Підрозділи

Гоголезнавчий центр

Профком працівників

Університетський психологічний центр

Юридична консультативна служба

Центр професійного розвитку

Відділ практики

Відділ виховної роботи, соціокультурної діяльності та промоції

Міжнародна співпраця

Центр гуманітарної співпраці з українською діаспорою

Цивільний захист та охорона праці

Навчальна науково-дослідна лабораторія

Видавництво

Навчання іноземних громадян

Прийом на навчання іноземців та осіб без громадянства до НДУ ім. М. Гоголя здійснюється згідно із Законами України «Про вищу освіту», «Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства», «Про закордонних українців», «Про біженців та осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту», Указом Президента України від 03 червня 1994 року № 271 «Про заходи щодо розвитку економічного співробітництва областей України з суміжними областями Республіки Білорусь і адміністративно-територіальними одиницями Республіки Молдова», постановами Кабінету Міністрів України від 26 лютого 1993 року № 136 «Про навчання іноземних громадян в Україні», від 11 вересня 2013 року № 684 «Деякі питання набору для навчання іноземців та осіб без громадянства», наказом Міністерства освіти і науки України від 01 листопада 2013 року № 1541 «Деякі питання організації набору та навчання (стажування) іноземців та осіб без громадянства», зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 25 листопада 2013 року за № 2004/24536 (у редакції наказу Міністерства освіти і науки України від 11 грудня 2015 року № 1272).

Іноземці та особи без громадянства (далі - іноземці) можуть здобувати вищу освіту за кошти фізичних (юридичних) осіб, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, законодавством або угодами між закладами вищої освіти про міжнародну академічну мобільність.

Прийом іноземців до НДУ ім. М. Гоголя на навчання за рахунок коштів державного бюджету здійснюється в межах квот для іноземців на підставі направлень Міністерства освіти і науки України. Квота для іноземців - визначена частина обсягу місць державного замовлення, яка використовується для прийому вступників з числа:

 • іноземців, які прибули на навчання відповідно до міжнародних договорів України;
 • закордонних українців, статус яких засвідчений посвідченням закордонного українця.

Вартість навчання для іноземних громадян та осіб без громадянства у 2022-2023 н.р.

Вартість навчання у 2022 – 2023 н.р. для іноземних громадян на підготовчому відділенні для іноземних громадян  складає 26650 гривень

 

Порядок видачі іноземцям та особам без громадянства запрошень на навчання в Україні та їх реєстрації

 • Всі іноземні абітурієнти, які приїздять до України з метою навчання, мають отримати від університету запрошення на навчання. 
 • Механізм видачі  запрошень на навчання в Україні іноземцям визначено у Порядку видачі іноземцям та особам без громадянства запрошень на навчання (стажування) в Україні та їх реєстрації (Наказ Міністерства освіти і науки України від 01 листопада 2013 року №1541 (у редакції наказу Міністерства освіти і науки України від 11 грудня 2015 року №1272).
 • Запрошення на навчання оформляються у відділі міжнародних зв’язків за попереднім зверненням іноземців до НДУ ім. М. Гоголя на підставі поданих ними у паперовому або електронному вигляді копій таких документів:
 1. Паспортного документа іноземця (переклад українською мовою нотаріально засвідчений);
 2. Документа про здобутий рівень освіти з одержаними з навчальних дисциплін оцінками (балами) або академічної довідки (переклад українською мовою нотаріально засвідчений);
 3. Письмової згоди на обробку персональних даних.

Згода_на_обробку_персональних_даних_англійською_мовою.doc (22 Kb)

Згода_на_обробку_персональних_даних_українською_мовою.docx (13.2 Kb)

Згода_на_обробку_персональних_даних_російською_мовою.docx (15.6 Kb)

Документи, зазначені у підпунктах 1 - 3, мають відповідати встановленим вимогам прийому на навчання за обраними освітніми програмами. Кандидатури іноземців, документи яких подані для оцінювання, але не відповідають вимогам відхиляються.

 • Реєстрація оформлених НДУ ім. М. Гоголя запрошень та облік іноземних  громадян, які прибули для навчання в Україну, здійснюються державним підприємством «Український державний центр міжнародної освіти», уповноваженим МОН на ведення реєстрації запрошень на навчання (далі - уповноважене державне підприємство) в електронному журналі.
 • Для реєстрації запрошень в електронному журналі НДУ ім. М. Гоголя подає уповноваженому державному підприємству заповнене запрошення в електронній формі разом з електронними копіями наданих документів (для тих, які навчатимуться за кошти фізичних (юридичних) осіб).
 • Протягом п′яти робочих днів з дати отримання, уповноважене державне підприємство перевіряє відомості, присвоює запрошенню реєстраційний номер в електронному журналі та направляє електронну версію зареєстрованого запрошення до НДУ ім. М. Гоголя.
 • Запрошення діє упродовж шести місяців з дати його видачі.
 • Оригінал зареєстрованого запрошення надається іноземному громадянину\особі без громадянства або уповноваженій ним особі для оформлення візи на навчання (для країн з візовим режимом) та в′їзду на територію України з метою навчання.

