Факультет іноземних мов

Персоналії

Блажко Марія Іванівна, кандидат філологічних наук, доцент

Профільна освіта за спеціальністю: Романо-германські мови та література

Кваліфікація:Філолог. Викладач німецької мови

Підвищення кваліфікації:

1. VІ Міжнародна науково-практична конференція Інновації в освіті: сучасні підходи до професійного розвитку вчителів іноземних мов. 22-23 червня 2018 року, м. Ніжин.

2. XXV ювілейна конференція «Німецька в Україні: традиції, досягнення“, 28.–29. September 2018, Львів.

3. VII Міжнародна науково-практична конференція «Інновації в освіті: сучасні підходи до професійного розвитку вчителів іноземних мов». Ніжин, 2019.

4. XXVII конференція Асоціації українськиї германістів «Германістика в транс культурному вимірі:Теорія і практика». 25-26 вересня 2020 р. Львів, 2020.

5. Участь у вебінарі Reihe 3plus1: Video-Tutorials – neue Lernformate, die wirken und Spaß machen (ab A1) / Серія підручників 3plus1: Як використовувати відео – нові дієві формати на занятті, які приносять задоволення, 15.09.2021.

 

Наукові публікації у фахових виданнях України:

1. Емотиви у відображенні картини світу (на матеріалі короткого оповідання П.Зюскінда "Die Taube”). Література та культура Полісся. Вип. 96. Серія «Філологічні науки». № 13. Ніжин, 2019. С. 236-245.

2. Концепт VERGANGENHEITSBEWÄLTIGUNG / ПОДОЛАННЯ МИНУЛОГО в німецькій лінгвокультурі. Література та культура Полісся. Вип. 95. Серія «Філологічні науки». № 12. Ніжин, 2019. С. 184-192.(у співавторстві з Шевченко В.О.)

3. Вербалізація концепту ZEIT / ЧАС в автобіографічному романі Ґ. Ґрасса “Цибулина пам’яті”/ Блажко М.І. Література та культура Полісся. Вип. 93. Серія “Філологічні науки. № 10. 2018. С. 188-199.

4. Лінгвістичні засоби втілення євроскептицизму в німецькомовному електоральному дискурсі. Література та культура Полісся. Вип. 90. Серія "Філологічні науки ". № 7. Ніжин, 2018. С. 268-276. (У співавторстві)

5. Метафора в оповіданнях Юдіт Германн:лінгвокультурологічний аспект. Актуальні питання гуманітарних наук: міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. Вип. 30. Т. 2. Дрогобич, 2020. С.55-59.

 

Навчально-методичні посібники:

1. “DAS SUBSTANTIV UND DER ARTIKEL IM DEUTSCHEN: KURZ UND BÜNDIG” [Іменник та артикль в німецькій мові: Cтисло та ясно]»: Навчальний посібник з практичної граматики німецької мови. Ніжин, 2019. 105 с.

2. Стилістика німецької мови. Навчальний посібник. Ніжин, 2017. 89с.

3. Вчимося писати курсову роботу з іноземної філології. Навчально-методичний посібник для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня факультету іноземних мов  НДУ імені Миколи Гоголя, що навчаються за ОПП «Середня освіта. Німецька мова і література». Ніжин, 2020. 46 с. (У співавторстві)

4. Методичні рекомендації до комплексного кваліфікаційного екзамену з фаху (мовний компонент) за освітньо-професійною програмою “Середня освіта. Німецька мова і література” для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня Спеціальність: 014 Середня освіта (Мова і література (німецька)) Галузь знань: 01 Освіта / Педагогіка. Ніжин, 2020. 40 С. (У співавторстві).

5. Читаємо й аналізуємо Бернгарда Шлінка: методичні рекомендації з організації самостійної роботи для студентів бакалаврату факультету іноземних мов.

