Факультет філології, історії та політико-юридичних наук

Деканат

Кафедра української мови, методики її навчання та перекладу

Кафедра літератури, методики її навчання, історії культури та журналістики

Кафедра прикладної лінгвістики

Кафедра германської філології та методики викладання іноземних мов

Кафедра всесвітньої історії та міжнародних відносин

Кафедра історії України

Кафедра політології, права та філософії

Лабораторія лінгвокультурології

Новини факультету

Контакти

Персоналії

 Ларіна Тетяна Валеріївна

кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри прикладної лінгвістики

У 1992 р. закінчила факультет іноземних мов Ніжинського державного педагогічного університету імені Миколи Гоголя за спеціальністю «Англійська мова, російська мова».

Навчалася в аспірантурі при кафедрі педагогічної майстерності Ніжинського державного педагогічного університету імені Миколи Гоголя за спеціальністю 13.00.01. - загальна педагогіка та історія педагогіки. У 2013 році захистила дисертацію за спеціальністю 13.00.04. «Теорія та методика професійної освіти».

Проходила стажування у Великій Британії у1989 році.

Працює на факультеті з 1992 року на посаді викладача кафедри англійської мови та методики викладання. З 2014 року доцент кафедри прикладної лінгвістики. З 2017 року виконує обов’язки завідуючого кафедри. Викладає практику усного та писемного мовлення, англійську мову професійного спрямування, країнознавство.

Бере участь у всеукраїнських та міжнародних наукових і науково-практичних конференціях, публікується у фахових виданнях.

Коло наукових інтересів: професійний розвиток вчителя, освіта дорослих.

Вибрані публікації:

 1. Constructing future teachers’ formative assessment competence /T.Larina // Теоретические и практические аспекты романо-германской  филологии и методики преподавания иностранных языков. Сб. наук. Статей.– Гомель– №3.–   2017. – 278с. 36- 40
 2. Formative assessment in the course of students’ language competence development  / T/Larina // Нові концепції викладання у світлі інноваційних досягнень європейської дидактики вищої школи : Матеріали Міжнародної науково-методичної конференції 30–31 жовтня 2017 року / Укл. С.М. Іваненко, О.В. Холоденко, К.М. Павицька, О.Г. Смольнікова. – К. : НПУ імені М.П. Драгоманова, 2017. – С. 401–403
 3. Англійська мова. Збірник типових тестових завдань для підготовки до ЗНО (просунутий рівень) /Е.И.Ларіна, Є.О.Плотніков // [Електронний ресурс] / Т. В. Ларіна, Є. О. Плотніков. – Ніжин : НДУ ім. М. Гоголя, 2015. – 200 с. Режим доступу: http://lib.ndu.edu.ua/dspace/handle/123456789/376
 4. Лінгво-дидактичний тест як засіб удосконалення іншомовної лексичної компетенції студентів /Ларіна Т.В. // Освітологічний дискурс. – 2015. – №3. – С. 186–196.  [Электронный ресурс]. – Режим доступу: http://od.kubg.edu.ua/index.php/journal/article/view/276#.Ve1Yyzk99fg

e-mail: larinatanya300870@gmail.com

 

 

Чувакова Тетяна Григорівна

кандидат педагогічних наук, доцент

У 1992 році закінчила Ніжинський державний педагогічний інститут ім. М.Гоголя. Навчалася в аспірантурі Ніжинського державного університету (1998-2002).

У 2004 році захистила дисертацію за спеціальністю 13.00.04. «Теорія та методика професійної освіти».

Працює у Ніжинській вищій школі з 1992 року на посадах викладача, старшого викладача кафедри англійської мови та методики викладання, доцента кафедри прикладної лінгвістики (з 2006). Виконувала обов’язки завідувача кафедри прикладної лінгвістики з 2006 по 2016 рік. Викладає англійську мову на спеціальностях «Початкова освіта», «Міжнародні відносини».

Має більше 30 наукових і навчально-методичних праць.

Регулярно бере участь у міжнародних та всеукраїнських конференціях.

Основні напрями наукових досліджень: порівняльна педагогіка, методика викладання іноземних мов.

Вибрані публікації:

1. Чувакова Т.Г. Навчання писемного мовлення на заняттях з іноземної мови як другої спеціальності. / Германістика ХХ століття: традиційні й новітні аспекти дослідження та викладання: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції. 22-23 жовтня 2010 р. -    Горлівка: Видавництво ГДПІМ, 2010. – С. 240-242. (тези)

2. Чувакова Т.Г. Навчання читання на початковому етапі вивчення іноземних мов   // Збірник наукових статей викладачів та студентів факультету іноземних мов / [відп.ред. Т.Г.Чувакова]. – Ніжин: Видавництво НДУ ім. М.Гоголя, 2012. (стаття)

3. Чувакова Т.Г., Абрамович А.М.  Формування іншомовних лексичних навичок дітей дошкільного віку як компонент професійної компетенції вчителя іноземної мови  //  У співав.  Наукові записки: Психолого-педагогічні науки / Ніжинський держ. ун-т. ім.. М. Гоголя [за заг. Ред.. Є.І.Коваленко]. – 2013, - № 2. – С. 45-59. (стаття)

4. Чувакова Т.Г. США: професійний розвиток досвідчених вчителів. Матеріали ІУ Міжнародної науково-практичної конференції „Інновації в освіті: сучасні підходи до професійного розвитку вчителів іноземних мов» 19-20 червня 2014. – Ніжин: ПП Лисенко М.М., 2014. –С. 205-206. (стаття)

5. Чувакова Т.Г, Терещенко В.Я., Штепура А.П. Англійська мова як друга спеціальність: [навчальний посібник для студентів факультету іноземних мов]. – Ніжин: Видавництво НДУ ім.. М.Гоголя, 2010. – 286 с.

6. Чувакова Т.Г. Вправи та методичні рекомендації до оповідань для домашнього читання: Навчальний посібник для студентів факультету іноземних мов. – Ніжин: Видавництво НДУ імені Миколи Гоголя. – 2010. – 149 с.

email: tashach1970@gmail.com

 

 

Долматова Марина Петрівна

кандидат педагогічних наук, доцент

Навчалася у Ніжинському державному педагогічному інституті ім. М. Гоголя та у Київському державному педагогічному інституті іноземних мов, який закінчила у 1992 році, отримавши кваліфікацію "вчитель англійської мови"'.

Працює в університеті з 1994 р. У 2005 р. закінчила аспірантуру при НДУ ім. Миколи Гоголя за спеціальністю "Теорія і методика виховання". У 2007 р. захистила дисертацію на тему: "Формування естетичного досвіду студентів філологічних факультетів вищих педагогічних навчальних закладів". З 2007 по 2013 року виконувала обов’язки завідувача кафедри іноземних мов. З 2014 року працює на посаді доцента кафедри прикладної лінгвістики. Викладає англійську мову за професійним спрямуванням для студентів неспеціальних факультетів. Бере участь у всеукраїнських та міжнародних наукових і науково-практичних конференціях, публікується у фахових виданнях.

