ННІ природничо-математичних, медико-біологічних наук та інформаційних технологій

Директорат

Кафедра біології

Кафедра географії, туризму та спорту

Кафедра хімії та фармації

Кафедра інформаційних технологій, фізико-математичних та економічних наук

Музеї ННІ

Спеціальності для вступу

Навчальне середовище УНІКОМ

Новини ННІ

Матеріали конференцій

Науковий журнал «Наукові записки. Біологічні науки» / Scientific journal «Research notes. Biology research»

Посада: доцент кафедри географії, туризму та спорту

Науковий ступінь: кандидат географічних наук (2005)

E-mail: irinafilonenko1971@gmail.com

 

Народилась 17 листопада 1971 року в селі Бурківка Ніжинського району Чернігівської області

Стаж роботи: 26 років.

 

 ВИКЛАДАЄ НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ:

1. Основи технологій виробництв

2. Туристично-рекреаційні ресурси України

3. Рекреаційна географія

4. Географія туризму України

5. Економіка і організація туризму

6. Реклама і маркетинг у туризмі

7. Екскурсознавство і музеєзнавство

8. Організація харчування та розміщення в туризмі

 

ОСВІТА. В 1994 році закінчила географічний факультет Київського державного університету імені Т.Г. Шевченка за спеціальністю «Географ. Організація і менеджмент туризму. Викладач». З 2003 по 2005 рік пошукувач кафедри економічної та соціальної географії при КНУ імені Тараса Шевченка (науковий керівник – доктор географічних наук, професор С.І.Іщук).

У 2005 році захистила кандидатську дисертацію на тему: «Туристично-рекреаційний комплекс Чернігівської області; Суспільно-географічне дослідження» зі спеціальності 11.00.02 – економічна та соціальна географія.

У 2005 роціотримала диплом кандидата географічних наук                        ДК № 028790.

У 2007 роціотримала вчене звання доцента ДЦ № 017577.

ПЕДАГОГІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ. З 1994 року по теперішній час працює в Ніжинському державному університеті імені Миколи Гоголя на посадах:

- 1994 р.-2001 р. – старший лаборант кафедри географії природничо-географічного факультету;

- 2001 р.-2005 р. – асистент кафедри географії природничо-географічного факультету;

- з 2005 р. й по теперішній час – працює на посаді доцента кафедри географії, туризму та спорту.

КОЛО НАУКОВИХ ІНТЕРЕСІВ: Туризм

НАУКОВИЙ ДОРОБОК. Має понад 80 публікацій, з них за останні 5 років:

Підручники, посібники, методичні рекомендації, методичні матеріали, положення:

1. Філоненко І.М., Мирон І.В. Рекреаційно-туристичні ресурси України: навчально-методичний посібник. Ніжин: НДУ ім. М. Гоголя, 2017. 71 с.

2. Філоненко Ю.М., Філоненко І.М. Краєзнавство. Методичні рекомендації до проведення практичних робіт для студентів природничо-географічного факультету. Ніжин: НДУ ім. М. Гоголя, 2016. 29 с..

3. Філоненко Ю.М., Філоненко І.М., Філоненко О.Ю. Краєзнавство: навчальний посібник для студентів природничо-географічного факультету. Ніжин: Видавництво НДУ ім. М. Гоголя, 2017. 199 с.

4. Філоненко І.М. Основи технологій виробництв: навч. Посіб. Для студ. Геогр. Спец. Вищих навч. Закл. Ніжи: НДУ ім. М. Гоголя, 2020. 320 с.

5. Філоненко І.М. Географія туризму України. Практикум. Ніжин: НДУ ім. М. Гоголя, 2021. 27 с.

Наукові статті :

1. Філоненко Ю.М., Філоненко І.М.. Особливості рельєфоутворюючої діяльності комах на території Українського Полісся. Фізична географія та геоморфологія. Випуск 2 (86). К.: ДП «Прінт-Сервіс», 2017. С. 59-67.

2. Філоненко Ю.М., Філоненко І.М. Особливості рельєфоутворюючої діяльності берегових ластівок (Riparia riparia). Сучасні проблеми природничих наук: теорія, практика, освітні новації. Праці ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції (до 85-річчя природничо-географічного факультету) (Ніжин, 18-19 жовтня 2018 р.). Ніжин: НДУ імені Миколи Гоголя, 2018.С. 263-267

3. Ріпа В.М., Філоненко І.М., Філоненко Ю.М. Каталонський сепаратизм – виклик єдності Іспанії та Європи. Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: географія. Тернопіль: СМП «Тайп». №1 (випуск 44). 2018. С. 80-88.

