Go to English

Факультет культури і мистецтв

Деканат

Кафедра вокально-хорової майстерності

Кафедра інструментально-виконавської підготовки

Кафедра музичної педагогіки та хореографії

Творчі колективи

Молодіжний хор “Світич”

Ансамбль народного танцю «Забава»

Оркестр народних інструментів

Всеукраїнський юніорський конкурс вокальної, диригентської та інструментально-виконавської майстерності

Новини факультету

Акредитація та ліцензування

Персоналії

РОСТОВСЬКИЙ Олександр Якович

  доктор педагогічних наук, професор.

Народився 15.03. 1946 р. в с. Чупира Білоцерківського району Київської областіЗакінчив музичний відділ Луцького педагогічного училища (клас баяна В.Пенського), музично-педагогічний факультет Ніжинського державного педагогічного інституту ім. М.Гоголя в 1969 (клас баяна К.Федотова), аспірантуру в Науково-дослідному інституті  педагогіки УРСР - в 1978 році.  Кандидатську дисертацію на тему „Естетичне виховання підлітків засобами героїчної музики” захистив у 1979 році, а в 1994 році -   дисертацію на здобуття вченого ступеня доктора педагогічних наук на тему: ”Педагогічні основи керування процесом  музичного сприймання школярів”. Працює у Ніжинській вищій школі з 1969 року на посадах  викладача (1969 – 1979), старшого викладача (1979 – 1980), доцента (1980 – 1993), професора (з 1994 р.), завідувача кафедри музики (1979 – 2001), декана музичного факультету (з 1996 р.), декана факультету культури і мистецтв (2004-2006 рр.).

Основний напрямок наукових досліджень – музична педагогіка.

О.Я.Ростовський є відомим в Україні вченим-педагогом, автором багатьох  науково-методичних посібників і статей з проблем музичної освіти школярів і професійної підготовки майбутніх учителів музики.  Серед науково-педагогічного доробку вченого особливо виділяються книги “Педагогіка музичного сприймання” (К., 1997),  “Методика викладання музики у початковій школі” (Тернопіль, 2000, 2001),  “Методика викладання музики в основній школі” (Тернопіль, 2000, 2001), „Лекції з історії західноєвропейської музичної педагогіки” (Ніжин, 2004).  Під керівництвом О.Я. Ростовського підготовлені чинні в Україні з 1988 року програми з музики для загальноосвітніх навчальних закладів.

У наукових працях вченого дістали розкриття головні напрямки розвитку європейської  музичної педагогіки від античності до сьогодення;  закономірності, принципи і методи формування музичного сприймання школярів, теоретико-методологічні основи керування цим процесом; методичні засади музичного виховання учнів на основі української національної культури;  шляхи вдосконалення змісту музичної освіти дітей. Особливий інтерес викликають праці, присвячені теоретико-методологічним аспектам  професійної підготовки майбутніх учителів музики, розвитку їхніх творчих якостей.

Під керівництвом О.Я. Ростовського підготовлено й захищено 8 кандидатських дисертацій, які вирізняються науковою новизною, глибиною думки та неординарністю підходів.

Ростовська Юлія Олександрівна

Кандидат педагогічних наук, доцент

Народилася 28 вересня 1972 року в смт. Черняхів Житомирської області.  Закінчила музично-педагогічний факультет Ніжинського державного педагогічного інституту ім. М.Гоголя в 1995 році, аспірантуру в НДПУ –  в 2005 році.  Кандидатську дисертацію на тему„Формування педагогічних переконань майбутніх учителів музики і хореографії” захистила у 2005 році.

Працює у Ніжинській вищій школі з 2000 року на посадах  викладача кафедри музичної педагогіки та хореографії (2000 – 2005 рр.), доцента – з 2005 року. Основний напрямок наукових досліджень – мистецька  педагогіка. У наукових працях вченої дістали розкриття теоретико-методологічні основи хореографічної освіти дітей. Особливий інтерес викликають праці, присвячені теоретико-методичним  аспектам  професійної підготовки майбутніх учителів хореографії, розвитку їхніх творчих якостей. Серед науково-педагогічного доробку вченої особливо виділяється навчальний посібник  “Методика хореографічної освіти дітей” (Ніжин, 2009).

Викладає історію хореографічного мистецтва, методику  роботи з дитячим хореографічним колективом, теорію і методику народно-сценічного танцю, керує педагогічною практикою студентів-хореографів.

КРИЦЬКИЙ Володимир Миколайович

– педагог-баяніст, кандидат педагогічних наук, доцент.

Народився 06.07.1952 р. в м. Прилуки.