Сфера наукових інтересів: методика навчання англійської мови за професійним спрямуванням у вищих навчальних закладах.

Має понад 50 наукових праць. Вибрані публікації:

 1. Долматова М.П. Enjoying Literature: посібник для розвитку навичок читання художнього тексту англійською мовою /  М.П. Долматова. – 2-е вид., доп. та перероб. – Ніжин : Видавництво НДУ ім. М. Гоголя, 2016. – 83 с.
 2. Долматова М. П. Принципи відбору текстового матеріалу для навчання читання іноземною мовою у вищих навчальних закладах // Наукові записки Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя:. Серія: Психолого-педагогічні науки. – Ніжин: НДУ. – 2012.- №2. – С.90 – 92.  
 3. Долматова М. П. Виховання студентів-філологів засобами мистецтва слова на заняттях з іноземної мови // Наукові записки Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя:. Серія: Психолого-педагогічні науки. – Ніжин: НДУ. – 2013. – С. 140 – 143.
 4. Долматова М. П. Особливості компетентнісного підходу у навчанні іноземної мови в немовному ВНЗ // Компетентнісна парадигма розвитку мовної освіти у середній і вищій школах: сучасні виклики:  збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції  – Чернігів: Чернігів. держ. технол. ун-т,  20013. – С. 67–72
 5. Долматова М. П. Формирование эстетического опыта будущих педагогов-филологов на основе чтения художественных англоязычных текстов // Сборник научных трудов ТГУ им. Якоба Гогебашвили, 2014. –  №1 (27). –C.310 – 313.
 6. Долматова М. П. Генезис філософсько-психолого-педагогічного поняття категорії досвіду у педагогічній науці // Проблеми соціальної роботи: філософія, психологія, соціологія. – Чернігів: ЧНТУ, 2016. – №1 (7). – С. 23 – 30. 

 

 

Шугалій Наталія Євгеніївна

кандидат педагогічних наук

У 2000 році закінчила факультет іноземних мов Ніжинського державного педагогічного університету імені Миколи Гоголя з кваліфікацією "вчитель англійської та німецької мови та літератури"'.

Працює в університеті з 2000 р. У 2011 р. закінчила аспірантуру при НДУ імені Миколи Гоголя за спеціальністю 13.00.01 "Загальна педагогіка та історія педагогіки". У 2015 р. захистила дисертацію. Викладає курси «Іноземна мова за професійним спрямуванням», «Практика перекладу з основної мови», «Практика усного та письмового перекладу» та ін.

Сфера наукових інтересів: освіта дорослих, іноземна мова за професійним спрямуванням, практичний переклад з англійської мови.

 

 

Халимон Ірина Йосипівна

кандидат педагогічних наук, доцент

Навчалася у Київському державному педагогічному інституті іноземних мов і Ніжинському державному педагогічному інституті ім. М. Гоголя, який закінчила в 1993 р. З 2000 по 2005 р. працювала на посаді викладача кафедри англійської мови та методики викладання.

У 2005–08 рр. навчалася в аспірантурі при кафедрі педагогіки НДУ ім. М. Гоголя. за спеціальністю 13.00.04 "Теорія і методика професійної освіти". У 2009 р. захистила дисертацію з теми «Формування професійної компетентності майбутнього вчителя з другої спеціальності “Іноземна мова”».

З 2009 р. працює на посаді доцента кафедри прикладної лінгвістики. Викладає курси «Практикум з англійської мови», «Країнознавство».

Основні напрями наукових досліджень: методика навчання англійської мови як спеціальності у вищих навчальних закладах. 

Має більше 40 публікацій. 

Вибрані публікації:

 1. Особливості підготовки вчителя іноземної мови на факультетах з подвійною спеціальністю // Наукові записки : Психолого-педагогічні науки / Ніжинський державний університет ім. М. Гоголя; [за заг. ред. Є. І. Коваленко]. – Ніжин : НДУ ім. М. Гоголя. – 2006. – № 2. – С. 89–92.
 2. Педагогічна технологія формування професійної білінгвальної компетентності майбутнього вчителя з другої спеціальності “іноземна мова” // Вісник Чернігівського державного педагогічного університету ім. Т.Г. Шевченка. Випуск 63. Серія: педагогічні науки: Збірник. – Чернігів: ЧДПУ, 2009. – № 63. – С. 213–217.
 3. Формування професійної компетентності майбутнього вчителя з другої спеціальності “Іноземна мова” : [монографія] / за заг. ред. канд. пед. наук, доц. В.Г. Редька. – Ніжин : Вид-во НДУ ім. М.В. Гоголя, 2010. – 199с.
 4. Формування соціокультурної компетенції майбутнього вчителя іноземної мови на заняттях з країнознавства // Studia Germanica et Romanica: Іноземні мови. Зарубіжна література. Методика викладання : [науковий журнал / голов. ред. В.Д. Каліущенко]. – Донецьк: ДонНУ, 2011. – Т. 8. – №3 (24). – С. 114–122.
 5. Зміст соціокультурної компетенції майбутніх учителів іноземної мови // Наукові записки. Cерія “Психолого-педагогічні науки” (Ніжинський державний педагогічний університет імені Миколи Гоголя) / за заг. ред. проф. Є.І. Коваленко. – Ніжин : НДУ ім. М. Гоголя, 2014. – С. 208–214
 6. Дослідження сприйняття образу вчителя іноземної мови за допомогою метафори // Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. – Житомир : Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2015. – Вип. 4(82) – С.78–83. (у співавторстві з Шевченко С.І., Штепурою А.П.)

Readiness for learner autonomy of prospective teachers minoring in English // Advanced Education. – 2017. – Issue 8. – P. 65-71 (у співавторстві з Шевченко С.І.)

 

 

Плотніков Євген Олександрович

кандидат педагогічних наук, доцент

Закінчив факультет іноземних мов Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя у 2004 році, магістратуру – у 2005.

З 2004 року працює у Ніжинському університеті на посадах викладача, старшого викладача, доцента (з 2013) на кафедрах прикладної лінгвістики та англійської мови і методики викладання.

Викладає курси: методика викладання іноземних мов, використання технологій при викладанні фахових дисциплін, друга іноземна мова (англійська)

Закінчив аспірантуру у Київському національному лінгвістичному університеті (2007-2010) і захистив кандидатську дисертацію на тему: «Формування англомовної рецептивної граматичної компетенції у майбутніх учителів з використанням мультимедійних навчальних засобів» (2013, «13.00.02. Теорія і методика викладання іноземних мов: германські мови»).

Коло наукових інтересів: методика викладання іноземних мов, викладання іноземних мов з використанням технологій, прикладна лінгвістика.

Має більше 60 наукових і навчально-методичних публікацій у фахових українських і закордонних виданнях.

