Факультет філології, історії та політико-юридичних наук

Деканат

Кафедра української мови, методики її навчання та перекладу

Кафедра літератури, методики її навчання, історії культури та журналістики

Кафедра прикладної лінгвістики

Кафедра германської філології та методики викладання іноземних мов

Кафедра всесвітньої історії та міжнародних відносин

Кафедра історії України

Кафедра політології, права та філософії

Лабораторія лінгвокультурології

Новини факультету

Контакти

Блажко Марія Іванівна, кандидат філологічних наук, доцент

Профільна освіта за спеціальністю: Романо-германські мови та література

Кваліфікація:Філолог. Викладач німецької мови

Підвищення кваліфікації:

1. VІ Міжнародна науково-практична конференція Інновації в освіті: сучасні підходи до професійного розвитку вчителів іноземних мов. 22-23 червня 2018 року, м. Ніжин.

2. XXV ювілейна конференція «Німецька в Україні: традиції, досягнення“, 28.–29. September 2018, Львів.

3. VII Міжнародна науково-практична конференція «Інновації в освіті: сучасні підходи до професійного розвитку вчителів іноземних мов». Ніжин, 2019.

4. XXVII конференція Асоціації українськиї германістів «Германістика в транс культурному вимірі:Теорія і практика». 25-26 вересня 2020 р. Львів, 2020.

5. Участь у вебінарі Reihe 3plus1: Video-Tutorials – neue Lernformate, die wirken und Spaß machen (ab A1) / Серія підручників 3plus1: Як використовувати відео – нові дієві формати на занятті, які приносять задоволення, 15.09.2021.

 

Наукові публікації у фахових виданнях України:

1. Емотиви у відображенні картини світу (на матеріалі короткого оповідання П.Зюскінда "Die Taube”). Література та культура Полісся. Вип. 96. Серія «Філологічні науки». № 13. Ніжин, 2019. С. 236-245.

2. Концепт VERGANGENHEITSBEWÄLTIGUNG / ПОДОЛАННЯ МИНУЛОГО в німецькій лінгвокультурі. Література та культура Полісся. Вип. 95. Серія «Філологічні науки». № 12. Ніжин, 2019. С. 184-192.(у співавторстві з Шевченко В.О.)

3. Вербалізація концепту ZEIT / ЧАС в автобіографічному романі Ґ. Ґрасса “Цибулина пам’яті”/ Блажко М.І. Література та культура Полісся. Вип. 93. Серія “Філологічні науки. № 10. 2018. С. 188-199.

4. Лінгвістичні засоби втілення євроскептицизму в німецькомовному електоральному дискурсі. Література та культура Полісся. Вип. 90. Серія "Філологічні науки ". № 7. Ніжин, 2018. С. 268-276. (У співавторстві)

5. Метафора в оповіданнях Юдіт Германн:лінгвокультурологічний аспект. Актуальні питання гуманітарних наук: міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. Вип. 30. Т. 2. Дрогобич, 2020. С.55-59.

 

Навчально-методичні посібники:

1. “DAS SUBSTANTIV UND DER ARTIKEL IM DEUTSCHEN: KURZ UND BÜNDIG” [Іменник та артикль в німецькій мові: Cтисло та ясно]»: Навчальний посібник з практичної граматики німецької мови. Ніжин, 2019. 105 с.

2. Стилістика німецької мови. Навчальний посібник. Ніжин, 2017. 89с.

3. Вчимося писати курсову роботу з іноземної філології. Навчально-методичний посібник для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня факультету іноземних мов  НДУ імені Миколи Гоголя, що навчаються за ОПП «Середня освіта. Німецька мова і література». Ніжин, 2020. 46 с. (У співавторстві)

4. Методичні рекомендації до комплексного кваліфікаційного екзамену з фаху (мовний компонент) за освітньо-професійною програмою “Середня освіта. Німецька мова і література” для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня Спеціальність: 014 Середня освіта (Мова і література (німецька)) Галузь знань: 01 Освіта / Педагогіка. Ніжин, 2020. 40 С. (У співавторстві).

5. Читаємо й аналізуємо Бернгарда Шлінка: методичні рекомендації з організації самостійної роботи для студентів бакалаврату факультету іноземних мов.