 

Порядок організації набору на навчання іноземних громадян та осіб без громадянства

 • Особливості організації набору на навчання іноземних громадян та осіб без громадянства у НДУ ім. М. Гоголя визначено у Порядку організації набору на навчання (стажування) іноземних громадян та осіб без громадянства (Наказ Міністерства освіти і науки України від 01 листопада 2013 року №1541 (у редакції наказу Міністерства освіти і науки України від 11 грудня 2015 року №1272).
 • Дія цього Порядку не поширюється на іноземних громадян, які постійно проживають в Україні на законних підставах, осіб, яким надано статус біженця в Україні, та осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту.
 • Навчання іноземних громадян здійснюється за денною та заочною формами навчання.
 • Іноземних громадяни, які прибувають в Україну з метою навчання, вступають до НДУ ім. М.Гоголя за акредитованими освітніми програмами (спеціальностями).
 • Підготовче відділення для іноземних громадян здійснює підготовку іноземних громадян, осіб без громадянства для подальшого вступу за акредитованими спеціальностями за ОС «Бакалавр» та ОС «Магістр» до НДУ ім. М. Гоголя та до інших вищих навчальних закладів України.

 Підготовка іноземних громадян здійснюється за такими дисциплінами :

 • українська мова
 • англійська мова
 • фахова дисципліна

Форма навчання – денна. Термін навчання на підготовчому відділенні 10 місяців.

Для вступу на підготовче відділення для іноземних громадян кандидат на навчання повинен отримати офіційне запрошення на навчання для в'їзду в Україну.

У разі повного виконання навчального плану та успішного складання заліків, слухач підготовчого відділення для іноземних громадян НДУ ім. М. Гоголя, одержує свідоцтво про закінчення підготовчого відділення. Свідоцтво державного зразка, отримане іноземцем, дозволяє випускнику підготовчого відділення продовжити навчання в НДУ ім. М. Гоголя, а також у будь-якому ЗВО України.

У разі невиконання навчального плану, слухач підготовчого відділення повинен повторно пройти курс мовної підготовки.

 • Зарахування вступників з числа іноземців на навчання за кошти фізичних та юридичних осіб здійснюється:
 1. двічі на рік, до і на початку академічних семестрів (але не пізніше 01 листопада та 01 березня відповідно) для здобуття ступенів бакалавра, магістра;
 2. упродовж року для підготовки в аспірантурі, докторантурі;
 3. упродовж року для навчання за програмами академічної мобільності.
 • Для вступу до НДУ ім. М. Гоголя іноземець особисто подає до відділу міжнародних зв’язків заяву у паперовій формі.

До заяви іноземець додає:

 1. оригінал та копію паспортного документа або документа, що посвідчує особу без громадянства;
 2. документ (оригінал та його копію) про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень на основі якого здійснюється вступ;
 3. додаток (оригінал та його копію) до документа про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень на основі якого здійснюється вступ (за наявності);
 4. оригінал та копію документа, в якому міститься інформація про зміст навчальної програми за попереднім ступенем (рівнем) вищої освіти, отримані кредити, тривалість навчання та успішність з навчальних дисциплін при вступі на магістратуру;
 5. поліс медичного страхування, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України;
 6. 4 фотокартки розміром 30х40 мм;
 7. копію посвідчення закордонного українця (за наявності);
 8. медичну довідку або медичний сертифікат про стан здоров′я, засвідчений офіційним органом охорони здоров′я країни, з якої прибув іноземець, виданий не пізніше ніж за два місяці до в′їзду на навчання в Україні; 
 9. запрошення на навчання.
 • Документи, зазначені у підпунктах 1 – 4 цього пункту, мають бути перекладені українською мовою із нотаріальним засвідченням перекладу. Документи, зазначені у підпунктах 2 - 4 цього пункту, мають бути засвідчені в країні їх видачі у спосіб, який офіційно застосовується в цій країні для такого засвідчення, та легалізовані відповідною закордонною установою України, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України.
 • В усіх документах повинні бути однакові (до букв) прізвище, ім’я, по батькові. Копії документів без пред’явлення оригіналів не розглядаються.
 • Документи, що не відповідають зазначеним вимогам, подані не у повному переліку або такі, що містять помилки та виправлення, до розгляду не приймаються.