 

Публікації у наукометричних базах Scopus або Web of Science:  Bandurko, Z., Blazhko, M., Liepukhova, N., Kovbasyuk, L., & Kishchenko, Y. (2021). Translation of German anthroponyms in a novel “Die Abenteuer des Werner Holt” (Book 1) by Dieter Noll: linguistic and cultural aspect. Amazonia Investiga10(44), 168-177. https://amazoniainvestiga.info/index.php/amazonia/article/view/1721

 

Публікації в інших виданнях:

1. «Deutsche Pressesprache über ukrainische Ereignisse: funktionalstilistischer Aspekt» / Матеріали Міжнародної науково-практичній конференції Асоціації Українських Германістів (АУГ) «SternstundenderdeutschenSpracheinderUkraine»/ «Зоряний час німецької мови в Україні» - 29 вересня - 30 вересня 2017 р. Чернівці, : Видавничий дім «Родовід», 2017. С. 29-30.

2. Online- und Wahlkurse: Zur Kooperation mit dem Goethe-Institut in der Ausbildung von Deutschlehrenden in der Ukraine / VІ Міжнародна науково-практична конференція Інновації в освіті: сучасні підходи до професійного розвитку вчителів іноземних мов. - 22-23 червня 2018 року, м. Ніжин. S. 161-162.

3. Präsenz-und Online-Unterricht integriert: Erfahrung einer Wahlkursentwicklung bei der Ausbildung der ukrainischen Deutschlehrenden. XXV ювілейна конференція “Німецька в Україні: традиції, досягнення”- 28.–29. September 2018, Львів, ПАІС,2018. С.28-29.

4. Гумбольдтіанська лінгвістика: підходи до вивчення взаємодії мови та культури / Матеріали VII Міжнародної науково-практичної конференції «Інновації в освіті: сучасні підходи до професійного розвитку вчителів іноземних мов». Ніжин: Видавець ПП Лисенко М.М., 2019. С.5-7.

5. Як стати успішним студентом: навчальні стратегії / Матеріали VII Міжнародної науково-практичної конференції «Інновації в освіті: сучасні підходи до професійного розвитку вчителів іноземних мов». Ніжин: Видавець ПП Лисенко М.М., 2019.С. 54-55.

6. Personennamen im Speigel der Transkulturalität. XXVIIконференція Асоціації українськиї германістів «Германістика в транс культурному вимірі:Теорія і практика». Матеріали наукової конференції. 25-26 вересня 2020 р. Львів, 

 

Лєпухова Наталія Іванівна

кандидат філологічних наук, доцент кафедри німецької мови

У 2005 році закінчила Ніжинський державний університет ім. М.Гоголя. У 2006 році закінчила магістратуру Ніжинського державного університету ім. М.Гоголя.

З 2012 по 2015 рр. навчалася в аспірантурі Київського національного університету імені Тараса Шевченка. У 2015 році захистила кандидатську дисертацію зі спеціальності 10.02.16 - “Перекладознавство”. Тема кандидатської дисертації: “Відтворення особливостей німецької літературної романтичної казки в україномовних перекладах”.

Працює на факультеті з 2006 року на посадах викладача, старшого викладача та доцента кафедри німецької мови. Викладає практику усного та писемного мовлення, спецкурс з художнього читання для студентів 2 курсу та іноземної філології для студентів 3 курсу німецько-англійського відділення, курси “Вступ до перекладознавства”, “Теорія перекладу” для студентів 2 і 3 курсу англо-німецького відділення, курс “Проблеми перекладу”, “Практика перекладу з другої іноземної мови”, “Шкільний курс німецької мови” та спецкурси з перекладу для студентів магістратури, здійснює керівництво курсовими і магістерськими дослідженнями.

Бере участь у міжнародних наукових та науково-практичних конференціях, публікується у фахових виданнях (кількість публікацій — понад 20).

Коло наукових інтересів: переклад, іноземна філологія.

Пасічник Лариса Леонідівна, викладач

Профільна освіта за спеціальністю: Німецька та англійська мова

Кваліфікація:Вчитель німецької, англійської мови

Підвищення кваліфікації:

1. Нове та традиційне у дослідженнях сучасних представників психологічних та педагогічних наук: матер. міжнар. наук.-практ. конф. (23-24 березня 2018 р., Громадська організація «Львівська педагогічна спільнота»).

2. Інновації в освіті: сучасні підходи до професійного розвитку вчителів іноземних мов: VI Міжнар. наук.-практ. конф. (22-23 червня 2018 р., Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя).

3. Інновації в сучасній освіті: український та світовий контекст: ІІ Міжнар. наук.-практ. конф. (18-19 квітня 2019 р., Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини).

