічних наук та інформаційних технологій

Директорат

Кафедра біології

Кафедра географії, туризму та спорту

Кафедра хімії та фармації

Кафедра інформаційних технологій, фізико-математичних та економічних наук

Музеї ННІ

Спеціальності для вступу

Навчальне середовище УНІКОМ

Новини ННІ

Матеріали конференцій

Науковий журнал «Наукові записки. Біологічні науки» / Scientific journal «Research notes. Biology research»

Посада: професор кафедри географії, туризму та спорту

Науковий ступінь: доктор географічних наук (2010)

E-mail: Brnm@ukr.net

 

Народився 30 листопада 1961 року в селі Яблунівка Прилуцького району Чернігівської області

Стаж роботи: 35 років.

 

 ВИКЛАДАЄ НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ:

1. Географія населення

2. Основи теорії суспільної географії

3. Економічна та соціальна географія України

4. Організація та методика наукових географічних досліджень

5. Регіонознавство

 

ОСВІТА. В 1984 році закінчив географічний факультет Київського державного університету імені Т.Г. Шевченка за спеціальністю «Географ, економіко-географ. Викладач». З 1989 по 1993 рік навчався в аспірантурі при кафедрі економічної та соціальної географії КДУ імені Т.Г. Шевченка без відриву від виробництва (науковий керівник – кандидат економічних наук, доцент В.М. Юрківський).

У 1993 році захистив кандидатську дисертацію на тему: «Пересувні форми обслуговування сільського населення Чернігівської області» зі спеціальності 11.00.02 –  економічна та соціальна географія.

У 1995 роціотримав вчене звання доцента.

З 2007 по 2010 роки навчався в докторантурі при кафедрі економічної та соціальної географії Київського національного університету імені Тараса Шевченка (науковий консультант – доктор економічних наук, професор, академік НАПН України Я.Б. Олійник).

У 2010 році захистив докторську дисертацію «Сільські депресивні території України: теоретико-методологічні засади суспільно-географічного дослідження» за спеціальності 11.00.02 – економічна та соціальна географія України.

ПЕДАГОГІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ. З 1986 року по теперішній час працює в Ніжинському державному університеті імені Миколи Гоголя на посадах:

- 1986 -1993 роки – асистент кафедри географії природничо-географічного факультету;

- 1993-1995 роки – старший викладач кафедри географії природничо-географічного факультету;

- 1995-2007 роки – доцент кафедри географії природничо-географічного факультету;

- 1998-2000 роки – в.о. завідувача кафедри географії природничо-географічного факультету;

- 2001-2007 роки – завідувач кафедри географії природничо-географічного факультету;

- 2007-2010 роки – сумісник кафедри географії природничо-географічного факультету;

2010-2012 роки – доцент кафедри географії природничо-географічного факультету:

2012-2018 роки – завідувач, професор кафедри географії природничо-географічного факультету;

- з 2019 року по теперішній час – працює професором кафедри географії, туризму та спорту факультету природничо-географічних і точних наук.  

КОЛО НАУКОВИХ ІНТЕРЕСІВ: Аграрна сфера, сільські території, регіональний розвиток, соціальна географія

НАУКОВИЙ ДОРОБОК. Має понад 340 публікацій, із них за останні 5 років:

Монографії:

1. Барановський М.О. Депресивні території Полісся: стратегія виживання міст / Урбаністична Україна: в епіцентрі просторових змін. Колективна монографія за ред. К. Мезенцева. К.: Видавництво “Фенікс”, 2017. С. 143-168.

2. Барановський М.О. Пострадянська трансформація сільського сектора України: глибина, причини, наслідки, регіональні особливості / Стратегія економічного розвитку суб’єктів аграрної сфери: актуальні питання науки в практики: колективна монографія / За заг. ред. В.С. Лукача. Ніжин: Видавець ПП Лисенко М.М., 2017. С. 55-69.

 

Підручники, посібники, методичні рекомендації, методичні матеріали, положення:

1. Барановський М.О. Економічна та соціальна географія України: реальний  сектор економіки: навчальний посібник. Ніжин: Видавець Лисенко М.М., 2018. 376 с.

2. Барановський М.О. Регіонознавство: практикум: навчально-методичний посібник.  Видавництво НДУ імені Миколи Гоголя, 2018. 79 с.

3. Барановський М.О., Барановська О.В., Мирон І.В. Курсові роботи: методичні рекомендації до виконання курсових робіт з географічних дисциплін. 2-е вид., перероб. і допов. Ніжин: НДУ імені Миколи Гоголя, 2019.