Вибрані публікації:

 1. Оценка качества гибридных курсов обучения иностранным языкам // Современное языковое образование в контексте международных интеграционных процессов : состояние и перспективы / редкол. : Т. П. Леонтьева и др. – Минск : МГЛУ, 2017. – С. 256-260.
 2. Говоримо англійською, навчаємось і відпочиваємо разом: методичний посібник для організаторів мовних таборів. – Ніжин: Видавець ПП Лисенко М.М., 2016. – 80 с. (у співавторстві)
 3. Англійська мова. Збірник типових тестових завдань для підготовки до ЗНО (просунутий рівень) : навчальний посібник / Ніжин : НДУ ім. М. Гоголя, 2015. – 200 с. (у співавторстві)
 4. Розробка та реалізація дистанційного курсу навчання іноземних мов для майбутніх учителів // Освітологічний дискурс, 2015. – № 3 (11). – С. 228–237.
 5. Навчання іноземної мови в умовах інформатизації  шкільної освіти : Колективна монографія / Коваль Т.І., Асоянц П.Г., Плотніков Є. О. та ін. Заг. ред.: Коваль Т.І. – К.: Видавничий центр КНЛУ, 2014. – 280 с.
 6. Зворотний зв’язок у комп’ютерних матеріалах для навчання іншомовної граматики // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 5. Педагогічні науки: реалії та перспективи. – Випуск 49: збірник наукових праць / за ред. В. І. Гончарова. – К.: Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2014. – С. 135–140.
 7. Мультимедійні вправи для формування англомовної рецептивної граматичної компетенції у майбутніх учителів // Іноземні мови. – 2010. – № 4 (64). – С. 33–38.

Учасник та співорганізатор багатьох проектів, зокрема «Інноваційний університет і лідерство. Фаза IIІ: інновації та відносини з оточенням» (2017-2018, Варшавський університет, Ягелонський університет, «Міжнародний фонд досліджень освітньої політики»); «Децентралізація в освіті: нові підходи до неперервного професійного розвитку вчителів» (2017, в рамках проекту «Українська регіональна платформа громадських ініціатив» за підтримки Делегації Європейського Союзу в Україні); «English Language Retreat / GoGlobal Initiative» (2016, за підтримки Посольства США в Україні); “Шкільний вчитель нового покоління” (з 2015, Британська Рада в Україні); «Фасилітативне лідерство» (2014-2015, Initiative Mittel- und Osteuropa e.V., Німеччина) тощо.

Сертифікований тренер «Adobe Education Trainer» (з 2015, використання комп’ютерних технологій в освіті) та «Amnesty International Ukraine» (з 2017, громадянська освіта, захист прав людини).

 

 

Копенкіна Людмила Олександрівна

старший викладач

У 1995 році закінчила Горлівський  державний педагогічний інститут іноземних мов ім. Н.К.Крупської за спеціальністю "французька мова та українська мова і література" та здобула кваліфікацію "Вчитель французької мови та української мови і літератури".

Працює на факультеті з 1999 року викладачем (1999-2001 рр.) та старшим викладачем (з 2001 р.).

Має низку публікацій, серед яких Методичні рекомендації до домашнього читання по книзі К. Вів’є “Щоденник Аліни” (2001 р.), Методичні рекомендації до домашнього читання за романом Е. Тріоле  “Троянди в кредит” (2002 р.), Методичні рекомендації до домашнього читання за романом М. Моно “Хмара” (2004 р.).

Наукові інтереси: цивілізація та лінгвокраїнознавство Франції.

 

 

Штепура Алла Павлівна

кандидат педагогічних наук, доцент

У 1993 р. закінчила Ніжинський педагогічний інститут імені М.Гоголя. Працювала в ЗОШ № 1 ім. Т.Г.Шевченка, училищі культури і мистецтв ім. Марії Заньковецької. На факультеті працює з 2000 р. на посадах завідувача навчально-методичного кабінету (2000-2006 рр.), викладача (з 2006). У 2016 році здобула другу вищу освіту у Дрогобицькому державному педагогічному університеті імені Івана Франка за спеціальністю «Польська мова та література». У 2021 році захистила дисертацію за спеціальністю 13.00.04. «Теорія та методика професійної освіти». У 2023 році закінчила післядипломні курси Лодзького Університету (філологічний факультет) (Польща).

Викладає курси: іноземна мова (англійська, польська), іноземна мова спеціальності, практикум польської мови, методика навчання польської мови / інноваційні технології навчання польської мови.

Має понад 40 публікацій.

Вибрані публікації:

У фахових виданнях:

1. Наталія Мінєнкова, Алла Штепура. (2019). Навчання польської мови як іноземної в Україні: сучасні виклики та потреби. Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка: Філологічні науки, Випуск 49, 62-66.

2. Штепура А. П. (2021). Теоретичні засади професійної підготовки майбутніх учителів англійської мови засобами дистанційного навчання в закладах вищої освіти Республіки Польща. Вісник кафедри ЮНЕСКО «Неперервна професійна освіта ХХІ століття», 3,  40-44.

3. Shtepura, Alla. (2022). Main Characteristics and Stereotypes of Generation Z: Analysis of Foreign Experience. Comparative Professional Pedagogy, 12(1), 86-93.

4. Banit O., Shtepura A., Rostoka M., Cherevychnyi G. (2022). Modern Information  and Educational Environment in the context of the Theory of Generations. International Journal of Pedagogy Innovation and New Technologies, Vol. 6, No. 2, 2022, pp. 78-89

Публікації у наукометричних базах Scopus або Web of Science:

Banit O., Shtepura A., Rostoka M., Cherevychnyi G., Dyma O. (2022) Students’ Readiness to Distance Learning: Results of Research in the Institutions of Higher Education. In: Auer M.E., Hortsch H., Michler O., Köhler T. (eds) Mobility for Smart Cities and Regional Development - Challenges for Higher Education. ICL 2021. Lecture Notes in Networks and Systems, vol 389.  Springer, Cham.

Публікації в інших виданнях:

1. Штепура, А. (2019). Розвиток професійної компетентності вчителів англійської мови засобами дистанційного навчання в Республіці Польща. В М. Л. Ростока (Упоряд.), Г. В. Ельникова, Г. Ю. Кравченко, Л. О. Лузан, М. Л. Ростока, З. В. Рябова (Ред.). Адаптивні системи управління в освіті: IV Всеукраїнський науковий форум, Харків, 24–28 січня 2019 року (76–78). Харків: Мачулин: ФОП Озеро Г.В.

2. Штепура, А. (2019). Використання засобів дистанційного навчання у підготовці майбутніх учителів англійської мови. Ad orbem per linguas. До світу через мови: Міжнародна науково-практична конференція, Київ, 20–22 березня 2019 року (412–414). Київ: Вид. центр КНЛУ.

3. Штепура, А. (2019). Методологічні підходи до сучасних систем дистанційної освіти. В М. Л. Ростока, Т. С. Бондаренко, О. В. Баніт, І. М. Савченко (Ред.). Розбудова єдиного відкритого інформаційного простору освіти впродовж життя:Перший Міжнародний науково-практичний WEB-форум, Київ–Харків, 26–28 березня 2019 р. (63–66). Кропивницький: Вид-во Льотної академії Національного авіаційного університету.

