ННІ мистецтв імені Олександра Ростовського (архів)

Дирекція

Документи

Абітурієнтам

Освітня діяльність

Кафедра музичної педагогіки та хореографії

Кафедра вокально-хорової майстерності

Кафедра інструментально-виконавської підготовки

Лабораторії

Наукова школа

Молодіжний хор «Світич»

Оркестр народних інструментів

Ансамбль народного танцю «Забава»

Ансамбль сучасного танцю «Дивертисмент»

Досягнення

Спіліоті Олена Володимирівна – сучасний український композитор

Всеукраїнський юніорський конкурс музично-виконавської майстерності імені академіка О. С. Тимошенка

Міжнародний дитячий та молодіжний фестиваль-конкурс хореографічного мистецтва «Квітневі викрутаси»

Студентська рада

Новини інституту

Контакти

Ростовська Юлія Олександрівна

 

Посада: доцент кафедри музичної педагогіки та хореографії.

Науковий ступінь: кандидат педагогічних наук.

Вчене звання: доцент

Читає курси: теорія і практика хореографічного виконавства та методика викладання танцю (народно-сценічний танець); історія хореографічного мистецтва; теорія та методика роботи з хореографічним колективом; сценічно-виконавська майстерність хореографа (український народний танець, народно-сценічний танець); теорія та практика хореографічної освіти; методологія розробки та керівництва проєктами; керівництво практичною підготовкою студентів, курсовими та кваліфікаційними роботами.

Гарант освітньої програми 024 «Хореографія» з підготовки магістрів 

 Електронна пошта: yuliarostovska@ukr.net

Народилася 28 вересня 1972 року в смт. Черняхів Житомирської області.

Освіта. У 1990 році закінчила Ніжинське культурно-освітнє училище (нині училище культури ім. М. Заньковецької), відділення хореографії (класи педагогів Бородуліної Л. Є., Кирилюка В. М., Марченко М. В., Ляпіної М. М.). 

У 1995 році закінчила музично-педагогічний факультет Ніжинського державного педагогічного інституту ім. М. Гоголя по спеціальності «Музика та хореографія» (класи викладачів Розен В. А., Поторочі В. Г., Хоменко А. Б., Сірякової І. В.).

З 2002 року по 2005 рік  навчалася у педагогічній аспірантурі Ніжинського державного  університету імені Миколи  Гоголя (науковий керівник – доктор педагогічних наук, професор Г.М. Падалка).

У 2005 році захистила кандидатську дисертацію на тему: «Формування педагогічних переконань майбутніх учителів музики і хореографії у процесі методичної підготовки» зі спеціальності 13.00.02 – теорія і методика навчання музики і музичного виховання  (м. Київ, Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова).

У 2005 році рішенням Атестаційної колегії  МОН України присвоєно вчене звання доцента кафедри музичної педагогіки та хореографії.

Підвищення кваліфікації: Польща – Україна, Міжнародне стажування за програмою підвищення кваліфікації «Фандрейзинг та організація проектної діяльності в закладах освіти: європейський досвід» (з 12 червня – 18 липня 2021 р.)
– 180 год (6 кредитів ЄКТС) за темою: проект «Дуальна профорієнтація без кордонів: від абітурієнта до роботодавця» (Сертифікат, про проходження онлайн стажування SZFL-000471 від 18 липня 2021 року).

Педагогічна діяльність. Працює у Ніжинській вищій школі з 2000 року на посадах  викладача кафедри музичної педагогіки та хореографії   (2000 – 2005 рр.), доцента – з 2005 року.

Коло наукових інтересів. Мистецька  педагогіка. У наукових працях дістали розкриття теоретико-методологічні основи хореографічної освіти дітей. Особливий інтерес викликають праці, присвячені теоретико-методичним аспектам  професійної підготовки майбутніх учителів хореографії, розвитку їхніх творчих якостей, мотиваційної сфери. До науково-педагогічного доробку належать навчальні посібники  «Методика хореографічної освіти дітей» (Ніжин, 2009), «Методика викладання хореографії у шкільних та позашкільних закладах» (Ніжин, 2016) http://lib.ndu.edu.ua/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe , монографія «Формування педагогічних переконань майбутніх учителів хореографії» (Ніжин, 2016).

Творча діяльність:  постійний член журі Всеукраїнського фестивалю-конкурсу дитячого та молодіжного хореографічного мистецтва «Квітневі викрутаси» (м. Ніжин).

Член журі Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності "Хореографія" (м. Одеса, південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського).

