ННІ мистецтв імені Олександра Ростовського (архів)

Дирекція

Документи

Абітурієнтам

Освітня діяльність

Кафедра музичної педагогіки та хореографії

Кафедра вокально-хорової майстерності

Кафедра інструментально-виконавської підготовки

Лабораторії

Наукова школа

Молодіжний хор «Світич»

Оркестр народних інструментів

Ансамбль народного танцю «Забава»

Ансамбль сучасного танцю «Дивертисмент»

Досягнення

Спіліоті Олена Володимирівна – сучасний український композитор

Всеукраїнський юніорський конкурс музично-виконавської майстерності імені академіка О. С. Тимошенка

Міжнародний дитячий та молодіжний фестиваль-конкурс хореографічного мистецтва «Квітневі викрутаси»

Студентська рада

Новини інституту

Контакти

Коваль Олена Віталіївна

 

Посада: в.о. завідувача кафедри музичної педагогіки та хореографії - кандидат педагогічних науку, доцент

Науковий ступінь: кандидат педагогічних наук

Вчене звання: доцент

Читає курс: вступ до спеціальності; методика музичної освіти; історія музичної педагогіки; теорія та методика мистецької освіти; керівництво практичною підготовкою студентів, курсовими та кваліфікаційними роботами.

Гарант освітньої програми 014 Середня освіта (Музичне мистецтво) другого (магістерського) рівня вищої освіти 

Електронна пошта: koval.olenav@gmail.com

Народилася 10 жовтня 1966 році у Чернігівської області.

Освіта.

 • У 1986 році  закінчила  Чернігівське  музичне  училище  ім. Л.М.Ревуцького по спеціальності фортепіано в класі викладача Євтушенко Л.В.
 • У 1995 році закінчила з відзнакою Ніжинський державний педагогічний інститут ім. М.В.Гоголя за спеціальністю музика і педагогіка.
 • З 1996 по 1999 рік навчалася у педагогічній аспірантурі Ніжинського державного  університету імені Миколи  Гоголя (науковий керівник – доктор педагогічних наук, професор О.Я. Ростовський).
 • У 2002 році захистила кандидатську дисертацію на тему: «Формування музичних здібностей молодших школярів на уроках музики» зі спеціальності 13.00.02 – теорія і методика навчання музики і музичного виховання  (м. Київ, Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова).
 • У 2005 році рішенням Атестаційної колегії  МОН України присвоєно вчене звання доцента кафедри музичної педагогіки та хореографії.

Підвищення кваліфікації: 

 • Чернігівська філія Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв, 08.10.2018 р.– 12.10.2018 р., підвищення кваліфікації «Інноваційні технології в системі мистецької освіти». Свідоцтво про підвищення кваліфікації 18 СПК 36756251/000632, реєстраційний номер 466 від 12.10.2018 р.
 • Чернігівська філія Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв, 01.08.2021 р.– 13.08.2021 р., підвищення кваліфікації «Інноваційні технології в системі мистецької освіти». Свідоцтво про підвищення кваліфікації 20 СПК 36756251/002180, реєстраційний номер 264 від 13.08.2021 р.
 • Пройшла закордоне стажування в Academy of Management and Administration in Opoly (Poland) загальною кількістю 180 годин  (6 кредитів ЄКТС). Наказ про визнання результатів підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників № 6 К від 11.01.2022 р.

 

Педагогічна діяльність

 • З 1995 року по теперішній час працює  в Ніжинського державного університету ім. М. Гоголя на посадах:
 • 1995 р. викладач кафедри музичного виховання;
 • 1999 р. викладач кафедри музичної педагогіки;
 • З 2003 року по теперішній час працює на посаді доцента кафедри музично педагогіки та хореографії.
 • З 2003 року призначена заступником декана з виховної роботи факультету культури і мистецтв.
 • З 2006 року по теперішній час призначена заступником декана з навчальної роботи факультету культури і мистецтв.
 • З серпня 2016 року - виконує обов'язки завідувача кафедри музичної педагогіки та хореографії.

 

Коло наукових інтересів: Мистецька освіта учнів загальноосвітніх навчальних закладів: історія, теорія, методика. 

Член Національної всеукраїнської музичної спілки.

