Про кафедру

Keine neue Welt ohne neue Sprache (I. Bachmann)

 

Кафедру німецької мови було засновано у 1985 р. через два роки після створення  німецького відділення на факультеті. У різні роки кафедру очолювали к. ф. н. , доц. Шакірова Ф.С., к. ф. н., доц. Поліщук Н.М., к. ф. н., доц. Ролік А.В., к. ф. н., доц. Завальнюк Л.В., к. п. н., доц. Палій О.А., д. п. н., проф. Чекаль Г.С.

Сьогодні кафедрою завідує кандидат філологічних наук, доцент Блажко Марія Іванівна.

Першими викладачами німецької мови на факультеті були Гроза Г.Д., Колесникова Н.О., Вавілова В.І., Ролік А.В., Муромцева Ю.В. З 1984 р. по 1987р. склад викладачів німецької мови поповнився випускниками вузів Німецької Демократичної Республіки: Андрійко В.І., Андрійко І.Ф. (Йєнський університет), Таценко С.Л. (Берлінський університет), Вдовиченко А.І. (Йєнський університет), Махінов В.М. (Йєнський університет), Поліщук Н.М, Поліщук Л.М. (Лейпцизький університет), Блажко М.І. (Йєнський університет). Сьогодні на кафедрі працюють десять випускників Ніжинського державного університету, один випускник Київського національного університету імені Тараса Шевченка, один випускник Ленінградського педагогічного університету імені Герцена О.І., один випускник Київського лінгвістичного університету, два випускники Йєнського університету.

Напрями підготовки:

Освітньо-кваліфікаційний рівень „Бакалавр”

6.020303 Філологія*. Мова і література (німецька, англійська)

Освітньо-кваліфікаційний рівень „Спеціаліст”

7.02030302 Мова і література*  (німецька, англійська)

Освітньо-кваліфікаційний рівень „Магістр”

8.02030302 Мова і література*  (німецька, англійська)

 

Пріоритетними напрямами роботи кафедри є:

 • розробка концепції інноваційних моделей навчання;
 • впровадження інформаційних технологій у навчальний процес;
 • розробка науково-методичних рекомендацій щодо створення сучасних підручників, інтерактивних курсів.

Кафедра німецької мови забезпечує викладання практики і теорії німецької мови на І-V курсах денного і заочного навчання за освітньо-кваліфікаційними рівнями „бакалавр“,  „спеціаліст“, „магістр“ та на  відділенні післядипломної освіти.  Викладачі кафедри читають лекції, проводять семінарські, практичні та лабораторні заняття з практики німецької мови для основної та другої спеціальності на факультеті іноземних мов, практичної граматики і практичної фонетики німецької мови, методики навчання іноземних мов у школі, низки теоретичних дисциплін з німецької філології: історія мови, теоретична фонетика, теоретична граматика, лексикологія, стилістика, переклад, а також ряд курсів за вибором та спецкурсів.

Викладачі кафедри німецької мови керують педагогічною практикою студентів IV і V курсів денного та заочного навчання і магістерською практикою, беруть активну участь у всеукраїнських і міжнародних науково-практичних конференціях, проходять стажування в різних університетах Німеччини та Австрії, є членами Асоціації українських германістів та Асоціації германістів вищої школи.

Викладачі кафедри к.п.н., доц. Палій О.А. та Сидоренко М.М. є авторами серії підручників з німецької мови “Viel Spaß!“ для ЗОШ, що мають гриф МОН України.

Доц. Палій О.А., ст. викл. Андрійко І.Ф., викл. Сидоренко М.М. є членами колективу авторів вузівського підручника з грифом МОН України “Методика навчання іноземних мов у загальноосвітніх навчальних закладах” (2010 р.).

У 2016 р. кафедра приєдналась до нової міжнародної програми DDL – Deutsch Lehren Lernen («Вчимося навчати німецької»), розробленої німецьким культурним центром Goethe-Institut. Ця програма має на меті підвищення кваліфікації вчителя і викладача німецької мови як іноземної і ґрунтується на сучасних досягненнях дидактики та методики викладання німецької мови. Кафедра планує підписати угоду про співпрацю у вересні 2016 р. та розпочати методичну підготовку студентів за новою програмою з 2017 р.

