Факультет іноземних мов

Персоналії

 

 Ларіна Тетяна Валеріївна

кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри прикладної лінгвістики

У 1992 р. закінчила факультет іноземних мов Ніжинського державного педагогічного університету імені Миколи Гоголя за спеціальністю «Англійська мова, російська мова».

Навчалася в аспірантурі при кафедрі педагогічної майстерності Ніжинського державного педагогічного університету імені Миколи Гоголя за спеціальністю 13.00.01. - загальна педагогіка та історія педагогіки. У 2013 році захистила дисертацію за спеціальністю 13.00.04. «Теорія та методика професійної освіти».

Проходила стажування у Великій Британії у1989 році.

Працює на факультеті з 1992 року на посаді викладача кафедри англійської мови та методики викладання. З 2014 року доцент кафедри прикладної лінгвістики. З 2017 року виконує обов’язки завідуючого кафедри. Викладає практику усного та писемного мовлення, англійську мову професійного спрямування, країнознавство.

Бере участь у всеукраїнських та міжнародних наукових і науково-практичних конференціях, публікується у фахових виданнях.

Коло наукових інтересів: професійний розвиток вчителя, освіта дорослих.

Вибрані публікації:

 1. Constructing future teachers’ formative assessment competence /T.Larina // Теоретические и практические аспекты романо-германской  филологии и методики преподавания иностранных языков. Сб. наук. Статей.– Гомель– №3.–   2017. – 278с. 36- 40
 2. Formative assessment in the course of students’ language competence development  / T/Larina // Нові концепції викладання у світлі інноваційних досягнень європейської дидактики вищої школи : Матеріали Міжнародної науково-методичної конференції 30–31 жовтня 2017 року / Укл. С.М. Іваненко, О.В. Холоденко, К.М. Павицька, О.Г. Смольнікова. – К. : НПУ імені М.П. Драгоманова, 2017. – С. 401–403
 3. Англійська мова. Збірник типових тестових завдань для підготовки до ЗНО (просунутий рівень) /Е.И.Ларіна, Є.О.Плотніков // [Електронний ресурс] / Т. В. Ларіна, Є. О. Плотніков. – Ніжин : НДУ ім. М. Гоголя, 2015. – 200 с. Режим доступу: http://lib.ndu.edu.ua/dspace/handle/123456789/376
 4. Лінгво-дидактичний тест як засіб удосконалення іншомовної лексичної компетенції студентів /Ларіна Т.В. // Освітологічний дискурс. – 2015. – №3. – С. 186–196.  [Электронный ресурс]. – Режим доступу: http://od.kubg.edu.ua/index.php/journal/article/view/276#.Ve1Yyzk99fg

e-mail: larinatanya300870@gmail.com

Чувакова Тетяна Григорівна

кандидат педагогічних наук, доцент

У 1992 році закінчила Ніжинський державний педагогічний інститут ім. М.Гоголя. Навчалася в аспірантурі Ніжинського державного університету (1998-2002).

У 2004 році захистила дисертацію за спеціальністю 13.00.04. «Теорія та методика професійної освіти».

Працює у Ніжинській вищій школі з 1992 року на посадах викладача, старшого викладача кафедри англійської мови та методики викладання, доцента кафедри прикладної лінгвістики (з 2006). Виконувала обов’язки завідувача кафедри прикладної лінгвістики з 2006 по 2016 рік. Викладає англійську мову на спеціальностях «Початкова освіта», «Міжнародні відносини».

Має більше 30 наукових і навчально-методичних праць.

Регулярно бере участь у міжнародних та всеукраїнських конференціях.

Основні напрями наукових досліджень: порівняльна педагогіка, методика викладання іноземних мов.