4. Штепура, А. (2019). Підготовка майбутніх учителів англійської мови в тандемах e-learning: досвід Польщі. Інновації в освіті: сучасні підходи до професійного розвитку вчителів іноземних мов: VII Міжнародна науково-практична конференція, Ніжин, 27–28 вересня 2019 р. (183–185). Ніжин: Видавець ПП Лисенко М.М.

5. Штепура, А. (2019). Ефективність електронної форми навчання у процесі підготовки студентів закладів вищої освіти. В М. Л. Ростока (Упоряд.), О. Є. Стрижак, М. Л. Ростока, Г. К. Барвіцька, В. М. Косик (Ред.). Інноваційні трансформації в сучасній освіті: виклики, реалії, стратегії: Перший Всеукраїнський відкритий науково-практичний форум, Київ, 10–13 жовтня 2019 р. (127–129). Київ: Інститут обдарованої дитини НАПН України.

6. Штепура, А. (2020). The Conceptual Aspects of Distance. В А.І. Миколайчук (Ред.). Learning. Integration of New Knowledge, Research and Innovation across Europe: І Міжнародна науково-практична конференція, Київ, 23–25 квітня 2020 р. (210–212). Київ: Державний університет телекомунікацій.

7. Штепура, А. (2020). Психологічні аспекти підготовки майбутніх учителів англійської мови засобами дистанційного навчання. В Н. В. Павлик (Ред.). Профорієнтація: стан і перспективи розвитку: X Всеукраїнські психолого-педагогічні читання, присвячені пам’яті доктора педагогічних наук, професора Федоришина Бориса Олексійовича, Київ, 18 травня 2020 р. (134–137). Київ: Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України.

8. Штепура, А. (2020). Distance Learning as a Means of Lifelong Education and Self-education of Future Teachers of Foreign Languages. В В. П. Сергієнко, В. М. Слабка (Ред). Актуальні проблеми неперервної освіти в інформаційному суспільстві: Міжнародна науково-практична конференція з Інтернет підтримкою, Київ, 29–30 травня 2020 р. (9–10). Київ: Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова.

9. Штепура, А. (2020). Нормативно-правове забезпечення дистанційної освіти в Україні. Реформа освіти в Україні. Інформаційно-аналітичне забезпечення: II Міжнародна науково-практична конференція, Київ, 15 жовтня 2020 р. (80–82). Київ: ДНУ «Інститут освітньої аналітики».

10. Штепура, А. (2021). Готовність студентів до впровадження дистанційного навчання як єдність мотиваційних, когнітивних, рефлексивних та технологічних компонентів. ІІІ Реформа освіти в Україні. Інформаційно-аналітичне забезпечення : збірник тез доповідей ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції (наукове електронне видання), 28 жовт. 2021 р. Київ : ДНУ «Інститут освітньої аналітики», 2021 (309-311).

Навчально-методичні посібники:

1. Чувакова Т.Г., Терещенко В.Я., Штепура А.П. (2020). Англійська мова як друга спеціальність. Видання друге, доповнене та перероблене, Ніжин: НДУ.

2. Штепура, А. (2020). Професійна підготовка майбутніх учителів англійської мови засобами дистанційного навчання. Науково-методичні рекомендації. Київ: ДСК-Центр.

3. Штепура, А. (2022). Польська мова в таблицях. Навчальний посібник. Ніжин: НДУ ім. М. Гоголя, 2022. – 87 с.

Підвищення кваліфікації:

Брала  участь в методичних курсах підвищення кваліфікації вчителів польської мови у Польщі: м. Вроцлав (жовтень 2016 р.,), м. Люблін (липень 2014, 2016),  «Координація та підтримка польської філології вищих навчальних закладах України. Продовження 2017 рік» м. Краків (липень 2017 р.),  «Літня академія польської мови та культури» м. Вроцлав (серпень 2017 р.), методичні курси «Методика навчання польської мови» м. Вроцлав (жовтень 2017 р.),  «Стажування вчителів польської мови в польських школах» м. Варшава (листопад 2017 р.). Брала участь у польсько-українському проекті «Інноваційні Центри Місцевої Активності. Допомога розвитку польській меншині в Україні» 2016–2019 рр. Закінчила стаціонарний курс польської мови та культури для вчителів-іноземців, організований Школою польської мови та культури Сілезького університету за замовленням Національного Агентства Академічних Обмінів м. Цешин, Польща(2019 р., 2022 р.).

Коло наукових інтересів: методика викладання польської мови, дистанційне навчання.

 

 

Жук Олена Миколаївна

викладач

У 2001 році закінчила Ніжинський державний педагогічний університет ім. М.Гоголя.

Працює на факультеті з 2002 року. Викладає англійську мову на українсько-англійському та російсько-англійському відділеннях.

Коло наукових інтересів: методика викладання англійської мови.

 

 

 

Детальніше ...

Персоналії

Блажко Марія Іванівна, кандидат філологічних наук, доцент

Профільна освіта за спеціальністю: Романо-германські мови та література

Кваліфікація:Філолог. Викладач німецької мови

Підвищення кваліфікації:

1. VІ Міжнародна науково-практична конференція Інновації в освіті: сучасні підходи до професійного розвитку вчителів іноземних мов. 22-23 червня 2018 року, м. Ніжин.

2. XXV ювілейна конференція «Німецька в Україні: традиції, досягнення“, 28.–29. September 2018, Львів.

3. VII Міжнародна науково-практична конференція «Інновації в освіті: сучасні підходи до професійного розвитку вчителів іноземних мов». Ніжин, 2019.

4. XXVII конференція Асоціації українськиї германістів «Германістика в транс культурному вимірі:Теорія і практика». 25-26 вересня 2020 р. Львів, 2020.

5. Участь у вебінарі Reihe 3plus1: Video-Tutorials – neue Lernformate, die wirken und Spaß machen (ab A1) / Серія підручників 3plus1: Як використовувати відео – нові дієві формати на занятті, які приносять задоволення, 15.09.2021.

 

Наукові публікації у фахових виданнях України:

1. Емотиви у відображенні картини світу (на матеріалі короткого оповідання П.Зюскінда "Die Taube”). Література та культура Полісся. Вип. 96. Серія «Філологічні науки». № 13. Ніжин, 2019. С. 236-245.

2. Концепт VERGANGENHEITSBEWÄLTIGUNG / ПОДОЛАННЯ МИНУЛОГО в німецькій лінгвокультурі. Література та культура Полісся. Вип. 95. Серія «Філологічні науки». № 12. Ніжин, 2019. С. 184-192.(у співавторстві з Шевченко В.О.)