4. Інновації в освіті: сучасні підходи до професійного розвитку вчителів іноземних мов: VIІ Міжнар. наук.-практ. конф. (27-28 вересня 2019 р., Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя).

5. Сучасна система освіти і виховання: досвід минулого – погляд у майбутнє: матер.  Міжнар. наук.-практ. конф. (2-3 жовтня 2020 р., Київ: ГО «Київська наукова організація педагогіки та психології»).

6. Освіта і наука у мінливому світі: проблеми та перспективи розвитку: матер. ІІІ Міжнар. наук. конф. (26-27 березня 2021 р., Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара.

7. Львівські наукові читання: ІІ Міжнар. наук.-практ. конференція ( 15-17 травня 2022 р., м. Львів).

8. У 2022 р. пройшла підвищення кваліфікації на базі кафедри лінгвістики та перекладу Інституту філології Київського університету імені Бориса Грінченка.

 

Наукові публікації у фахових виданнях України:

1. Дослідницько-орієнтований підхід до професійного розвитку вчителів у Центрах педагогічної освіти у Німеччині. Інноваційна педагогіка. Причорноморський науково-дослідний інститут економіки та інновацій. 2018. № 4. С. 57-60.

2. Центры педагогического образования: задачи и содержание профессионального развития учителей в Германии. Інноваційна педагогіка. Причорноморський науково-дослідний інститут економіки та інновацій. 2019.  №16. С. 27-31.

3. Центри педагогічної освіти Німеччини як осередки професійного розвитку вчителів. Інноваційна педагогіка. Причорноморський науково-дослідний інститут економіки та інновацій. 2021. №36. С. 31-35.

 

Навчально-методичні посібники:

Німецька мова для початківців. Навчальний посібник для студентів І курсу факультету іноземних мов. Ніжин: НДУ ім. М. Гоголя. 2019. 211 с.

 

Публікації в інших виданнях:

1. До питання професійної підготовки вчителів у Центрах педагогічної освіти у Німеччині. Нове та традиційне у дослідженнях сучасних представників психологічних та педагогічних наук: матер. міжнар. наук.-практ. конф. (23-24 березня 2018 р., Громадська організація «Львівська педагогічна спільнота»).

2. Дослідний підхід до професійного розвитку вчителів у Німеччині.Інновації в освіті: сучасні підходи до професійного розвитку вчителів іноземних мов: матер. VI Міжнар. наук.-практ. конф. (22-23 червня 2018 р., Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя).

3. Центри педагогічної освіти Німеччини як осередки професійного розвитку вчителів. Інновації в сучасній освіті: український та світовий контекст: матер. ІІ Міжнар. наук.-практ. конф. (18-19 квітня 2019 р., Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини).

4. Колегіальний підхід до професійного розвитку вчителів у Німеччині. Інновації в освіті: сучасні підходи до професійного розвитку вчителів іноземних мов: матер. VIІ Міжнар. наук.-практ. конф. (27-28 вересня 2019 р., Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя).

5. Роль Центрів педагогічної освіти Німеччини в оптимізації професійної підготовки майбутніх учителів під час стажування референдаріату).Сучасна система освіти і виховання: досвід минулого – погляд у майбутнє: матер.  Міжнар. наук.-практ. конф. (2-3 жовтня 2020 р., Київ: ГО «Київська наукова організація педагогіки та психології»).

6. Оптимізація професійної підготовки майбутніх учителів у Німеччині. Освіта і наука у мінливому світі: проблеми та перспективи розвитку: матер. ІІІ Міжнар. наук. конф. (26-27 березня 2021 р., Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара.

7. Дослідницько-орієнтований підхід до професійного розвитку майбутніх учителів у Німеччині. Львівські наукові читання: матер. ІІ Міжнар. наук.- практ. конференції ( 15-17 травня 2022 р., м. Львів).

Ролік Анатолій Васильович, кандидат філологічних наук, доцент

Профільна освіта за спеціальністю: Німецька та англійська мови

Кваліфікація: Вчитель німецької та англійської мов

 

 Підвищення кваліфікації:

1. VI Міжнародна науково-практична конференція «Інновації в освіті: сучасні підходи до професійного розвитку вчителів іноземних мов». Ніжин, 2018.

2. VІІ Міжнародна науково-практична конференція «Інновації в освіті: сучасні підходи до професійного розвитку вчителів іноземних мов». Ніжин, 2019.

