Факультет педагогіки, психології, соціальної роботи та мистецтв

Деканат

Кафедра соціальної педагогіки і соціальної роботи

Кафедра загальної та практичної психології

Кафедра педагогіки, початкової освіти, психології та менеджменту

Кафедра дошкільної освіти

Кафедра музичної педагогіки та хореографії

Кафедра вокально-хорової майстерності

Кафедра інструментально-виконавської підготовки

Навчально-науковий центр розвитку Інклюзивної освіти

Центр соціально-педагогічних досліджень

Лабораторії

Молодіжний хор «Світич»

Оркестр народних інструментів

Ансамбль народного танцю «Забава»

Ансамбль сучасного танцю «Дивертисмент»

Досягнення

Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт

Спіліоті Олена Володимирівна – сучасний український композитор

Відкритий Міжнародний юніорський конкурс музично-виконавської майстерності імені академіка О. С. Тимошенка

Міжнародний дитячий та молодіжний фестиваль-конкурс хореографічного мистецтва «Квітневі викрутаси»

Освітня діяльність

Студентська рада

Новини факультету

Абітурієнту

Контакти

Творчий шлях кафедри загальної та практичної психології розпочався у далекому 2002 році, коли виник наймолодший факультет університету – соціально-гуманітарний. Нині – факультет педагогіки, психології, соціальної роботи та мистецтв. Шлях цей виявився цікавим і дійсно творчим, адже для кафедри розвиток, зростання, пошук стали постійними і вірними супутниками.

Протягом усіх років існування кафедра показувала високий науковий, методичний та навчальний рівні професіоналізму.

Зараз кафедра готує студентів за спеціальністю 053 “Психологія”

 • За першим (бакалаврським) рівнем – 053 Психологія. Практична психологія.
 • За другим (магістерським) рівнем – 053 Психологія.
 • Освітні магістерські програми:

-       Психологія. Практична психологія – термін навчання 1 рік 4 місяці.

-       Клінічна психологія з основами психотерапії – термін навчання 1 рік 9 місяців.

 • За третім рівнем (аспірантура) – 053 Психологія. Термін навчання 4 роки.

Успішність виконання професійних завдань забезпечується висококваліфікованим кадровим складом кафедри, який відповідає критеріям і вимогам щодо забезпечення підготовки спеціалістів належного рівня підготовки. На кафедрі працює згуртований колектив однодумців, серед яких: 1 доктор психологічних наук, професор; 9 кандидатів наук, доцентів, 1 асистент.

Кафедра приділяє значну увагу професійному зростанню викладачів та науковій роботі, протягом її існування було направлено до навчання в аспірантурі 12 викладачів, захищено 9 кандидатських дисертацій (Кошова І.В., Шевченко Т.М., Наконечна М.М., Тимошенко О.А., Михайлова О.І., Гетьман Т.О., Сватенкова Т.І., Кресан О.Д., Ковтун А.Ю.).

Керує кафедрою загальної та практичної психології з 2005 року доктор психологічних наук, професор Папуча Микола Васильович – автор більше, ніж 150 наукових праць, в тому числі 4 монографії:

 • „Особистість: розвиток, соціалізація, виховання”.
 • „Проблеми психології особистісного розвитку”,
 • „Внутрішній світ особистості та його становлення”,
 •  «Проблеми психології переживання»

Під його керівництвом захищено 2 кандидатські дисертації, його учні плідно розробляють ідеї свого вчителя в психологічній науці.

М.В. Папуча постійно бере участь в конференціях різних напрямків, всеукраїнських та міжнародних, і користується пошаною широкого кола колег. Широке визнання наукової громадськості отримали результати досліджень, очолювані проф. М.В. Папучею (“Психологія особистісного розвитку” та “Психологія структурування внутрішнього світу особистістю”). Під керівництвом М.В. Папучі колектив посів ІІІ місце у конкурсі Вченої ради „Краща кафедра – 2008” у галузі гуманітарних наук. Сам Микола Васильович отримав почесне звання „Кращий науковець року”.