4. Барановський М.О. Економічна та соціальна географія: практикум: навчально-методичний посібник. Ніжин: НДУ імені Миколи Гоголя, 2019.

75 с.

5. Барановський М.О., Барановська О.В., Мирон І.В. Методичні рекомендації до виконання кваліфікаційних робіт з географічних дисциплін. Ніжин: Видавництво НДУ імені Миколи Гоголя, 2020.

6. Барановська О.В., Барановський М.О. Сучасні інформаційні технології при викладанні географічних дисциплін: навчальний посібник. Ніжин: НДУ імені Миколи Гоголя, 2021. 100 с.

Наукові статті :

1. Барановський М.О., Барановська О.В. Оптимізація мережі закладів шкільної освіти України в умовах адміністративно-територіальної реформи: причини, регіональні відмінності, шляхи реалізації / Часопис соціально-економічної географії. Збірн. наук. праць. Харків, 2017. Вип. 22(1). С. 47-52.

2. Барановський М.О., Барановська О.В., Гребень А.О. Забруднення довкілля і захворюваність населення: математико-статистичні підходи до оцінки залежності та регіональних відмінностей / Науковий вісник Херсонського державного університету. 2017. №7. С. 9-15.

3. Барановський М.О. Фінансова децентралізація в Україні: особливості становлення / М.О. Барановський / Український географічний журнал. 2017. №4. С. 30-38.

4. Барановський М.О. Трансформація сільських територій України: від поляризації до децентралізації / Часопис соціально-економічної географії. Збірн. наук. праць. Харків, 2017. Вип. 22(1). С. 47-52.

5. Барановський М.О.  Адміністративно-територіальна реформа в Україні: чи є реальні успіхи у фінансовій діяльності територіальних громад? / Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія: Географія. Вип. 11, 2019. С. 9-15.   

6. Барановский Н.А., Барановская О.В. Трансформация сельского хозяйства Украины в постсоветский период / Могилевский меридиан. Том. 20. Вып. 1-2 (49-50), 2020. С. 26-33.

7. Барановський М.О. Smart-спеціалізація як інструмент активізації розвитку регіонів України / Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія: Географія. Вип. 13, 2020. С. 7-15.   

8. Барановський М.О. Субрегіональний рівень адміністративно-територіальної реформи в Україні: дискусійні аспекти / Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Географія. №1/2 (76/77), 2020. С. 37-43.

9. Барановський М.О., Смаль В.В., Барановська О.В. Старопромислові регіони України: особливості та тренди сучасного розвитку (на прикладі Донецької та Луганської областей) / Український географічний журнал. №1, 2021. С. 34-43.

 

КЕРІВНИЦТВО СТУДЕНТСЬКОЮ НАУКОВОЮ РОБОТОЮ. РОБОТА З АСПІРАНТАМИ.

Здійснює керівництво дисертаційними дослідженнями двох аспірантів, а також курсовими та кваліфікаційними роботами.

 

 

 

УЧАСТЬ У КОНФЕРЕНЦІЯХ:

Учасникбагатьох міжнародних (міста Київ, Харків, Одеса, Львів, Тернопіль, Миколаїв, Житомир) та всеукраїнських конференцій (Київ, Херсон, Львів, Чернівці, Житомир, Ніжин).

 

НАУКОВІ СТАТТІ ТА ТЕЗИ ДОПОВІДЕЙ У ЗБІРНИКАХ МАТЕРІАЛІВ КОНФЕРЕНЦІЙ

 

1. Барановський М.О. Сільськогосподарські обслуговуючі кооперативи як механізм активізації розвитку сільських територій Чернігівської області / Матер. Міжнар. наук.-практ. конф. Ніжин: ВП НУБіП, 2018. С. 20-23.

2. Барановський М.О. Сучасні проблеми розвитку суспільної географії: криза ідей чи власні прорахунки / Географічна освіта та наука: від констатації до конструктивізму. Зб. наук. праць. К.: ІГ НАН України, 2018. С. 15-17.  

3. Барановський М.О. Сучасні проблеми розвитку міст у проблемних регіонах України (на прикладі м. Ніжина) / Регіон-2018: стратегія розвитку. Матер. міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 8-9 листопада 2018). Х.: ХНУ імені В.Н. Каразіна. С. 11-13.

4. Барановський М.О. Сучасні особливості трансформації економіки старопромислових регіонів (на прикладі Донецької області) / Регіон-2019: стратегія оптимального розвитку: матеріали міжнародної наук.-практичної конференції (м. Харків, 16-17 жовтня 2019 р.). Харків: ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2019. С.86-89.

