Підрозділи

Гоголезнавчий центр

Профком працівників

Університетський психологічний центр

Юридична консультативна служба

Центр професійного розвитку

Відділ практики

Відділ виховної роботи, соціокультурної діяльності та промоції

Міжнародна співпраця

Центр гуманітарної співпраці з українською діаспорою

Цивільний захист та охорона праці

Навчальна науково-дослідна лабораторія

Видавництво

Навчання іноземних громадян

Положення про студентський гуртожиток

1. Це положення встановлює  порядок надання житла в гурто­житках університе­ту, користування гуртожитками та їх утримання.

2. Студентські гуртожитки універ­ситету призначені для проживання студентів на період навчання.

3. Усі студентські гуртожитки зна­ходяться в підпорядкуван­ні університету.

4. Місця в гуртожитках надаються:

- для проживання одиноких осіб (житлові приміщення надаються в спільне користування кількох осіб, які не перебу­вають в сімейних стосунках);

- для проживання сімей студентів (житлові приміщення, що надаються в користування одній сім’ї).

5. Проживання в студентських гуртожитках працівників університету, розміщення підрозділів університету, а також інших організацій дозволяється лише за особистим розпорядженням ректора.

В окремих випадках за спільним рішенням адміністрації та профкому університету у студентський гуртожиток тимчасово можуть бути поселені викладачі та співробітники університету, які мають гостру потребу в житлі. Порядок поселення викладачів і співробіт­ників університету в студентський гуртожиток регламентується у додатку № 1 до цього Положення.

6. В гуртожитках можуть бути розташовані підприємства гро­мадського харчування, пункти медичного та побутового обслугову­вання, перукарні, майстерні по ремонту одягу, взуття тощо /за рахунок використання нежитлового фонду/.

7. Рішення про виділення в гуртожитках приміщень для підприємств громадського харчування, пунктів медичного та побуто­вого обслуговування приймається ректоратом за погодженням з профкомом студентів.

8. У гуртожитках забезпечуються необхідні умови для проживан­ня, занять, відпочинку, фізичної культури, виховної роботи.

9. Правила внутрішнього розпорядку гуртожитків затверджуються ректором університету за погодженням з профспілковим комітетом студентів.

10. Права та обов’язки працівників гуртожитків визначаються посадовими інструкціями, затвердженими ректором університету.

ІІ. Надання житла в гуртожитку

11. Поселення студентів у гуртожитках здійснюється згідно з цим Положенням із дотриманням встановлених санітарних норм. Місце для проживання в гуртожитку надається на один навчальний рік.

12. Розподіл місць у гуртожитках між факультетами здійснюється ректоратом спільно із студентським профкомом і оголошується наказом ректора університету.

13. Списки студентів для поселення в гуртожиток складаються деканатами факультетів і погоджуються із профкомом студентів університету.

14. На підставі рішення про надання місця в гуртожитку ректорат укладає угоду із студентом на проживання в гуртожитку і видає йому спеціальний ордер, який є підставою для поселення. В ордері зазначається номер гуртожитку, його адреса і номер кімнати.

15. Облік ордерів та мешканців гуртожитків, оформлення необ­хідних документів здійснюють завідуючі гуртожитками; прописка і виписка студентів - паспортистом. Бланки ордерів зберігаються як документи суворої звітності.

ІІІ. Користування житловою площею в гуртожитках

16. Поселення в студентський гуртожиток здійснюється завідую­чим гуртожитком або працівником, який його заступає, на підставі виданого ордеру.

Особі, яка вселяється в гуртожиток, надається необхідний інвентар, постільна білизна, перепустка на право входу до гурто­житку. Мешканець повинен бути ознайомлений з правилами внутрішнього розпорядку гуртожитку.

17. Переселення мешканців з однієї кімнати в іншу допуска­ється у виняткових випадках з дозволу адміністрації гуртожитку, без погіршення умов проживання.

18. Користування гуртожитком студентами, які перебувають у відпустках, дозволяється лише в окремих випадках за спільним рішенням адміністрації і профспілкового комітету.

