Підрозділи

Гоголезнавчий центр

Профком працівників

Університетський психологічний центр

Юридична консультативна служба

Центр професійного розвитку

Відділ практики

Відділ виховної роботи, соціокультурної діяльності та промоції

Міжнародна співпраця

Центр гуманітарної співпраці з українською діаспорою

Цивільний захист та охорона праці

Навчальна науково-дослідна лабораторія

Видавництво

Навчання іноземних громадян

Гоголезнавчі студії

Серія «ГОГОЛЕЗНАВЧІ СТУДІЇ» Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя Гоголезнавчий центр Серія «Гоголезнавчі студії», заснована в 1996 р.

 

Відкрити документ для ознайомлення "Правила оформлення та подання наукового матеріалу до збірника "Гоголезнавчі студії"

 

 

 

Гоголезнавчі студії: статті і дослідження. Випуск перший. Гоголеведческие студии. Выпуск первый. – Ніжин, 1996. – 63 с.

У збірнику статей окреслюються нові підходи до вивчення художньої спадщини видатного письменника Миколи Васильовича Гоголя, оскільки інтерес до творчості та особистості митця дедалі зростає. Книга розрахована на науковців, студентів і широке коло читачів, зацікавлених творчістю Миколи Гоголя.

Читати електронну версію

 

Гоголезнавчі студії: статті і дослідження. Випуск другий. Го­голеведческие студии. Выпуск второй. – Ніжин, 1997. – 138 с.

У збірнику вміщені всі статті, в яких досліджуються різні аспекти творчості Миколи Васильовича Гоголя. В центрі уваги пізній Гоголь, життя і творчість письменника 40–50-х рр. XIX ст. Книга розрахована на науковців, студентів і широке коло читачів, зацікавлених творчістю Миколи Гоголя.

Читати електронну версію

 

Гоголезнавчі студії. Випуск третій. Гоголеведческие студии. Выпуск третий. Гоголь: бібліографічні посібники і джерела. Ано­тований покажчик / Упоряд. Гранатович Л. В., Михальський Є. М., Михед П. В. – Ніжин, 1998. – 80 с.

Анотований покажчик бібліографічних посібників і джерел включає всі скільки-небудь помітні видання гоголівської бібліографії (1853–1997 рр.) і нарис її історії. 

Читати електронну версію

 

Гоголезнавчі студії. Випуск четвертий. Гоголеведческие студии. Выпуск четвертый. – Ніжин, 1999. – 213 с.

У черговому збірнику наукових праць досліджуються різні аспекти проблеми «Гоголь і християнство». Він розрахований на науковців, студентів, широке коло читачів, які цікавляться творчістю Гоголя.

Читати електронну версію

 

Гоголезнавчі студії. Випуск п'ятий. Гоголеведческие студии. Выпуск пятый. – Ніжин, 2000. – 243 с.

У черговому збірнику наукових праць досліджуються різні аспекти ранньої творчості Миколи Гоголя. Він розрахований на науковців, студентів, широке коло читачів, які цікавляться художнім спадком письменника.

Читати електронну версію

 

Гоголезнавчі студії. Випуск шостий. Гоголеведческие студии. Выпуск шестой. – Ніжин, 2000. – 60 с.

У черговому випуску Гоголезнавчих студій подано праці ніжинських вчених, надрукованих в різних виданнях протягом останніх двох десятиліть (1979–1999).

Читати електронну версію

 

Гоголезнавчі студії. Випуск сьомий. Гоголеведческие студии. Выпуск седьмой. – Ніжин, 2001. – 183 с.

Основу чергового випуску збірника праць складають статті вчених України, Росії, Австралії, присвячені екзистенційним проблемам творчості Гоголя та літературознавчим і мистецтвознавчим компарати­вістським студіям.

Читати електронну версію

 

Гоголезнавчі студії. Випуск восьмий. Гоголеведческие студии. Выпуск восьмой. Летопись жизни и творчества Н. Гоголя. Нежинский период (1820-1828) / Сост. Жаркевич Н. М. – от составителей, 1821, 1823, 1825, 1827 гг., примечания; Кирилюк З. В. – 1820 г.; Якубина Ю. В. – 1822, 1824, 1826, 1828 гг., примечания, аннотированный указатель имен / Вступ, ст. Михед П. В. – Нежин: НГПУ, 2002. – 232 с.

В летописную канву включены важнейшие события общественно-культурной жизни государства, которые так или иначе были связаны с биографией писателя и нашли отклик в его высказываниях и творчестве. Авторы предлагаемой Летописи придавали существенное значение воспроизведению внутренней жизни Гимназии, регламентированной занятиями, испытаниями, много­численными приказами и распоряжениями министра народного просвещения, попечителей, решениями, которые принимались руководством самой школы, назначениями на должность или увольнениями преподавателей и т.п.

Читати електронну версію

 

Гоголезнавчі студії. Випуск дев'ятий. Гоголеведческие студии. Выпуск девятый. – Ніжин, 2002. – 232 с.