Вибрані публікації:

1. Чувакова Т.Г. Навчання писемного мовлення на заняттях з іноземної мови як другої спеціальності. / Германістика ХХ століття: традиційні й новітні аспекти дослідження та викладання: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції. 22-23 жовтня 2010 р. -    Горлівка: Видавництво ГДПІМ, 2010. – С. 240-242. (тези)

2. Чувакова Т.Г. Навчання читання на початковому етапі вивчення іноземних мов   // Збірник наукових статей викладачів та студентів факультету іноземних мов / [відп.ред. Т.Г.Чувакова]. – Ніжин: Видавництво НДУ ім. М.Гоголя, 2012. (стаття)

3. Чувакова Т.Г., Абрамович А.М.  Формування іншомовних лексичних навичок дітей дошкільного віку як компонент професійної компетенції вчителя іноземної мови  //  У співав.  Наукові записки: Психолого-педагогічні науки / Ніжинський держ. ун-т. ім.. М. Гоголя [за заг. Ред.. Є.І.Коваленко]. – 2013, - № 2. – С. 45-59. (стаття)

4. Чувакова Т.Г. США: професійний розвиток досвідчених вчителів. Матеріали ІУ Міжнародної науково-практичної конференції „Інновації в освіті: сучасні підходи до професійного розвитку вчителів іноземних мов» 19-20 червня 2014. – Ніжин: ПП Лисенко М.М., 2014. –С. 205-206. (стаття)

5. Чувакова Т.Г, Терещенко В.Я., Штепура А.П. Англійська мова як друга спеціальність: [навчальний посібник для студентів факультету іноземних мов]. – Ніжин: Видавництво НДУ ім.. М.Гоголя, 2010. – 286 с.

6. Чувакова Т.Г. Вправи та методичні рекомендації до оповідань для домашнього читання: Навчальний посібник для студентів факультету іноземних мов. – Ніжин: Видавництво НДУ імені Миколи Гоголя. – 2010. – 149 с.

email: tashach1970@gmail.com

Долматова Марина Петрівна

кандидат педагогічних наук, доцент

Навчалася у Ніжинському державному педагогічному інституті ім. М. Гоголя та у Київському державному педагогічному інституті іноземних мов, який закінчила у 1992 році, отримавши кваліфікацію "вчитель англійської мови"'.

Працює в університеті з 1994 р. У 2005 р. закінчила аспірантуру при НДУ ім. Миколи Гоголя за спеціальністю "Теорія і методика виховання". У 2007 р. захистила дисертацію на тему: "Формування естетичного досвіду студентів філологічних факультетів вищих педагогічних навчальних закладів". З 2007 по 2013 року виконувала обов’язки завідувача кафедри іноземних мов. З 2014 року працює на посаді доцента кафедри прикладної лінгвістики. Викладає англійську мову за професійним спрямуванням для студентів неспеціальних факультетів. Бере участь у всеукраїнських та міжнародних наукових і науково-практичних конференціях, публікується у фахових виданнях.

Сфера наукових інтересів: методика навчання англійської мови за професійним спрямуванням у вищих навчальних закладах.

Має понад 50 наукових праць. Вибрані публікації:

 1. Долматова М.П. Enjoying Literature: посібник для розвитку навичок читання художнього тексту англійською мовою /  М.П. Долматова. – 2-е вид., доп. та перероб. – Ніжин : Видавництво НДУ ім. М. Гоголя, 2016. – 83 с.
 2. Долматова М. П. Принципи відбору текстового матеріалу для навчання читання іноземною мовою у вищих навчальних закладах // Наукові записки Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя:. Серія: Психолого-педагогічні науки. – Ніжин: НДУ. – 2012.- №2. – С.90 – 92.  
 3. Долматова М. П. Виховання студентів-філологів засобами мистецтва слова на заняттях з іноземної мови // Наукові записки Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя:. Серія: Психолого-педагогічні науки. – Ніжин: НДУ. – 2013. – С. 140 – 143.
 4. Долматова М. П. Особливості компетентнісного підходу у навчанні іноземної мови в немовному ВНЗ // Компетентнісна парадигма розвитку мовної освіти у середній і вищій школах: сучасні виклики:  збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції  – Чернігів: Чернігів. держ. технол. ун-т,  20013. – С. 67–72
 5. Долматова М. П. Формирование эстетического опыта будущих педагогов-филологов на основе чтения художественных англоязычных текстов // Сборник научных трудов ТГУ им. Якоба Гогебашвили, 2014. –  №1 (27). –C.310 – 313.
 6. Долматова М. П. Генезис філософсько-психолого-педагогічного поняття категорії досвіду у педагогічній науці // Проблеми соціальної роботи: філософія, психологія, соціологія. – Чернігів: ЧНТУ, 2016. – №1 (7). – С. 23 – 30. 

