ННІ природничо-математичних, медико-біологічних наук та інформаційних технологій

Директорат

Кафедра біології

Кафедра географії, туризму та спорту

Кафедра хімії та фармації

Кафедра інформаційних технологій, фізико-математичних та економічних наук

Музеї ННІ

Спеціальності для вступу

Навчальне середовище УНІКОМ

Новини ННІ

Матеріали конференцій

Науковий журнал «Наукові записки. Біологічні науки» / Scientific journal «Research notes. Biology research»

Посада: доцент кафедри географії, туризму та спорту

Науковий ступінь: кандидат географічних наук (2001)

E-mail: Olia_Bar@ukr.net

 

Народилася 16 лютого 1962 року в селі Перепис Городнянського району Чернігівської області

Стаж роботи: 35 років.

 

 

ВИКЛАДАЄ НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ:

 1. Фізична географія материків і океанів.
 2. Сучасні інформаційні технології при викладанні фахових дисциплін.
 3. Ландшафтна екологія.
 4. Загальні закономірності та моніторинг геосфер.

 

ОСВІТА. У 1984 році закінчила географічний факультет Київського державного університету імені Т. Г. Шевченка за спеціальністю «Географ, фізико-географ. Викладач». З 1993 по 1996 рік навчалася в аспірантурі при Інституті географії НАН України (науковий керівник – член-кореспондент НАН України, доктор географічних наук, професор О. М. Маринич)

У 1997 році захистила кандидатську дисертацію на тему: «Ландшафтно-екологічний аналіз території Чернігівської області» зі спеціальності 11.00.01 – фізична географія, геофізика та геохімія ландшафтів.

У 1997 роціотримала диплом кандидатки географічних наук ДК № 013265.

У 2000 роціотримала вчене звання доцентки ДЦ № 000363.

 

ПЕДАГОГІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ. Після закінчення університету працювала у школі вчителькою географії (1984-1985 рр. – Черкаська школа №29, 1985-1987 рр. – Горлівська школа №22 Донецької області).

З 1987 року і дотепер працює в Ніжинському державному університеті імені Миколи Гоголя на посадах асистента (1987-1993 рр.) та доцента (з 1997 р. і дотепер) кафедри географії природничо-географічного факультету (з 2020 р. кафедра географії, туризму та спорту факультету природничо-географічних і точних наук).

 

КОЛО НАУКОВИХ ІНТЕРЕСІВ: фізична географія, ландшафтна екологія, краєзнавство, інформаційні технології в географії. 

 

НАУКОВИЙ ДОРОБОК. Має понад 170 публікацій, з них за останні 5 років:

Підручники, посібники, методичні рекомендації, методичні матеріали, положення:

 1. Барановська О. В. Фізична географія Євразії (загальний огляд): [навчальний посібник]. Ніжин: НДУ ім. М. Гоголя, 2017. 153 с.   
 2. Барановська О. В. Фізична географія Євразії (регіональний  огляд): навчальний посібник. Ніжин: НДУ ім. М. Гоголя, 2018. 199 с.   
 3. Барановська О.В. Фізична географія материків і океанів:  навчальний посібник : у 2  ч. Ніжин: НДУ ім. М. Гоголя, 2018. Ч. ІІ: Північна Америка та Євразія. 378 с. (Гриф МОН).
 4. Барановська О. В., Бездухов О. А. Практикум із фізичної географії материків і океанів (Євразія).  Ніжин: Видавництво НДУ ім. Миколи Гоголя, 2019. 38 с.
 5. Барановський М. О., Барановська О. В., Мирон І. В. Курсові роботи (методичні рекомендації до виконання курсових робіт з географічних дисциплін). 2-е вид., перероб. і допов. Ніжин: Видавництво НДУ імені Миколи Гоголя, 2019. 32 с.
 6. Барановська О. В., Барановський М. О. Практикум із ландшафтної екології: навч.-метод. посіб. Ніжин: НДУ ім. Миколи Гоголя, 2019. 33 с.
 7. Барановська О. В. Фізична географія материків і океанів:  навчальний посібник: у 2 ч.  2-е вид., перероб. і допов. Ніжин: НДУ ім. М. Гоголя, 2020. Ч. 1: Загальні закономірності Землі, Світовий океан, Африка, Австралія, Океанія, Південна Америка.  321 с.   
 8. Барановський М. О., Барановська О. В., Мирон І. В. Методичні рекомендації до виконання кваліфікаційних робіт з географічних дисциплін. Ніжин: НДУ ім. М. Гоголя, 2020.  64 с. 
 9. Барановська О. В., Барановський М. О. Сучасні інформаційні технології при викладанні  географічних дисциплін: навчальний посібник. Ніжин: НДУ ім. М. Гоголя, 2021. 100 с.  
 10. Барановська О. В., Остапчук В. В. Загальні географічні закономірності: навчальний посібник. Ніжин: НДУ ім. М. Гоголя, 2021. 155 с.  