Творча діяльність: З 2016 р. по 2021 р. член оргкомітету Всеукраїнського юніорського конкурсу музично-виконавської майстерності імені академіка Олега Тимошенка.

Робота в складі журі: 2017–2022 рр. – член журі та предметної комісії І етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів МАН, Відділення літературознавства, фольклористики та мистецтвознавства, мовознавства.

Організаційна робота: 

 • З 2017 р. по теперішній час – керівник студентського наукового гуртка «Покликання – вчитель».
 • З 2016 року є редактором науково-методичних збірників:  «Теорія і методика мистецької освіти», «Проблеми мистецької освіти», збірників наукових тез: «Мистецька освіта України у сучасних вимірах», «Мистецька освіта очима молодого науковця».
 • З 2016 року – організатор науково-практичних конференцій:
  • Мистецько-педагогічні читання пам’яті професора О. Я. Ростовського (2017–2022 рр.);
  • Всеукраїнська науково-практична конференція «Мистецька освіта України у сучасних вимірах» у рамках ІV Міжнародного дитячого та молодіжного фестивалю-конкурсу хореографічного мистецтва «Квітневі викрутаси»;
  • Всеукраїнська науково-практична конференція «Музична освіта та виконавство: теорія, методика, інноваційні концепції розвитку», (Ніжин, 23–24 квітня 2021 р.).
  • Всеукраїнська студентська науково-практична конференція «Мистецька освіта очима молодого науковця» (2018-2022 рр.).

 

Публікації: має понад 80 публікацій, навчально-методичні посібники, зокрема:

 1. Guseinova, L., Dvornyk, Y., Dorokhina, L., Koval, O., Lyashenko, T., & Khomenko, A. (2022). The Nature of and Conditions for Building the Poly-Art Competency in art Teaching Specialties. Revista Romaneasca Pentru Educatie Multidimensionala, 14(2), 198-217. https://doi.org/10.18662/rrem/14.2/576
 2. Методичні рекомендації до підготовки та захисту кваліфікаційної роботи магістра на здобуття освітнього рівня «магістр» для спеціальності 014 Середня освіта (Музичне мистецтво) / укл.: Гусейнова Л. В., Дворник Ю. Ф., Коваль О. В. Ніжин: НДУ ім. М. Гоголя, 2022. 102 с. http://www.ndu.edu.ua/storage/2022/metod_recom_muz_myst.pdf
 3. Guseynova Larisa, Koval Olena, Dvornyk Yuriy theoretical foundations of the formation of poly-artistic competences of choreography teachers. Topical issues of general and musical pedagogy: monograph edited by Prof. Oleh Mikhailychenko, compiled by Doс. Anatolii Martyniuk. Beau Bassin / Germany: AV Arademikerverlag. 2020. P. 126–134 (Колективна монографія).
 4. Гусейнова Л. В., Дворник Ю. Ф., Коваль О. В. Методичні рекомендації до підготовки та захисту магістерської роботи на здобуття освітнього рівня «магістр» для спеціальностей 024 Хореографія та 025 Музичне мистецтво. Ніжин: НДУ ім. М. Гоголя, 2019. 94 с. http://lib.ndu.edu.ua/dspace/handle/123456789/1958
 5.  Коваль О. В. Педагогіка музичної діяльності: Навчальний посібник. – Ніжин: Видавництво НДУ ім. М. Гоголя,2007. – 32 с. http://lib.ndu.edu.ua/dspace/handle/123456789/1958
 6. Гусейнова Л. В., Коваль О. В. Написання дипломних та магістерських робіт: методичні поради студентам факультету культури і мистецтв: Навчальний посібник. – Ніжин: Видавництво НДУ ім. М. Гоголя, 2007. – 91 с.
 7. Коваль О. В., Дворник Ю. Ф. Мистецько-педагогічні інновації професора О. Я. Ростовського. Наукові записки. Серія «Психолого-педагогічні науки» (Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя) / за заг. ред. В. В. Бурназової. Ніжин: НДУ ім. М. Гоголя, 2021. № 3 С. 116–122.
 8. Коваль О. В. Педагогічні умови формування інтересу школярів до музичної діяльності. Наукові записки. Серія «Психолого-педагогічні науки» (Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя) / за заг. ред. Т. М. Турчин. Ніжин: НДУ ім. М. Гоголя, 2020. № 1. С. 60–67. http://lib.ndu.edu.ua:8080/dspace/handle/123456789/1896
 9. Коваль О. В. Становлення та розвиток вітчизняної педагогіки музичності у загальноєвропейському контексті. Вісник Чернігівського національного педагогічного університету імені Т. Г. Шевченка. Серія «Педагогічні науки» Вип. 151. В 2-х томах. Том 2 / Чернігівський національний педагогічний університет імені Т. Г. Шевченка; гол. ред. Носко М. О. Чернігів: ЧНПУ, 2018. С. 170–173.
 10. Дворник Ю. Ф., Коваль О. В. Формування готовності майбутніх учителів музичного мистецтва до цілісного формування музичності школярів. Молодий вчений. № 2 (54), Херсон: Вид-во «Молодий вчений», 2018. С. 245–248.  http://molodyvcheny.in.ua/files/journal/2018/2/59.pdf
 11. Коваль О. В. Формування музичних здібностей школярів: психолого-педагогічний аспект. Наукові записки. Серія  «Психолого-педагогічні науки» (Ніжинський державний університет  імені Миколи Гоголя) / за заг. ред. проф. Є. І. Коваленко. ­Ніжин: НДУ ім. М. Гоголя, 2018. № 1. С. 26–32. http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA=&2_S21STR=Nzspp_2018_1_6
 12. Коваль О. В. Педагогіка музичного мистецтва ХХІ століття: уроки М. Леонтовича. Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 14. Теорія і методика мистецької освіти: Збірник наукових праць. Вип. 22 (27). Частина 2. Київ: НПУ імені М. П. Драгоманова, 2017. С. 195–200. http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/18902
