Факультет філології, історії та політико-юридичних наук

Деканат

Кафедра української мови, методики її навчання та перекладу

Кафедра літератури, методики її навчання, історії культури та журналістики

Кафедра прикладної лінгвістики

Кафедра германської філології та методики викладання іноземних мов

Кафедра всесвітньої історії та міжнародних відносин

Кафедра історії України

Кафедра політології, права та філософії

Лабораторія лінгвокультурології

Новини факультету

Контакти

ORCID: 0000-0002-4458-7654

Google Академія

Електронна пошта: petrykhelena2000@gmail.com

На кафедрі працює з 2022 року.

 Науковий ступінь та вчене звання

Кандидат філологічних наук (2013).

Доцент (2022).

 

Освітнє й наукове зростання

Вища освіта: Ніжинський державний педагогічний університет імені Миколи Гоголя, філологічний факультет, диплом магістра з відзнакою (1999).

Спеціальність: «Педагогіка і методика середньої освіти. Українська мова і література».

Аспірантура: Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя, кафедра української мови (2004). Наукова спеціальність: українська мова. Тема кандидатської дисертації – “Функціонально-семантична парадигма віддієслівних іменників в українській мові” (2013).

 

Професійне зростання

2022 – теперішній час – доцент кафедри української мови, методики її навчання та перекладу Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя.

2016 – 2021 – доцент кафедри слов’янської філології, компаративістики та перекладу Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя.

2015 – 2016 – доцент кафедри російської мови та перекладу Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя.

2013 – 2015 – старший викладач кафедри російської мови та перекладу Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя.

2009 – 2013 – асистент кафедри російської мови та перекладу Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя.

2007 – 2009 – фахівець Центру гуманітарної співпраці з українською діаспорою Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя.

1999 – 2004 – старший лаборант кафедри української мови Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя.

 

Специфічний досвід:

Учитель української мови Ніжинського ліцею Ніжинської міської ради при НДУ ім. М. Гоголя (за сумісництвом).

Викладач російської мови як іноземної на підготовчому відділенні у студентів-іноземців (2020 р.).

Відповідальна за організацію практик на спеціальності «035.034 – слов’янські мови та літератури (переклад включно), перша російська» філологічного факультету Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя (з 2009 р.).

 

Коло наукових інтересів

Теорія й практика перекладу; зіставні дослідження лексичної, граматичної та стилістичної будови української і російської мов; викладання російської та української мови як іноземних.

 

Підвищення кваліфікації

Підвищення кваліфікації (стажування) за денною та дистанційною формою навчання з 10 лютого по 10 квітня 2020 р. на кафедрі теорії і практики перекладу Навчально-наукового інституту іноземних мов Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького (науковий керівник стажування – д. філол. н., професор, завкафедри теорії і практики перекладу О. О. Селіванова) (Довідка № 86/04 від 27.05.2020). План стажування 180 годин (6 кредитів).

Науково-педагогічне стажування з 04 квітня до 13 травня 2022 року на факультеті суспільних наук Північного університетського центру в Бая-Маре (Румунія) на тему «Впровадження новітніх викладацьких практик і розвиток освітнього процесу в галузі філології: досвід країн ЄС» за фахом «Філологічні науки» обсягом 6 кредитів ЄКТС (180 годин) (сертифікат № РН 1305-4 UK від 13.05.2022 р.)

Підвищення кваліфікації за темою «Розвиток наскрізних умінь та ключових компетентностей мовно-літературної галузі» (сертифікат № 9747867030598 від 17.08.2022р.) обсягом 0,5 кредиту.

Підвищення кваліфікації за темою «Підтримка дітей з ООП в освітньому процесі. Створення безпечного інклюзивного середовища» (сертифікат № 8461647981498 від 22.01.2023 р.) обсягом 1 кредит (30 год).

 

Освітня й методична діяльність

Розробила навчально-методичне забезпечення та викладає такі дисципліни для студентів магістратури та бакалаврату: «Теорія перекладу», «Художній переклад», «Специфіка перекладу різножанрових текстів», «Навчальна та комп’ютерна лексикографія», «Перекладацький аналіз тексту»; «Вступ до перекладознавства та перекладацької спеціальності», «Основи перекладацького аналізу тексту», «Практичний курс українсько-російського перекладу», «Критика та редагування перекладу», «Основи усного та синхронного перекладу», «Порівняльна українсько-російська лексикологія та фразеологія, граматика, стилістика».

 

Проєкти: участь у Міжнародному проєкті «Ніжинський Санкт-Петербург: люди та долі» під егідою Всеукраїнського Бюро «Освіта дорослих України» Міжнародного Інституту ціложиттєвого навчання ЮНЕСКО (2010–2020 рр.).