 

Публікації у наукометричних базах Scopus або Web of Science:  Bandurko, Z., Blazhko, M., Liepukhova, N., Kovbasyuk, L., & Kishchenko, Y. (2021). Translation of German anthroponyms in a novel “Die Abenteuer des Werner Holt” (Book 1) by Dieter Noll: linguistic and cultural aspect. Amazonia Investiga10(44), 168-177. https://amazoniainvestiga.info/index.php/amazonia/article/view/1721

 

Публікації в інших виданнях:

1. «Deutsche Pressesprache über ukrainische Ereignisse: funktionalstilistischer Aspekt» / Матеріали Міжнародної науково-практичній конференції Асоціації Українських Германістів (АУГ) «SternstundenderdeutschenSpracheinderUkraine»/ «Зоряний час німецької мови в Україні» - 29 вересня - 30 вересня 2017 р. Чернівці, : Видавничий дім «Родовід», 2017. С. 29-30.

2. Online- und Wahlkurse: Zur Kooperation mit dem Goethe-Institut in der Ausbildung von Deutschlehrenden in der Ukraine / VІ Міжнародна науково-практична конференція Інновації в освіті: сучасні підходи до професійного розвитку вчителів іноземних мов. - 22-23 червня 2018 року, м. Ніжин. S. 161-162.

3. Präsenz-und Online-Unterricht integriert: Erfahrung einer Wahlkursentwicklung bei der Ausbildung der ukrainischen Deutschlehrenden. XXV ювілейна конференція “Німецька в Україні: традиції, досягнення”- 28.–29. September 2018, Львів, ПАІС,2018. С.28-29.

4. Гумбольдтіанська лінгвістика: підходи до вивчення взаємодії мови та культури / Матеріали VII Міжнародної науково-практичної конференції «Інновації в освіті: сучасні підходи до професійного розвитку вчителів іноземних мов». Ніжин: Видавець ПП Лисенко М.М., 2019. С.5-7.

5. Як стати успішним студентом: навчальні стратегії / Матеріали VII Міжнародної науково-практичної конференції «Інновації в освіті: сучасні підходи до професійного розвитку вчителів іноземних мов». Ніжин: Видавець ПП Лисенко М.М., 2019.С. 54-55.

6. Personennamen im Speigel der Transkulturalität. XXVIIконференція Асоціації українськиї германістів «Германістика в транс культурному вимірі:Теорія і практика». Матеріали наукової конференції. 25-26 вересня 2020 р. Львів, 

 

Лєпухова Наталія Іванівна

кандидат філологічних наук, доцент кафедри німецької мови

У 2005 році закінчила Ніжинський державний університет ім. М.Гоголя. У 2006 році закінчила магістратуру Ніжинського державного університету ім. М.Гоголя.

З 2012 по 2015 рр. навчалася в аспірантурі Київського національного університету імені Тараса Шевченка. У 2015 році захистила кандидатську дисертацію зі спеціальності 10.02.16 - “Перекладознавство”. Тема кандидатської дисертації: “Відтворення особливостей німецької літературної романтичної казки в україномовних перекладах”.

Працює на факультеті з 2006 року на посадах викладача, старшого викладача та доцента кафедри німецької мови. Викладає практику усного та писемного мовлення, спецкурс з художнього читання для студентів 2 курсу та іноземної філології для студентів 3 курсу німецько-англійського відділення, курси “Вступ до перекладознавства”, “Теорія перекладу” для студентів 2 і 3 курсу англо-німецького відділення, курс “Проблеми перекладу”, “Практика перекладу з другої іноземної мови”, “Шкільний курс німецької мови” та спецкурси з перекладу для студентів магістратури, здійснює керівництво курсовими і магістерськими дослідженнями.

Бере участь у міжнародних наукових та науково-практичних конференціях, публікується у фахових виданнях (кількість публікацій — понад 20).

Коло наукових інтересів: переклад, іноземна філологія.

Пасічник Лариса Леонідівна, викладач

Профільна освіта за спеціальністю: Німецька та англійська мова

Кваліфікація:Вчитель німецької, англійської мови

Підвищення кваліфікації:

1. Нове та традиційне у дослідженнях сучасних представників психологічних та педагогічних наук: матер. міжнар. наук.-практ. конф. (23-24 березня 2018 р., Громадська організація «Львівська педагогічна спільнота»).

2. Інновації в освіті: сучасні підходи до професійного розвитку вчителів іноземних мов: VI Міжнар. наук.-практ. конф. (22-23 червня 2018 р., Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя).