3. Вербалізація концепту ZEIT / ЧАС в автобіографічному романі Ґ. Ґрасса “Цибулина пам’яті”/ Блажко М.І. Література та культура Полісся. Вип. 93. Серія “Філологічні науки. № 10. 2018. С. 188-199.

4. Лінгвістичні засоби втілення євроскептицизму в німецькомовному електоральному дискурсі. Література та культура Полісся. Вип. 90. Серія "Філологічні науки ". № 7. Ніжин, 2018. С. 268-276. (У співавторстві)

5. Метафора в оповіданнях Юдіт Германн:лінгвокультурологічний аспект. Актуальні питання гуманітарних наук: міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. Вип. 30. Т. 2. Дрогобич, 2020. С.55-59.

 

Навчально-методичні посібники:

1. “DAS SUBSTANTIV UND DER ARTIKEL IM DEUTSCHEN: KURZ UND BÜNDIG” [Іменник та артикль в німецькій мові: Cтисло та ясно]»: Навчальний посібник з практичної граматики німецької мови. Ніжин, 2019. 105 с.

2. Стилістика німецької мови. Навчальний посібник. Ніжин, 2017. 89с.

3. Вчимося писати курсову роботу з іноземної філології. Навчально-методичний посібник для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня факультету іноземних мов  НДУ імені Миколи Гоголя, що навчаються за ОПП «Середня освіта. Німецька мова і література». Ніжин, 2020. 46 с. (У співавторстві)

4. Методичні рекомендації до комплексного кваліфікаційного екзамену з фаху (мовний компонент) за освітньо-професійною програмою “Середня освіта. Німецька мова і література” для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня Спеціальність: 014 Середня освіта (Мова і література (німецька)) Галузь знань: 01 Освіта / Педагогіка. Ніжин, 2020. 40 С. (У співавторстві).

5. Читаємо й аналізуємо Бернгарда Шлінка: методичні рекомендації з організації самостійної роботи для студентів бакалаврату факультету іноземних мов.

 

Публікації у наукометричних базах Scopus або Web of Science:  Bandurko, Z., Blazhko, M., Liepukhova, N., Kovbasyuk, L., & Kishchenko, Y. (2021). Translation of German anthroponyms in a novel “Die Abenteuer des Werner Holt” (Book 1) by Dieter Noll: linguistic and cultural aspect. Amazonia Investiga10(44), 168-177. https://amazoniainvestiga.info/index.php/amazonia/article/view/1721

 

Публікації в інших виданнях:

1. «Deutsche Pressesprache über ukrainische Ereignisse: funktionalstilistischer Aspekt» / Матеріали Міжнародної науково-практичній конференції Асоціації Українських Германістів (АУГ) «SternstundenderdeutschenSpracheinderUkraine»/ «Зоряний час німецької мови в Україні» - 29 вересня - 30 вересня 2017 р. Чернівці, : Видавничий дім «Родовід», 2017. С. 29-30.

2. Online- und Wahlkurse: Zur Kooperation mit dem Goethe-Institut in der Ausbildung von Deutschlehrenden in der Ukraine / VІ Міжнародна науково-практична конференція Інновації в освіті: сучасні підходи до професійного розвитку вчителів іноземних мов. - 22-23 червня 2018 року, м. Ніжин. S. 161-162.

3. Präsenz-und Online-Unterricht integriert: Erfahrung einer Wahlkursentwicklung bei der Ausbildung der ukrainischen Deutschlehrenden. XXV ювілейна конференція “Німецька в Україні: традиції, досягнення”- 28.–29. September 2018, Львів, ПАІС,2018. С.28-29.

4. Гумбольдтіанська лінгвістика: підходи до вивчення взаємодії мови та культури / Матеріали VII Міжнародної науково-практичної конференції «Інновації в освіті: сучасні підходи до професійного розвитку вчителів іноземних мов». Ніжин: Видавець ПП Лисенко М.М., 2019. С.5-7.

5. Як стати успішним студентом: навчальні стратегії / Матеріали VII Міжнародної науково-практичної конференції «Інновації в освіті: сучасні підходи до професійного розвитку вчителів іноземних мов». Ніжин: Видавець ПП Лисенко М.М., 2019.С. 54-55.

6. Personennamen im Speigel der Transkulturalität. XXVIIконференція Асоціації українськиї германістів «Германістика в транс культурному вимірі:Теорія і практика». Матеріали наукової конференції. 25-26 вересня 2020 р. Львів, 

 

Лєпухова Наталія Іванівна

кандидат філологічних наук, доцент кафедри німецької мови

У 2005 році закінчила Ніжинський державний університет ім. М.Гоголя. У 2006 році закінчила магістратуру Ніжинського державного університету ім. М.Гоголя.

З 2012 по 2015 рр. навчалася в аспірантурі Київського національного університету імені Тараса Шевченка. У 2015 році захистила кандидатську дисертацію зі спеціальності 10.02.16 - “Перекладознавство”. Тема кандидатської дисертації: “Відтворення особливостей німецької літературної романтичної казки в україномовних перекладах”.

Працює на факультеті з 2006 року на посадах викладача, старшого викладача та доцента кафедри німецької мови. Викладає практику усного та писемного мовлення, спецкурс з художнього читання для студентів 2 курсу та іноземної філології для студентів 3 курсу німецько-англійського відділення, курси “Вступ до перекладознавства”, “Теорія перекладу” для студентів 2 і 3 курсу англо-німецького відділення, курс “Проблеми перекладу”, “Практика перекладу з другої іноземної мови”, “Шкільний курс німецької мови” та спецкурси з перекладу для студентів магістратури, здійснює керівництво курсовими і магістерськими дослідженнями.

Бере участь у міжнародних наукових та науково-практичних конференціях, публікується у фахових виданнях (кількість публікацій — понад 20).

Коло наукових інтересів: переклад, іноземна філологія.

Пасічник Лариса Леонідівна, викладач

Профільна освіта за спеціальністю: Німецька та англійська мова

Кваліфікація:Вчитель німецької, англійської мови

Підвищення кваліфікації:

1. Нове та традиційне у дослідженнях сучасних представників психологічних та педагогічних наук: матер. міжнар. наук.-практ. конф. (23-24 березня 2018 р., Громадська організація «Львівська педагогічна спільнота»).

2. Інновації в освіті: сучасні підходи до професійного розвитку вчителів іноземних мов: VI Міжнар. наук.-практ. конф. (22-23 червня 2018 р., Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя).

3. Інновації в сучасній освіті: український та світовий контекст: ІІ Міжнар. наук.-практ. конф. (18-19 квітня 2019 р., Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини).

4. Інновації в освіті: сучасні підходи до професійного розвитку вчителів іноземних мов: VIІ Міжнар. наук.-практ. конф. (27-28 вересня 2019 р., Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя).

5. Сучасна система освіти і виховання: досвід минулого – погляд у майбутнє: матер.  Міжнар. наук.-практ. конф. (2-3 жовтня 2020 р., Київ: ГО «Київська наукова організація педагогіки та психології»).