 

Громадська й виховна робота

Виконує обов’язки куратора академічної групи здобувачів першого (бакалаврського) та другого (магістерського) рівнів вищої освіти, голова профбюро факультету.

 

Відзнаки:

 • Почесні грамоти за досягнуті успіхи в навчально-методичній роботі (Ніжин, 2013, 2015, 2017, 2019, 2020, 2021 рр.).
 • Грамота Всеукраїнського Бюро «Освіта дорослих України» Міжнародного Інституту ціложиттєвого навчання ЮНЕСКО (Київ, 2020).
 • Почесна грамота Управління освіти і науки Чернігівської обласної державної адміністрації за багаторічну плідну науково-педагогічну працю, особистий внесок у підготовку висококваліфікованих спеціалістів (Чернігів, 2021).

 

Основні публікації

Авторка понад 85 наукових, науково-методичних і навчальних публікацій, зокрема:

 1. Петрик О. М., Коваль О. Ю. Структурна організація складних слів у збірці Василя Стуса «Палімпсести». Література та культура Полісся : збірник наукових праць. Філологічні науки / відп. ред. Г. В. Самойленко. Ніжин : Видавництво НДУ ім. Миколи Гоголя, 2022. Вип. 107. № 21 (у друці).
 2. Bondarenko А., Petryk O.,Tiapka O. Axiosemantics of time in the poetic language and  thinking of the avant-garde. АD ALTA: Jornal of interdisciplinary research. 2022. V.12, Issue 12/01, special XXV. P. 163–168 (наукова публікація в періодичному виданні, уключеному до наукометричної бази Web of Science).
 3. Даньшина Т. М., Петрик О. М., Руденко А. В. Літературна казка в аспекті перекладу. Нова філологія : збірник наукових праць. Запоріжжя : Видавничий дім «Гельветика», 2021. №84. С.69–75 (фахове видання, що індексується в міжнародній наукометричній базі Index Copernicus International).
 4. Петрик О. М. Творча дуель перекладача з автором. Література та культура Полісся : збірник наукових праць. Філологічні науки / відп. ред. Г. В. Самойленко. Ніжин : Видавництво НДУ ім. Миколи Гоголя, 2021. Вип. 102. № 17. С.131–140 (фахове видання, що індексується в міжнародній наукометричній базі Index Copernicus International).
 5. Петрик О. М. Функційний потенціал лексичних замін у поетичному перекладі творів І. Буніна. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету : збірник наукових праць. Філологія. 2021. Вип. 48. Т. 3. С. 111–114 (фахове видання, що індексується в міжнародній наукометричній базі Index Copernicus International).
 6. Петрик О. М., Бюкерт Н. В. Мовна репрезентація характеру людини в українських та російських зоофразеологізмах. Philological sciences, intercultural communication and translation studies: theoretical and practical aspects» : conference proceedings. February 26–27, 2021. Vol. 1. Venice : Izdevnieciba «Baltija Publishing», 2021. Р. 49–53.
 7. Бондар Н., Петрик О., Сидоренко В. Фольклорні засоби образності в поезії О. С. Афанасьєва-Чужбинського. Актуальні питання гуманітарних наук :міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. Дрогобич : Видавничий дім «Гельветика», 2020. Вип. 29. Т. 1. С.28–35 (фахове видання, що індексується в міжнародній наукометричній базі Index Copernicus International).
 8. «Вечера на хуторе близ Диканьки» Н. В. Гоголя : лингвостилистический аспект : монография / сост. : Н. А. Бондарь, Е. М. Петрик, В. А. Сидоренко. Нежин : Издатель ЧП Лысенко Н. М., 2020. 173 с.
 9. Бондарь Н.А., Петрик Е.М., Сидоренко В.А. Заголовок как сильная текстовая позиция (на материале рассказов Л. Улицкой). Научные исследования в условиях глобализации современного мира. Книга 1. Часть 2: Серия монографий / [авт.кол. : П.С.Атаманчук, Я.Е.Львович, А.П.Преображенский, А.М.Селедцов, Т.Д.Чубина и др.]. Одесса: КУПРИЕНКО СВ, 2020. 194 с. Глава 16. С. 170-177.
 10. Петрик О. М., Романова М. В. Специфіка перекладу порівнянь у поемі М. Лермонтова «Демон». Література та культура Полісся : збірник наукових праць. Філологічні науки / відп. ред. Г. В. Самойленко. Ніжин : Видавництво НДУ ім. Миколи Гоголя, 2019. Вип. 95. № 13. С. 254–266 (фахове видання, що індексується в міжнародній наукометричній базі Index Copernicus International).
 11. Зеленько А. С., Петрик О. М. Психологічне обґрунтування використання зіставного аналізу в теорії і практиці українсько-російського перекладу. Література та культура Полісся : збірник наукових праць. Філологічні науки / відп. ред. Г. В. Самойленко. Ніжин : Видавництво НДУ ім. Миколи Гоголя, 2019. Вип. 94. № 12. С. 222–236 (фахове видання, що індексується в міжнародній наукометричній базі Index Copernicus International).
 12. Петрик О. М. Прийом граматичних замін як особливий вид перекладацьких трансформацій у поетичному тексті. Література та культура Полісся : збірник наукових праць. Філологічні науки / відп. ред. Г. В. Самойленко. Ніжин : Видавництво НДУ ім. Миколи Гоголя, 2018. Вип. 93. № 11. С. 200–207 (фахове видання).
 13. Профессор Нинель Арват. Ученый, педагог, человек : воспоминания и публикации / сост. : Елена Петрик, Людмила Гетман. Нежин : Издатель ЧП Лысенко Н. М., 2018. 272 с.
 14. Петрик О. М., Сухомлін А. А. Реалізація естетичної функції прикметників у перекладному тексті. Література та культура Полісся : збірник наукових праць. Філологічні науки / відп. ред. Г. В. Самойленко. Ніжин : Видавництво НДУ ім. Миколи Гоголя, 2017. Вип. 89. № 9. С. 181–188 (фахове видання).
 15. Петрик О. М. Варіативний лексичний повтор в аспекті перекладу. Молодий вчений. 2017. № 4.3 (44.3) квітень. С.195–199 (наукове видання, що індексується в міжнародній наукометричній базі Index Copernicus International).
 16. Петрик О. М. Дієприкметник як перекладацька проблема. Молодий вчений. 2016. № 12.1 (40) грудень. С.359–363 (наукове видання, що індексується в міжнародній наукометричній базі Index Copernicus International).
 17. Петрик О. М. Стилістичні маркери впливу на продукування девербативів дії. Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова : збірник наукових праць. Серія 10. Проблеми граматики і лексикології української мови. Київ : НПУ імені М. П. Драгоманова, 2015. Вип. 12. С. 168–172 (фахове видання).
 18. Петрик О. М. Імплікативність дієслівних граматичних категорій у семантичній структурі українських та російських nomina actionis. Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського : збірник наукових праць. Філологія (мовознавство). Вінниця : ТОВ «фірма «Планер», 2015. Вип. 21. С.373–377 (фахове видання).