 

Наукові статті :

 1. Барановський М. О. Барановська О. В. Особливості удосконалення структури та просторової організації мережі загальноосвітніх навчальних закладів Чернігівської області // Географія та туризм: Наук. зб. / Ред. кол.: Любіцева О.О. (гол. ред.) та ін. К.: Альфа-ПІК, 2016. Вип. 38. С. 180-189.
 2. Барановський М. О. Барановська О. В. Радіаційне забруднення території Чернігівської області: особливості, динаміка та наслідки // Фізична географія та геоморфологія. К.: ДП «Прінт-Сервіс»,  2016. Вип. 3 (83). С. 48 – 54.
 3. Барановський М., Барановська О. Оптимізація мережі закладів шкільної освіти України в умовах адміністративно-територіальної реформи: причини, регіональні відмінності, шляхи реалізації // Часопис соціально-економічної географії. Харків: Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна,  2017. Вип. 22 (1). С. 47 – 52.
 4. Барановський М. О., Барановська О. В., Гребень А. О. Забруднення довкілля і захворюваність населення: математико-статистичні методи до оцінки залежності та регіональних відмінностей //Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія Географічні науки. Херсон: Херсонський державний університет, 2017. Вип. 7. С. 9-14.
 5. Барановська О. В. Макіївка // Енциклопедія Сучасної України. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України. Т.18. 2017.
 6. Барановська О. В. Мохнатин // Енциклопедія Сучасної України. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України. Т.21. 2019. 
 7. Барановский Н. А., Барановская О. В. Трансформация сельского хозяйства Украины в постсоветский период / Могилевский меридиан. Том. 20. Вып. 1-2 (49-50), 2020. С. 26-33.
 8. Барановський М. О., Смаль В. В., Барановська О. В. Старопромислові регіони України: проблеми та тренди сучасного розвитку (на прикладі Донецької та Луганської областей) / Укр. геогр. журн. 2021, 1(113) С. 34-43. (індексується в SCOPUS).

 

КЕРІВНИЦТВО  СТУДЕНТСЬКОЮ НАУКОВОЮ РОБОТОЮ. РОБОТА З АСПІРАНТАМИ.

Здійснює керівництво курсовими та кваліфікаційними роботами.

 

УЧАСТЬ У КОНФЕРЕНЦІЯХ:

Учасник міжнародних конференцій (м. Гомель, м. Херсон, м. Ніжин) та всеукраїнських конференцій (м. Суми, м. Київ, м. Ніжин).

 