4. Ріпа В.М., Філоненко І.М., Філоненко Ю.М. Сепаратизм у Південно-Східній Азії. Основні осередки. Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: географія. Тернопіль: СМП «Тайп». №1 (випуск 46). 2019. С. 90-101.

5. Ріпа В.М., Філоненко І.М., Філоненко Ю.М.  Курдський сепаратизм: причини та наслідки. Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: географія. Тернопіль: СМП «Тайп». №2 (випуск 47). 2019. С. 67-74 с.

6. Філоненко І.М., Ріпа В.М. Сучасні наукові підходи до вивчення сепаратизму Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія: Географічні науки. – Херсон: Видавничий дім «Гельветика». – Випуск 8. – 2018 р. – С. 142-149.

 

КЕРІВНИЦТВО  СТУДЕНТСЬКОЮ НАУКОВОЮ РОБОТОЮ. РОБОТА З АСПІРАНТАМИ.

Здійснює керівництво курсовими та кваліфікаційними роботами.

 

УЧАСТЬ У КОНФЕРЕНЦІЯХ:

Учасник міжнародних конференцій (м. Київ, м. Луцьк, м. Ніжин,) та всеукраїнських конференцій (м. Полтава, м. Ніжин).

 

НАУКОВІ СТАТТІ ТА ТЕЗИ ДОПОВІДЕЙ У ЗБІРНИКАХ МАТЕРІАЛІВ КОНФЕРЕНЦІЙ

1. Філоненко Ю.М., Філоненко І.М. Коротка характеристика сучасного стану та перспектив розвитку туристичної сфери міста Ніжина. Матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції «Модернізація економіки в умовах зростання суспільної свідомості: туризм, людиномірність, партнерство, кооперація» (Полтава, 14 грудня 2017 р.). Полтава: ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі», 2017. С. 753-756. URL: http://www.tourism.puet.edu.ua/. Розділ новини.

2. Ріпа В.М., Філоненко І.М. Ісламський сепаратизм у Ємені. /Актуальні проблеми регіональних досліджень: матеріали III Міжнар. наук.-практ. інтернет-конференції (м. Луцьк, 13-14 грудня 2018 р.)/ за ред.. В.Й Лажніка. – Луцьк: Вежа-Друк, 2018. – С. 126-129.

3. Ріпа В. М., Філоненко І. М. Сепаратистські рухи в Галісії // Актуальні проблеми регіональних досліджень: матеріали ІІ Міжнар. наук.-практ. інтернет-конференції (м. Луцьк, 17–18 травня 2018 р.) / за ред. В. Й. Лажніка. – Луцьк : Вежа-Друк, 2018. – С. 101–104.

4. Філоненко Ю.М., Філоненко І.М. Особливості рельєфоутворюючої діяльності берегових ластівок (Ripariariparia). Сучасні проблеми природничих наук: теорія, практика, освітні новації. Праці ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції (до 85-річчя природничо-географічного факультету) (Ніжин, 18-19 жовтня 2018 р.). Ніжин: НДУ імені Миколи Гоголя, 2018. С. 263-267.

5. Філоненко Ю.М., Бездухов О.А., Філоненко І.М. Сучасний стан меліоративних каналів Ніжинщини. Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції: Українське Полісся: проблеми та тренди сучасного розвитку (Ніжин, 1-2 березня 2021 р.).  Ніжин: НДУ імені Миколи Гоголя, 2021. С.32–37.

 

ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ:

І. Пройшла стажування у період з 09.03.2021 р. по 30.04.2021 р. при кафедрі загальної та регіональної географії Сумського державного педагогічного університету імені  А.С. Макаренка. Свідоцтво Серія ПК № 0212510/001724-21. Тема «Особливості методики викладання туристичних дисциплін на сучасному етапі».

ІІ. З 01 по 28 лютого 2021 р. пройшла 60-годинний (2 кредити ЄКТС) курс «Організація дистанційного та змішаного навчання на платформі Moodle».

 

ЧЛЕНСТВО У ГРОМАДСЬКИХ ОРГАНІЗАЦІЯХ. Член Ніжинського відділу Українського географічного товариства.

 

ПРОФЕСІЙНІ ВІДЗНАКИ

Переглянути

Контакти

16600, м.Ніжин Чернігівської області, вул.Графська, 2

Приймальна ректора: (04631) 7-19-67 

Приймальна комісія: (04631) 2-35-88

Приймальна комісія: +380977973948

E-mail: ndu@ndu.edu.ua

Повний телефонний довідник

Партнери

     

    

сайт Національного Еразмус-офісу uarenet  

Google Analytics Alternative