3. Інновації в сучасній освіті: український та світовий контекст: ІІ Міжнар. наук.-практ. конф. (18-19 квітня 2019 р., Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини).

4. Інновації в освіті: сучасні підходи до професійного розвитку вчителів іноземних мов: VIІ Міжнар. наук.-практ. конф. (27-28 вересня 2019 р., Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя).

5. Сучасна система освіти і виховання: досвід минулого – погляд у майбутнє: матер.  Міжнар. наук.-практ. конф. (2-3 жовтня 2020 р., Київ: ГО «Київська наукова організація педагогіки та психології»).

6. Освіта і наука у мінливому світі: проблеми та перспективи розвитку: матер. ІІІ Міжнар. наук. конф. (26-27 березня 2021 р., Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара.

7. Львівські наукові читання: ІІ Міжнар. наук.-практ. конференція ( 15-17 травня 2022 р., м. Львів).

8. У 2022 р. пройшла підвищення кваліфікації на базі кафедри лінгвістики та перекладу Інституту філології Київського університету імені Бориса Грінченка.

 

Наукові публікації у фахових виданнях України:

1. Дослідницько-орієнтований підхід до професійного розвитку вчителів у Центрах педагогічної освіти у Німеччині. Інноваційна педагогіка. Причорноморський науково-дослідний інститут економіки та інновацій. 2018. № 4. С. 57-60.

2. Центры педагогического образования: задачи и содержание профессионального развития учителей в Германии. Інноваційна педагогіка. Причорноморський науково-дослідний інститут економіки та інновацій. 2019.  №16. С. 27-31.

3. Центри педагогічної освіти Німеччини як осередки професійного розвитку вчителів. Інноваційна педагогіка. Причорноморський науково-дослідний інститут економіки та інновацій. 2021. №36. С. 31-35.

 

Навчально-методичні посібники:

Німецька мова для початківців. Навчальний посібник для студентів І курсу факультету іноземних мов. Ніжин: НДУ ім. М. Гоголя. 2019. 211 с.

 

Публікації в інших виданнях:

1. До питання професійної підготовки вчителів у Центрах педагогічної освіти у Німеччині. Нове та традиційне у дослідженнях сучасних представників психологічних та педагогічних наук: матер. міжнар. наук.-практ. конф. (23-24 березня 2018 р., Громадська організація «Львівська педагогічна спільнота»).

2. Дослідний підхід до професійного розвитку вчителів у Німеччині.Інновації в освіті: сучасні підходи до професійного розвитку вчителів іноземних мов: матер. VI Міжнар. наук.-практ. конф. (22-23 червня 2018 р., Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя).

3. Центри педагогічної освіти Німеччини як осередки професійного розвитку вчителів. Інновації в сучасній освіті: український та світовий контекст: матер. ІІ Міжнар. наук.-практ. конф. (18-19 квітня 2019 р., Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини).

4. Колегіальний підхід до професійного розвитку вчителів у Німеччині. Інновації в освіті: сучасні підходи до професійного розвитку вчителів іноземних мов: матер. VIІ Міжнар. наук.-практ. конф. (27-28 вересня 2019 р., Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя).

5. Роль Центрів педагогічної освіти Німеччини в оптимізації професійної підготовки майбутніх учителів під час стажування референдаріату).Сучасна система освіти і виховання: досвід минулого – погляд у майбутнє: матер.  Міжнар. наук.-практ. конф. (2-3 жовтня 2020 р., Київ: ГО «Київська наукова організація педагогіки та психології»).

6. Оптимізація професійної підготовки майбутніх учителів у Німеччині. Освіта і наука у мінливому світі: проблеми та перспективи розвитку: матер. ІІІ Міжнар. наук. конф. (26-27 березня 2021 р., Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара.

7. Дослідницько-орієнтований підхід до професійного розвитку майбутніх учителів у Німеччині. Львівські наукові читання: матер. ІІ Міжнар. наук.- практ. конференції ( 15-17 травня 2022 р., м. Львів).

Ролік Анатолій Васильович, кандидат філологічних наук, доцент

Профільна освіта за спеціальністю: Німецька та англійська мови

Кваліфікація: Вчитель німецької та англійської мов

 

 Підвищення кваліфікації:

1. VI Міжнародна науково-практична конференція «Інновації в освіті: сучасні підходи до професійного розвитку вчителів іноземних мов». Ніжин, 2018.

