Університет

200 років Ніжинській вищій школі

Про університет

Ректорат

Вчена рада

Наукова робота

Студентська наукова робота

Аспірантура та докторантура

Державні закупівлі

Нормативна база

Контакти

Новини університету

Кафедру хімії та фармації з 2009 року очолює Заслужений діяч науки і техніки України, доктор хімічних наук, професор Суховєєв Володимир Володимирович.

Суховєєв В.В. (1953 року народження), у 1980 році закінчив Ніжинський ордена Трудового Червоного Прапора державний педагогічний інститут ім.М.В. Гоголя за спеціальністю «Біологія і хімія» та здобув кваліфікацію вчителя біології та хімії. У 1984 р. закінчив аспірантуру відділення нафтохімії Інституту фізико-органічної хімії та вуглехімії АН України за спеціальністю 02.00.13 – нафтохімія. Кандидат хімічних наук за спеціальністю 02.00.13 – нафтохімія (1987), доцент кафедри хімії (1989). У 2009 р. захистив дисертацію «Нітрогено-, сульфуро- та оксигеновмісні металохелати: синтез, хімотологічні та біологічні властивості» на здобуття наукового ступеня доктора хімічних наук за спеціальністю 02.00.13 – нафтохімія та вуглехімія (102 Хімія); професор кафедри хімії (2011).

Працює у Ніжинській вищій школі з 1980 року на посадах асистента (1980–1988), старшого викладача (1988–1989), доцента (1989–1991), заступника декана природничо-географічного факультету (1991–1996), завідувача підготовчого відділення (1996–1998), директора навчально-методичного центру університету в Новгороді-Сіверському (1999–2002), проректора з навчальної роботи (2002–2004), проректора з науково-педагогічної та методичної роботи (2004–2006), професора кафедри хімії (2006–2009), а з грудня 2009 року і до теперішнього часу – завідувача кафедри хімії.

Основні напрями наукових досліджень – нафтохімія, медична та фармацевтична хімія.

Плідно займається науковою та навчально-методичною роботою. Зокрема, у 1994 році ініціює створення спільної з Інститутом біоорганічної хімії та нафтохімії НАН України проблемної науково-дослідної лабораторії. На її базі було виконано 4 кандидатські і 1 докторська дисертації; чотири теми за державним замовленням; розроблено і запатентовано нові практично-корисні речовини які знайшли застосування в сільському господарстві, нафтохімії та в якості біологічно активних субстанцій (речовини, що виявляють антиоксидантну, противірусну, протисудомну та протипухлинну дії).

Професор Суховєєв В.В. користується визнанням і авторитетом у широких колах наукової та педагогічної громадськості України. Він – Відмінник освіти України (1995). Неодноразовий переможець конкурсу університету «Кращий науковець року». За особистий вагомий внесок у винахідницьку та раціоналізаторську роботу нагороджений Грамотою Державного департаменту інтелектуальної власності України (2001 р.), за сумлінну і плідну навчально-методичну та наукову роботу – Почесною Грамотою Міністерства освіти і науки України (2005 р.). За вагомий особистий внесок у забезпечення розвитку вітчизняної науки нагороджений Подякою Прем’єр-міністраУкраїни (2010 р.). За вагомий особистий внесок у розвиток вітчизняної науки, зміцнення науково-технічного потенціалу України, багаторічну сумлінну працю та високий професіоналізм Указом Президента України від 18 травня 2016 року Суховєєву Володимиру Володимировичу присвоєно почесне звання «Заслужений діяч науки і техніки України».

Науковий доробок Суховєєва В.В. налічує понад 450 друкованих праць, у тому числі 2 монографії, 25 навчальних і навчально-методичних посібників, 28 патентів, 2 авторських свідоцтва СРСР, 10 оглядів та понад 140 статей. Лише за останні 5 років він очолював оргкомітет 5 Міжнародних науково-практичних конференцій та був відповідальним редактором збірників матеріалів цих конференцій. Їм видано 159 наукових та навчально-методичних праць, серед яких: 6 навчальних посібників, 22 патенти з пошуку нових фармацевтичних засобів, понад 60 статей у фахових періодичних виданнях, у тому числі й ті, що включені до наукометричної бази Scopus.

Крім того, активно сприяє розвитку наукових досліджень студентів, очолюючи проблемну групу: «Синтез та дослідження нітрогеновмісних гетероциклічних сполук». За результатами цих досліджень опубліковано спільно зі студентами понад 30 наукових статей та понад 80 тез доповідей Міжнародних та Всеукраїнських конференцій.

У цьому навчальному році кафедра хімії та фармації поповнилася ще двома докторами наук, професорами, відомими науковцями не лише в Україні, а й далеко за її межами.

Заслужений винахідник України, доктор фармацевтичних наук, професор Демченко Анатолій Михайлович (1958 року народження). У 1980 році він закінчив Київський державний університет імені Т.Г.Шевченка за спеціальністю «Хімія – органічна хімія» та здобув кваліфікацію хіміка, викладача хімії. Розпочав свою трудову діяльність на кафедрі органічної хімії зазначеного ЗВО. В 1982 році вступив до заочної аспірантури. З 1995 по 1998 роки Демченко А.М. навчався в цільовій докторантурі Інституту органічної хімії НАН України (науковий консультант – академік НАН України М.О. Лозинський).

З 1985 року Анатолій Михайлович працював на кафедрі хімії Національного університету „Чернігівський колегіум” імені Т.Г.Шевченка на посадах старшо­го викладача (1985-1990), доцента (1990-2001), професора кафедри хімії  (з 2001 по 2018 р.р.).