 

Публікації. Має більше 40 наукових публікацій http://lib.ndu.edu.ua, зокрема:

посібників, методичних рекомендацій:

 1. Ростовська Ю. Методика викладання хореографії у шкільних та позашкільних закладах: навчальний посібник. НДУ ім. М. Гоголя, 2016. 230 с. http://lib.ndu.edu.ua/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=&C21COM=F&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS
 2. Ростовська Ю. О. Формування педагогічних переконань майбутніх учителів хореографії: монографія. Ніжин: НДУ ім.. М.Гоголя, 2016. 106 с.
 3. Гусейнова Л. В., Коваль О. В., Ростовська Ю. О. Підготовка та захист курсової роботи з методики музичної освіти та методики роботи з хореографічним колективом: методичні рекомендації. Ніжин: Видавництво НДУ ім.. М. Гоголя, 2020. 69 с. http://lib.ndu.edu.ua/dspace/bitstream/

Статті:

 1. Ростовська Ю. О. Педагогічні проблеми формування професійних переконань майбутніх учителів хореографії  / Вісник Чернігівського національного педагогічного університету. Серія «Педагогічні науки», 2018. вип.151. том 2. С. 207-211.
 2. Ростовська Ю. О. Використання інноваційних освітніх технологій у процесі формування педагогічних переконань майбутніх учителів хореографії / Наукові записки. Серія «Психолого-педагогічні науки» (Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя)                //за заг. ред. проф. Є. І. Коваленко. Ніжин: НДУ ім. М. Гоголя, 2018. № 1. С.114-120. http://lib.ndu.edu.ua/dspace/bitstream/123456789/875/1/21.pdf
 3. Ростовська Ю. О. Професійна підготовка майбутніх учителів хореографії у контексті формування їх педагогічних переконань/ Наукові записки. Серія «Психолого-педагогічні науки» (Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя)                                      //за заг. ред. Т. М. Турчин. Ніжин: НДУ ім.. М. Гоголя, 2019. № 1.       С. 150-156. https://doi.org/10.31654/2663-4902-2019-PP-1-150-156
 4. Ростовська Ю. О. Формування ціннісних орієнтацій майбутніх педагогів-хореографів у процесі методичної підготовки / Наукові записки. Серія «Психолого-педагогічні науки»(Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя)                                       //за заг. ред. Т. М. Турчин. Ніжин: НДУ ім.. М. Гоголя, 2020. № 1.      С. 121-127. https://doi.org/10.31654/2663-4902-2020-PP-1-121-127
 5. Ростовська Ю. О. Технологічні аспекти формування професійних переконань майбутніх викладачів хореографії у процесі оволодіння методикою роботи з хореографічним колективом / Наукові записки. Серія «Психолого-педагогічні науки»(Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя) //за заг. ред. В. В. Бурназової. Ніжин: НДУ ім.. М. Гоголя, 2021. № 2. С. 115-121. https://doi.org/10.31654/2663-4902-2021-PP-2-115-122
 6. Ростовська Ю. О. Професійна підготовка майбутніх учителів хореографії у системі вищої музично-педагогічної освіти / Ю. О. Ростовська // Вісник Чернігівського державного педагогічного університету. – Вип. 10. – Чернігів: ЧДПУ, 2002. - №10. – С.212-215.
 7. Ростовська Ю. О. Обґрунтування професійної підготовки майбутніх учителів музики та хореографії в умовах поєднаних спеціальностей / Ю. О. Ростовська // Наукові записки НДПУ: Психолого-Педагогічні науки. - №3. – 2002. С. 37-39.
 8. Ростовська Ю. О. Традиції та новаторство у професійній підготовці майбутніх вчителів музики і хореографії / Ю. О. Ростовська // Наукові записки НДПУ: Психолого-педагогічні науки. - №4. – Ч. 2, - 2002. –   С. 100-101.
 9. Rostovska Y. О. Innovative Technologies in the Professional Training of Future Choreography Teachers / Y. O. Rostovska // International Conference on Higher Education Innovation. – Kiev, May 16-19, 2003. – S.152-153.
 10. Ростовська Ю. О. Професійні переконання як якісна характеристика особистості вчителя хореографії / Ю. О. Ростовська // Наукові записки НДПУ: Психолого-педагогічні науки. – 2003. – №2 – С. 51-53.