 

Науково-педагогічний склад кафедри:

Зав. кафедри – Блажко Марія Іванівна, кандидат філологічних наук, доцент

 1. Андрійко Ірина Федорівна, старший викладач
 2. Благініна Світлана Вікторівна, кандидат педагогічних наук, доцент
 3. Гніденко Жанна Михайлівна, викладач
 4. Євтушик Лариса Петрівна, викладач
 5. Заєць Галина Дмитрівна, старший викладач
 6. Колесникова Ніна Олександрівна, старший викладач
 7. Куликівська Наталія Іванівна, викладач
 8. Лєпухова Наталія Іванівна, старший викладач
 9. Лиховод Наталія Миколаївна, викладач
 10. Удовиченко Надія Костянтинівна, кандидат педагогічних наук, доцент
 11. Палій Олександр Анатолійович, докторант кафедри методики викладання іноземних мов й інформаційно-комунікаційних технологій Київського національного лінгвістичного університету
 12. Пасічник Лариса Леонідівна, аспірантка кафедри педагогіки Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя
 13. Щербак Олена Миколаївна, аспірантка кафедри германської філології Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя

 

При кафедрі працюють наукові гуртки та проблемні групи:

 • Семантико-когнітивний підхід до вивчення мовних одиниць сучасної німецької мови (наук. керівник - доц. Блажко М.І.)
 • Історія німецької мови: синхронія й діахронія (наук. керівник - ст. викл. Колесникова Н.О.);
 • Актуальні проблеми методики викладання німецької мови в старшій школі (наук. керівник - ст. викл. Андрійко І.Ф.);
 • Сучасний стан розвитку фонетики й фонологій німецької мови (наук. керівник - ст. викл. Заєць Г.Д.);
 • Технічні засоби навчання при викладанні іноземної мови (наук. керівник - доц. Палій О.А.).
 • Порівняльні педагогічні дослідження (наук. керівник - доц. Удовиченко Н.К.)

Науково-дослідна робота студентів

Викладачі кафедри залучають студентів до наукової творчості. Кращі студенти успішно поєднують науковий пошук з навчанням та демонструють вміння представити результати своїх наукових пошуків на публічному рівні. Так, студенти Костюченко Олена, Міщенко Марина, Отц Марк, Пластун Карина, Симончук Ірина, Штифорук Яна виконали свої дипломні дослідження з іноземної філології та успішно захистили їх.

Студентка Остапчук Ольга брала участь у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт з галузі «Романо-германські мови та літератури», який проходив у березні 2015 р. в м. Херсон, та отримала Диплом ІІ ступеня.

Студентки Селюченко Ірина та Симончук Ірина отримали стипендії Ротарі Клубу та ДААД і пройшли мовне стажування у м. Меммінген та м. Штутгарт (Німеччина).

Результати досліджень студентів пройшли апробацію на ІІІ Всеукраїнській заочній студентській науково-практичній конференції «Актуальні проблеми сучасної іноземної філології» на базі Рівненського державного гуманітарного університету, ХIV Міжнародній науково-практичній конференції молодих учених і студентів „Політ. Сучасні проблеми науки” на базі Національного авіаційного університету (м. Київ),Міжнародній науковій конференції «Семантика и прагматика языковых единиц» (м. Мінськ, Білорусь, університетській конференції молодих науковців НДУ імені Миколи Гоголя.

З метою надання методичної допомоги вчителям німецької мови та вдосконалення власних методів викладання німецької мови викладачі кафедри проводять семінари та тренінги, програмою яких передбачено ознайомлення з новими формами організації навчального процесу та навчання іноземної мови як проектна робота, мовні табори, мовна практика. В роботі семінарів і тренінгів взяли участь викладачі кафедри та вчителі німецької мови шкіл м. Ніжина, м. Бровари, м. Конотоп. Зокрема, завдяки мультиплікаторам Німецького культурного центру Goethe-Institut в Україні Наталії Маяцькій та Надії Карнауховій всі учасники отримали інноваційні методико-дидактичні імпульси для вдосконалення занять з німецької мови як іноземної.

