ННІ природничо-математичних, медико-біологічних наук та інформаційних технологій

Директорат

Кафедра біології

Кафедра географії, туризму та спорту

Кафедра хімії та фармації

Кафедра інформаційних технологій, фізико-математичних та економічних наук

Музеї ННІ

Спеціальності для вступу

Навчальне середовище УНІКОМ

Новини ННІ

Матеріали конференцій

Науковий журнал «Наукові записки. Біологічні науки» / Scientific journal «Research notes. Biology research»

Посада: доцент кафедри географії, туризму та спорту

Науковий ступінь: кандидат географічних наук (2004)

E-mail: afoninaolenan@gmail.com

 

Народилася 27 січня 1976 року у м. Ніжин Чернігівської області

Стаж роботи: 20 років.

 

 

ВИКЛАДАЄ НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ:

1. Основи наукових досліджень в географії

2. Геостатистика та обробка геоінформації

3. Географія світового господарства

4. Туристично-рекреаційні ресурси світу

5. Регіональна економічна і соціальна географія

6. Географія культури

7. Політична географія

 

ОСВІТА. У 1998 році закінчила природничо-географічний факультет Ніжинського державного педагогічного інституту ім. М.В. Гоголя за спеціальністю «Географія і біологія» та здобула кваліфікацію магістра. З 1999 по 2002 рік навчалася в аспірантурі при кафедрі економічної та соціальної географії Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова (науковий керівник – доктор географічних наук, професор А.І. Доценко).

У 2004 році захистила кандидатську дисертацію на тему: «Удосконалення територіальної організації розселення в Чернігівській області (суспільно-географічне дослідження)» зі спеціальності 11.00.02 –  економічна та соціальна географія.

У 2006 роціотримала вчене звання доцента.

ПЕДАГОГІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ. З 1998 року по теперішній час працює в Ніжинському державному університеті імені Миколи Гоголя на посадах:

- 1998 -1999 роки – методист соціально-гуманітарного відділу;

- 2002-2004 роки – асистент кафедри географії природничо-географічного факультету;

- 2004-2007 роки – доцент кафедри географії природничо-географічного факультету;

- 2007-2008 роки – в.о. завідувача кафедри географії природничо-географічного факультету;

- 2008-2018 роки – доцент кафедри географії природничо-географічного факультету;

- з 2019 року по теперішній час – доцент кафедри географії, туризму та спорту факультету природничо-географічних і точних наук.  

КОЛО НАУКОВИХ ІНТЕРЕСІВ: геодемографія,географія культури.

НАУКОВИЙ ДОРОБОК. Має понад 80 публікацій, із них за останні 5 років:

Підручники, посібники, методичні рекомендації, методичні матеріали, положення:

  1. Афоніна О.О. Географія культури : навчальний посібник. Ніжин : Видавець Лисенко М.М., 2018. 336 с.
  2. Афоніна О.О. Основи наукових досліджень в географії: практикум. Ніжин : НДУ ім. М. Гоголя, 2016. 31 с.
  3. Афоніна О.О. Туристично-рекреаційні ресурси світу: практикум. Ніжин : НДУ ім. М. Гоголя, 2017. 65 с.
  4. Афоніна О.О., Бездухов О.А. Географія світового господарства: практикум. Ніжин: НДУ ім. М. Гоголя, 2017. 47 с.
  5. Афоніна О.О. Політична географія : практикум. Ніжин : НДУ ім. М. Гоголя, 2019. 21 с.
  6. Афоніна О.О. Регіональна економічна і соціальна географія: практикум. Ніжин: НДУ ім. М. Гоголя, 2019. 71 с.
  7. Афоніна О.О. Геостатистика та обробка геоінформації : практикум. Ніжин : НДУ ім. М. Гоголя, 2021. 41 с.