Черговий випуск Гоголезнавчих студій присвячений дослідженню екзистенційних проблем у творчості Миколи Гоголя та по-своєму репрезентує сучасне гоголезнавство. Коло проблем, які обговорюються авторами, доволі широке і, на цей раз, не об'єднане однією проблемою чи певними періодами творчості. В тому є своя логіка: нам важливо було якомога ширше представити різні напрямки і лінії дослідження спадщини письменника. Своєрідною ілюстрацією цієї тези є праці, вміщені в розділах «Наші публікації» та «Із історії гоголезнавства», які дають можливість побачити сучасні дослідження в контексті гоголезнавчих студій XX століття.

Читати електронну версію

 

Гоголезнавчі студії. Випуск десятий. Гоголеведческие студии. Выпуск десятый. Ковальчук О. Г. Гоголь: буття і страх. – Ніжин, 2002. – 80 с.

Поряд із сміховою культурою у мистецтві динамічно розвивається культура, базовим началом якої є страх. У творчості М. Гоголя обидві складові заявлені дуже виразно. Та протягом тривалого часу у полі зору дослідників знаходилися передусім явища сміхової культури. У даній роботі наголос зроблено на дослідженні тих явищ, які ґрунтуються на страхові: головна проективна площина – буття і страх. 

Читати електронну версію

 

Гоголезнавчі студії. Випуск одинадцятий. Гоголеведческие студии. Выпуск одиннадцатый. Луцький Ю. О. Страдництво Ми­коли Гоголя, знаного також як Ніко­лай Гоголь. – К.: Знання України, 2002. – 113 с. (Переклад з англ. Тетяни Михед).

Книга видатного українського вченого Юрія Луцького із Канади присвячена українському профілю Миколи Гоголя і трагедії «роздвоєності» його світу. Це зроблено «вперше в західній літературній критиці» (О. Забужко). Праця Юрія Луцького є «вагомим внеском у наше розуміння Гоголя» (О. Субтельний).

Для філологів, істориків культури, усіх, хто цікавиться історією української і російської літератур.

Читати електронну версію

 

Нові гоголезнавчі студії. Випуск перший (дванадцятий). Новые Гоголеведческие студии. Выпуск первый (двенадцатый). Юрій Барабаш. Гоголь у літературній свідомості українського зарубіжжя (Нариси сприйняття та інтерпретацій). – Сімферополь: Кримський Архів, 2004. – 128 с.

Перший випуск Нових гоголезнавчих студій представляє монографію лауреата Державної премії України ім. Т. Г. Шевченка 2004 року, доктора філологічних наук, Барабаша Ю. Я., яка присвячена аналізу гоголезнавчого доробку вчених і критиків української діаспори.

Розрахована на науковців, аспірантів, студентів та широке коло читачів, що цікавляться творчістю Миколи Гоголя.

Читати електронну версію

 

Нові гоголезнавчі студії. Випуск другий (тринадцятий). Новые Гоголеведче­ские студии. Выпуск второй (тринадцатый). – Симферополь-Киев, 2005. – 292 с.

Розрахована на науковців, аспірантів, студентів та широке коло читачів, що цікавляться творчістю Миколи Гоголя.

Читати електронну версію

 

Нові гоголезнавчі студії. Випуск третій (чотирнадцятий). Новые Гоголе­ведческие студии. Выпуск третий (четырнадцатый). Владимир Денисов. Изображение Козачества в раннем творчестве Н. В. Гоголя. – Симферополь-Киев, 2005. – 150 с.

Монография российского литературоведа посвящена проблемам исторического повествования в ранний период творчества Гоголя, особенностям его художественной системы. Книга будет интересна исследователям-гоголеведам, преподавателям русской литературы, аспирантам и студентам вузов и всем, кто любит творчество великого писателя.

Читати електронну версію

 

Нові гоголезнавчі студії. Випуск четвертий (п'ятнадцятий). Новые Гоголе­ведческие студии. Выпуск четвертый (пятнад­цатый). Александр Киченко. Молодой Гоголь: поэтика романтической прозы. – Нежин: «Издательство «Аспект-Полиграф», 2007. – 224 с.

Исследование посвящено поэтике гоголевских «Вечеров на хуторе близ Диканьки», в частности анализу их мифопоэтического компонента, организующего идейную структуру цикла, его сквозной художественный сюжет.

Издание адресовано литературоведам, культурологам, преподавателям, аспирантам, студентам, всем интересующимся проблемами истории и теории литературы.

Читати електронну версію

 

 

Нові гоголезнавчі студії. Випуск п'ятий (шістнадцятий). Новые Гоголе­ведческие студии. Выпуск пятый (шестнадцатый). – Ніжин: ТОВ «Видав­ництво «Аспект-Полиграф», 2007. – 414 с.

Черговий випуск «Гоголезнавчих студій» присвячений різноманітним проблемам вивчення творчої спадщини Миколи Гоголя. Тут і цілий ряд статей присвячено питанням творчої біографії письменника.