 Закінчив Київську державну консерваторію ім. П.І.Чайковського (1980) по класу баяна доцента Кропиви С.О. З 1980 р. працює викладачем кафедри музики та співів, старшим викладачем кафедри теорії, історії музики та гри на музичних інструментах (1988) Ніжинського державного педагогічного інституту імені Миколи Гоголя. 1988-1990 р.р. – стажист-дослідник КДПІ імені М.П.Драгоманова. З 1990 року ст. викладач кафедри теорії, історії музики та гри на музичних інструментах НДПІ імені Миколи Гоголя. З 1991 року ст. викладача та доцент (1995) кафедри музичного виховання НДПІ імені Миколи Гоголя. У 1999 році захистив дисертацію по темі „Формування уміння художньої інтерпретації у студентів музичних факультетів педагогічних закладів вищої освіти” та отримав вчений ступінь кандидата педагогічних наук. З 2001 року доцент, завідувач кафедри музичної педагогіки та кафедри музичної педагогіки та хореографії (2006) НДУ імені Миколи Гоголя.

Активно займається науковою діяльністю, що відображено в ряді публікацій. Керує науково-дослідною роботою студентів, магістрантів, аспірантів. Серед основних напрямків наукових досліджень можна виділити такі як теорія музичного виконавства та музично-виконавської інтерпретації, теорія та методика музично-виконавської підготовки. Зокрема, дослідником виділено поопераційний алгоритм музично-виконавської художньо-інтерпретаційної діяльності; досліджуються проблеми цілеспрямованого формування художньо-інтерпретаційного способу мислення; проблеми формування діагностичних музично-виконавських умінь як необхідних професійних якостей музично-виконавської діяльності; розглядаються способи забезпечення художньо та дидактично доцільними знаннями виконавця у процесі музично-виконавської підготовки; вивчаються шляхи та методи осягнення художньо-змістовної сутності музичних творів як основи професійної музично-виконавської майстерності.

Коваль Олена Віталіївна

– кандидат педагогічних наук, доцент.

Народилася  10 жовтня 1966 року в  Чернігівській області.

У 1986 році  закінчила  Чернігівське  музичне  училище  ім. Л.М.Ревуцького по спеціальності фортепіано в класі викладача Євтушенко Л.В.

У 1995 році закінчила Ніжинський державний педагогічний інститут ім. М.В.Гоголя за спеціальністю музика і педагогіка.

З 1996 по 1999 рік навчалася у педагогічній аспірантурі Ніжинського державного  університету імені Миколи  Гоголя (науковий керівник – доктор педагогічних наук, професор О.Я.Ростовський).

З 1995 року працює в Ніжинському державному університеті імені Миколи Гоголя на посаді викладача кафедри музичної педагогіки та інструментально-виконавської підготовки. З 2003 року на посаді доцента кафедри музичної педагогіки. З квітня 2007 року заступник декана з навчальної роботи факультету культури і мистецтв.

Кандидат педагогічних наук з 2002 року. Дисертацію на тему “Формування музичних здібностей молодших школярів на уроках музики” захистила  10 вересня 2002 року у спеціалізованій вченій раді К 26.052.08 Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова Міністерства освіти і науки України зі спеціальності 13.00.02 – теорія та методика навчання музики і музичного виховання. У червні 2005 року присвоєно вчене звання доцента.

О.В.Коваль є автором науково-методичних праць: має понад 30 публікацій як наукового так і навчально-методичного характеру, 2 навчальних посібника “Педагогіка музичної діяльності” (2007р.) та “Написання дипломних та магістерських робіт” (у співавторстві з Л.В.Гусейновою) (2007р.).

Кафтанова Світлана Володимирівна

викладач кафедри музичної педагогіки та хореографії.

Закнчила Луганське музичне училище (1983 р.), Київську державну консерваторію ім. П.І.Чайковського (1988 р.) за фахом «музикознавство» та аспірантуру (1996 р.).

Викладає дисципліни: історія зарубіжної музики, народознавство та українська народна музична творчість, сольфеджіо, основи теорії музики, гармонія і стильова гармонізація, поліфонія, аналіз музичних творів, сучасні масові музичні жанри.

Автор навчальних посібників з гармонії та сольфеджіо та навчальних програм з історико-теоретичних дисциплін.

Коло наукових інтересів – проблеми сучасної національної музичної культури, оперної драматургії, функціонування авторського міфу в літературі і музиці, художнього хронотопу.

Олена Анатоліївна Кавунник (1960 р.н.)

музикознавець, кандидат мистецтвознавства, доцент,

член Всеукраїнської національної музичної спілки, журналістка,  музично-громадський діяч.