6. Освіта і наука у мінливому світі: проблеми та перспективи розвитку: матер. ІІІ Міжнар. наук. конф. (26-27 березня 2021 р., Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара.

7. Львівські наукові читання: ІІ Міжнар. наук.-практ. конференція ( 15-17 травня 2022 р., м. Львів).

8. У 2022 р. пройшла підвищення кваліфікації на базі кафедри лінгвістики та перекладу Інституту філології Київського університету імені Бориса Грінченка.

 

Наукові публікації у фахових виданнях України:

1. Дослідницько-орієнтований підхід до професійного розвитку вчителів у Центрах педагогічної освіти у Німеччині. Інноваційна педагогіка. Причорноморський науково-дослідний інститут економіки та інновацій. 2018. № 4. С. 57-60.

2. Центры педагогического образования: задачи и содержание профессионального развития учителей в Германии. Інноваційна педагогіка. Причорноморський науково-дослідний інститут економіки та інновацій. 2019.  №16. С. 27-31.

3. Центри педагогічної освіти Німеччини як осередки професійного розвитку вчителів. Інноваційна педагогіка. Причорноморський науково-дослідний інститут економіки та інновацій. 2021. №36. С. 31-35.

 

Навчально-методичні посібники:

Німецька мова для початківців. Навчальний посібник для студентів І курсу факультету іноземних мов. Ніжин: НДУ ім. М. Гоголя. 2019. 211 с.

 

Публікації в інших виданнях:

1. До питання професійної підготовки вчителів у Центрах педагогічної освіти у Німеччині. Нове та традиційне у дослідженнях сучасних представників психологічних та педагогічних наук: матер. міжнар. наук.-практ. конф. (23-24 березня 2018 р., Громадська організація «Львівська педагогічна спільнота»).

2. Дослідний підхід до професійного розвитку вчителів у Німеччині.Інновації в освіті: сучасні підходи до професійного розвитку вчителів іноземних мов: матер. VI Міжнар. наук.-практ. конф. (22-23 червня 2018 р., Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя).

3. Центри педагогічної освіти Німеччини як осередки професійного розвитку вчителів. Інновації в сучасній освіті: український та світовий контекст: матер. ІІ Міжнар. наук.-практ. конф. (18-19 квітня 2019 р., Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини).

4. Колегіальний підхід до професійного розвитку вчителів у Німеччині. Інновації в освіті: сучасні підходи до професійного розвитку вчителів іноземних мов: матер. VIІ Міжнар. наук.-практ. конф. (27-28 вересня 2019 р., Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя).

5. Роль Центрів педагогічної освіти Німеччини в оптимізації професійної підготовки майбутніх учителів під час стажування референдаріату).Сучасна система освіти і виховання: досвід минулого – погляд у майбутнє: матер.  Міжнар. наук.-практ. конф. (2-3 жовтня 2020 р., Київ: ГО «Київська наукова організація педагогіки та психології»).

6. Оптимізація професійної підготовки майбутніх учителів у Німеччині. Освіта і наука у мінливому світі: проблеми та перспективи розвитку: матер. ІІІ Міжнар. наук. конф. (26-27 березня 2021 р., Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара.

7. Дослідницько-орієнтований підхід до професійного розвитку майбутніх учителів у Німеччині. Львівські наукові читання: матер. ІІ Міжнар. наук.- практ. конференції ( 15-17 травня 2022 р., м. Львів).

Ролік Анатолій Васильович, кандидат філологічних наук, доцент

Профільна освіта за спеціальністю: Німецька та англійська мови

Кваліфікація: Вчитель німецької та англійської мов

 

 Підвищення кваліфікації:

1. VI Міжнародна науково-практична конференція «Інновації в освіті: сучасні підходи до професійного розвитку вчителів іноземних мов». Ніжин, 2018.

2. VІІ Міжнародна науково-практична конференція «Інновації в освіті: сучасні підходи до професійного розвитку вчителів іноземних мов». Ніжин, 2019.

 

Наукові публікації у фахових виданнях України:

Pejorative vocabulary in the works of Gogol and its rendering in German. Література та культура Полісся. Вип. 96. Серія «Філологічні науки». № 13. Ніжин, 2019. С. 288–301.

 

Навчально-методичні посібники:

1. Люди в масках та інші оповідання: українською та англійською мовами: зб. матеріалів для практичних занять з практики перекладу з української мови на іноземну(англійську). Ніжин: НДУ ім. М. Гоголя, 2020. 72 с.

2. Переклад газетно-журнальних текстів (англо- та німецькомовних): навчально-методичний посібник до спецкурсу для студентів факультету іноземних мов. Ніжин: НДУ ім. М. Гоголя, 2021. 115 с.

3. Прагматичні аспекти перекладу: навч. посіб. для студ. Факультету іноземних мов. Ніжин: НДУ ім. М. Гоголя, 2022. 156 с.

 

Публікації в інших виданнях:

1. Metaphor as a qualificative marker in German and English translations of Nikolai Gogol’s “Dead Souls”. Гоголезнавчі студії. Вип. УІІ (24), 2018. С. 192 – 208.

2. Speech duel acts in the works of Gogol and their rendering in German translations.  Гоголезнавчі студії. Вип. УІІІ (25). Ніжин, 2019. С. 255 – 272.

3. Німецькомовний гоголезнавчий дискурс другої половини ХХ – початку ХХІ століття: антологія. Ніжин: НДУ ім. М. Гоголя, 2018. 298 с.

4. Микола Гоголь в німецькій науковій та художній літературі: антологія. Ніжин: НДУ ім. М. Гоголя, 2020. 441 с.

5. Фразеологія і переклад. Матеріали VI Міжнародної науково-практичної конференції «Інновації в освіті: сучасні підходи до професійного розвитку вчителів іноземних мов». Ніжин: Видавець ПП Лисенко М.М., 2018. С. 33-34.

6. Йогансон К’єлль. Світ Гоголя. Всесвіт. Журнал іноземної літератури. 2018. № 9-10, 11-12/ 1-2, 2019 (переклад з німецької).

7. Gogol about translation. Матеріали VІІ Міжнародної науково- практичної конференції «Інновації в освіті: сучасні підходи до професійного розвитку вчителів іноземних мов». Ніжин: Видавець ПП Лисенко М.М. , 2019 р. С. 105 – 109.

8. Зігфрід Ленц. Оповідання / переклад А.В. Роліка. Ніжин: НДУ ім.М. Гоголя, 2020. 122 с.

9. Сучасне німецьке оповідання / переклад А. В. Роліка. Ніжин: НДУ ім. М. Гоголя, 2021. 143 с.

10. Р.-Д. Кайль. Гоголь і апостол Павло. Літературний Чернігів. № 1 (93) 2021.  С. 134 – 144. (переклад з німецької)

Удовиченко Надія Костянтинівна, кандидат педагогічних наук, доцент

Профільна освіта за спеціальністю: Німецька та англійська мови

Кваліфікація: Вчитель німецької та англійської мов

 

Підвищення кваліфікації:

1. «Спостереження на занятті. Відкрите заняття (Hospitationsschulung)», з 27.08. 2020р. по 28.08.2020р., Гете-Інститут, м. Київ.