Читати електронну версію

 

Гоголезнавчі студії. Випуск шостий (сімнадцятий). Гоголеведческие студии. Выпуск шестой (семнадцатый). – Ніжин: ТОВ «Видавництво «Аспект-Полиграф», 2008. – 292 с.

До збірнику увійшли статті, в яких ви­світлені проблеми творчої спадщини Миколи Гоголя, україно- і російськомовні бібліографії, анкети відомих вчених, рецензії на нові гого­лезнавчі студії.

Читати електронну версію

 

Гоголезнавчі студії. Випуск I (вісімнадцятий). Гоголеведческие студии. Выпуск І (восемнадцатый). – Ніжин: ТОВ «Видавництво «Аспект-Полиграф», 2009. – 412 с.

У збірник увійшли статті, в яких висвітлені різні проблеми творчої спад­щини Миколи Гоголя, україно- і російськомовна бібліографії.

Читати електронну версію

 

Гоголезнавчі студії: Вип. II (дев'ятнадцятий ). Гоголеведческие студии. Выпуск ІІ (девятнадцатый). – Ніжин : 2011. – 538 с.

У збірник увійшли статті, в яких висвітлені різні проблеми творчої спад­щини Миколи Гоголя, україно- і російськомовна бібліографії.

Книга розрахована на науковців, аспірантів, студентів і широке коло читачів, зацікавлених творчістю Миколи Гоголя.

Читати електронну версію

 

Гоголезнавчі студії: Вип. III (двадцятий). Гоголеведческие студии. Выпуск ІIІ (двадцатый). – Ніжин : 2013. – 507 с.

До збірника увійшли статті, в яких ви­світлені проблеми творчої спадщини Миколи Гоголя, україно- і російськомовні бібліографії, анкети відомих вчених, рецензії на нові гого­лезнавчі студії.

Читати електронну версію

 

 

Гоголезнавчі студії: Вип. IV (двадцять перший). Гоголеведческие студии. Выпуск IV (двадцять первый). – Ніжин : ФОП Лук'яненко В. В. ТПК «Орхідея», 2014. – 306 с.

У збірник увійшли статті, в яких висвітлені різні проблеми творчої спад­щини Миколи Гоголя, україно- і російськомовна бібліографії.

Читати електронну версію

 

Гоголезнавчі студії: Вип. V (22). — Ніжин : ФОП Лук'яненко В. В. ТПК «Орхідея», 2015. — 504 с.

У збірник увійшли статті, в яких висвітлені різні проблеми творчої спад­щини Миколи Гоголя, україно- і російськомовна бібліографії.

Книга розрахована на науковців, аспірантів, студентів і широке коло читачів, зацікавлених творчістю Миколи Гоголя.

Читати електронну версію

 

Гоголезнавчі студії: Вип. VІ (23). — Ніжин : ФОП Лук'яненко В. В. ТПК «Орхідея», 2017. — 484 с.

У збірник увійшли статті, в яких висвітлені різні проблеми творчої спад­щини Миколи Гоголя, україно- і російськомовна бібліографії.

Книга розрахована на науковців, аспірантів, студентів і широке коло читачів, зацікавлених творчістю Миколи Гоголя.

Читати електронну версію

 

 

Гоголезнавчі студії: Вип. VII (24). — Ніжин : ФОП Лук'яненко В. В. ТПК «Орхідея», 2018. — 292 с.

У збірник увійшли статті, в яких висвітлені різні проблеми творчої спадщини Миколи Гоголя, україно- і російськомовна бібліографії.

Книга розрахована на науковців, аспірантів, студентів і широке коло читачів, зацікавлених творчістю Миколи Гоголя.

Читати електронну версію

 

Гоголезнавчі студії: Вип. VIІI (25). Ніжин : ФОП Лук'яненко В. В. ТПК «Орхідея», 2019. 458 с.

У збірник увійшли статті, в яких висвітлені різні проблеми творчої спадщини Миколи Гоголя, україно- і російськомовна бібліографії.

Книга розрахована на науковців, аспірантів, студентів і широке коло читачів, зацікавлених творчістю Миколи Гоголя.

Читати електронну версію

 

Гоголезнавчі студії: Вип. IX (26). Ніжин : ФОП Лук’яненко В. В. ТПК «Орхідея», 2020. 360 с.

У збірник увійшли статті, в яких висвітлені різні проблеми творчої спадщини Миколи Гоголя, україно- і російськомовна бібліографії.

Книга розрахована на науковців, аспірантів, студентів і широке коло читачів, зацікавлених творчістю Миколи Гоголя.

Читати електронну версію

 

Контакти

16600, м.Ніжин Чернігівської області, вул.Графська, 2

Приймальна ректора: (04631) 7-19-67 

Приймальна комісія: (04631) 2-35-88

Приймальна комісія: +380977973948

E-mail: ndu@ndu.edu.ua

Повний телефонний довідник

Партнери

     

    

сайт Національного Еразмус-офісу uarenet  

Google Analytics Alternative