Наукові статті :

1. Афоніна О.О., Філоненко І.М. Суспільно-географічний аналіз демографічного потенціалу поселень Чернігівської області //Географія та туризм: Наук. зб./Ред. кол.: Я.Б. Олійник (відп. ред.) та ін. К.: Альфа-ПІК, 2016. Вип. 35. С.200-209.

2. Афоніна О.О., Філоненко І.М. Аналіз галузевої структури культурно-освітнього комплексу Чернігівської області //Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету  імені Володимира Гнатюка. Серія: географія. Тернопіль: СМП «Тайп». №1 (випуск 40). 2016. С.79-83.

3. Афоніна О.О. Демографічна ситуація в Харківській регіональній системі розселення //Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету  імені Володимира Гнатюка. Серія: географія.  Тернопіль: СМП «Тайп». №2 (випуск 41). 2016. С.84-91.

4. Афоніна О.О. Сучасні тенденції міграційних процесів в Чернігівській області та їх вплив на структуру поселенської мережі регіону//Економічна та соціальна географія/ [Ред. кол.: Я.Б.Олійник (відп. ред.) та ін.] 2016. Вип. 76.  С.32-37.

5. Афоніна О.О. Особливості розвитку інтелектуального потенціалу Чернігівської області //Географія та туризм: Наук. зб./Ред. кол.: Любіцева О.О. (гол. ред.) та ін. К.: Альфа-ПІК, 2016. Вип.38. С. 190-200.

6. Афоніна О.О. Міграційні процеси у Харківській регіональній системі розселення // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету  імені Володимира Гнатюка. Серія: географія. Тернопіль: СМП «Тайп». №1 (випуск 42). 2017. С.55-62.

7. Афоніна О.О. Демографічні фактори формування регіонального ринку праці (на прикладі Чернігівської області) // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету  імені Володимира Гнатюка. Серія: географія. Тернопіль: СМП «Тайп». №1 (випуск 46). 2019. С.81-90.

8. Афоніна О.О. Сучасний ринок праці сільських територій України // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: географія. Тернопіль: СМП "Тайп". №1 (випуск 48). 2020. С. 49-61.

9. Афоніна О.О. Безробіття в Чернігівській області: реалії та прогноз // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: географія. Тернопіль: СМП "Тайп". №1 (випуск 50). 2021. С. 65-76.

 

КЕРІВНИЦТВО СТУДЕНТСЬКОЮ НАУКОВОЮ РОБОТОЮ.

Здійснює керівництво курсовими та випускними кваліфікаційними роботами.

 

УЧАСТЬ У КОНФЕРЕНЦІЯХ:

Учасник міжнародних (Ніжин, Харків Херсон) та всеукраїнських конференцій (Ніжин, Суми, Харків, Херсон, Тернопіль).

 

НАУКОВІ СТАТТІ ТА ТЕЗИ ДОПОВІДЕЙ У ЗБІРНИКАХ МАТЕРІАЛІВ КОНФЕРЕНЦІЙ

1. Афоніна О.О., Віра А.М. Територіальна структура Харківської регіональної системи розселення //Подільський регіон: виклики XXI століття (географічні аспекти): Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Тернопіль, 25 квітня 2017 р.). Тернопіль: Крок, 2017. С.6-12.

2. Афоніна О.О. Аналіз соціально-демографічних параметрів функціонування домогосподарств Чернігівської області //Наукові записки Сумського державного педагогічного університету ім. А.С. Макаренка. Географічні науки. Суми: Вид-во СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2017. Вип. 8. С. 95-101.

3. Афоніна О.О. Порівняльний аналіз споживчої поведінки домогосподарств міської та сільської місцевостей Чернігівської області //Регіональні проблеми України: географічний аналіз та пошук шляхів вирішення: матеріали VII Міжнародної науково-практичної конференції, м. Херсон, 5-6 жовтня 2017 р. / [За загальною редакцією І. Пилипенка, Д. Мальчикової] Херсон: Видавничий дім «Гельветика», 2017. С. 23-25.