 13. Коваль О. В. Програми з музики кінця ХХ – початку ХХІ ст. у контексті розвитку музичних здібностей: сучасний вимір. Наукові записки. Серія  «Психолого-педагогічні науки» (Ніжинський державний університет  імені Миколи Гоголя) / за заг. ред. проф. Є. І. Коваленко. Ніжин: НДУ ім. М. Гоголя, 2017. № 1. С. 191–196. http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA=&2_S21STR=Nzspp_2017_1_38
 14. Коваль О. В. Новаторські ідеї музикантів-педагогів ХІХ–ХХ століть як фундаментальна основа педагогіки музичних здібностей третього тисячоліття. Наукові записки. Серія «Психолого-педагогічні науки» (Ніжинський державний університет  імені Миколи Гоголя) / за заг. ред. проф. Є. І. Коваленко. ­Ніжин : НДУ ім. М. Гоголя, 2017. №3. С. 129–135. http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA=&2_S21STR=Nzspp_2016_3_27
 15. Коваль О. В. The Phenomenon of Music: Quantitative and Qualitative Approaches. Сборник научных трудов. Тбилиси: Телавский государственный университет, 2017. № 1 (30).  С. 228–236.
 16. Коваль О. В. Розвиток художньо-творчих здібностей молодших школярів засобами музичного фольклору. Теорія і методика мистецької освіти: збірник науково-методичних статей / за ред. Ю. Ф. Дворника, О. В. Коваль. Ніжин: НДУ ім. М. Гоголя, 2020. Вип. 4. С. 180–184. http://lib.ndu.edu.ua/dspace/handle/123456789/1998
 17. Коваль О. В. Теоретичні основи педагогіки музичних здібностей. Регіональні культурні, мистецькі та освітні практики: Матеріали VІ Міжнародної електронної науково-практичної конференції (м. Переяслав-Хмельницький, 14-15 березня 2019 року) / За заг. ред. Т. В. Мартинюк, Н. В. Ігнатенко. Мелітополь: Поліграфічний центр «Люкс», 2019. С. 51–54.
 18. Коваль О. В. До питання методики цілісного формування музичних здібностей учнів початкових класів. Проблеми мистецької освіти: збірник науково-методичних статей/ за ред. Ю. Ф. Дворника, О. В. Коваль. Ніжин: НДУ ім. М. Гоголя, 2019. Вип. 12. С. 106–111. http://lib.ndu.edu.ua/dspace/handle/123456789/2001
 19. Коваль О. В., Дворник Ю. Ф. Методичні основи формування творчих здібностей молодших школярів на уроці музичного мистецтва. Теорія і методика мистецької освіти : збірник науково-методичних статей / за ред. Ю. Ф. Дворника, О. В. Коваль. Ніжин: НДУ ім. М. Гоголя, 2019. Вип. 3. С. 249–254.
 20. Коваль О. В. Теоретичні основи педагогіки музичних здібностей. Регіональні культурні, мистецькі та освітні практики: Матеріали VІ Міжнародної електронної науково-практичної конференції (м. Переяслав-Хмельницький, 14–15 березня 2019 року) / За заг. ред. Т. В. Мартинюк, Н. В. Ігнатенко. Мелітополь: Поліграфічний центр «Люкс», 2019.  с.51–54.
 21. Коваль О. В.Музичність як психолого-педагогічна категорія. Стратегічні напрямки розвитку мистецької педагогіки та виконавства у контексті сучасних освітніх перетворень: матеріали VІ Всеукраїнської науково-практичної конференції / відп. ред. В. В. Ревенчук. Ніжин: НДУ ім. М. Гоголя, 2019. 7–8 травня 2019 р., м. Ніжин. С. 58-59.
 22. Коваль О. В. Педагогічні ідеї В. Верховинця у контексті становлення сучасної хореографічної освіти.  Хореографічні мистецькі, педагогічні та наукові школи України та світу : зб. матеріалів Всеукр. наук.-практ. конф. [упор. А. М. Підлипська, ред. Ю. В. Ткач], м. Київ, 21 квітня 2018 р. Київ : КНУКіМ, 2018. С. 160–164.
 23. Коваль О. В. Робота з музично обдарованою дитиною як педагогічна проблема. Мистецька освіта України у сучасних вимірах: зб. тез за матеріалами Всеукраїнської науково-практичної конференції (Ніжин, 13–15 квітня, 2018 р.) / відп. ред. Ю. Ф. Дворник та О. В. Коваль. Ніжин:  НДУ ім. М. Гоголя, 2018. С. 33–36.
 24. Коваль О. В. Сучасний вимір педагогічних ідей Ф. Лисека. Музична та хореографічна освіта в контексті культурного розвитку суспільства. Матеріали і тези V Міжнародної науково-практичної конференції молодих вчених та студентів. Т. 1. Одеса: ПНПУ імені К. Д. Ушинського, 2018. С. 47–49.