Зарахування іноземців на навчання на відповідному рівні вищої освіти здійснюється за результатами вступних випробувань та на підставі академічних прав на продовження навчання, що надаються документом про здобутий рівень освіти в країні його походження, і врахування балів успішності, що дають право для продовження навчання на наступному рівні вищої освіти відповідно до законодавства країни, що видала документ про здобутий рівень освіти.

Вступні випробування проводяться:

 1. Для іноземців, які претендують на зарахування за рівнем вищої освіти бакалавр – з конкурсних предметів, в тому числі української мови, як мови навчання, відповідно до Правил прийому до Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя в 2020 році. Результати вступних випробувань оцінюються за 200-бальною шкалою.
 2. Для іноземців, які претендують на зарахування за рівнем вищої освіти магістр  – з фахового вступного випробування відповідно до Правил прийому до Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя в 2020 році, та української мови. Результати вступних випробувань оцінюються за 100-бальною шкалою.
 • Строки проведення вступних випробувань встановлюються Приймальною комісією за поданням відділу міжнародних зв’язків. Іноземні громадяни зараховуються в межах ліцензованого обсягу спеціальності, за результатами конкурсного відбору, для здійснення якого обчислюються бали/оцінки вступника на основі документа про попередній здобутий рівень освіти та визначеного НДУ ім. М. Гоголя мінімально необхідного для вступу значення кількості балів/оцінок із загальноосвітніх предметів, з яких проводиться вступне випробування. Мінімальна кількість балів є однаковою як для вступників - громадян України, так і для вступників - іноземних громадян.
 • Умовою для зарахування іноземців на навчання до НДУ ім. М. Гоголя для здобуття вищої освіти на відповідному рівні є володіння ним українською мовою на рівні, достатньому для засвоєння навчального матеріалу, що підтверджується результатами вступного випробування. Якщо іноземець не володіє мовою навчання на достатньому рівні, університет пропонує йому пройти мовну підготовку для вступу у ВНЗ України на підготовчому відділенні для іноземних громадян.
 • Накази про зарахування іноземців на навчання видаються ректором НДУ ім. М. Гоголя на підставі рішення Приймальної комісії за поданням відділу науковоі роботи та міжнародних зв’язків.
 • Оплата освітніх послуг, що надаються НДУ ім. М. Гоголя іноземцям, здійснюється за договорами (контрактами) за кошти фізичних або юридичних осіб, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України. У разі зарахування на навчання неповнолітніх осіб договори (контракти) укладають їх батьки або законні представники.

При прийнятті на навчання осіб, які подають документи про здобутий за кордоном ступінь (рівень) освіти (далі - Документ), обов′язковою є процедура визнання і встановлення еквівалентності Документа, що здійснюється відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 05 травня 2015 року № 504 «Деякі питання визнання в Україні іноземних документів про освіту» зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27 травня 2015 року за № 614/27059

Іноземним громадянам та особам без громадянства необхідно звернутись до:

Національний інформаційний центр
академічної мобільності
ENIC UKRAINE

 • Державного підприємства «Інформаційно-іміджевий центр» Міністерства освіти і науки України, яке виконує функції Національного інформаційного центру академічної мобільності (Постанова КМУ від 31.08.2011 №924). Зокрема, до повноважень Центру входить перевірка автентичності документів про освіту, виданих навчальними закладами України та інших держав. Результатом позитивної перевірки є проставлення Міністерством освіти і науки України штампа «апостиль» на освітніх документах, що підтверджує правомірність їх видачі для компетентних органів з питань визнання в інших країнах.

За результатами процедури визнання НДУ ім. М. Гоголя приймає рішення щодо продовження іноземцем навчання з рівня, що відповідає результатам процедури визнання, або щодо відрахування іноземця. У разі встановлення не автентичності наданого документа про здобутий освітній рівень НДУ ім. М. Гоголя відраховує такого іноземця.