НАУКОВІ СТАТТІ ТА ТЕЗИ ДОПОВІДЕЙ У ЗБІРНИКАХ МАТЕРІАЛІВ КОНФЕРЕНЦІЙ

 1. Барановський М. О., Барановська О. В., Гребень А. О.  Оцінка екологічних чинників, що визначають особливості медико-демографічної ситуації у регіоні (математико-статитичний аналіз на прикладі Рівненської та Гомельської областей) //Другі Сумські наукові географічні читання: збірник  матеріалів  Всеукраїнської  наукової конференції  (Суми,  10-12  листопада  2017  р.) [Електронний ресурс] / СумДПУ імені А.С. Макаренка [упорядник Корнус А.О.]. Суми, 2017. С. 72-76.
 2. Барановська О. В. Історико-географічний аналіз природокористування на Чернігівщині //Сучасні проблеми природничих наук: теорія, практика, освітні новації  (до 85-річчя природничо-географічного факультету): матер. ІІІ міжнар. наук.-практ. конф., 18-19 жовтня 2018 р. Ніжин: НДУ ім. М. Гоголя, 2018. С. 158-161. 
 3. Барановська О. В., Чашка В.С. Сучасний стан природно-заповідного фонду Сумської області //Сучасні проблеми природничих наук: теорія, практика, освітні новації  (до 85-річчя природничо-географічного факультету): матер. ІІІ міжнар. наук.-практ. конф., 18-19 жовтня 2018 р. Ніжин: НДУ ім. М. Гоголя, 2018. С. 270-271.
 4. Барановский Н. А., Барановская О. В. Влияние климатических изменений на развитие аграрного сектора (на примере Черниговской области Украины / Трансграничное сотрудничество в области экологической безопасности и охраны окружающей среды [Электронный ресурс] : V международная научно-практическая конференция (Гомель, 4–5 июня 2020 года) : сборник материалов Гомель : ГГУ им. Ф. Скорины, 2020. С. 327-333.
 5. Барановський М. О., Барановська О. В. Кліматичні зміни та розвиток аграрного виробництва: кейс Чернігівської області /Третя Міжнародна науково-практична конференція «Екологічні проблеми навколишнього
  середовища та раціонального природокористування в контексті сталого
  розвитку» : збірник матеріалів (22-23 жовтня 2020, м. Херсон, Україна).
  Херсон : «ОЛДІ-ПЛЮС», 2020. С. 38-40.
 6. Барановська О. В., Тараленко Я. М. Екогеографічний аналіз території Чернігівської області / Українське Полісся: проблеми та тренди сучасного розвитку: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Ніжин, 1–2 березня 2021 року). Ніжин: НДУ ім. Гоголя, 2021. С. 43-47.
 7. Барановська О. В. Історико-географічний нарис дослідження ландшафтів Чернігівщини/ Українське Полісся: проблеми та тренди сучасного розвитку: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Ніжин, 1–2 березня 2021 року). Ніжин: НДУ ім. Гоголя, 2021. С. 8-11.

 

УЧАСТЬ У СЕМІНАРАХ, ВЕБІНАРАХ, ТРЕНІНГАХ, ПРОГРАМАХ, ПРОЄКТАХ з наступної тематики:  «Використання сервісу Google Мої Карти у навчальному процесі» (2017 р.), «Смартфон на уроці географії або п’ять кроків до опанування тестових технологій» (2019 р.), «Адаптація: ризики та вразливість» (2020 р.), «Торфові болота – природний інструмент регулювання клімату» (2020 р.),«Використання онлайн інструментів для дистанційного навчання» (2020 р.).

Виконувала стратегічну екологічну оцінку «Програми соціально-економічного, культурного і духовного розвитку  Великодимерської об’єднаної територіальної громади на 2021 рік»

 

ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ:

1. Пройшла стажування у період з 11.12.2017 р. по 10.01.2018 р. при кафедрі загальної та регіональної географії Сумського державного педагогічного університету імені  А. С. Макаренка. Посвідчення Серія ПЗ 02125510/000306-18. Тема «Викладання дисциплін фізико-географічного циклу».

2. З 01 по 28 лютого 2021 р. пройшла 60-годинний (2 кредити ЄКТС) курс «Організація дистанційного та змішаного навчання на платформі Moodle». Сертифікат № 005-пк.

 

РОБОТА У ВИБОРНИХ ДЕРЖАВНИХ ОРГАНАХ ТА ОРГАНАХ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ.

Член постійно діючої комісії з питань охорони, збереження і розвитку зелених зон та водних об’єктів на території міста Ніжина (згідно розпорядження міського голови міста Ніжина від 2017 р.)

 

ЧЛЕНСТВО У ГРОМАДСЬКИХ ОРГАНІЗАЦІЯХ. Член Ніжинського відділу Українського географічного товариства.

 

ПРОФЕСІЙНІ ВІДЗНАКИ

 Переглянути

Контакти

16600, м.Ніжин Чернігівської області, вул.Графська, 2

Приймальна ректора: (04631) 7-19-67 

Приймальна комісія: (04631) 2-35-88

Приймальна комісія: +380977973948

E-mail: ndu@ndu.edu.ua

Повний телефонний довідник

Партнери

     

    

сайт Національного Еразмус-офісу uarenet  

Google Analytics Alternative