 25. Коваль О. В.  Особливості діагностики музичних здібностей школярів в умовах реального навчального процесу. Теорія і методика мистецької освіти: збірник науково-методичних статей / за ред. Ю. Ф. Дворника, О. В. Коваль. Ніжин: НДУ ім. М. Гоголя, 2018. Вип. 1. С. 41–48.
 26. Коваль О. В. Особливості формування музичності першокласників. Теорія і методика мистецької освіти: збірник науково-методичних статей / за ред. Ю. Ф. Дворника, О. В. Коваль. Ніжин: НДУ ім. М. Гоголя, 2018. Вип. 2. С. 174–179.
 27. Коваль О. В. Народно-пісенна основа методики музичного виховання Золтана Кодая. Мистецько-освітній простір України: історія та сучасність: матеріали VІ Всеукраїнської науково-практичної конференції (Ніжин, 19–21 квітня 2018 р.) / відп. ред. В. В. Ревенчук. Ніжин: НДУ ім. М. Гоголя, 2018. С. 3–5.
 28. Коваль О. В. Проблема музичності в педагогічній концепції Д. Кабалевського. Мистецько-освітній простір України: історія та сучасність : матеріали V Всеукраїнської науково-практичної конференції (Ніжин, 4–6 травня 2017 р.) / відп. ред. В. В. Ревенчук. Ніжин : НДУ ім. М. Гоголя, 2018. – С. 3–5.
 29. Коваль О. В. Система масового музичного виховання Сініті Судзукі у сучасних вимірах: трансформація ідей. Проблеми мистецької освіти : збірник науково-методичних статей / за ред. Ю. Ф. Дворника та О. В. Коваль. Вип.  11. Ніжин : НДУ ім. М. Гоголя, 2017. С. 14–18.
 30. Коваль О. В. До питання комплексної діагностики музичності. Освітньо-мистецькі горизонти України: теорія і практика : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції / відп. ред. В. В. Ревенчук. Ніжин : НДУ ім. М. Гоголя, 2017. С. 3–5.
 31.  оваль О. В. Формування особистісної музичності в умовах загальноосвітньої школи як педагогічна проблема. Українське суспільство: основні виміри : матеріали Всеукраїнської науково-теоретичної конференції (Київ, 25 травня 2017 р.). Київ: НАКККіМ, 2017. С. 37–39.
 32. Програма комплексного кваліфікаційного екзамену з теорії та методики музичної освіти / укл. Гусейнова Л. В., Коваль О. В., Дворник Ю. Ф. Ніжин: НДУ ім. М. Гоголя, 2018. 43 с.
 33. Коваль О. В. Психолого-педагогічні засади цілісного формування музичних здібностей молодших школярів //Педагогічна майстерність як система професійних і мистецьких компетентностей: зб. матеріалів VI мистецько-педагогічних читань пам’яті професора О. П. Рудницької. – Чернівці: Зелена Буковина, 2010. – С. 319-320.
 34. Коваль О. В. Музична обдарованість як об’єкт педагогічного аналізу //Педагогічна майстерність як система професійних і мистецьких компетентностей: зб. матеріалів VII педагогічно-мистецьких читань пам’яті професора О.П. Рудницької / [за ред. О. М. Отич]. – Чернівці: Зелена Буковина, 2010. – С. 206-207.
 35. Коваль О. В. Теоретичні основи дослідження проблеми формування музичних здібностей //Культурно-мистецьке середовище: творчість та технології: Зб. матеріалів Четвертої міжн. наук.-творчої конф. 11-12 листопада 2010 р. – К.: НАКККіМ,  2010. – С. 160-161.
 36. Коваль Е. В. “Формирование музыкальных способностей младших школьников на уроках музики // Сборник научных трудов Телавского государственного университета. – №1 (25), 2009: Изд.-во “Универсал”. – С. 225-228.  
 37. Коваль О. В. К проблеме структуры музыкальных способностей. Стаття подана до збірки матеріалів VII Міжнародної наукової конференції “Актуальні проблеми світової художньої культури. Пам’яті професора У. Д. Розенфільда (м. Гродно, Білорусь).
 38. Коваль О. В. Сутнісна основа цілісного формування музичних здібностей // Мистецька освіта в Україні: проблеми теорії і практики : зб. тез за матеріалами Всеукраїнської науково-методичної конференції-семінару. 27-28 лютого 2014 року. – Київ : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2014. – С. 34-36.
 39. Коваль О. В.  Б. М. Теплов – фундатор теорії музичних здібностей// Проблеми мистецької освіти: збірник  науково-методичних статей – Вип.5 /Від. ред. О.Я.Ростовський. - Ніжин, 2011. – С.43-48.