2. VІІ Міжнародна науково-практична конференція «Інновації в освіті: сучасні підходи до професійного розвитку вчителів іноземних мов». Ніжин, 2019.

 

Наукові публікації у фахових виданнях України:

Pejorative vocabulary in the works of Gogol and its rendering in German. Література та культура Полісся. Вип. 96. Серія «Філологічні науки». № 13. Ніжин, 2019. С. 288–301.

 

Навчально-методичні посібники:

1. Люди в масках та інші оповідання: українською та англійською мовами: зб. матеріалів для практичних занять з практики перекладу з української мови на іноземну(англійську). Ніжин: НДУ ім. М. Гоголя, 2020. 72 с.

2. Переклад газетно-журнальних текстів (англо- та німецькомовних): навчально-методичний посібник до спецкурсу для студентів факультету іноземних мов. Ніжин: НДУ ім. М. Гоголя, 2021. 115 с.

3. Прагматичні аспекти перекладу: навч. посіб. для студ. Факультету іноземних мов. Ніжин: НДУ ім. М. Гоголя, 2022. 156 с.

 

Публікації в інших виданнях:

1. Metaphor as a qualificative marker in German and English translations of Nikolai Gogol’s “Dead Souls”. Гоголезнавчі студії. Вип. УІІ (24), 2018. С. 192 – 208.

2. Speech duel acts in the works of Gogol and their rendering in German translations.  Гоголезнавчі студії. Вип. УІІІ (25). Ніжин, 2019. С. 255 – 272.

3. Німецькомовний гоголезнавчий дискурс другої половини ХХ – початку ХХІ століття: антологія. Ніжин: НДУ ім. М. Гоголя, 2018. 298 с.

4. Микола Гоголь в німецькій науковій та художній літературі: антологія. Ніжин: НДУ ім. М. Гоголя, 2020. 441 с.

5. Фразеологія і переклад. Матеріали VI Міжнародної науково-практичної конференції «Інновації в освіті: сучасні підходи до професійного розвитку вчителів іноземних мов». Ніжин: Видавець ПП Лисенко М.М., 2018. С. 33-34.

6. Йогансон К’єлль. Світ Гоголя. Всесвіт. Журнал іноземної літератури. 2018. № 9-10, 11-12/ 1-2, 2019 (переклад з німецької).

7. Gogol about translation. Матеріали VІІ Міжнародної науково- практичної конференції «Інновації в освіті: сучасні підходи до професійного розвитку вчителів іноземних мов». Ніжин: Видавець ПП Лисенко М.М. , 2019 р. С. 105 – 109.

8. Зігфрід Ленц. Оповідання / переклад А.В. Роліка. Ніжин: НДУ ім.М. Гоголя, 2020. 122 с.

9. Сучасне німецьке оповідання / переклад А. В. Роліка. Ніжин: НДУ ім. М. Гоголя, 2021. 143 с.

10. Р.-Д. Кайль. Гоголь і апостол Павло. Літературний Чернігів. № 1 (93) 2021.  С. 134 – 144. (переклад з німецької)

Удовиченко Надія Костянтинівна, кандидат педагогічних наук, доцент

Профільна освіта за спеціальністю: Німецька та англійська мови

Кваліфікація: Вчитель німецької та англійської мов

 

Підвищення кваліфікації:

1. «Спостереження на занятті. Відкрите заняття (Hospitationsschulung)», з 27.08. 2020р. по 28.08.2020р., Гете-Інститут, м. Київ.

2. Всесвітня конференція «10 років проекту “Вчимося навчати німецької”: компетентні викладачі з усього світу». «Співпраця між університетами». Німецький культурний центр Goethe Institut, університет імені Фрідріха Шиллера,  м. Мюнхен, м. Єна (Німеччина) – з 24.09.2020 р. по 01.10.2020 р.

3. Вебінар «Політика на дистанційному занятті німецької мови» Всеукраїнська Асоціація Українських Германістів, Фонд Ганса Зайделя – з 09.11.2020 р. по 18.11.2020 р.

4. Семінар «Внутрішнє забезпечення якості вищої освіти розвиток освітніх програм та їх акредитація» Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти, Сумський державний університет – 24.11. 2020 р.