На посаді професора кафедри хімії Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя (за сумісництвом)  Анатолій Михайлович Демченко працює з 2010 року,  а з 2018 року – на посаді професора кафедри хімії та фармації на постійній основі.

Кандидат хімічних наук (з 1986), доцент (з 1991), доктор фармацевтичних наук (2001), професор (2004).

Професор Демченко Анатолій Михайлович користується визнанням і авторитетом у широких колах наукової та педагогічної громадськості України. Він є автором 119 патентів України та авторських свідоцтв і понад 350 інших наукових публікацій, в яких запропоновані розробки і впровадження у вітчизняне виробництво лікарських засобів та інших практично значущих речовин, які знайшли застосування у народному господарстві України. Так, на фармацевтичному заводі АСТРАФАРМ вироблено першу партію блістерів для клінічних випробувань інноваційного анальгетика ПІРОДАЗОЛ, що синтезований проф. А.М.Демченком. Окрім цього, знайдено вітчизняні противірусні препарати щодо Н1N1, SARS, MERS-CoV тощо.

Запатентовані також групи речовин, що мають кардіопротекторну та вазодилататорну дії. Знайдені перспективні сполуки, які мають протизапальні, протисудомні, спазмолітичні, протипухлинні, антибактеріальні та антиоксидантні властивості, що перевищують відомі міжнародні стандарти.

За особистий внесок у розробку нових гетероциклічних сполук, що можуть бути перспективними для створення вітчизняних лікарських засобів, він нагороджувався медаллю з премією Президії Академії Наук УРСР за кращу наукову роботу з хімії конкурсу молодих учених (1990) та золотою медаллю «За вклад в науку и научное партнерство» (2003).

За значний особистий внесок у державне будівництво, соціально-економічний, науково-технічний, культурно-освітній розвиток України, вагомі трудові здобутки та високий професіоналізм Указом Президента України від 23 серпня 2018 року Демченку Анатолію Михайловичу присвоєно почесне звання «Заслужений винахідник України».

На кафедру хімії та фармації у цьому році прийшов також працювати Заслужений діяч науки і техніки України, доктор медичних наук, професор Потебня Григорій Платонович(1953 року народження).

З 1973 по 1979 роки він навчався в Київському медичному інституті за спеціальністю «гігієна, санітарія, епідеміологія» та здобув кваліфікацію лікаря-гігієніста, епідеміолога. З 1979 року працював у Київському науково-дослідному інституті інфекційних хвороб.

Науковою діяльністю Г.П. Потебня займається з 1981 року. У цьому ж році вступив до аспірантури з відривом від виробництва за спеціальністю «онкологія».

У 1984 році Потебня Г.П. присуджена вчена ступінь кандидата медичних наук за спеціальністю 14.00.14 – онкологія. («Підсилення трансформуючої активності аденовірусів та їх ДНК агентами різної природи»).

З 1992 року працював на посаді зав. лабораторією Інституту експериментальної патології, онкології та радіобіології ім. Р.Є.Кавецького НАН України. Вчене звання старшого наукового співробітника зі спеціальності онкологія присвоєно у 1995 році.

Доктор медичних наук (2003) за спеціальністю 14.01.07 – онкологія. «Розробка та підвищення ефективності протипухлинних аутовакцин, виготовлених на основі продуктів синтезу B. subtilis». У 2010 році рішення Атестаційної колегії присвоєно вчене звання професора зі спеціальності 14.01.07 – Онкологія.

З 1997 по 2017 роки Потебня Г.П. працював на посаді заступника директора з наукової роботи Інституту експериментальної патології, онкології та радіобіології ім. Р.Є.Кавецького НАН України.

Наукові інтереси пов’язані з біотерапією пухлинних хвороб та створенням протипухлинної вакцини, а саме:

–        Біотерапія пухлинної хвороби, конструювання протипухлинних вакцин на основі пухлино-асоційованих і ембріональних антигенів алогенного та ксеногенного походження і ад'ювантів різної природи;

–        Експериментальне обґрунтування діагностичної інформативності онкофетальних антигенів.

Г.П. Потебня є розробником нового специфічного активного протипухлинного препарату  – протипухлинної аутовакцини (ПАВ).

Науковий доробок Потебні Г.П. налічує біля 380 друкованих праць. Має 15 монографій та 32 патенти України та понад 150 статей. Лише за останні 5 років їм опубліковано 29 наукових праць, серед яких 8 статей у закордонних журналах і міжнародних виданнях, що індексуються в Scopus та Web of Science та 10 – у фахових вітчизняних виданнях та збірках.

За вагомий особистий внесок у розвиток вітчизняної науки, зміцнення науково-технічного потенціалу України, багаторічну сумлінну працю Указом Президента України у 2012 році Потебні Г.П. присвоєно почесне звання «Заслужений діяч науки і техніки України» (№ 331/2012).

У 2017 році за роботу «Фундаментальні основи реалізації механізмів протипухлинного захисту організму»  присуджена Державна премія України в галузі біології та хімії за 2016 рік.

Він є членом ряду українських та європейських наукових спільнот. Член спеціалізованої вченої ради зі спеціальності «онкологія», експерт ДАК України (секція медико-біологічних та фармацевтичних наук).

З 2018 року працює на посаді професора кафедри хімії та фармації Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя.

 

 

 

Прочитано 844 разів

Контакти

16600, м.Ніжин Чернігівської області, вул.Графська, 2

Приймальна ректора: (04631) 7-19-67 

Приймальна комісія: (04631) 2-35-88

Приймальна комісія: +380977973948

E-mail: ndu@ndu.edu.ua

Повний телефонний довідник

Партнери

     

   

сайт Національного Еразмус-офісу uarenet

Google Analytics Alternative