 11. Ростовська Ю. О. Сутність і типи професійних переконань учителя  / Ю. О. Ростовська // Педагогічні науки. Збірник наукових праць. – Суми: СумДПУ, 2003. – С. 453-459.
 12. Ростовська Ю. О. Теоретичне обґрунтування критеріїв і показників сформованості професійних переконань майбутніх учителів/ Ю. О. Ростовська // Наукові записки НДПУ: Психолого-педагогічні науки. – 2003. - №3 – С. 35-38.
 13. Ростовська Ю. О. Доведення як метод формування професійних переконань майбутніх учителів музики і хореографії / Ю. О. Ростовська // Мистецька освіта в контексті європейської інтеграції: Тези міжнародної наукової конференції 30 червня – 2 липня. – Київ-Суми, 2004. – С. 224-226.
 14. Ростовська Ю. О. Педагогічні проблеми формування професійних переконань майбутніх учителів / Ю. О. Ростовська// Наукові записки НДПУ: Психолого-педагогічні науки. – 2004. - №1 – С. 39-42.
 15. Ростовская Ю. А. Профессиональная подготовка учителя музыки и хореографии: проблемы и перспективы / Ю. А. Ростовская // Восток-Запад: Культура и цивилизация: Материалы международной научно-практической конференции 2003 г. – Одесса: Астропринт, 2004 –         С. 208-215.
 16. Ростовская Ю. А. Проблемы профессиональной подготовки будущих учителей музыки и хореографиии / Ю. А. Ростовская // Музыка в системе общего музыкального образования / Под ред. В. П. Ревы. – Могилев: МГУ им. А. Кулешова, 2004. – С. 3-13.
 17. Ростовська Ю. О. Умови формування педагогічних переконань майбутніх учителів музики та хореографії у процесі методичної підготовки / Ю. О. Ростовська // Наукові записки НДПУ: Психолого-педагогічні науки. - №2. – 2004 – С. 68-71.
 18. Ростовська Ю. О. Критерії та показники сформованості професійних переконань майбутніх учителів / Ю. О. Ростовська // Вісник Глухівського педагогічного університету. Серія: Педагогічні науки. – Випуск 5. – Глухів: ГДПУ, 2004. – С. 86-89.
 19. Ростовская Ю. А. К проблеме формирования педагогических убеждений будущих учителей музыки / Ю. А. Ростовская // Актуальные проблемы педагогики музыкального искусства: Материалы международной научно-практической конференции (2-3 декабря 2004 г.). – Могилев: МГУ им. А. А. Кулешова, 2005. – С. 102-104.
 20. Ростовська Ю. О. Проблеми формування педагогічних переконань майбутніх учителів мистецьких дисциплін у процесі методичної підготовки / Ю. О. Ростовська // Педагогічний процес: Теорія і практика: Збірка наукових праць. – Вип. 1. – К., 2005. – С. 178-184.
 21. Ростовська Ю. О. Експериментальна методика формування педагогічних переконань майбутніх вчителів музики і хореографії / Ю. О. Ростовська // Наукові записки НДУ: Психолого-педагогічні науки. - № 2. – 2005 – С. 28-32.
 22. Ростовська Ю. О. Формування педагогічних переконань майбутніх учителів музики і хореографії у процесі методичної підготовки / Ю. О. Ростовська // Наукові записки НДУ: Психолого-педагогічні науки. - №3. – 2005 – С. 145-149.
 23. Ростовська Ю. О. Доведення як метод формування педагогічних переконань майбутніх учителів мистецтва / Ю. О. Ростовська // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету. Серія: Педагогіка. – 2006. - №5. – С. 108-113.
 24. Ростовська Ю. О. Обґрунтування технології формування педагогічних переконань майбутніх учителів у процесі методичної підготовки / Ю. О. Ростовська // Наукові записки Чернігівського педагогічного університету. Серія: Педагогіка. – 2006. – С. 207-209.
 25. Ростовська Ю. О. Проблема досягнення єдності доведення і віри у процесі методичної підготовки майбутніх учителів музики і хореографії / Ю. О. Ростовська // Наукові записки НДУ: Психолого-педагогічні науки. - №3. – 2006 – С. 75-78.
 26. Ростовська Ю. О. Єдність доведення і віри як принцип методичної підготовки майбутніх учителів мистецьких дисциплін / Ю. О. Ростовська // Збірник наукових праць викладачів Ніжинського державного університету. – Ніжин: Вид-во НДУ, 2006. – С. 133-138.