Навчально-методичні публікації кафедри 

 1. Фразеологізми на заняттях з німецької мови: Навчальний посібник для студентів факультету іноземних мов / Уклад.: Н.О. Колесникова. – Ніжин: Видавництво НДПУ ім. М. Гоголя, 2001. — 54с.
 2. Методичні рекомендації з домашнього читання для студентів 1 курсу за романом Е. Костнера "Еміль і детективи" / Уклад.: Л. В. Завальнюк, Н. М. Лиховод. – Ніжин: Видавництво НДПУ ім. М. Гоголя, 2002. – 108 с.
 3. Посібник з практичної граматики німецької мови. Іменник / Уклад.: Н.М. Лиховод. – Ніжин: Видавництво НДПУ ім. М. Гоголя, 2003. – 96 с.
 4. Навчальний посібник з країнознавства Федеративної Республіки Німеччини для студ. 4-5 курсів фак-ту іноземних мов / Уклад.: М. І. Блажко. – Ніжин: Видавництво НДПУ ім. М. Гоголя, 2004. – 192 с.
 5. Методичні рекомендації з домашнього читання для студентів 1 курсу німецького відділення за романом Е. Кестнера "Подвійна Лотта" / Уклад.: Л. В. Завальнюк, Н. М. Лиховод. – Ніжин: Видавництво НДПУ ім. М. Гоголя, 2004. – 98 с.
 6. Методичні рекомендації з домашнього читання за романом Еріха Кестнера «Фабіан» для студентів 2 курсу факультету іноземних мов / Укл.: Г.Д. Заєць, Л.П. Євтушик. – Ніжин: Видавництво НДПУ ім. М. Гоголя, 2004. – 230 с.
 7. Методичні рекомендації з домашнього читання німецькою мовою за новелами Г. Роха «У петлі» та Ф. Дюрренматта «Суддя і його кат» / Уклад.: О.А. Палій, Л.Л. Пасічник. – Ніжин: Видавництво НДПУ ім. М. Гоголя, 2004. – 139 с.
 8. Методичні рекомендації для лабораторних робіт німецькою мовою для студентів 3 курсу англо-німецького відділення та студентів 1 курсу заочного відділення / Уклад.: Н.К. Удовиченко, О.М. Щербак. – Ніжин: Видавництво НДУ ім. М. Гоголя, 2004. – 64 с.
 9. Засоби масової інформації: Навчальний посібник з практики усного та писемного мовлення для студентів 3 курсу факультету іноземних мов. Частина 1 / Уклад.: М.І. Блажко. – Ніжин: Видавництво НДУ ім. М. Гоголя, 2005. – 113 с.
 10. Методичні рекомендації з домашнього читання німецькою мовою за романом Б. Келлермана "Герої повсякдення" для студентів 4 курсу факультету іноземних мов (німецька мова як друга іноземна мова) / Ж. М. Гніденко. – Ніжин: Видавництво НДУ ім. М. Гоголя, 2006. – 51 с.
 11. Новий німецький правопис: Навчальний посібник з практики усного та писемного мовлення німецької мови для студентів факультету іноземних мов (німецька мова як основна та друга спеціальність) / Уклад.: Н.О. Колесникова. —Ніжин: Видавництво НДУ ім. М. Гоголя, 2006. – 103 с.
 12. Німецька мова  як другий фах. 4 курс; Навчальний посібник / Уклад.: Л.Л. Пасічник, А.В. Ролік.  – Ч. 1. – Ніжин: Видавництво НДУ ім. М. Гоголя, 2006. – 167 с.
 13. Пізнавай німецький простір, час та німецьке повсякдення!: Навчальний посібник з країнознавства та етикету ФРН для студентів старших курсів факультету іноземних мов / Уклад.: М.І. Блажко. – Ніжин: НДУ, 2007. – 175 с.
 14. Методичні рекомендації для лабораторних робіт для студентів  4-5 курсів англо-німецького відділення факультету іноземних мов / Уклад.: Ж.М. Гніденко, Л.Л. Пасічник. – Ніжин: НДУ ім. М. Гоголя, 2007. – 51 с.
 15. Методичні рекомендації з домашнього читання за романом Е.М.Ремарка «Три товариші» для студентів  2 курсу факультету іноземних мов / Уклад.: Г.Д. Заєць.—Ніжин: Видавництво НДУ ім. М. Гоголя, 2007. – 116 с.
 16. Методичні рекомендації до лабораторних робіт для студентів 1 курсу німецького відділення / Уклад.: Н.М. Лиховод. – Ніжин: Видавництво НДУ, 2007. – 50 с.
 17. Три захоплюючі детективні оповідання: Методичні рекомендації з домашнього читання німецькою мовою для студентів 3 курсу відділення англійської мови / Уклад.: Г.Д. Заєць, О.М. Щербак. – Ніжин: Видавництво НДУ ім. М. Гоголя, 2008. – 74 с.
 18. Навчальний посібник з практичної граматики німецької мови. Іменник. Прикметник / Уклад.: О.А.Палій. – Ніжин: Видавництво НДУ ім. М. Гоголя, 2008. – 80 с.