Шугалій Наталія Євгеніївна

кандидат педагогічних наук

У 2000 році закінчила факультет іноземних мов Ніжинського державного педагогічного університету імені Миколи Гоголя з кваліфікацією "вчитель англійської та німецької мови та літератури"'.

Працює в університеті з 2000 р. У 2011 р. закінчила аспірантуру при НДУ імені Миколи Гоголя за спеціальністю 13.00.01 "Загальна педагогіка та історія педагогіки". У 2015 р. захистила дисертацію. Викладає курси «Іноземна мова за професійним спрямуванням», «Практика перекладу з основної мови», «Практика усного та письмового перекладу» та ін.

Сфера наукових інтересів: освіта дорослих, іноземна мова за професійним спрямуванням, практичний переклад з англійської мови.

Халимон Ірина Йосипівна

кандидат педагогічних наук, доцент

Навчалася у Київському державному педагогічному інституті іноземних мов і Ніжинському державному педагогічному інституті ім. М. Гоголя, який закінчила в 1993 р. З 2000 по 2005 р. працювала на посаді викладача кафедри англійської мови та методики викладання.

У 2008 р. закінчила аспірантуру при кафедрі педагогіки НДУ ім. М. Гоголя. за спеціальністю 13.00.04 "Теорія і методика професійної освіти". У 2009 р. захистила дисертацію з теми «Формування професійної компетентності майбутнього вчителя з другої спеціальності “Іноземна мова”».

З 2009 р. працює на посаді доцента кафедри прикладної лінгвістики. Викладає курси практики усного та письмового перекладу, теорії перекладу, англійської мови як дисципліни за вибором.

Основні напрями наукових досліджень: методика навчання перекладу та англійської мови у вищих навчальних закладах.

Має понад 50 публікацій.

Вибрані публікації:

 1. Особливості підготовки вчителя іноземної мови на факультетах з подвійною спеціальністю // Наукові записки : Психолого-педагогічні науки / Ніжинський державний університет ім. М. Гоголя; [за заг. ред. Є. І. Коваленко]. Ніжин : НДУ ім. М. Гоголя. 2006. № 2. С. 89–92.
 2. Педагогічна технологія формування професійної білінгвальної компетентності майбутнього вчителя з другої спеціальності “іноземна мова” // Вісник Чернігівського державного педагогічного університету ім. Т.Г. Шевченка. Випуск 63. Серія: педагогічні науки: Збірник. Чернігів: ЧДПУ, 2009. № 63. С. 213–217.
 3. Формування професійної компетентності майбутнього вчителя з другої спеціальності “Іноземна мова” : [монографія] / за заг. ред. канд. пед. наук, доц. В.Г. Редька. – Ніжин : Вид-во НДУ ім. М.В. Гоголя, 2010. – 199с.
 4. Формування соціокультурної компетенції майбутнього вчителя іноземної мови на заняттях з країнознавства // Studia Germanica et Romanica: Іноземні мови. Зарубіжна література. Методика викладання : [науковий журнал / голов. ред. В.Д. Каліущенко]. Донецьк: ДонНУ, 2011. Т. 8. №3 (24). С. 114–122.
 5. Зміст соціокультурної компетенції майбутніх учителів іноземної мови // Наукові записки. Cерія “Психолого-педагогічні науки” (Ніжинський державний педагогічний університет імені Миколи Гоголя) / за заг. ред. проф. Є.І. Коваленко. Ніжин : НДУ ім. М. Гоголя, 2014. С. 208–214
 6. Readiness for learner autonomy of prospective teachers minoring in English // Advanced Education. 2017. Issue 8. P. 65–71 (у співавторстві з Шевченко С.І.)
 7. Вплив тренувальних тестів у віртуальному навчальному середовищі MOODLE на формування лінгвістичної компетентності майбутніх учителів англійської мови // Інформаційні технології і засоби навчання, 2019. Том72. №4. С. 246–267 (у співавторстві з Шевченко С.І.)
 8. The preparation of future teachers: modern approaches to learning. The Modern Higher Education Review, 2020, №5, 20-30. (у співавторстві з Шевченко С.І.)