 

Наукові публікації у фахових виданнях України:

Pejorative vocabulary in the works of Gogol and its rendering in German. Література та культура Полісся. Вип. 96. Серія «Філологічні науки». № 13. Ніжин, 2019. С. 288–301.

 

Навчально-методичні посібники:

1. Люди в масках та інші оповідання: українською та англійською мовами: зб. матеріалів для практичних занять з практики перекладу з української мови на іноземну(англійську). Ніжин: НДУ ім. М. Гоголя, 2020. 72 с.

2. Переклад газетно-журнальних текстів (англо- та німецькомовних): навчально-методичний посібник до спецкурсу для студентів факультету іноземних мов. Ніжин: НДУ ім. М. Гоголя, 2021. 115 с.

3. Прагматичні аспекти перекладу: навч. посіб. для студ. Факультету іноземних мов. Ніжин: НДУ ім. М. Гоголя, 2022. 156 с.

 

Публікації в інших виданнях:

1. Metaphor as a qualificative marker in German and English translations of Nikolai Gogol’s “Dead Souls”. Гоголезнавчі студії. Вип. УІІ (24), 2018. С. 192 – 208.

2. Speech duel acts in the works of Gogol and their rendering in German translations.  Гоголезнавчі студії. Вип. УІІІ (25). Ніжин, 2019. С. 255 – 272.

3. Німецькомовний гоголезнавчий дискурс другої половини ХХ – початку ХХІ століття: антологія. Ніжин: НДУ ім. М. Гоголя, 2018. 298 с.

4. Микола Гоголь в німецькій науковій та художній літературі: антологія. Ніжин: НДУ ім. М. Гоголя, 2020. 441 с.

5. Фразеологія і переклад. Матеріали VI Міжнародної науково-практичної конференції «Інновації в освіті: сучасні підходи до професійного розвитку вчителів іноземних мов». Ніжин: Видавець ПП Лисенко М.М., 2018. С. 33-34.

6. Йогансон К’єлль. Світ Гоголя. Всесвіт. Журнал іноземної літератури. 2018. № 9-10, 11-12/ 1-2, 2019 (переклад з німецької).

7. Gogol about translation. Матеріали VІІ Міжнародної науково- практичної конференції «Інновації в освіті: сучасні підходи до професійного розвитку вчителів іноземних мов». Ніжин: Видавець ПП Лисенко М.М. , 2019 р. С. 105 – 109.

8. Зігфрід Ленц. Оповідання / переклад А.В. Роліка. Ніжин: НДУ ім.М. Гоголя, 2020. 122 с.

9. Сучасне німецьке оповідання / переклад А. В. Роліка. Ніжин: НДУ ім. М. Гоголя, 2021. 143 с.

10. Р.-Д. Кайль. Гоголь і апостол Павло. Літературний Чернігів. № 1 (93) 2021.  С. 134 – 144. (переклад з німецької)

Удовиченко Надія Костянтинівна, кандидат педагогічних наук, доцент

Профільна освіта за спеціальністю: Німецька та англійська мови

Кваліфікація: Вчитель німецької та англійської мов

 

Підвищення кваліфікації:

1. «Спостереження на занятті. Відкрите заняття (Hospitationsschulung)», з 27.08. 2020р. по 28.08.2020р., Гете-Інститут, м. Київ.

2. Всесвітня конференція «10 років проекту “Вчимося навчати німецької”: компетентні викладачі з усього світу». «Співпраця між університетами». Німецький культурний центр Goethe Institut, університет імені Фрідріха Шиллера,  м. Мюнхен, м. Єна (Німеччина) – з 24.09.2020 р. по 01.10.2020 р.

3. Вебінар «Політика на дистанційному занятті німецької мови» Всеукраїнська Асоціація Українських Германістів, Фонд Ганса Зайделя – з 09.11.2020 р. по 18.11.2020 р.

4. Семінар «Внутрішнє забезпечення якості вищої освіти розвиток освітніх програм та їх акредитація» Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти, Сумський державний університет – 24.11. 2020 р.

5. Онлайн-курс «Онлайн-Моніторинг: моніторингове оцінювання на навчальній платформі MOODLE». Німецький культурний центр Goethe Institut, м. Мюнхен – з 02.11.2020р. По 13.12.2020 р.