ІV. Виселення із студентських гуртожитків

19. При відрахуванні з університету або при його закінченні мешканці виселяються з гуртожитку у двотижневий термін від дня виходу відповідного наказу.

20. У випадках, коли з поважних причин мешканець не може виселитись з гуртожитку у відповідний термін, спільним рішенням адміністрації університету і профкому студентів цей термін може бути продовжений.

21. У випадку порушення мешканцем угоди про проживання в гуртожитку або правил проживання в ньому, він виселяється із гуртожитку у визначений адміністрацією термін, повністю відшкодовує заподіяні збитки. При цьому внесена ним плата за проживання не повертається.

22. Особи, які самочинно поселилися у гуртожиток, висе­ляються в адміністративному порядку без надання їм іншого жилого приміщення.

V. Плата за житло та послуги

23. Вартість проживання у гуртожитку складається з вартості утримання місця проживання та вартості обов’язкових побутових послуг, що надаються мешканцям.

24. Перелік обов’язкового комплексу побутових послуг встанов­люється залежно від комфортності гуртожитку адміністрацією уні­верситету.

25. Плата за житло та послуги здійснюється одноразово за весь навчальний рік, включаючи канікули, при поселенні в гуртожиток.

26. Додаткові послуги, які надаються за бажанням мешканця, оплачуються окремо.

VІ. Порядок надання місць у гуртожитках університету студентським сім’ям

27. Місця в студентських гуртожитках для розміщення сімейних студентів і аспірантів визначаються спільним рішенням адмініст­рації і профкому студентів навчального закладу, виходячи з наяв­ного житлового фонду, для проживання сімей з додержанням сані­тарних норм мешкання.

28. Заселення студентських родин здійснюються за ордерами, що видає адміністрація університету.

29. Місця в сімейних гуртожитках надаються, як правило, тим родинам, де чоловік і дружина - студенти.

30. Прийняття на облік сімейних студентів, які потребують місць в гуртожитках, здійснюється комісією профкому студентів навчального закладу з житлово-побутової роботи. Списки сімейних студентів, які потребують гуртожиток і прийнятих на облік, затверджуються спільним рішенням адміністрації та профкому студен­тів навчального закладу. Коли студентська родина складається із студентів різних вузів міста тоді постановка на облік може здійснюватись за домовленістю між цими навчальними закладами.

31. Проживаючі в гуртожитках сімейні студенти керуються цим Положенням та загальними Правилами внутрішнього розпорядку в студентських гуртожитках.

32. Плата за користування гуртожитком здійснюється однора­зово за весь навчальний рік, включаючи і зимові канікули.

VII. Обов’язки власника або уповноваженого ним органу навчального закладу, гуртожитку

33. Безпосереднє керівництво господарською діяльністю та експлуатацією гуртожитків, організацією побуту мешканців, додер­жанням встановленого порядку здійснюється проректором з гумані­тарних питань та виховної роботи, проректором по адміністративно-господарській роботі та завідуючим гуртожитком.

34. Власник гуртожитку зобов’язаний:

- суворо виконувати угоду, укладену з мешканцем гуртожитку;

- утримувати приміщення гуртожитків у відповідності з встановленими санітарними правилами;

- укомплектовувати гуртожитки меблями, обладнанням, білиз­ною  та іншим інвентарем;

- забезпечувати мешканців необхідним обладнанням, інвентарем, інструментом і матеріалами для проведення робіт по обслуговуван­ню гуртожитку і прилеглої території;

- своєчасно проводити ремонт гуртожитків, інвентаря, обладнання, утримувати в належному стані закріплену територію та зелені насадження;

- забезпечувати проведення відпо­відних оформлювальних робіт будинків, приміщень гуртожитків, території;

- надавати мешканцям в гуртожитку необхідні комунально-по­бутові послуги, приміщення для проведення виховної роботи, самостійного навчання і прове­дення культурно-масових і спортивних заходів;

- переселяти в разі необхідності при гострих захворюваннях і відсутності можливості госпіталізувати хворих мешканців гуртожитку в ізолятори;