 19. Teste dein Deutsch. Тестові завдання з німецької мови / Уклад.: О.А. Палій, С.О. Палій. – Ніжин: В-во «МІЛАНІК», 2008. – 92 с.
 20. Методичні рекомендації до лабораторних робіт для студентів ІІ курсу факультету іноземних мов денної форми навчання спеціальності 6.01.0.1.00 педагогіка та методика середньої освіти. Мова та література (німецька) / Уклад.: І.Ф. Андрійко, Г.Д. Заєць. – Ніжин: Видавництво НДУ ім. М.Гоголя, 2009. – 87 с.
 21. Методика навчання іноземних мов у загальноосвітніх навчальних закладах: Підручник для студентів вищих навчальних закладів / Л. С. Панова, І. Ф. Андрійко, С.В. Тезікова [та ін.] – К.: ВЦ «Академія», 2010. – 328 с.
 22. Навчальний посібник з практичної граматики німецької мови. Дієслово / Уклад.: Л.П. Євтушик. – Ніжин: Видавництво НДУ ім. М. Гоголя, 2010. – 155 с.
 23. Методичні рекомендації до вступного фонетичного курсу німецької мови для студентів 2-го курсу англо-німецького відділення / Уклад.: Л.П. Євтушик, Г.Д. Заєць, А.С. Сальніков.  – Ніжин: Видавництво НДУ ім. М. Гоголя, 2011. – 110 с.
 24. Методичні рекомендації по темі «Книги» для студентів факультету іноземних мов / Уклад.: Л.Л. Пасічник, Ж.М. Гніденко, О.А. Палій, А.В. Ролік. – Ніжин: Видавництво НДУ ім. М. Гоголя, 2011. – 49 с.
 25. Німецька мова. Вступний курс: Навчальний посібник для студентів 2 курсу факультету іноземних мов / Уклад.: А.В. Ролік, Н.К. Удовиченко, О.М. Щербак. – Ніжин: Видавництво НДУ ім. М. Гоголя, 2011. – 185 с.
 26. Листуємося німецькою: Навчальний посібник / Уклад.: І.Ф. Андрійко, М.П. Хмеленок. – Ніжин: НДУ ім. М. Гоголя, 2012. – 85 с.
 27. Neue Horizonte: Навчальний посібник із німецької мови для студ. IV курсу природничо-географіч. ф-ту денного відділ. спец. "Краєзнавча робота і туризм" / С. В. Благініна. – Ніжин: Видавництво НДУ ім. М. Гоголя, 2012. – 40 с.
 28. Методичні рекомендації по темі «Deutschland» для студентів факультету іноземних мов / Уклад.: Л.Л. Пасічник, Ж.М. Гніденко, О.А. Палій. – Ніжин: Видавництво НДУ ім. М. Гоголя, 2012. – 44 с.
 29. Die Familie: Методичні рекомендації для студентів 3 курсу факультету іноземних мов (друга спеціальність) / Уклад.: Н.К. Удовиченко, О.М. Щербак. – Ніжин.: Видавництво НДУ ім. М. Гоголя, 2012. – 67 с. 
 30. Вчимо німецьку з відео: Методичні рекомендації до навчальних відеофільмів німецькою мовою для студентів 3 курсу англійського відділення / О.М. Щербак. – Ніжин: Видавництво НДУ ім. М. Гоголя, 2012. – 59 с.
 31. Читаємо німецькою: Методичні рекомендації з домашнього читання за романом Дітера Нолля «Пригоди Вернера Гольта» для студентів старших курсів факультету іноземних мов / Уклад.: М.І. Блажко. – Ніжин: НДУ ім. М. Гоголя, 2013. – 99 с.
 32.  Методичні рекомендації до підручника німецької мови "Studio d" для студ. 1-го курсу німецько-англійського відділення факультету іноз. мов з базовою англійською / Уклад.: Ж. М. Гніденко. – Ч.1. – Ніжин: Видавництво НДУ ім. М. Гоголя, 2013. – 180 с.
 33. Методичні рекомендації до лабораторних робіт з німецької мови для студентів 3-го курсу англо-німецького відділення факультету іноземних мов / Уклад.: Л.П. Євтушик, Г.Д. Заєць, А.С. Сальніков.  – Ніжин: Видавництво НДУ ім. М. Гоголя, 2013. – 103 с.
 34. Сидоренко М.М. Німецька мова (перший рік навчання): Підруч. для 5 кл. загальноосвітн. навч. закл. / М.М. Сидоренко, О.А. Палій. – К.: Грамота, 2013. – 296 с.
 35. Сидоренко М.М. Методичний посібник для вчителя. Нім. мова. 5 клас / М.М. Сидоренко, О.А. Палій. – Київ: Грамота, 2013. – 112 с.
 36. Сидоренко М.М. Робочий зошит з нім. мови. 5 клас / М.М. Сидоренко, О.А. Палій. – К.: Грамота, 2013. – 64 с.
 37. Сидоренко М.М. Методичний посібник для вчителя. Нім. мова. 5 кл. / М.М. Сидоренко, О.А. Палій. – К.: Грамота, 2013. – 112 с .