5. Онлайн-курс «Онлайн-Моніторинг: моніторингове оцінювання на навчальній платформі MOODLE». Німецький культурний центр Goethe Institut, м. Мюнхен – з 02.11.2020р. По 13.12.2020 р.

6. Курс «Організація дистанційного та змішаного навчання на платформі Moodle» - 01 -28 лютого 2021р., м. Ніжин.

7. Вебінар «Пошукове навчання з використанням фільмів» Німецьке видавництво «Hueber» – 17.09. 2021 р.

8. XXVIII Міжнародна конференція «Германістика та виклики часу: міждисциплінарність, інтернаціоналізація, дигіталізація» м. Львів – 24-25 вересня 2021.

9. Онлайн-конференція «DLL Barcamp. Співпраця між університетами». Німецький культурний центр Goethe Institut –  12.11.2021р.

10. Вебінар «Покоління What. Чим живе сучасне покоління», Австрійська служба академічних обмінів, програма «Kultur und Sprache» – 22.11. 2021 р.

11. Вебінар «Використання технології EduBreakouts на занятті онлайн», Німецьке видавництво «Hueber» – 23.11. 2021 р.

12. Міжнародна онлайн-конференція «Германістика в Німеччині та Україні», Всеукраїнська Асоціація Українських Германістів, університет  у м. Мангейм –  13.05.2022 р.

13. Вебінар «Використання інформаційних технологій на занятті з німецької мови онлайн», Німецьке видавництво «Hueber» – 03.06.2022 р.

14. Онлайн-конференція «Досвід та перспективи підготовки вчителя німецької мови. Співпраця між університетами», Німецький культурний центр Goethe Institut – 10.06.2022 р.

15. XVII Міжнародна конференція вчителів німецької мови «володієш. мовою. не залишайся. осторонь», м. Відень – 15-20 серпня 2022 р.

16. XXIX Міжнародна онлайн-конференція Асоціації українських германістів "Долаємо кордони разом з німецькою мовою" –23 вересня 2022 р.

 

Навчально-методичні посібники:

1. Методичні рекомендації  до самостійної роботи студентів з дисципліни «Лінгвокраїнознавство Німеччини» /уклад. : М.І. Блажко, Н.К. Удовиченко. Ніжин: НДУ ім. М. Гоголя, 2018. Ч. 1. 71 с.

2. Методичні рекомендації  до самостійної роботи студентів з дисципліни «Лінгвокраїнознавство Німеччини» /уклад. : М.І. Блажко, Н.К. Удовиченко. Ніжин: НДУ ім. М. Гоголя, 2018. Ч. 2. 105 с.

3. Методичні рекомендації до комплексного державного екзамену з другої іноземної мови (німецької) [Электронный ресурс] : для студентів другого магістерського рівня вищої освіти за ОПП Середня освіта. Англійська мова і література / Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя ; уклад. Н. К. Удовиченко. – Электрон. текстовые дан. Ніжин : НДУ ім. М. Гоголя, 2018. 20 с.

4. Методичні рекомендації до комплексного кваліфікаційного екзамену з фаху (мовний компонент) [Электронный ресурс] : за освітньо-професійною програмою “Середня освіта. Німецька мова і література” для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня Спеціальність: 014 Середня освіта (Мова і література (німецька)) Галузь знань: 01 Освіта / Педагогіка / Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя ; уклад. М. І. Блажко, Н.К. Удовиченко [та ін.]. Электрон. текстовые дан. Ніжин : НДУ ім. М. Гоголя, 2020. 42 с.

 

Публікації в інших виданнях:

1. Schriftliche Kommunikation beim hybriden Sprachenlernen. Sternstunden der deutschen Sprache in der Ukraine: Матеріали ХХІУ  Міжнародної науково-практичної конференції Асоціації українських германістів. Чернівці: Видавничий дім «РОДОВІД», 2017. С. 119-120.

2. Розвиток писемного мовлення в умовах гібридного іншомовного навчання. Нові концепції викладання у світлі інноваційних досягнень європейської дидактики вищої школи: Матеріали Міжнародної науково-методичної конференції 30-31 жовтня 2017 року/ Укл. С. М. Іваненко, О.В. Холоденко, К.М. Павицька, О.Г. Смольнікова. К.: НПУ імені М.П. Драгоманова, 2017. С. 360-362.