 40. Коваль О. В.  Генетичні та соціальні чинники формування музичних здібностей  // Наукові записки. Серія:  Психолого-педагогічні науки (Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя) / За заг. ред. проф. Є.І.Коваленко. – Ніжин:  Видавництво НДУ ім. М.Гоголя, 2009. - №2. – С.28-31.
 41. Коваль О. В.  Педагогічні методи формування музичності // Культурно-мистецьке середовище: технології та сучасність: Зб. матеріалів Всеукр. наук.-творчої конф. – К.: ДАКККіМ,  2009. -  С.113-115.
 42. Коваль О. В.  Проблема формування музично-естетичних здібностей учнів молодших класів// Вісник Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка. Серія: Педагогічні науки , Вип. 17. – Глухів: ГДПУ, 2011. - С. 215-218.
 43. Коваль О. В.  Психолого-педагогічні засади цілісного формування музичних здібностей молодших школярів // Педагогічна майстерність як система професійних і мистецьких компетентностей: Зб. матеріалів VI мистецько-педагогічних читань пам’яті професора О.П. Рудницької. – Чернівці: Зелена Буковина, 2010. – С. 319-321.
 44. Коваль О. В. Актуальні питання педагогіки музичних здібностей //Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка. – №7 (218) квітень. – Ч.ІІ. - Серія: Педагогічні науки. – Луганськ. - 2011. – С. 74-78.
 45. Коваль О. В. Аналіз структури музичних здібностей особистості //Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету. Серія: Педагогіка. – 2006. – №5. – С. 122-125
 46. Коваль О. В. До питання методології розвитку музичних здібностей школярів /Теоретичні та методичні засади неперервної мистецької освіти: Зб. матеріалів науково-методичного семінару. – Чернівці: Зелена Буковина, 2007. – С. 109-111.
 47. Коваль О. В. До проблем структури музичних здібностей //Вісник Глухівського державного педагогічного університету. Серія: Педагогічні науки. Випуск 4. – Глухів: ГДПУ. – 2004. – С. 90-94.
 48. Коваль О. В. До проблеми формування особистісної музичності / Проблеми мистецької освіти; Зб. наук.-метод. статей – Вип.8 /Від. ред. О. Я. Ростовський. - Ніжин, 2012. – С.28-34.
 49. Коваль О. В. Критерії рівнів сформованості музичних здібностей молодших школярів // Вісник Чернігівського державного педагогічного університету. Серія педагогічні науки – Чернігів.: ЧДПУ, 2004, вип.24. – С. 98-101.
 50. Коваль О. В. Методика цілісного формування музичних здібностей першокласників на уроках музики //Професійна підготовка майбутнього вчителя: Науково методичний збірник /Упоряд., заг. ред. Володченко Ж. М. – Ніжин: Видавництво НДПУ ім. Гоголя, 2003. – С.82-85.
 51. Коваль О.В. Новаторські ідеї зарубіжних педагогів-музикантів у контексті досягнень методики розвитку музичних здібностей //Проблеми мистецької освіти; Зб. наук.-метод. статей – Вип.4 / Від. ред. О. Я. Ростовський. - Ніжин, 2009. – С.151-157.
 52. Коваль О. В. Особистісно зорієнтований підхід до формування музичності учнів початкових класів // Вісник Чернігівського державного педагогічного університету імені Т.Г.Шевченка. Випуск 38. Серія: педагогічні науки – Чернігів.: ЧДПУ, 2006, № 38. – С. 202-204.
 53. Коваль О. В. Педагогічна модель цілісного формування музичних здібностей молодших школярів на уроках музики // Наукові записки Ніжинського державного педагогічного університету імені Миколи Гоголя. Серія: Психолого-педагогічні науки. – Ніжин: НДПУ, 2007. – № 1. – С. 15-17.
 54. Коваль О. В. Педагогічні методи формування музичності// Культурно-мистецьке середовище: технології та сучасність: Матеріали  Всеукраїнської науково-творчої конференції. – К., 2008. – С. 26-28.
 55. Коваль О. В. Педагогічні основи загально-типологічного та диференційовано-типологічного методів формування музичних здібностей школярів // Наукові записки Ніжинського державного педагогічного університету імені Миколи Гоголя. Серія Психолого-педагогічні науки. – Ніжин: НДПУ, 2003, ч.1. – С. 23-25.