- укомплектувати штати гуртожитків у встановленому порядку обслуговуючим персоналом;

- сприяти радам студентських гурто­житків у розвитку студент­ського самовря­дування з питань праці, побуту і відпочинку мешкан­ців;

- здійснювати заходи з покращення житлових і культурно-по­бутових умов у гуртожитку, своєчасно приймати заходи з реаліза­ції пропозицій мешканців, інформувати їх про прийняті рішення;

- забезпечувати необхідний тепловий режим у всіх приміщеннях у відповідності з встановленими нормами комфортності;

- забезпечувати фінансування витрат на утримання гуртожитків;

- в разі необхідності забезпечувати виділення приміщень для організації в гуртожитках їдалень і буфетів, оснащувати їх тор­гово-технічним обладнанням, меблями і посудом.

35. Завідуючий гуртожитком (комендант) несе відповідальність за дотримання правил внутрішнього розпорядку всіма мешканцями і обслуговуючим персоналом.

36. Матеріально-відповідальними особами гуртожитку є: завідуючі гуртожитком /коменданти/, камерою схову, кастелянша.

37. Завідуючий гуртожитком /комендант/ зобов’язаний:

- проводити вселення в гуртожиток на підставі ордера, вида­ного ректоратом /деканатом/ університету і паспорту;

- надавати мешканцям необхідне обладнання й інвентар у відповідності з Типовими нормами, проводити обмін білизни згідно з санітарними правилами;

- ознайомлювати при вселенні в гуртожиток з “Положенням про гуртожиток”, “Правилами внутрішнього розпорядку”, правилами пожежної безпеки і техніки безпеки;

- своєчасно виселяти студентів, які розірвали відносини з університетом;

- вести облік зауважень і пропозицій мешканців по утриманню гуртожитку та покращенню житлово-побутових умов;

- подавати ректорату /деканатам/ університету пропозиції з покращення умов у гуртожитку;

- забезпечувати чистоту і порядок у гуртожитку та на його території, а також додержання правил внутрішнього розпорядку, тех­ніки безпеки і правил пожежної безпеки, освітлення, опалення гур­тожитку за діючими нормами, своєчасну видачу прибирального інвен­таря і матеріалів, охорону гуртожитку.

38. Завідуючий гуртожитком /комендант/ спільно з радою гур­тожитку або при необхідності ректор, профком студентів університету розглядають у встановленому порядку суперечності, що виникають між мешканцями і обслуговуючим персоналом гуртожитку.

39. Комендант гуртожитку відповідає за збереження майна сту­дентів, що здане до камери схову гуртожитку.

VIII. Експлуатація гуртожитку, його утримання і ремонт

40. Експлуатація гуртожитків здійснюється відповідними під­розділами університету згідно з правилами і нормами експлуатації, ремонту жилого фонду.

41. Капітальний ремонт гуртожитків здійснюється за рахунок коштів університету або гуртожитку і полягає в систематичному і своєчасному проведенні робіт із збереження конструктивних елементів, оздоблювання, інженерного обладнання і елементів зовнішнього бла­гоустрою від передчасного зносу, а також по усуненню дрібних пошкод­жень і несправностей, що з’явились під час експлуатації, наладки та регулювання інженерного обладнання.

42. Адміністрація університету несе відповідальність за на­лежну експлуатацію і утримання гуртожитків, дотримання в них вста­новленого порядку і правил мешкання, організації побуту мешканців, виховної, культурно-масової і фізкультурно-оздоровчої роботи.

 

Положення схвалене вченою радою університету

28 січня 1999 р., протокол № 6

 

 

 

Контакти

16600, м.Ніжин Чернігівської області, вул.Графська, 2

Приймальна ректора: (04631) 7-19-67 

Приймальна комісія: (04631) 2-35-88

Приймальна комісія: +380977973948

E-mail: ndu@ndu.edu.ua

Повний телефонний довідник

Партнери

     

    

сайт Національного Еразмус-офісу uarenet  

Google Analytics Alternative