3. Позитивний аналіз помилок в умовах гібридного навчання іноземних мов. Інтернаціоналізація вищої освіти України в умовах полікультурного освітнього простору: стан, проблеми, перспективи: матер. ІІІ міжнар. наук.-практ. конф., м. Маріуполь, 18-19 квітня 2018 р. Маріуполь: МДУ, 2018. С. 405-407.

4. Kombiniertes Lernen: Einsatz von DLL 2 in die DaF-Lehrerausbildung. Матеріали VІ міжнародної науково-практичної конференції "Інновації в освіті: сучасні підходи до професійного розвитку вчителів іноземних мов". Ніжин: Видавець ПП Лисенко М.М., 2018. С. 167-169.

5. Literarischer Text als Anlass zu sprachlichem Ausdruck und Austausch. Німецька мова в Україні: Традиції, успіхи, завдання. – Deutsch in der Ukraine: Traditionen, Erfolge, Aufgaben: Матеріали XXV Міжнародної науково-практичної конференції Асоціації українськиї германістів (28 – 29 вересня 2018). Львів : ПАІС, 2018. С. 170-172.

6. Positive Rückmeldungen in der schriftlichen Kommunikation mit den DaF-Lernenden. Германістика в транскультурному вимірі: теорія та практика. Germanistik in transkulturellen Räumen: Theorie und Praxis: Матеріали XXVІІ Міжнародної науково-практичної конференції Асоціації українських германістів (25 – 26 вересня 2020). Львів : ПАІС, 2020. С. 193-194.

7. Позитивний аналіз помилок у підготовці вчителя іноземної мови. Нові концепції викладання у світлі інноваційних досягнень європейської дидактики вищої школи: Матеріали  Міжнародної науково-методичної конференції 07 листопада 2020 року/ Укл. О.О. Яременко-Гасюк, О.В. Холоденко, Т.А. Ляшенко, К.: НПУ імені М.П. Драгоманова, 2020. С. 125-127.

8. Reflexion im Deutschunterricht. Германістика і  виклики часу: Міждисциплінарність, інтернаціоналізація та діджиталізація – Germanistik undHerausforderungenderZeit: Interdisziplinarität, InternationalisierungundDigitalisierung. Матеріали XXVІІI Міжнародної науково-практичної конференції Асоціації українських германістів (24 – 25 вересня 2021). Львів : ПАІС, 2021. С. 198-200.

Щербак Олена Миколаївна

Щербак Олена Миколаївна, кандидат філологічних наук, доцент

Профільна освіта за спеціальністю: Мова і література (німецька, англійська)

Кваліфікація: Вчитель німецької мови і літератури, англійської мови

Підвищення кваліфікації:

1. VІ Міжнародна науково-практична конференція «Інновації в освіті: сучасні підходи до професійного розвитку вчителів іноземних мов», 22–23 червня 2018 р., м. Ніжин.

2. VII Міжнародна науково-практичноа конференція «Інновації в освіті: сучасні підходи до професійного розвитку вчителів іноземних мов». 27–28 вересня 2019 р., м. Ніжин.

3. ІІ Інтернет-конференція молодих учених «Сучасна іншомовна освіта: філологічні та лінгво-дидактичні дослідження», 22 жовтня 2021 р., м. Ніжин.

4. Międzynarodowa konferencja / International conference „Słowa klucze 2021” / „Key words 2021” 22-23.10.2021, Uniwersytet Warszawski / University of Warsaw Wydział Neofilologii.

5. XVII Міжнародна науково-практична конференція «Multidisciplinary academic notes. Theory, methodology and practice», 03-06 травня 2022 р., Токіо, Японія.

6. «Online-Konferenz der deutschen und ukrainischen Germanistik» / «Он-лайн-конференція німецької та української германістики», 13 травня 2022 р., м. Маннгайм, Німеччина.

7. Участь у вебінарі Reihe 3plus1: Video-Tutorials – neue Lernformate, die wirken und Spaß machen (ab A1) / Серія підручників 3plus1: Як використовувати відео – нові дієві формати на занятті, які приносять задоволення, 15.09.2021.

8. 16.05.2022 - 26.06.2022 пройшла науково-педагогічне стажування на тему «Формування сучасної філологічної освіти в країнах ЄС та її вплив на національну самосвідомість» в Куявському університеті у Влоцлавеку (Республіка Польща) за фахом «Філологічні науки» в обсязі 6 кредитів ЄКТС (180 годин), сертифікат від 26.06.2022 р., №FSI-162618-KSW.