 56. Коваль О. В. Педагогічні основи загально-типологічного та диференційовано-типологічного методів формування музичних здібностей школярів // Наукові записки Ніжинського державного педагогічного університету імені Миколи Гоголя. Серія Психолого-педагогічні науки. – Ніжин: НДПУ, 2003, ч.1. – С. 23-25.
 57. Коваль О. В. Проблема психолого-педагогічної діагностики музичних здібностей учнів загальноосвітньої школи //Проблеми мистецької освіти; Зб. наук.-метод. статей – Вип.2/Від. ред. О.Я.Ростовський. - Ніжин, 2008. – С.150-159.
 58. Коваль О. В. Проблема формування музичності у педагогічній спадщині Е. Жак-Далькроза, К. Орфа, З. Кодая // Наукові записки Ніжинського державного педагогічного університету імені Миколи Гоголя. Серія Психолого-педагогічні науки. – Ніжин: НДПУ, 2003 , ч.2.  – С. 137-139.
 59. Коваль О. В. Проблема формування музично-творчих здібностей дітей у працях зарубіжних педагогів //Проблеми мистецької освіти: збірник  науково-методичних статей – Вип.5 /Від. ред. О. Я. Ростовський. - Ніжин, 2010. – С.228-233.
 60. Коваль О. В. Проблеми формування музичності: аспекти сучасного бачення // Виконавська інтерпретація та сучасний навчальний  процес: матеріали IV Всеукраїнської науково-практичної конференції. – Луганськ: Вид-во ЛДІКМ, 2012. – С. 138-140.
 61. Коваль О. В. Розвиток музичних здібностей молодших школярів: методичний аспект//Проблеми мистецької освіти; Зб. наук.-метод. статей – Вип.3/Від. ред. О. Я. Ростовський. - Ніжин, 2008. – С.199-212.
 62. Коваль О.В. Система музично-ритмічного виховання Е. Жак-Далькроза у контексті формування музичних здібностей  //Культурно-мистецьке середовище: творчість та технології: Зб. матеріалів П’ятої Міжн. наук.-творчої конф. 10-11 листопада 2011 р. – К.: НАКККіМ,  2011. – С. 57-58.
 63. Коваль О. В. Сучасні теоретико-методичні засади формування музичності у контексті ідей педагогів ХХ ст. Культурно-мистецьке середовище: творчість та технології: Зб.матеріалів Шостої Міжн. Наук.-творчої конф., присвяченої 10-річчю кафедри мистецьких технологій, 8-9 листопада 2012 р. – К.: НАКККіМ, 2012. – С.192-195.
 64. Коваль О. В. Теоретичні та методичні аспекти формування музичних здібностей / Матеріали Всеукраїнського науково-практичного семінару «Освітньо-мистецький простір України: історія та сучасність» – Ніжин: НДУ ім. М. Гоголя, 2013. – С. 59-61.
 65. Коваль О. В. Формування музичних здібностей учнів початкових класів на уроках музики / Проблеми мистецької освіти: Збірник науково-методичних статей викладачів, студентів і аспірантів факультет культури і мистецтв. – Вип. 1. – Ніжин: НДПУ, 2007. – С.32-35.
 66. Коваль О. В. формування музичності учнів початкових класів на основі особистісно-зорієнтованого підходу// Теоретичні та методичні засади неперервної мистецької освіти: Зб. матеріалів науково-методологічного семінару. – Чернівці: Зелена Буковина, 2008. – С. 205-207.
 67. Коваль О. В. Проблема психолого-педагогічної діагностики музичних здібностей учнів загальноосвітньої школи //Проблеми мистецької освіти; Зб. наук.-метод. статей – Вип.2/Від. ред. О.Я.Ростовський. - Ніжин, 2008. – С.150-159.
 68. Коваль О. В. Розвиток музичних здібностей молодших школярів: методичний аспект//Проблеми мистецької освіти; Зб. наук.-метод. статей – Вип.3/Від. ред. О. Я. Ростовський. - Ніжин, 2008. – С.199-212.
 69. Коваль О. В. Сутнісна основа цілісного формування музичних здібностей // Мистецька освіта в Україні: проблеми теорії і практики : зб. тез за матеріалами Всеукраїнської науково-методичної конференції-семінару. 27-28 лютого 2014 року. – Київ : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2014. – С. 34-36.
 70. Коваль Е. В.  К проблеме структуры музыкальных способностей // Актуальные проблемы мировой художественной культуры : материалы VII междунар. науч. конф., посвящ. памяти проф. У. Д. Розенфельда. В 2 ч. Ч.2/ ГрГУ им. Я. Купалы. – Гродно : ГрГУ, 2015. – С. 141–145.