Плотніков Євген Олександрович

кандидат педагогічних наук, доцент

Закінчив факультет іноземних мов Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя у 2004 році, магістратуру – у 2005.

З 2004 року працює у Ніжинському університеті на посадах викладача, старшого викладача, доцента (з 2013) на кафедрах прикладної лінгвістики та англійської мови і методики викладання.

Викладає курси: методика викладання іноземних мов, використання технологій при викладанні фахових дисциплін, друга іноземна мова (англійська)

Закінчив аспірантуру у Київському національному лінгвістичному університеті (2007-2010) і захистив кандидатську дисертацію на тему: «Формування англомовної рецептивної граматичної компетенції у майбутніх учителів з використанням мультимедійних навчальних засобів» (2013, «13.00.02. Теорія і методика викладання іноземних мов: германські мови»).

Коло наукових інтересів: методика викладання іноземних мов, викладання іноземних мов з використанням технологій, прикладна лінгвістика.

Має більше 60 наукових і навчально-методичних публікацій у фахових українських і закордонних виданнях.

Вибрані публікації:

 1. Оценка качества гибридных курсов обучения иностранным языкам // Современное языковое образование в контексте международных интеграционных процессов : состояние и перспективы / редкол. : Т. П. Леонтьева и др. – Минск : МГЛУ, 2017. – С. 256-260.
 2. Говоримо англійською, навчаємось і відпочиваємо разом: методичний посібник для організаторів мовних таборів. – Ніжин: Видавець ПП Лисенко М.М., 2016. – 80 с. (у співавторстві)
 3. Англійська мова. Збірник типових тестових завдань для підготовки до ЗНО (просунутий рівень) : навчальний посібник / Ніжин : НДУ ім. М. Гоголя, 2015. – 200 с. (у співавторстві)
 4. Розробка та реалізація дистанційного курсу навчання іноземних мов для майбутніх учителів // Освітологічний дискурс, 2015. – № 3 (11). – С. 228–237.
 5. Навчання іноземної мови в умовах інформатизації  шкільної освіти : Колективна монографія / Коваль Т.І., Асоянц П.Г., Плотніков Є. О. та ін. Заг. ред.: Коваль Т.І. – К.: Видавничий центр КНЛУ, 2014. – 280 с.
 6. Зворотний зв’язок у комп’ютерних матеріалах для навчання іншомовної граматики // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 5. Педагогічні науки: реалії та перспективи. – Випуск 49: збірник наукових праць / за ред. В. І. Гончарова. – К.: Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2014. – С. 135–140.
 7. Мультимедійні вправи для формування англомовної рецептивної граматичної компетенції у майбутніх учителів // Іноземні мови. – 2010. – № 4 (64). – С. 33–38.

Учасник та співорганізатор багатьох проектів, зокрема «Інноваційний університет і лідерство. Фаза IIІ: інновації та відносини з оточенням» (2017-2018, Варшавський університет, Ягелонський університет, «Міжнародний фонд досліджень освітньої політики»); «Децентралізація в освіті: нові підходи до неперервного професійного розвитку вчителів» (2017, в рамках проекту «Українська регіональна платформа громадських ініціатив» за підтримки Делегації Європейського Союзу в Україні); «English Language Retreat / GoGlobal Initiative» (2016, за підтримки Посольства США в Україні); “Шкільний вчитель нового покоління” (з 2015, Британська Рада в Україні); «Фасилітативне лідерство» (2014-2015, Initiative Mittel- und Osteuropa e.V., Німеччина) тощо.

Сертифікований тренер «Adobe Education Trainer» (з 2015, використання комп’ютерних технологій в освіті) та «Amnesty International Ukraine» (з 2017, громадянська освіта, захист прав людини).

Копенкіна Людмила Олександрівна

старший викладач

У 1995 році закінчила Горлівський  державний педагогічний інститут іноземних мов ім. Н.К.Крупської за спеціальністю "французька мова та українська мова і література" та здобула кваліфікацію "Вчитель французької мови та української мови і літератури".

Працює на факультеті з 1999 року викладачем (1999-2001 рр.) та старшим викладачем (з 2001 р.).