2. Всесвітня конференція «10 років проекту “Вчимося навчати німецької”: компетентні викладачі з усього світу». «Співпраця між університетами». Німецький культурний центр Goethe Institut, університет імені Фрідріха Шиллера,  м. Мюнхен, м. Єна (Німеччина) – з 24.09.2020 р. по 01.10.2020 р.

3. Вебінар «Політика на дистанційному занятті німецької мови» Всеукраїнська Асоціація Українських Германістів, Фонд Ганса Зайделя – з 09.11.2020 р. по 18.11.2020 р.

4. Семінар «Внутрішнє забезпечення якості вищої освіти розвиток освітніх програм та їх акредитація» Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти, Сумський державний університет – 24.11. 2020 р.

5. Онлайн-курс «Онлайн-Моніторинг: моніторингове оцінювання на навчальній платформі MOODLE». Німецький культурний центр Goethe Institut, м. Мюнхен – з 02.11.2020р. По 13.12.2020 р.

6. Курс «Організація дистанційного та змішаного навчання на платформі Moodle» - 01 -28 лютого 2021р., м. Ніжин.

7. Вебінар «Пошукове навчання з використанням фільмів» Німецьке видавництво «Hueber» – 17.09. 2021 р.

8. XXVIII Міжнародна конференція «Германістика та виклики часу: міждисциплінарність, інтернаціоналізація, дигіталізація» м. Львів – 24-25 вересня 2021.

9. Онлайн-конференція «DLL Barcamp. Співпраця між університетами». Німецький культурний центр Goethe Institut –  12.11.2021р.

10. Вебінар «Покоління What. Чим живе сучасне покоління», Австрійська служба академічних обмінів, програма «Kultur und Sprache» – 22.11. 2021 р.

11. Вебінар «Використання технології EduBreakouts на занятті онлайн», Німецьке видавництво «Hueber» – 23.11. 2021 р.

12. Міжнародна онлайн-конференція «Германістика в Німеччині та Україні», Всеукраїнська Асоціація Українських Германістів, університет  у м. Мангейм –  13.05.2022 р.

13. Вебінар «Використання інформаційних технологій на занятті з німецької мови онлайн», Німецьке видавництво «Hueber» – 03.06.2022 р.

14. Онлайн-конференція «Досвід та перспективи підготовки вчителя німецької мови. Співпраця між університетами», Німецький культурний центр Goethe Institut – 10.06.2022 р.

15. XVII Міжнародна конференція вчителів німецької мови «володієш. мовою. не залишайся. осторонь», м. Відень – 15-20 серпня 2022 р.

16. XXIX Міжнародна онлайн-конференція Асоціації українських германістів "Долаємо кордони разом з німецькою мовою" –23 вересня 2022 р.

 

Навчально-методичні посібники:

1. Методичні рекомендації  до самостійної роботи студентів з дисципліни «Лінгвокраїнознавство Німеччини» /уклад. : М.І. Блажко, Н.К. Удовиченко. Ніжин: НДУ ім. М. Гоголя, 2018. Ч. 1. 71 с.

2. Методичні рекомендації  до самостійної роботи студентів з дисципліни «Лінгвокраїнознавство Німеччини» /уклад. : М.І. Блажко, Н.К. Удовиченко. Ніжин: НДУ ім. М. Гоголя, 2018. Ч. 2. 105 с.

3. Методичні рекомендації до комплексного державного екзамену з другої іноземної мови (німецької) [Электронный ресурс] : для студентів другого магістерського рівня вищої освіти за ОПП Середня освіта. Англійська мова і література / Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя ; уклад. Н. К. Удовиченко. – Электрон. текстовые дан. Ніжин : НДУ ім. М. Гоголя, 2018. 20 с.

4. Методичні рекомендації до комплексного кваліфікаційного екзамену з фаху (мовний компонент) [Электронный ресурс] : за освітньо-професійною програмою “Середня освіта. Німецька мова і література” для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня Спеціальність: 014 Середня освіта (Мова і література (німецька)) Галузь знань: 01 Освіта / Педагогіка / Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя ; уклад. М. І. Блажко, Н.К. Удовиченко [та ін.]. Электрон. текстовые дан. Ніжин : НДУ ім. М. Гоголя, 2020. 42 с.

 

Публікації в інших виданнях:

1. Schriftliche Kommunikation beim hybriden Sprachenlernen. Sternstunden der deutschen Sprache in der Ukraine: Матеріали ХХІУ  Міжнародної науково-практичної конференції Асоціації українських германістів. Чернівці: Видавничий дім «РОДОВІД», 2017. С. 119-120.

2. Розвиток писемного мовлення в умовах гібридного іншомовного навчання. Нові концепції викладання у світлі інноваційних досягнень європейської дидактики вищої школи: Матеріали Міжнародної науково-методичної конференції 30-31 жовтня 2017 року/ Укл. С. М. Іваненко, О.В. Холоденко, К.М. Павицька, О.Г. Смольнікова. К.: НПУ імені М.П. Драгоманова, 2017. С. 360-362.

3. Позитивний аналіз помилок в умовах гібридного навчання іноземних мов. Інтернаціоналізація вищої освіти України в умовах полікультурного освітнього простору: стан, проблеми, перспективи: матер. ІІІ міжнар. наук.-практ. конф., м. Маріуполь, 18-19 квітня 2018 р. Маріуполь: МДУ, 2018. С. 405-407.

4. Kombiniertes Lernen: Einsatz von DLL 2 in die DaF-Lehrerausbildung. Матеріали VІ міжнародної науково-практичної конференції "Інновації в освіті: сучасні підходи до професійного розвитку вчителів іноземних мов". Ніжин: Видавець ПП Лисенко М.М., 2018. С. 167-169.

5. Literarischer Text als Anlass zu sprachlichem Ausdruck und Austausch. Німецька мова в Україні: Традиції, успіхи, завдання. – Deutsch in der Ukraine: Traditionen, Erfolge, Aufgaben: Матеріали XXV Міжнародної науково-практичної конференції Асоціації українськиї германістів (28 – 29 вересня 2018). Львів : ПАІС, 2018. С. 170-172.

6. Positive Rückmeldungen in der schriftlichen Kommunikation mit den DaF-Lernenden. Германістика в транскультурному вимірі: теорія та практика. Germanistik in transkulturellen Räumen: Theorie und Praxis: Матеріали XXVІІ Міжнародної науково-практичної конференції Асоціації українських германістів (25 – 26 вересня 2020). Львів : ПАІС, 2020. С. 193-194.