6. Курс «Організація дистанційного та змішаного навчання на платформі Moodle» - 01 -28 лютого 2021р., м. Ніжин.

7. Вебінар «Пошукове навчання з використанням фільмів» Німецьке видавництво «Hueber» – 17.09. 2021 р.

8. XXVIII Міжнародна конференція «Германістика та виклики часу: міждисциплінарність, інтернаціоналізація, дигіталізація» м. Львів – 24-25 вересня 2021.

9. Онлайн-конференція «DLL Barcamp. Співпраця між університетами». Німецький культурний центр Goethe Institut –  12.11.2021р.

10. Вебінар «Покоління What. Чим живе сучасне покоління», Австрійська служба академічних обмінів, програма «Kultur und Sprache» – 22.11. 2021 р.

11. Вебінар «Використання технології EduBreakouts на занятті онлайн», Німецьке видавництво «Hueber» – 23.11. 2021 р.

12. Міжнародна онлайн-конференція «Германістика в Німеччині та Україні», Всеукраїнська Асоціація Українських Германістів, університет  у м. Мангейм –  13.05.2022 р.

13. Вебінар «Використання інформаційних технологій на занятті з німецької мови онлайн», Німецьке видавництво «Hueber» – 03.06.2022 р.

14. Онлайн-конференція «Досвід та перспективи підготовки вчителя німецької мови. Співпраця між університетами», Німецький культурний центр Goethe Institut – 10.06.2022 р.

15. XVII Міжнародна конференція вчителів німецької мови «володієш. мовою. не залишайся. осторонь», м. Відень – 15-20 серпня 2022 р.

16. XXIX Міжнародна онлайн-конференція Асоціації українських германістів "Долаємо кордони разом з німецькою мовою" –23 вересня 2022 р.

 

Навчально-методичні посібники:

1. Методичні рекомендації  до самостійної роботи студентів з дисципліни «Лінгвокраїнознавство Німеччини» /уклад. : М.І. Блажко, Н.К. Удовиченко. Ніжин: НДУ ім. М. Гоголя, 2018. Ч. 1. 71 с.

2. Методичні рекомендації  до самостійної роботи студентів з дисципліни «Лінгвокраїнознавство Німеччини» /уклад. : М.І. Блажко, Н.К. Удовиченко. Ніжин: НДУ ім. М. Гоголя, 2018. Ч. 2. 105 с.

3. Методичні рекомендації до комплексного державного екзамену з другої іноземної мови (німецької) [Электронный ресурс] : для студентів другого магістерського рівня вищої освіти за ОПП Середня освіта. Англійська мова і література / Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя ; уклад. Н. К. Удовиченко. – Электрон. текстовые дан. Ніжин : НДУ ім. М. Гоголя, 2018. 20 с.

4. Методичні рекомендації до комплексного кваліфікаційного екзамену з фаху (мовний компонент) [Электронный ресурс] : за освітньо-професійною програмою “Середня освіта. Німецька мова і література” для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня Спеціальність: 014 Середня освіта (Мова і література (німецька)) Галузь знань: 01 Освіта / Педагогіка / Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя ; уклад. М. І. Блажко, Н.К. Удовиченко [та ін.]. Электрон. текстовые дан. Ніжин : НДУ ім. М. Гоголя, 2020. 42 с.

 

Публікації в інших виданнях:

1. Schriftliche Kommunikation beim hybriden Sprachenlernen. Sternstunden der deutschen Sprache in der Ukraine: Матеріали ХХІУ  Міжнародної науково-практичної конференції Асоціації українських германістів. Чернівці: Видавничий дім «РОДОВІД», 2017. С. 119-120.

2. Розвиток писемного мовлення в умовах гібридного іншомовного навчання. Нові концепції викладання у світлі інноваційних досягнень європейської дидактики вищої школи: Матеріали Міжнародної науково-методичної конференції 30-31 жовтня 2017 року/ Укл. С. М. Іваненко, О.В. Холоденко, К.М. Павицька, О.Г. Смольнікова. К.: НПУ імені М.П. Драгоманова, 2017. С. 360-362.