 27. Ростовська Ю. О. До проблеми методичної підготовки майбутніх учителів мистецьких дисциплін / Ю. О. Ростовська // Теоретичні та методичні засади неперервної мистецької освіти: Зб. Матеріалів науково-методичного семінару. – Чернівці: Зелена Буковина, 2007. –  С. 87-89.
 28. Ростовська Ю.О. Проблеми формування педагогічних переконань майбутніх вчителів мистецьких дисциплін / Ю. О. Ростовська// Проблеми мистецької освіти: Збірник науково-методичних статей. – Вип. 1/ Відп. ред. О. Я. Ростовський. – Ніжин: Вид-во НДУ, 2007. –  С. 25-37.
 29. Ростовська Ю. О. Методика викладання фахових дисциплін у системі музично-педагогічної освіти / Ю. О. Ростовська // Проблеми мистецької освіти: Збірник науково-методичних статей. – Вип. 1 / Відп. ред. О. Я. Ростовський. – Ніжин: Вид-во НДУ, 2008. – С. 23-34.
 30. Ростовська Ю. О. Проблеми розвитку особистості майбутнього вчителя мистецтва / Ю. О. Ростовська // Проблеми мистецької освіти. - № 6. – Вид-во НДУ ім.. М. Гоголя, 2011. – С. 6-14.
 31. Ростовська Ю. О. Формування педагогічних переконань майбутніх учителів хореографії у процесі методичної підготовки: з досвіду роботи / Ю. О. Ростовська// Теорія та методика мистецької освіти. Наукова школа Г. М. Падалки. Колективна монографія / Під наук. ред.               А. В. Козир. – К.: НПУ ім.. М. П. Драгоманова, 2010. – С. 197-203.
 32. Ростовська Ю. О. Інноваційні технології у професійній підготовці майбутніх учителів мистецьких дисциплін / Ю. О. Ростовська // Проблеми мистецької освіти: зб. науково-методичних статей. Вип. 7/ відп. ред. О. Я. Ростовський. – Ніжин: Вид-во НДУ, 2012. – С.33-37.
 33. Ростовська Ю. О. Професійні переконання майбутнього вчителя хореографії: методологічний та методичний рівні / Ю. О. Ростовська // Проблеми мистецької освіти: зб. науково-методичних статей / відп. ред. О. Я. Ростовський. – Вип. 8. – Ніжин: НДУ ім.. М. Гоголя, 2013. – С. 53-60.
 34. Ростовська Ю. О. Педагогічні переконання вчителя хореографії: теоретико-методологічні аспекти / Ю. О. Ростовська // Проблеми мистецької освіти: зб. науково-методичних статей. Вип. 9 / відп. ред.   О. Я. Ростовський. – Ніжин: НДУ ім.. М. Гоголя, 2014. – С. 25-34.
 35. Ростовська Ю. О. Професійні переконання майбутнього вчителя хореографії:методологічний та методичний рівні / Ю. О. Ростовська // Проблеми мистецької освіти: зб. науково-методичних статей / відп. ред. О. Я. Ростовський. – Вип. 8. – Ніжин: НДУ ім.. М. Гоголя, 2015. – С. 53-60.
 36. Ростовська Ю. О. Педагогічні переконання вчителя хореографії: теоретико-методологічні аспекти / Ю. О. Ростовська // Проблеми мистецької освіти: зб. науково-методичних статей / відп. ред.   О. Я. Ростовський. – Вип. 9. – Ніжин:НДУ ім.. М. Гоголя, 2015. – С. 25-34.
 37. Ростовська Ю. О. Використання інноваційних технологій доведення і віри у професійній підготовці майбутніх вчителів хореографії/ Ю. О. Ростовська // Наукові записки НДУ: Психолого-педагогічні науки. – 2016. - № 3 – С.63-67.
 38. Методика викладання хореографії у шкільних та позашкільних закладах: навч.посіб./Ю.О.Ростовська. – НДУ  ім. М. Гоголя, 2016. – 230 с.
 39. Формування педагогічних переконань майбутніх учителів хореографії: монографія/ Ю.О.Ростовська. – Ніжин: НДУ ім. М. Гоголя, 2016. – 106 с.
 40. Ростовська Ю. О. Технологія формування педагогічних переконань майбутніх учителів хореографії у процесі методичної підготовки / Ю. О. Ростовська // Проблеми мистецької освіти: збірник науково-методичних статей / за ред. Ю.Ф. Дворника, О.В. Коваль. – Вип.12 – Ніжин: НДУ ім. М.Гоголя, 2019. – С. 74-79.

Контакти

16600, м.Ніжин Чернігівської області, вул.Графська, 2

Приймальна ректора: (04631) 7-19-67 

Приймальна комісія: (04631) 2-35-88

Приймальна комісія: +380977973948

E-mail: ndu@ndu.edu.ua

Повний телефонний довідник

Партнери

     

    

сайт Національного Еразмус-офісу uarenet  

Google Analytics Alternative