Розширюючи горизонти психологічних досліджень протягом 2007-2023 рр., за ініціативи кафедри було проведено 13 науково-практичних конференцій міжнародного рівня, які відвідали провідні вітчизняні науковці та представники психологічної науки інших країн: “Проблема становлення фахівця-психолога у процесі вузівського навчання”, “Проблема духовності в психології розвитку особистості”, “Проблеми переживання життєвої кризи”, “Особистість у сучасному світі: проблеми розвитку та психологічної допомоги“, «Психологія переживання кризових подій», “Психологічні проблеми майбутнього в контексті різних соціокультурних вимірів“, «Особистість та її історія», «Психологія людини: свідомість і реальність», «Внутрішній світ особистості», «Психологічні особливості переживання ситуації невизначеності» та ін. 

Проблематика наукових конференцій зумовлена актуальністю основних напрямків психологічних досліджень і є спробою узагальнити наукові пошуки психологів-науковців. Також у 2009-2023 рр. були проведені спільно з Інститутом психології імені Г.С.Костюка НАПН України Всеукраїнські наукові семінари: “II-гі  Всеукраїнські наукові Гротівські читання”,  “Сучасні  проблеми психологічних досліджень”, «Актуальні проблеми психології особистості» та ін.

Щороку викладачі та студенти беруть участь у Конференції молодих науковців, засвідчуючи високий науковий та фаховий рівні підготовки. 

Кафедра загальної та практичної психології є осередком Всеукраїнської громадянської організації “Асоціація гуманістичної психології”, віце-президентом якої є  Папуча М.В.

На кафедрі також створено Лабораторію когнітивної психології особистості, що плідно співпрацює з лабораторією когнітивної психології Інституту психології ім.Г.С.Костюка НАПН України, яку очолює Н.В.Чепелєва, дійсний член НАПН України, доктор психологічних наук, професор, заступник директора за наукової роботи Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України.

З кафедрою тісно співпрацюють провідні фахівці в галузі психологічної науки України, які беруть участь у наукових конференціях, організованих кафедрою. Це представники відомих наукових та навчальних установ – Інституту психології імені Г.С. Костюка, Київського національного університету імені Т.Г.Шевченка, Київського національного лінгвістичного університету  та інших. В різні роки із кафедрою співпрацювали дійсний член НАПН України, доктор психологічних наук, професор С.Д. Максименко, дійсний член НАПН України, доктор психологічних наук, професор Н.В. Чепелєва, дійсний член НАПН України, доктор психологічних наук, професор Л.Ф.Бурлачук, член-кор. НАПН України, доктор психологічних наук, професор Г.О. Балл, член-кор. НАПН України, доктор психологічних наук, професор О.Ф.Бондаренко, член-кор. НАПН України, доктор психологічних наук, професор А.Б.Коваленко, доктор психологічних наук, професор Ю.М. Швалб та інші.

Колектив кафедри активно включається в розробку нової для університету і всієї психологічної науки проблематики, визначивши відповідний напрямок наукових досліджень: “Психологічні особливості переживання негативних життєвих ситуацій”.

Працівниками кафедри загальної та практичної психології викладаються цікаві дисципліни професійного спрямування, зокрема: 

 • “Практикум із групової психокорекції”,
 • “Психологічна експертиза в клінічній практиці”,
 • “Основи психологічного консультування та психокорекції”,
 • “Основи психологічної реабілітації”,
 • “Групова психотерапія”,
 • “Психологія особистості” та багато інших.

Викладання всіх дисциплін проводиться із використанням різних форм роботи: соціально-психологічний тренінг, рольові ігри, дискусії, мозковий штурм тощо. Зокрема, тренінгові форма роботи практикується на дисциплінах “Психологія спілкування”, “Самопізнання та саморегуляція особистості” тощо.

Взаємодія зі студентами під час дистанційного навчання проходить на платформі Moodle, де розміщені завдання до самостійної роботи, посилання на інтерактивні сервіси, онлайн-платформи та відбувається комунікація щодо освітніх компонентів, які забезпечує кафедра. 

Результати наукових досліджень викладачі кафедри представляють у різних виданнях, серед яких збірник наукових праць “Актуальні проблеми психології”, що видається спільно із Інститутом психології імені Г.С.Костюка.

Всього було видано понад 20 випусків збірників, що торкалися різноманітних проблем психологічної теорії та практики.