7. Позитивний аналіз помилок у підготовці вчителя іноземної мови. Нові концепції викладання у світлі інноваційних досягнень європейської дидактики вищої школи: Матеріали  Міжнародної науково-методичної конференції 07 листопада 2020 року/ Укл. О.О. Яременко-Гасюк, О.В. Холоденко, Т.А. Ляшенко, К.: НПУ імені М.П. Драгоманова, 2020. С. 125-127.

8. Reflexion im Deutschunterricht. Германістика і  виклики часу: Міждисциплінарність, інтернаціоналізація та діджиталізація – Germanistik undHerausforderungenderZeit: Interdisziplinarität, InternationalisierungundDigitalisierung. Матеріали XXVІІI Міжнародної науково-практичної конференції Асоціації українських германістів (24 – 25 вересня 2021). Львів : ПАІС, 2021. С. 198-200.

Щербак Олена Миколаївна

Щербак Олена Миколаївна, кандидат філологічних наук, доцент

Профільна освіта за спеціальністю: Мова і література (німецька, англійська)

Кваліфікація: Вчитель німецької мови і літератури, англійської мови

Підвищення кваліфікації:

1. VІ Міжнародна науково-практична конференція «Інновації в освіті: сучасні підходи до професійного розвитку вчителів іноземних мов», 22–23 червня 2018 р., м. Ніжин.

2. VII Міжнародна науково-практичноа конференція «Інновації в освіті: сучасні підходи до професійного розвитку вчителів іноземних мов». 27–28 вересня 2019 р., м. Ніжин.

3. ІІ Інтернет-конференція молодих учених «Сучасна іншомовна освіта: філологічні та лінгво-дидактичні дослідження», 22 жовтня 2021 р., м. Ніжин.

4. Międzynarodowa konferencja / International conference „Słowa klucze 2021” / „Key words 2021” 22-23.10.2021, Uniwersytet Warszawski / University of Warsaw Wydział Neofilologii.

5. XVII Міжнародна науково-практична конференція «Multidisciplinary academic notes. Theory, methodology and practice», 03-06 травня 2022 р., Токіо, Японія.

6. «Online-Konferenz der deutschen und ukrainischen Germanistik» / «Он-лайн-конференція німецької та української германістики», 13 травня 2022 р., м. Маннгайм, Німеччина.

7. Участь у вебінарі Reihe 3plus1: Video-Tutorials – neue Lernformate, die wirken und Spaß machen (ab A1) / Серія підручників 3plus1: Як використовувати відео – нові дієві формати на занятті, які приносять задоволення, 15.09.2021.

8. 16.05.2022 - 26.06.2022 пройшла науково-педагогічне стажування на тему «Формування сучасної філологічної освіти в країнах ЄС та її вплив на національну самосвідомість» в Куявському університеті у Влоцлавеку (Республіка Польща) за фахом «Філологічні науки» в обсязі 6 кредитів ЄКТС (180 годин), сертифікат від 26.06.2022 р., №FSI-162618-KSW.

 

Наукові публікації у фахових виданнях України:

1. Вербалізація суспільних топосів у текстах німецькомовних інтернет-новин: лінгвориторичний аспект. Одеський лінгвістичний вісник. 2017. Вип. 9. С. 257-260.

2. Zusammenwirken der linguistisch-rhetorischen Strategien in den deutschen Nachrichten im Internet. Одеський лінгвістичний вісник. 2018. Вип. 11. С. 93-100.

3. Lexico-semantic means of sensationalism in headings of german-language media texts. Закарпатські філологічні студії. Випуск 15. Ужгород, 2021. С.76–82.

4. Лінгвориторичні стратегії зображення російсько-української війни 2022 року (на матеріалі повідомлень німецькомовного сайту tagesschau.de). Актуальні питання іноземної філології. Збірник наукових праць. Луцьк : Волинський. нац. ун-т імені Лесі Українки, 2022. № 16. С. 124-129.

 

Навчально-методичні посібники:

1. Вчимося писати курсову роботу з іноземної філології. Навчально-методичний посібник для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня факультету іноземних мов  НДУ імені Миколи Гоголя, що навчаються за ОПП «Середня освіта. Німецька мова і література». Ніжин, 2020. 46 с. (У співавторстві).

2. Методичні рекомендації до комплексного кваліфікаційного екзамену з фаху (мовний компонент) за освітньо-професійною програмою “Середня освіта. Німецька мова і література” для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня Спеціальність: 014 Середня освіта (Мова і література (німецька)) Галузь знань: 01 Освіта / Педагогіка. Ніжин, 2020. 40 с. (У співавторстві).

3. Методичні рекомендації з теми «Розпорядок дня»: для студентів 3-го курсу факультету іноземних мов. Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя; уклад.: Ніжин : НДУ ім. М. Гоголя, 2020. 84 с. (У співавторстві).

4. Навчально-методичний посібник «Тексти німецькомовного побутового дискурсу» (для студентів факультету іноземних мов, що навчаються за освітньо-професійною програмою Середня освіта (Німецька мова і література)). Ніжин: НДУ ім. М. Гоголя, 2020. 84 с.

5. Методичні рекомендації для самостійної роботи студентів з курсу «Історія німецької мови». Ніжин: НДУ ім. М. Гоголя, 2021. 64 с.

 

Публікації у наукометричних базах Scopus або Web of Science:Conflict – Crisis Hierarchy in English News Discourse: Cognitive Rhetorical Perspective. Research in Language. Volume 18, Issue 4 (2020). Рр. 53-67. (У співавторстві).

 

Публікації в інших виданнях:

1. Риторичністратегії створення іміджу України (на матеріалах текстів німецьких інтернет-новин). Матеріали VI Міжнародної науково-практичної конференції «Інновації в освіті: сучасні підходи до професійного розвитку вчителів іноземних мов». Ніжин: Видавець ПП Лисенко М.М., 2018. С. 43-45.

2. Speech duel acts in the works of Gogol and their rendering in German translations. Гоголезнавчі студії: Вип. 8(25). Ніжин ФОП Лук’яненко В.В. ТПК «Орхідея», 2019. С. 255-272. (У співавторстві).

3. Ukraine in den Schlüsselwörtern in den deutschen internet-Nachrichten. Międzynarodowa konferencja / International conference „Słowa klucze 2021” / „Key words 2021” 22-23.10.2021, Uniwersytet Warszawski / University of Warsaw Wydział Neofilologii / Faculty of Modern Languages.

4. Модальні слова у німецькомовних інтернет-новинах: лінгвориторичний аспект. Матеріали XVII Міжнародної науково-практичної конференції «Multidisciplinary academic notes. Theory, methodologyandpractice», 03-06 травня 2022 р., Токіо, Японія. С.856-859.

Детальніше ...

Контакти

16600, м.Ніжин Чернігівської області, вул.Графська, 2

Приймальна ректора: (04631) 7-19-67 

Приймальна комісія: (04631) 2-35-88

Приймальна комісія: +380977973948

E-mail: ndu@ndu.edu.ua

Повний телефонний довідник

Партнери

     

    

сайт Національного Еразмус-офісу uarenet  

Google Analytics Alternative