4. Литвиненко О.Г. Афоніна О.О. Оцінка інноваційної діяльності в Україні //ІІІ Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні проблеми природничих наук: теорія, практика, освітні новації» (до 85-річчя природничо-географічного факультету): Матеріали доповідей / за заг. ред. Г.Г. Сенченко.  Ніжин: НДУ імені Миколи Гоголя, 2018. С. 200-202.

5. Афоніна О.О. Аналіз ринку праці Чернігівської області: гендерний аспект. Регіон – 2018: стратегія оптимального розвитку: матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Харків, 8-9 листопада 2018 р.). Х.: ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2018. С. 260-263.

6. Афоніна О.О. Вплив процесів заміщення на трудові ресурси Чернігівської області   //Регіональні проблеми України: географічний аналіз та пошук шляхів вирішення: матеріали VIIІ Всеукраїнської науково-практичної конференції (з міжнародною участю), м. Херсон, 3-4 жовтня 2019 р. / За заг. ред. І. Пилипенка, Д. Мальчикової. Херсон: Видавничий дім «Гельветика», 2019. С. 20-23.

7. Афоніна О.О. Фактори формування трудового потенціалу населення сільських територій України // Географія та туризм: Матеріали ІІІ Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції Харківського національного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди (26 лютого 2020 р., м. Харків) / за заг. ред. Муромцевої Ю.І. Харків: ХНПУ ім. Г.С.Сковороди, 2020. С. 226-232.

8. Афоніна О.О. Соціально-економічні фактори формування регіонального ринку праці (на прикладі Чернігівської області) // П’яті  Сумські   наукові  географічні  читання:  збірник  матеріалів Всеукраїнської наукової конференції (9-11 жовтня 2020 р., м. Суми) / упоряд. Корнус А.О. Суми: СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2020. С. 15-19.

9. Афоніна О.О. Тенденції розвитку сільського ринку праці Чернігівської області // Регіон – 2020: стратегія оптимального розвитку: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (м. Харків, 8 – 9 жовтня 2020 р.). Харків: ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2020. С. 154-156.

10. Афоніна О.О. Дослідження проблем розвитку ринку праці на прикладі Чернігівської області // Українське Полісся: проблеми та тренди сучасного розвитку: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Ніжин, 1–2 березня 2021 р.). Ніжин: НДУ ім. М. Гоголя, 2021. С. 82-85.

11. Афоніна О.О. Регіональний ринок послуг вищої освіти: головні тенденції та показники розвитку (на прикладі Чернігівської області) //Наукові записки Сумського державного педагогічного університету ім. А.С. Макаренка. Географічні науки. Суми: СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2021. Т. 2. Вип. 2. С. 101-108.

 

ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ:

  1. Пройшла стажування у період з 12.02.2018 р. по 14.03.2018 р. при кафедрі загальної та регіональної географії Сумського державного педагогічного університету імені  А.С. Макаренка «Особливості викладання фундаментальних дисциплін суспільно-географічного циклу». Посвідчення ПЗ 02125510/000034-18.
  2. З 01 по 28 лютого 2021 р. пройшла та успішно завершила 60-годинний (2 кредити ЄКТС) курс «Організація дистанційного та змішаного навчання на платформі Moodle». Сертифікат № 004-пк.

 

ЧЛЕНСТВО У ГРОМАДСЬКИХ ОРГАНІЗАЦІЯХ. Член Ніжинського відділення Українського географічного товариства.

 

ПРОФЕСІЙНІ ВІДЗНАКИ

 Переглянути

Контакти

16600, м.Ніжин Чернігівської області, вул.Графська, 2

Приймальна ректора: (04631) 7-19-67 

Приймальна комісія: (04631) 2-35-88

Приймальна комісія: +380977973948

E-mail: ndu@ndu.edu.ua

Повний телефонний довідник

Партнери

     

    

сайт Національного Еразмус-офісу uarenet  

Google Analytics Alternative