3. Позитивний аналіз помилок в умовах гібридного навчання іноземних мов. Інтернаціоналізація вищої освіти України в умовах полікультурного освітнього простору: стан, проблеми, перспективи: матер. ІІІ міжнар. наук.-практ. конф., м. Маріуполь, 18-19 квітня 2018 р. Маріуполь: МДУ, 2018. С. 405-407.

4. Kombiniertes Lernen: Einsatz von DLL 2 in die DaF-Lehrerausbildung. Матеріали VІ міжнародної науково-практичної конференції "Інновації в освіті: сучасні підходи до професійного розвитку вчителів іноземних мов". Ніжин: Видавець ПП Лисенко М.М., 2018. С. 167-169.

5. Literarischer Text als Anlass zu sprachlichem Ausdruck und Austausch. Німецька мова в Україні: Традиції, успіхи, завдання. – Deutsch in der Ukraine: Traditionen, Erfolge, Aufgaben: Матеріали XXV Міжнародної науково-практичної конференції Асоціації українськиї германістів (28 – 29 вересня 2018). Львів : ПАІС, 2018. С. 170-172.

6. Positive Rückmeldungen in der schriftlichen Kommunikation mit den DaF-Lernenden. Германістика в транскультурному вимірі: теорія та практика. Germanistik in transkulturellen Räumen: Theorie und Praxis: Матеріали XXVІІ Міжнародної науково-практичної конференції Асоціації українських германістів (25 – 26 вересня 2020). Львів : ПАІС, 2020. С. 193-194.

7. Позитивний аналіз помилок у підготовці вчителя іноземної мови. Нові концепції викладання у світлі інноваційних досягнень європейської дидактики вищої школи: Матеріали  Міжнародної науково-методичної конференції 07 листопада 2020 року/ Укл. О.О. Яременко-Гасюк, О.В. Холоденко, Т.А. Ляшенко, К.: НПУ імені М.П. Драгоманова, 2020. С. 125-127.

8. Reflexion im Deutschunterricht. Германістика і  виклики часу: Міждисциплінарність, інтернаціоналізація та діджиталізація – Germanistik undHerausforderungenderZeit: Interdisziplinarität, InternationalisierungundDigitalisierung. Матеріали XXVІІI Міжнародної науково-практичної конференції Асоціації українських германістів (24 – 25 вересня 2021). Львів : ПАІС, 2021. С. 198-200.

Щербак Олена Миколаївна

Щербак Олена Миколаївна, кандидат філологічних наук, доцент

Профільна освіта за спеціальністю: Мова і література (німецька, англійська)

Кваліфікація: Вчитель німецької мови і літератури, англійської мови

Підвищення кваліфікації:

1. VІ Міжнародна науково-практична конференція «Інновації в освіті: сучасні підходи до професійного розвитку вчителів іноземних мов», 22–23 червня 2018 р., м. Ніжин.

2. VII Міжнародна науково-практичноа конференція «Інновації в освіті: сучасні підходи до професійного розвитку вчителів іноземних мов». 27–28 вересня 2019 р., м. Ніжин.

3. ІІ Інтернет-конференція молодих учених «Сучасна іншомовна освіта: філологічні та лінгво-дидактичні дослідження», 22 жовтня 2021 р., м. Ніжин.

4. Międzynarodowa konferencja / International conference „Słowa klucze 2021” / „Key words 2021” 22-23.10.2021, Uniwersytet Warszawski / University of Warsaw Wydział Neofilologii.

5. XVII Міжнародна науково-практична конференція «Multidisciplinary academic notes. Theory, methodology and practice», 03-06 травня 2022 р., Токіо, Японія.

6. «Online-Konferenz der deutschen und ukrainischen Germanistik» / «Он-лайн-конференція німецької та української германістики», 13 травня 2022 р., м. Маннгайм, Німеччина.

7. Участь у вебінарі Reihe 3plus1: Video-Tutorials – neue Lernformate, die wirken und Spaß machen (ab A1) / Серія підручників 3plus1: Як використовувати відео – нові дієві формати на занятті, які приносять задоволення, 15.09.2021.

8. 16.05.2022 - 26.06.2022 пройшла науково-педагогічне стажування на тему «Формування сучасної філологічної освіти в країнах ЄС та її вплив на національну самосвідомість» в Куявському університеті у Влоцлавеку (Республіка Польща) за фахом «Філологічні науки» в обсязі 6 кредитів ЄКТС (180 годин), сертифікат від 26.06.2022 р., №FSI-162618-KSW.