 

Процедурі визнання не підлягають: 

 • документи, видані навчальними закладами, які не є офіційно визнаними (акредитованими) в системі освіти держави, якій вони належать;
 • документи, видані філіями навчальних закладів, якщо такі філії не є офіційно визнаними (акредитованими) в системі освіти держави, на території якої вони провадять освітню діяльність;
 • документи, які не містять інформації про здобуття власником документів певного освітнього або освітньо-кваліфікаційного рівня, фахову спеціалізацію або професійну перепідготовку;
 • документи, неправомірно видані навчальним закладом іншої держави;
 • документи, що є неавтентичними;
 • документи, що не відповідають офіційно затвердженому стандарту оформлення документів про освіту, якщо такий стандарт прийнятий в державі, якій належить навчальний заклад;
 • документи, видані в результаті навчання за програмою, яка не може бути співвіднесена з жодним освітнім або освітньо-кваліфікаційним рівнем та (або) напрямом підготовки (спеціальності, кваліфікації) системи освіти України;
 • документи, що не визнаються в державі, якій належить навчальний заклад;
 • документи, які не містять достатньої інформації щодо змісту навчальної програми, що унеможливлює встановлення еквівалентності присвоєних за цими документами кваліфікацій освітньому або освітньо-кваліфікаційному рівню системи освіти України;
 • документи, видані особам, за підсумками навчання до початку 1992/1993 навчального року в освітніх установах держав колишнього СРСР;
 • документи, видані за результатами навчання, під час якого загальна набрана кількість навчальних кредитів становить менше, ніж 30 кредитів Європейської кредитної трансферно-накопичувальної системи (ЄКТС) (або їх еквівалентну кількість академічних годин). 
 • Документи про освіту громадян колишнього СРСР, видані до 15 травня 1992 року, не потребують визнання в Україні, оскільки на підставі ст. 5 Угоди про співробітництво в галузі освіти, підписаної в Ташкенті у 1992 р., держави-учасниці гарантують безстрокове визнання на своїй території документів про освіту, виданих у державах-учасницях до моменту підписання вищезазначеної Угоди. Країнами-учасницями є: Азербайджанська Республіка, Республіка Білорусь, Республіка Вірменія, Республіка Казахстан, Киргизька Республіка, Республіка Молдова, Російська Федерація, Республіка Таджикистан, Туркменістан, Республіка Узбекистан. 

 

Апостиль

Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя подає документи випускників до Міністерства освіти і науки України, що уповноважене ставити апостиль на офіційних документах про освіту.

Апостиль, що це таке? - Апостилювання – це один із правових режимів визнання юридичної чинності українських документів, які мають використовуватися за кордоном. Апостиль виник як альтернативна і універсальна процедура підтвердження чинності іноземних документів. На відміну від консульської легалізації, на апостилювання витрачається менше часу, а документи з апостилем можуть використовуватися в різних країнах, а не в одній. 

Якщо Ви вирушаєте до іншої країни на навчання, роботу або на постійне місце проживання, то Вам можуть знадобитися документи про освіту, яку Ви отримали в Україні. Для того, аби за кордоном Ваші документи були чинними, вони мають пройти консульську легалізацію або процедуру проставлення апостиля, якщо між нашими країнами немає угоди про відміну або спрощення процедури їх легалізації.

Які органи в Україні уповноважені проставляти апостиль? - В Україні повноваження на проставлення апостиля надані Міністерству освіти і науки України, Міністерству юстиції та Міністерству закордонних справ.

Міністерство освіти і науки України уповноважене ставити апостиль на офіційних документах, що стосуються сфери освіти і науки.

Міністерство юстиції України проставляє апостиль на документах, що видаються органами юстиції та судами, а також на документах, що оформляються нотаріусами України.

Міністерство закордонних справ України – на всіх інших видах документів.

Що засвідчує апостиль? - Апостиль засвідчує достовірність підпису особи, яка підписала документ, а також автентичність печатки чи штампа, яким його скріплено.

Як виглядає документ із апостилем? - Апостиль – це штамп розміром не менше 10х10 см, що проставляється або на документі, або на окремому спеціальному аркуші, який прошивається разом із документом. Апостиль на документах про освіту, який проставляється Міністерством освіти і науки України, виглядає таким чином:

НДУ ім. М. Гоголя забезпечує своєчасне подання документів до територіальних органів Державної міграційної служби України (https://dmsu.gov.ua/) для оформлення зарахованим на навчання іноземцям в установленому законодавством порядку посвідок на тимчасове проживання на період навчання.

 

Завантажити PDF-версію документу

Контакти

16600, м.Ніжин Чернігівської області, вул.Графська, 2

Приймальна ректора: (04631) 7-19-67 

Приймальна комісія: (04631) 2-35-88

Приймальна комісія: +380977973948

E-mail: ndu@ndu.edu.ua

Повний телефонний довідник

Партнери

     

    

сайт Національного Еразмус-офісу uarenet  

Google Analytics Alternative