Науково- методичні публікації кафедри  

 1. Андрійко І.Ф. Модель навчання іншомовного творчого письма у мовному ВНЗ // Науковий часопис НПУ ім. М.П.Драгоманова. Серія 17. Теорія і практика навчання та виховання: Вип. 21: Збірник наукових праць. – К.: Вид-во НПУ, 2013.
 2. Андрійко І.Ф. Психологічні основи іншомовного творчого писемного мовлення // «Cучасні підходи до навчання іноземної мови: шляхи інтеграції школи та ВНЗ»: матеріали ІІІ міжнародної конференції. – Харків, 2013. –  С. 17-18.
 3. Андрійко І.Ф. Особистісно-орієнтований підхід у навчанні іншомовного творчого письма // Наукові записки Ніжинського державного університету ім. М.Гоголя: Серія Педагогічні науки. – Ніжин, 2013.
 4. Блажко М.І. Ад'єктивно-іменні словосполучення на позначення статичних джерел звуку: метонімічний ракурс (на матеріалі сучасної німецької мови) // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Л.Українки. Серія: Філологічні науки. – № 17 (266), – 2013. – С. 24-28.
 5. Блажко М.І. Семантична структура перцептивних і градуальних прикметників і дієприкметників сучасної німецької мови на позначення звучання // Мовні і концептуальні картини світу. – Випуск 43. Ч.1. – Київ: Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2013. – С. 113-119.
 6. Блажко М.І. Вербалізація просторових параметрів ад’єктивними засобами на позначення звучання в сучасній німецькій мові // Наукові записки. Серія «Філологічна». – Острог: Видавництво Національного університету «Острозька академія». – Вип.34. – 2013.
 7. Євтушик Л.П. Формування ключових кваліфікацій і ключових компетентностей у системі професійної підготовки Німеччини // Наукові записки Ніжинського державного університету ім. М.Гоголя: Серія Педагогічні науки. –  Ніжин, 2013.
 8. Колесникова Н.О. Індивідуальне читання як складовий компонент самостійної роботи студентів над іноземною мовою // Збірник наукових cтатей викладачів та студентів ф-ту іноземних мов [ відп. ред. Т.Г.Чувакова]. –  Ніжин: Вид-во НДУ ім. М.Гоголя, 2013.
 9. Колесникова Н.О., Болотна К.М. Лексико-семантичні особливості німецької мови Швейцарії // Вісник студентського наукового товариства. –  Ніжин: Вид-во НДУ ім. М.Гоголя, 2013. –  С. 298-302.
 10. Колесникова Н.О., Широкова О.В. Особливості австрійського варіанту німецької мови // Вісник студентського наукового товариства. –  Ніжин: Вид-во НДУ ім. М.Гоголя, 2013. –  С. 325-329.
 11. Лєпухова Н.І. Переклад літературної казки як інтерпретація казкового світу автора // Збірка наукових праць Національного авіаційного університету «Гуманітарна освіта у технічних вищих навчальних закладах», Випуск 27. – Київ, 2013. – С.133-142.
 12. Лєпухова Н.І. До проблеми перекладу німецького казкового дискурсу // Наукові праці: науково-методичний журнал. - Вип.207.Т.219. Філологія. Мовознавство. – Миколаїв: Вид-во ЧДУ ім. Петра Могили, 2013. – С. 61-64.
 13. Лєпухова Н.І. Особливості перекладу літературної казки // Фаховий та художній переклад: теорія, методологія, практика. Матеріали доповідей VI Міжнародної науково-практичної конференції. –  K., 2013. – С. 253-258.
 14. Лєпухова Н.І. Переклад заголовків німецьких літературних романтичних казок українською мовою // Матеріали доповідей Міжнародної конференції «Наука сегодня: теория, методология, практика/ Nauka dzis: teoria, metodologia, praktyka», 28.09.2013 - 30.09.2013, Вроцлав, 2013. – C. 107-110.
 15. Лєпухова Н.І. Переклад віршованого тексту у межах прозового тексту казки (на матеріалі німецьких літературних казок Е.Т.А. Гофмана і В. Гауфа) // Матеріали доповідей і  міждисциплінарні гуманітарні питання, Національна академія наук України. –  Київ, 2013.