Закінчила теоретичний відділ Сумського музичного училища (1979р.). У 1979- 1980 роках працювала у ДМШ м. Конотопа. По лінії товариства "Знання" проводила у школах міста лекції про музику, була концертмейстером аматорського хору КЕМЗ «Червоний металіст».

Випускниця історико-теоретичного факультету Київської державної консерваторії імені П.І.Чайковського (1985р.), відділу музикознавства аспірантури  ІМФЕ НАНУ  ім. М.Т. Рильського (1996р.).

З 1985 року працює на факультеті культури і мистецтв. Веде історико-теоретичні дисципліни: основи теорії музики, сольфеджіо, стильова гармонія, аналіз музичних творів, історія української музичної культури, історія зарубіжної музичної культури. Для магістрів факультету розробила методичні матеріали з курсу « Актуальні проблеми українського музикознавства».

Коло наукових інтересів – історичне музикознавство, спеціалізація регіональна проблематика музичного краєзнавства. Учасниця 12 міжнародних і всеукраїнських наукових конференцій (Київ, Чернігів, Переяслав-Хмельницький, Ніжин).

Автор монографій «Тимофій Докшицер – трубач-легенда», «Валерій Посвалюк: творчий портрет», довідника «Музиканти Ніжина», численних публікацій у республіканській, обласній, міській періодиці.

Ініціатор й ведуча Вечорів пам’яті музикантів-педагогів НДУ ім. Миколи Гоголя: А.П. Лащенка, М.Ф. Бровченко, В.В. Дубравіна, уродженця Ніжина, трубача Т.О. Докшицера. Брала участь у проведенні  грудневих вечорів пам’яті композитора М.Д. Леонтовича.

Ведуча ювілейних концертів: «Ніжинського дуету баяністів» у Малому залі НМАУ  ім. П.І.Чайковського (1996 р.), бенефісу з нагоди  80-річчя співачки М.Ф. Бровченко (1999 р.), 10-річчя хору «Світич» у Колонному залі ім. М. Лисенка Національної філармонії України(2004 р.), 15-річчя  колективу у БК Ніжина (2009р.), міжнародного фестивалю  «Покровські калинові грона» Центру діаспори (2003-2004рр.), 25-річчя зразкового хору «Сяйво»  дитячої музичної школи (2006 р.), Вечора пам’яті трубача В.М. Яблонського у Великому залі  НМАУ  ім. П.І.Чайковського ( 2009 р.).

Спіліоті Олена Володимирівна

 Народилася 2 травня 1976 році у місті Ніжині Чернігівської області. У 1991 – закінчила ніжинську музичну школу як піаністка (клас викл. Г. І. Маценко). В роки навчання ДМШ, приймала участь в концертах, обласних фестивалях та олімпіадах, творчих конкурсах, де прозвучали перші твори ("Елегія" п'єса для флейти и фортепіано, етюди для ф-но, "Танок").

У 1995 році закінчила музичне училище ім. Гнесіних по класу фортепіано (викладач І. І. Савіна). З 1996 по 2002 – працювала концертмейстером на кафедрі акторської майстерності Всеросійського державного інституту імені С. А. Герасимова. Саме тут пощастило співпрацювати з видатними майстрами такими як А. Баталов, В. Соломін, А. Ромашин, Е. Кіндінов та ін.

У 1998 році поступає у РАМ ім. Гнесіних по спеціальності композиція в клас професора  Г. В. Чернова. У 1999 р. стала дипломантом Всеросійського конкурсу  ім. С. Єсеніна "Рябиновые грёзы". В часи навчання в академії приймала участь в концертах, фестивалях сучасної музики таких як "Московська осінь", "Москва – Петербург", "Опус перший". У ці роки були написані: сюїта для симфонічного оркестру "Заповітні сторінки Краю", струнний квартет, три п'єси для скрипки та фортепіано, соната для саксофону та фортепіано; для фортепіано – варіації, прелюдії, сюїта, сонатина; вокальні цикли на вірші О.Пушкіна та З.Гіппіус та ін.

З 2003 по 2005 прошла курс навчання у виконавській аспірантурі по спеціальності композиція (клас проф.. Г.В.Чернова). В 2003 році стала лауреатом Всеросійського фестивалю молодих композиторів "Опус перший".

З 2006 року працює викладачем кафедри музичної педагогіки та хореографії Ніжинського державного університету ім. М. Гоголя.

З 2007 аспірант кафедри музичної педагогіки та хореографії Ніжинського державного університету ім. М. Гоголя за спеціальністю 13.00.02 (Теорія та методика музичного навчання), науковий керівник доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри музичної педагогіки та хореографії НДУ імені М. Гоголя О.Я Ростовський. Наукові праці публікуються в наукових збірниках університетів України, приймає активну участь в Міжнародних та Всеукраїнських науково-практичних конференціях.