Має низку публікацій, серед яких Методичні рекомендації до домашнього читання по книзі К. Вів’є “Щоденник Аліни” (2001 р.), Методичні рекомендації до домашнього читання за романом Е. Тріоле  “Троянди в кредит” (2002 р.), Методичні рекомендації до домашнього читання за романом М. Моно “Хмара” (2004 р.).

Наукові інтереси: цивілізація та лінгвокраїнознавство Франції.

Штепура Алла Павлівна

викладач

У 1993 р. закінчила Ніжинський педагогічний інститут імені М.Гоголя. Працювала в ЗОШ № 1 ім. Т.Г.Шевченка, училищі культури і мистецтв ім. Марії Заньковецької. На факультеті працює з 2000 р. на посадах завідувача навчально-методичного кабінету (2000-2006 рр.), викладача (з 2006). У 2016 році здобула другу вищу освіту у Дрогобицькому державному педагогічному університеті імені Івана Франка за спеціальністю «Польська мова та література».

Викладає курси: практикум англійської  мови, практикум польської мови, методика навчання польської мови / інноваційні технології навчання польської мови, факультатив польської мови.

Має понад 20 публікацій.

Вибрані публікації:

 1. Штепура А.П . Організація самостійної роботи з іноземної (англійської) мови як другої спеціальності на першому курсі філологічного факультету / А.П. Штепура // Збірник наукових статей викладачів та студентів факультету іноземних мов. – Ніжин, Видавництво НДУ ім. М. Гоголя, 2012  – С. 68-74.
 2. Штепура А.П. Вивчення польської мови у навчальних закладах Ніжина / А.П. Штепура // Збірник наукових праць викладачів та студентів факультету іноземних мов / відп. ред. Т. Г. Чувакова. – Ніжин : Видавництво НДУ ім. М. Гоголя, 2015. – С. 24-30.
 3. Штепура А.П. Historia rozwoju kształcenia na odległość w Polsce / А.П. Штепура // Освіта дорослих: теорія, досвід, перспективи: зб. наук. пр.. / [редкол. Л .Б. Лук’янова (голова) та ін.]; Ін-т пед. освіти і освіти дорослих НАПН України. К: Ніжин: Видавець ПП ЛисенкоМ.М. 2017. – Вип. 1 (13) – C. 179-186.
 4. Штепура А.П. Форми і методи дистанційної освіти у системі вищої освіти Польщі / А.П. Штепура // Вісник  Чернігівського національного педагогічного університету імені Т.Г. Шевченка. Вип. 151. Том 1/ Чернігівський  національний  педагогічний університет імені Т.Г.Шевченка; гол. Ред.. Носко М.О. – Чернігів: ЧНПУ,  2018. – 336 с. (Серія педагогічні науки). – С. 152-155.

Брала участь в методичних курсах підвищення кваліфікації вчителів польської мови у Польщі: м. Вроцлав (жовтень 2016 р.,), м. Люблін (липень 2014, 2016),  «Координація та підтримка польської філології вищих навчальних закладах України. Продовження 2017 рік» м. Краків (липень 2017 р.),  «Літня академія польської мови та культури» м. Вроцлав (серпень 2017 р.), методичні курси «Методика навчання польської мови» м. Вроцлав (жовтень 2017 р.),  «Стажування вчителів польської мови в польських школах» м. Варшава (листопад 2017 р.). Бере участь у польсько-українському проекті «Інноваційні Центри Місцевої Активності. Допомога розвитку польській меншині в Україні» з 2016 року.

Коло наукових інтересів: методика викладання польської мови, дистанційне навчання

Жук Олена Миколаївна

викладач

У 2001 році закінчила Ніжинський державний педагогічний університет ім. М.Гоголя.

Працює на факультеті з 2002 року. Викладає англійську мову на українсько-англійському та російсько-англійському відділеннях.

Коло наукових інтересів: методика викладання англійської мови.

 

Контакти

16600, м.Ніжин Чернігівської області, вул.Графська, 2

Приймальна ректора: (04631) 7-19-67 

Приймальна комісія: (04631) 2-35-88

Приймальна комісія: +380977973948

E-mail: ndu@ndu.edu.ua

Повний телефонний довідник

Партнери

     

    

сайт Національного Еразмус-офісу uarenet  

Google Analytics Alternative