 16. Лиховод Н.М. Projektmethodik im DAF-Unterricht // Німецька мова в українському контексті: формування мовної компетенції, контрастивні дослідження та міжкультурна комунікація : матеріали XХ міжнародної наук.-практич. конф. Асоціації українських германістів (27-28 вересня 2012 р.): тези доповіді. – Львів, 2013.
 17. Пасічник Л.Л. Формування мовленнєвої компетенції з німецької мови як другої іноземної через проектну методику ) // Збірник наукових cтатей викладачів та студентів ф-ту іноземних мов [відп. ред. Т.Г.Чувакова] . – Ніжин: Вид-во НДУ ім. М.Гоголя, 2012. – C. 51-56.
 18. Пасічник Л.Л. Використання матеріалів преси на занятті з другої іноземної мови (німецької) // Компетентнісна парадигма розвитку мовної освіти у середній і вищій школах: сучасні виклики: збірник матеріалів Всеукраїн­ської науково-практичної конференції (м. Чернігів. 22-23 лютого 2011 р.) / п. ред. канд. пед. наук, доц. В.П. Іванишиної. – Чернігів: Черніг. держ. технол. ун-т., 2013. –  С.243-247.
 19. Сидоренко М. М. Зміст і структура підручника з німецької мови «Viel Spaß!» для учнів основної школи // Проблеми сучасного підручника : зб. наук. праць / [ред. кол.; наук. ред. – О. М. Топузов]. – К. : Педагогічна думка, 2012. – Вип. 12. – 784 с. – С. 697–703.
 20. Сидоренко М.М. Зміст НМК з німецької мови для учнів 5 класу ЗНЗ // Сучасні підходи до навчання іноземної мови: шляхи інтеграції школи та ВНЗ : матеріали ІІІ Міжнародної конференції (12 квітня 2013 р.): тези доповід. – Харків, 2013. – С. 150-151.
 21. Сидоренко М.М. Особливості конструювання змісту підручника з німецької мови для учнів 5 класу ЗНЗ // Імідж сучасного педагога : Іншомовна комунікація у контексті сучасної освіти / [ред. кол.; гол. ред. – Н. І. Білик]. – Полтава : ТОВ «АСМІ», 2013. – Вип. 4 (133). – 68 с. – С. 65-67.
 22. Сидоренко М.М. Inhalt vom Lehrbuch in Deutsch als zweite Fremdsprache // Німецька мова в українському контексті: формування мовної компетенції, контрастивні дослідження та міжкультурна комунікація : матеріали XХ міжнародної наук.-практич. конф. Асоціації українських германістів (27-28 вересня 2012 р.): тези доповіді. – Львів: 2013. – С. 244-246
 23. Удовиченко Н.К. Розвиток мотиваційно-ціннісної сфери німецьких учителів// Порівняльно-педагогічні студії, 2012. - №  4. – С. 82-89.
 24. Удовиченко Н.К. Теоретические основы подготовки профессиональных консультантов немецкого агентства занятости // Сборник научных трудов 1 (26) Телавский государственный университет им. Якова Гогебашвили.  – Тбилиси, 2013. – С. 139-146.
 25. Удовиченко Н.К. Ценностная картина мира и коммуникативное поведение в межкультурной коммуникации // Наука. Образование. Культура. Вклад молодых исследований. Материалы II Международной научной конференции преподавателей, аспирантов, магистров и студентов вузов, 23-24 апреля 2013 г., Новочеркасск, ЮРГТУ. – С. 267-272.
 26. Удовиченко Н.К. Роль референдаріату у формуванні практичної готовності майбутніх вчителів до педагогічної діяльності у Німеччині // Наукові записки Ніжинського державного університету ім. М.Гоголя: Серія Педагогічні науки. –  Ніжин, 2013.

Контакти

16600, м.Ніжин Чернігівської області, вул.Графська, 2, кімн. 316

Телефон: (04631) 23588

 

 

Контакти

16600, м.Ніжин Чернігівської області, вул.Графська, 2

Приймальна ректора: (04631) 7-19-67 

Приймальна комісія: (04631) 2-35-88

E-mail: ndu@ndu.edu.ua

Повний телефонни довідник

Партнери

     

  

Google Analytics Alternative