Основні навчально-методичні праці:

 1. Бондар Н. О., Петрик О. М. Програма комплексного кваліфікаційного екзамену із сучасної української мови, сучасної російської мови та теорії і практики перекладу підготовки бакалавра. Ніжин : НДУ ім. М. Гоголя, 2021. 60 с.
 2. Петрик О. М. Наскрізна програма практики студентів (галузь знань: 035 Філологія. Спеціальність 035.03 слов’янські мови та літератури (переклад включно)). Ніжин : НДУ ім. М. Гоголя, 2018. 35 с.
 3. Петрик О. М. Методичні рекомендації для проходження практик зі спеціальності 035.03 слов’янські мови та літератури (переклад включно). Ніжин: НДУ ім. М. Гоголя, 2018. 85 с.
 4. Програма комплексного державного екзамену із сучасної української мови, сучасної російської мови та теорії і практики перекладу підготовки бакалавра / упоряд.: Бондар Н. О., Давиденко Л. Б., Петрик О. М. Ніжин, 2017. 51 с.
 5. Програма комплексного державного екзамену із сучасної російської мови та теорії і практики перекладу підготовки бакалавра / упоряд.: Бондар Н. О., Петрик О. М. Ніжин, 2016. 33 с.
 6. Основи перекладацького аналізу тексту : навчально-методичний посібник з дисциплін перекладознавчого циклу. / укл.: Арват Н. М., Бондар Н. О., Гетман Л. І., Петрик О. М. Ніжин: Видавець ПП Лисенко М. М., 2015. 59 с.

Контакти

16600, м.Ніжин Чернігівської області, вул.Графська, 2

Приймальна ректора: (04631) 7-19-67 

Приймальна комісія: (04631) 2-35-88

Приймальна комісія: +380977973948

E-mail: ndu@ndu.edu.ua

Повний телефонний довідник

Партнери

     

    

сайт Національного Еразмус-офісу uarenet  

Google Analytics Alternative