 71. Коваль Е. В. Методологические аспекты развития музыкальных способностей школьников//Сборник научных трудов Телавского государственного университета №1 (28). – Телави, 2015. – С. 340–344.
 72. Коваль О. В. Формування музичності: соціально-біологічний аспект / Олена Віталіївна Коваль // Наукові записки. Серія  “Психолого-педагогічні науки” (Ніжинський державний університет  імені Миколи Гоголя) / за заг. ред. проф. Є. І. Коваленко. ­– Ніжин : НДУ ім. М. Гоголя, 2015. – № 1. – С. 33–37.
 73. Коваль О. В. До проблеми формування особистісної музичності // Проблеми мистецької освіти : збірник науково-методичних статей/відп. ред. О. Я. Ростовський. – Вип.  8. – Ніжин : НДУ ім. М. Гоголя, 2015. – С. 28–32.
 74. Коваль О. В. Педагогічні аспекти розвитку музичності учнів молодших класів // Проблеми мистецької освіти : збірник науково-методичних статей / відп. ред. О. Я. Ростовський. – Вип.  9. – Ніжин : НДУ ім. М. Гоголя, 2015. – С. 150–155.
 75. Коваль О. В. Робота з обдарованою дитиною у шкільному колективі як соціально-педагогічна проблема діяльності//Проблеми мистецької освіти : збірник науково-методичних статей / відп. ред. О. Я. Ростовський. – Вип.  10. – Ніжин : НДУ ім. М. Гоголя, 2015. – С. 72–76. http://lib.ndu.edu.ua/dspace/handle/123456789/180
 76. Коваль О. В. Особистісний підхід у формуванні музичності школярів як педагогічна проблема /О. В. Коваль // Актуальні проблеми розвитку українського мистецтва: культурологічний, мистецтвознавчий, педагогічний аспекти [Текст] : зб. матеріалів ІІІ Всеукр. наук. – практ. конф. (21 берез. 2016 р.) / наук. ред. канд. пед. наук, проф. А. М. Гордійчук. – Луцьк : Вежа-Друк, 2016. – С. 75-80.
 77. Коваль О. В. Методична система Е. Жак-Далькроза у світлі сучасної педагогіки музичності / О. В. Коваль // Культурно-мистецькі обрії –2016 : зб. наукових праць / за заг. ред. К. І. Станіславської. ­ К. : НАКККіМ,  2016. – Ч. ІІ. – С. 25–27.
 78. Коваль О. В.  Ідеї Б. Теплова як концептуальна основа сучасних методик формування музичності/О. В. Коваль//Культурно-мистецьке середовище: творчість та технології: Матеріали Дев’ятої Міжн. наук.-творчої конф., м. Київ, 21 квітня 2016 р. /за заг. ред. К. І. Станіславської. ­ – К. : НАКККіМ,  2016.– С. 168–170.
 79. Коваль О. В. Методична підготовка майбутнього вчителя музичного мистецтва як основа набуття фахової майстерності / О. В. Коваль // Музична та хореографічна освіта в контексті культурного розвитку суспільства. Матеріали і тези ІІ Міжнародної конференції молодих учених та студентів, Одеса, 6-7 жовтня, 2016 року., Том 1. – Одеса : ПНПУ ім. К. Д. Ушинського, 2016. – С. 33–36.
 80. Коваль О. В. Особливості діагностики музично-творчої обдарованості учнів у загальноосвітній школі / О. В. Коваль // Мистецько-освітній простір України: історія та сучасність : матеріали ІV Всеукраїнської науково-практичної конференції (Ніжин, 13–15 травня 2016 р.) / відп. ред.. В. В. Ревенчук. – Ніжин : НДУ ім. М. Гоголя, 2016. – С. 3–5.
 81. Коваль О. В. Новаторські ідеї музикантів-педагогів ХІХ–ХХ століть як фундаментальна основа педагогіки музичних здібностей третього тисячоліття// Наукові записки. Серія «Психолого-педагогічні науки» (Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя) / за заг.ред.проф. Є.І.Коваленко. – Ніжин : НДУ ім. М.Гоголя, 2016. – №3. – С. 129-135.

 

Нагороди 

 • Подяка Міністерства освіти і науки України(2017)
 • Грамота Міністерства освіти і науки України (2021)
 • Дошка Пошани університету

 

Контакти

16600, м.Ніжин Чернігівської області, вул.Графська, 2

Приймальна ректора: (04631) 7-19-67 

Приймальна комісія: (04631) 2-35-88

Приймальна комісія: +380977973948

E-mail: ndu@ndu.edu.ua

Повний телефонний довідник

Партнери

     

    

сайт Національного Еразмус-офісу uarenet  

Google Analytics Alternative