5. Барановський М.О. Трансформація ринку праці старопромислових регіонів (на прикладі Донецької області) / Регіональні проблеми України: географічний аналіз та пошук шляхів вирішення: Матер.VІІІ Всеукр. наук.-практ. конференції (з міжнародною участю) (м. Херсон, 3-4 жовтня 2019 р.)/ За заг. ред. І. Пилипенка, Д. Мальчикової. Херсон: Видавничий дім «Гельветика», 2019. С. 26-28.

6. Барановський М.О. Нові завдання та пріоритети державної регіональної політики України на період до 2027 року / Географія, картографія, географічна освіта: історія, методологія, практика. Матер. міжнар. наук.-практ. конференції (м. Чернівці, 7-9 травня 2020 р.). Чернівці: ВПП «Місто», 2020. С. 51-55.

7. Барановський М.О. Регіональний розвиток України упродовж 2014-2020 років: результати, проблеми, тренди / Регіон-2020: стратегія оптимального розвитку: матеріали міжнародної наук.-практичної конференції (м. Харків, 8-9 жовтня 2020 р.) / Гол. ред. колегії Л.М. Нємець. Харків: ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2019. С.15-18

8. Барановський М.О. Перспективи реалізації концепції smart-спеціалізації в регіонах Українського Полісся / Механізми управління розвитком територій: збірн. наук. праць. Житомир: Поліський національний університет, 2020. С. 17-20.

9. Барановський М.О. Сучасні особливості розвитку старопромислових регіонів України Стратегічні пріоритети розвитку економічної системи України: збірн. матеріалів Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Херсон, 12 листопада 2020 року) / за ред. Танклевської Н.С. Херсон: ХДАУ, 2020.

10. Барановський М.О., Барановська О.В. Кліматичні зміни та розвиток аграрного виробництва: кейс Чернігівської області / Екологічні проблеми навколишнього середовища та раціонального природокористування в контексті сталого розвитку. Збірн. матеріалів ІІІ Міжнар. наук.-практ. конфер. (22-23 жовтня, м. Херсон). Херсон: «ОЛДІ-ПЛЮС», 2020. С. 38-40.     

11. Барановський М.О. Українське Полісся в пострадянську добу: проблеми розвитку, економічні трансформації, особливості сьогодення / Українське Полісся: проблеми та тренди сучасного розвитку. Матер. Всеукраїнської наук.-практ. конференції (м. Ніжин, 1-2 березня 2021 року). Ніжин: НДУ імені Миколи Гоголя, 2021.

12. Барановський М.О. Smart-спеціалізація як новий інструмент забезпечення сталого просторового розвитку регіонів України / Стратегування та планування регіонального розвитку в Україні в контексті досягнення цілей 2030-Україна. Збірн. тез наук.-практ. відео-конференції (9 квітня 2021 року). К.: Інститут географії НАН України, 2021. 

 

УЧАСТЬ У СЕМІНАРАХ, ВЕБІНАРАХ, ТРЕНІНГАХ, ПРОГРАМАХ, ПРОЕКТАХ.

 

Виконавець науково-дослідного проєкту «Регіональний план управління відходами Чернігівської області» (2020 рік)

Член робочої групи з розробки Стратегії регіонального розвитку Чернігівської області на період до 2027 року (2019 рік)

 

ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ:

 

Пройшов стажування у період з 01.02.2017 р. по 01.03.2017 р. при кафедрі загальної та регіональної географії Сумського державного педагогічного університету імені  А.С. Макаренка «Соціально-економічний розвиток України: особливості динаміки, сучасні транформаційні зміни, специфіка сьогодення, перспективи модернізації». Посвідчення Серія ПЗ 02125510/000227-17 від 01.03.2017 р.

 

ЧЛЕНСТВО У ГРОМАДСЬКИХ ОРГАНІЗАЦІЯХ. Голова Ніжинського відділення Українського географічного товариства.

 

ПРОФЕСІЙНІ ВІДЗНАКИ

 Переглянути

Контакти

16600, м.Ніжин Чернігівської області, вул.Графська, 2

Приймальна ректора: (04631) 7-19-67 

Приймальна комісія: (04631) 2-35-88

Приймальна комісія: +380977973948

E-mail: ndu@ndu.edu.ua

Повний телефонний довідник

Партнери

     

    

сайт Національного Еразмус-офісу uarenet  

Google Analytics Alternative