Визнання кафедри на міжнародному рівні підтверджується плідною співпрацею із Центрально-Європейським університетом (м. Будапешт, Угорщина), в ході якої здійснювався порівняльний аналіз учбових планів та програм предметів психологічного циклу та обмін професійним досвідом.

Кожного року викладачі кафедри керують підготовкою дипломних, бакалаврських та магістерських робіт студентів, що є важливою складовою професійної підготовки майбутнього фахівця. Всього за весь час діяльності кафедри було захищено понад 500 дипломних та магістерських робіт. Багато з них переростають у якісні психологічні дослідження, відзначаються у конкурсах, продовжуються в дисертаціях. Студентські психологічні дослідження публікуються в збірнику студентських наукових робіт і є їх першою сходинкою на складному шляху наукової роботи.

Плідно працюють викладачі зі студентами, а результатами їх співпраці є здобуті перемоги у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт з природничих, технічних і гуманітарних наук. Зокрема студенти кафедри протягом 2009-2016 рр. були відзначені організаторами конкурсу, отримавши дипломи переможців (О.Дюміна, О. Драбинога, М. Степаненко, В. Булах).

У 2022 році студентка четвертого курсу Бойко Марина стала переможцем конкурсу студентських наукових робіт (науковий керівник О.І.Михайлова).

Викладачі кафедри якісно готують студентів до участі у Всеукраїнських олімпіадах з психології. Так, у 2003 та 2004 роках М. Наконечна двічі посіла третє місце у II етапі Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності „Психологія” (м.Одеса). У 2009 році магістрант Є.Степура, який навчався за спеціальністю “практична психологія”, посів третє місце у  II етапі Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності „Психологія” (м.Одеса).

У 2019 році кафедра загальної та практичної психології НДУ була рекомендована наказом міністерства освіти до проведення ІІ туру Всеукраїнської студентської олімпіади з психології.

У 2021 році кафедри загальної та практичної психології виграла грант Active Citizens від British Counsil і викладачі кафедри були залучені до проведення проєкту «Психологічне здоров’я для ніжинців» (керівник – доцент Наконечна М.М.). Проєкт реалізовано завдяки British Council Ukraine, Active Citizens Ukraine, ГО "Лабораторія Ініціативної Молоді", КЗ Ніжинський міський молодіжний центр.

При кафедрі функціонує Психологічна служба університету, яка допомагає розв’язанню різноманітних особистих і професійних проблем, як студентів так і працівників закладу, сприяє підвищенню психологічної культури викладачів і студентів, забезпечує належний рівень їхньої психологічної компетенції.

Є традицією святкування Всеукраїнського дня психолога 23 квітня. Зусиллями кафедри загальної та практичної психології для першокурсників та старшокурсників проводяться різні цікаві психологічні заходи та акції:

 • Посвята в першокурсники;
 • День психічного здоров’я;
 • Розширені засідання наукового гуртка «Грані» тощо.

Не зупиняючись на досягненому, кафедра невпинно прямує далі у напрямку поглиблення ґрунтовності та актуальності наукових досліджень, прояву справжньої наукової творчості та підвищення професійної майстерності. А далі – нові зустрічі із вітчизняними науковцями та гостями із зарубіжжя, наукові дискусії та обговорення актуальних проблем у психології, нові публікації у фахових виданнях, захисти докторських та кандидатських дисертацій, цікава та творча взаємодія із студентами, тобто все те, що наповнює роботу викладача глибоким смислом та теплими барвами людського спілкування. І, звісно, знову далі – розвиток, творчість, пошук. Іншими словами, все те, що і є справжньою психологією людського життя...

Наша адреса:

вул. Графська, 2, ауд. 217, м. Ніжин, Чернігівська обл., 16600.

тел./факс: (04631) 7-19-69 (деканат факультету психології та соціальної роботи)

E-mail: kaf.psy@ndu.edu.ua

Facebook: "Психологія в Ніжині"

Контакти

16600, м.Ніжин Чернігівської області, вул.Графська, 2

Приймальна ректора: (04631) 7-19-67 

Приймальна комісія: (04631) 2-35-88

Приймальна комісія: +380977973948

E-mail: ndu@ndu.edu.ua

Повний телефонний довідник

Партнери

     

    

сайт Національного Еразмус-офісу uarenet  

Google Analytics Alternative