В 2009 році опубліковано збірник авторських творів для фортепіано.

За останній час були написані концертино для віолончелі та оркестру, вокально-хорові та камерні твори: фортепіанний  цикл «Портрети». Твори звучать на Міжнародних та Всеукраїнських конкурсах та фестивалях.

Пархоменко Олександр Миколайович

Народився 22 вересня 1971 року в м. Ніжині Чернігівської області.

Після закінчення школи  у 1986 році втупив до Ніжинського культурно-освітнього училища на хореографічний відділ.

У 1989 році закінчив повний курс названого училища за спеціальністю "Керівник самодіяльного хореографічного колективу".

Після закінчення училища працював артистом балету Чернігівського народного хору обласної філармонії.

З 1989 по 1991 проходив військову службу в лавах Радянської Армії у військовому ансамблі пісні і танці Білоруського військового округу.

1991 – 1994 роки працював викладачем "ритміки та хореографії"  у Ніжинській загальноосвітній школі №14.

1994 – 2006 роки викладач хореографії Ніжинської дитячої хореографічної школи.

У 2006 році закінчив Київський державний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова за спеціальністю "хореографія", отримавши кваліфікацію "вчитель хореографії та художньої культури.

У 2007 році магістратуру названого університету за спеціальністю "хореографія", отримавши кваліфікацію  "балетмейстер-викладач народно-сценічного танцю".

З 2007року викладач кафедри музичної педагогіки та хореографії Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя.

Під час роботи в університеті розроблені навчально-методичні програми за вимогами кредитно-модульної системи: "Теорія та методика українського народного танцю", "Теорія і практика історико-побутового танцю", "Підготовка концертних номерів", "Народний костюм та сценічне оформлення сцени". Видано навчально-методичний посібник з предмету "Теорія та методика українського народного танцю. Основні вправи біля станка. Перший рік навчання" (Ніжин – 2008 р).

З 2008 року організатор та керівник молодіжного ансамблю танцю "Забава".

Максименко Віра Іванівна

Народилася 12 грудня 1975 року у м. Щорсі Чернігівської обл., українка.

Освіта вища, у 1995році закінчила Ніжинське училище культури за спеціальністю «Народна художня творчість» , як керівник танцювального колективу, організатор культурно – дозвіллєвої діяльності. У 2001році закінчила Київський Національний Університет Культури і Мистецтв, за спеціальністю «Хореографія» (повний курс).

З 2001 по 2003 рік головний балетмейстер ансамблю пісні і танцю ППО України.

В 2004 році отримала свідоцтво про підвищення кваліфікації фахівця з аеробіки та фітнесу.

З 2004 року викладач хореографії в Ніжинському державному Університеті ім. М.Гоголя. 

Сірякова Анна Вікторівна

- старший викладач.

Народилася 29 червня 1972 року в м. Ніжині, навчалася у Ніжинській середній школі, 1990 року з відзнакою закінчила Ніжинське культурно-освітнє училище імені Марії Заньковецької. 1997 року закінчила Київський державний інститут культури за спеціальністю «народна художня творчість», спеціалізація «балетмейстер-педагог, викладач фахових дисциплін».

З 1997 року працює у Ніжинському державному університеті імені Миколи Гоголя на кафедрі музичної педагогіки та хореографії.

Під час роботи в університеті розробила навчальні програми з предметів «Теорія і методика класичного танцю», «Теорія і методика сучасного танцю», «Пластична імпровізація», брала участь у наукових та науково-практичних конференціях.

Десять років є незмінним керівником загальноуніверситетського ансамблю «Дивертисмент», лауреата та призера міжнародних та республіканських конкурсів «Твій шанс» (Чернігів), м.Київ, «Кролевецькі рушники» (м. Кролевець), «Сесія - 2005» (м. Ніжин), гран-прі фестивалю художньої творчості «Студентська весна» (НДУ імені Миколи Гоголя), хореограф-постановник загальноуніверситетських свят, балетмейстер театральних вистав Ніжинського драматичного театру імені Михайла Коцюбинського.

Контакти

16600, м.Ніжин Чернігівської області, вул.Графська, 2

Приймальна ректора: (04631) 7-19-67 

Приймальна комісія: (04631) 2-35-88

E-mail: ndu@ndu.edu.ua

Повний телефонни довідник

Партнери

     

   сайт програми ЄС Еразмус+

сайт Національного Еразмус-офісу

Google Analytics Alternative