 

Наукові публікації у фахових виданнях України:

1. Вербалізація суспільних топосів у текстах німецькомовних інтернет-новин: лінгвориторичний аспект. Одеський лінгвістичний вісник. 2017. Вип. 9. С. 257-260.

2. Zusammenwirken der linguistisch-rhetorischen Strategien in den deutschen Nachrichten im Internet. Одеський лінгвістичний вісник. 2018. Вип. 11. С. 93-100.

3. Lexico-semantic means of sensationalism in headings of german-language media texts. Закарпатські філологічні студії. Випуск 15. Ужгород, 2021. С.76–82.

4. Лінгвориторичні стратегії зображення російсько-української війни 2022 року (на матеріалі повідомлень німецькомовного сайту tagesschau.de). Актуальні питання іноземної філології. Збірник наукових праць. Луцьк : Волинський. нац. ун-т імені Лесі Українки, 2022. № 16. С. 124-129.

 

Навчально-методичні посібники:

1. Вчимося писати курсову роботу з іноземної філології. Навчально-методичний посібник для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня факультету іноземних мов  НДУ імені Миколи Гоголя, що навчаються за ОПП «Середня освіта. Німецька мова і література». Ніжин, 2020. 46 с. (У співавторстві).

2. Методичні рекомендації до комплексного кваліфікаційного екзамену з фаху (мовний компонент) за освітньо-професійною програмою “Середня освіта. Німецька мова і література” для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня Спеціальність: 014 Середня освіта (Мова і література (німецька)) Галузь знань: 01 Освіта / Педагогіка. Ніжин, 2020. 40 с. (У співавторстві).

3. Методичні рекомендації з теми «Розпорядок дня»: для студентів 3-го курсу факультету іноземних мов. Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя; уклад.: Ніжин : НДУ ім. М. Гоголя, 2020. 84 с. (У співавторстві).

4. Навчально-методичний посібник «Тексти німецькомовного побутового дискурсу» (для студентів факультету іноземних мов, що навчаються за освітньо-професійною програмою Середня освіта (Німецька мова і література)). Ніжин: НДУ ім. М. Гоголя, 2020. 84 с.

5. Методичні рекомендації для самостійної роботи студентів з курсу «Історія німецької мови». Ніжин: НДУ ім. М. Гоголя, 2021. 64 с.

 

Публікації у наукометричних базах Scopus або Web of Science:Conflict – Crisis Hierarchy in English News Discourse: Cognitive Rhetorical Perspective. Research in Language. Volume 18, Issue 4 (2020). Рр. 53-67. (У співавторстві).

 

Публікації в інших виданнях:

1. Риторичністратегії створення іміджу України (на матеріалах текстів німецьких інтернет-новин). Матеріали VI Міжнародної науково-практичної конференції «Інновації в освіті: сучасні підходи до професійного розвитку вчителів іноземних мов». Ніжин: Видавець ПП Лисенко М.М., 2018. С. 43-45.

2. Speech duel acts in the works of Gogol and their rendering in German translations. Гоголезнавчі студії: Вип. 8(25). Ніжин ФОП Лук’яненко В.В. ТПК «Орхідея», 2019. С. 255-272. (У співавторстві).

3. Ukraine in den Schlüsselwörtern in den deutschen internet-Nachrichten. Międzynarodowa konferencja / International conference „Słowa klucze 2021” / „Key words 2021” 22-23.10.2021, Uniwersytet Warszawski / University of Warsaw Wydział Neofilologii / Faculty of Modern Languages.

4. Модальні слова у німецькомовних інтернет-новинах: лінгвориторичний аспект. Матеріали XVII Міжнародної науково-практичної конференції «Multidisciplinary academic notes. Theory, methodologyandpractice», 03-06 травня 2022 р., Токіо, Японія. С.856-859.

Контакти

16600, м.Ніжин Чернігівської області, вул.Графська, 2

Приймальна ректора: (04631) 7-19-67 

Приймальна комісія: (04631) 2-35-88

Приймальна комісія: +380977973948

E-mail: ndu@ndu.edu.ua

Повний телефонний довідник

Партнери

     

    

сайт Національного Еразмус-офісу uarenet  

Google Analytics Alternative