 

Наукові публікації у фахових виданнях України:

1. Вербалізація суспільних топосів у текстах німецькомовних інтернет-новин: лінгвориторичний аспект. Одеський лінгвістичний вісник. 2017. Вип. 9. С. 257-260.

2. Zusammenwirken der linguistisch-rhetorischen Strategien in den deutschen Nachrichten im Internet. Одеський лінгвістичний вісник. 2018. Вип. 11. С. 93-100.

3. Lexico-semantic means of sensationalism in headings of german-language media texts. Закарпатські філологічні студії. Випуск 15. Ужгород, 2021. С.76–82.

4. Лінгвориторичні стратегії зображення російсько-української війни 2022 року (на матеріалі повідомлень німецькомовного сайту tagesschau.de). Актуальні питання іноземної філології. Збірник наукових праць. Луцьк : Волинський. нац. ун-т імені Лесі Українки, 2022. № 16. С. 124-129.

 

Навчально-методичні посібники:

1. Вчимося писати курсову роботу з іноземної філології. Навчально-методичний посібник для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня факультету іноземних мов  НДУ імені Миколи Гоголя, що навчаються за ОПП «Середня освіта. Німецька мова і література». Ніжин, 2020. 46 с. (У співавторстві).

2. Методичні рекомендації до комплексного кваліфікаційного екзамену з фаху (мовний компонент) за освітньо-професійною програмою “Середня освіта. Німецька мова і література” для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня Спеціальність: 014 Середня освіта (Мова і література (німецька)) Галузь знань: 01 Освіта / Педагогіка. Ніжин, 2020. 40 с. (У співавторстві).

3. Методичні рекомендації з теми «Розпорядок дня»: для студентів 3-го курсу факультету іноземних мов. Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя; уклад.: Ніжин : НДУ ім. М. Гоголя, 2020. 84 с. (У співавторстві).

4. Навчально-методичний посібник «Тексти німецькомовного побутового дискурсу» (для студентів факультету іноземних мов, що навчаються за освітньо-професійною програмою Середня освіта (Німецька мова і література)). Ніжин: НДУ ім. М. Гоголя, 2020. 84 с.

5. Методичні рекомендації для самостійної роботи студентів з курсу «Історія німецької мови». Ніжин: НДУ ім. М. Гоголя, 2021. 64 с.

 

Публікації у наукометричних базах Scopus або Web of Science:Conflict – Crisis Hierarchy in English News Discourse: Cognitive Rhetorical Perspective. Research in Language. Volume 18, Issue 4 (2020). Рр. 53-67. (У співавторстві).

 

Публікації в інших виданнях:

1. Риторичністратегії створення іміджу України (на матеріалах текстів німецьких інтернет-новин). Матеріали VI Міжнародної науково-практичної конференції «Інновації в освіті: сучасні підходи до професійного розвитку вчителів іноземних мов». Ніжин: Видавець ПП Лисенко М.М., 2018. С. 43-45.

2. Speech duel acts in the works of Gogol and their rendering in German translations. Гоголезнавчі студії: Вип. 8(25). Ніжин ФОП Лук’яненко В.В. ТПК «Орхідея», 2019. С. 255-272. (У співавторстві).

3. Ukraine in den Schlüsselwörtern in den deutschen internet-Nachrichten. Międzynarodowa konferencja / International conference „Słowa klucze 2021” / „Key words 2021” 22-23.10.2021, Uniwersytet Warszawski / University of Warsaw Wydział Neofilologii / Faculty of Modern Languages.

4. Модальні слова у німецькомовних інтернет-новинах: лінгвориторичний аспект. Матеріали XVII Міжнародної науково-практичної конференції «Multidisciplinary academic notes. Theory, methodologyandpractice», 03-06 травня 2022 р., Токіо, Японія. С.856-859.

Контакти

16600, м.Ніжин Чернігівської області, вул.Графська, 2

Приймальна ректора: (04631) 7-19-67 

Приймальна комісія: (04631) 2-35-88

Приймальна комісія: +380977973948

E-mail: ndu@ndu.edu.ua

Повний телефонний довідник

Партнери

     

    

сайт Національного Еразмус-офісу uarenet  

Google Analytics Alternative