Факультет філології, історії та політико-юридичних наук

Деканат

Кафедра української мови, методики її навчання та перекладу

Кафедра літератури, методики її навчання, історії культури та журналістики

Кафедра прикладної лінгвістики

Кафедра германської філології та методики викладання іноземних мов

Кафедра всесвітньої історії та міжнародних відносин

Кафедра історії України

Кафедра політології, права та філософії

Лабораторія лінгвокультурології

Новини факультету

Контакти

ORCID: 0000-0003-4140-4733 

Google Академія                  

Електронна пошта: alla_bon@ukr.net.

На кафедрі працює з 1990 року.

Науковий ступінь та вчене звання

Доктор  філологічних наук (2018).

Професор (2022).

 

Освітнє й наукове зростання

Вища освіта: Ніжинський державний педагогічний інститут  ім. М. В. Гоголя, філологічний факультет, кваліфікація «Учитель української мови й літератури» (1987). 

Спеціальність: «Українська мова й література».

Аспірантура: Інститут української мови НАН України (1996). Наукова спеціальність: українська мова. Тема кандидатської дисертації – «Поетична мова В. Стуса (експресеми емотивного змісту)» (1996).

Докторантура: Інститут філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка (2017). Наукова спеціальність  – українська мова. Тема докторської дисертації – «Образна семантика темпоральності українських поетичних текстів ХХ ст. в інтегративному вимірі» (2018).

 

Професійне зростання

2000 – 2018 – доцент кафедр методики викладання української мови та літератури; мовно-літературної освіти та культури мови; української мови та методики її навчання; української мови, методики її навчання та перекладу;

2018 – 2022 – перебувала на посаді професора кафедр методики викладання української мови та літератури, мовно-літературної освіти та культури мови, української мови та методики її навчання; української мови, методики її навчання та перекладу;

2022 – професор кафедри української мови, методики її навчання та перекладу;

1990 – 2022 – викладач Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя.

 

Специфічний досвід

Завідувач лабораторії лінгвокультурології, керівник комплексної теми «Актуальні проблеми лінгвокультурології».

У співавторстві з доц. Пугач В. М. підготувала паспорт проєкту для УКФ «Сучасні крафти м. Ніжина Чернігівської області: регіональні традиції й інновації» (2022).  

Керівник підготовки аспірантки Тяпки О. О. (спеціальність 014.01 «Середня освіта (Українська мова й література)».

Керівник науково-дослідницьких робіт учнів-членів МАН України.

Керівник учасників Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка.

 

Коло наукових інтересів

Лінгвокультурологія, лінгвістика тексту, медійна лінгвістика, лінгвосинергетика.

 

Підвищення кваліфікації

У період від 16 листопада до 28 грудня 2020 року пройшла науково-педагогічне стажуванняу Венеціанському університеті Ка’ Фоскарі (Італія) на тему: «Організація освітнього процесу в галузі філологічних наук: світовий досвід і національна практика» за фахом «Філологічні науки» обсягом 6 кредитів ЄКТС (180 годин) (сертифікат № FSI-162803-CaF від 28.12.2020 р.), що слугує підтвердженням міжнародного співробітництва.

За результатами стажування опубліковано науково-методичну доповідь «Висвітлення проблеми категорійного статусу лінгвокультурологічних одиниць у процесі підготовки філологів».

У період від 19 липня до 15 серпня 2021 року пройшла стажування у Варненському університеті менеджменту (Болгарія) на тему: «Модернізація вищої освіти в інформаційному суспільстві» за фахом «Філологічні науки» обсягом 6 кредитів (180 годин) (сертифікат №342/20.08.2021 від 20.08.2021). Навчальний план науково-педагогічного стажування виконано повністю. Підсумком стажування є презентація індивідуального проєкту, що також слугує підтвердженням міжнародного співробітництва.

Отримала сертифікат відповідно до Загальноєвропейської рекомендації з мовної освіти (на рівні В2) із мов країн Європейського Союзу, який підтверджує достатньо високий рівень володіння іноземною (болгарською) мовою, у 2021 році: «International College» (Vocational Education and Training Centre) in Dobrich Level B2 of proficiency in Bulgarian language Registration number: 1542 Date of issue: 20.08.2021.

 

Освітня й методична діяльність

Розробила навчально-методичне забезпечення та викладає такі дисципліни для студентів бакалаврату та магістратури: «Загальне мовознавство», «Лінгвокультурологія», «Історична граматика української мови», «Лінгвістика рекламного тексту», «Українська мова (за професійним спрямуванням)», «Практикум із виразного читання».

Керує семінарськими, лабораторними заняттями, а також курсовими, магістерськими, аспірантськими дослідженнями.

 

Громадська й виховна робота

Представник Ніжинського державного університету ім. Миколи Гоголя в робочій групі Департаменту культури й туризму, національностей і релігій Чернігівської ОДА.

Експерт «Проєкту обласної цільової програми охорони та збереження нематеріальної культурної спадщини в Чернігівській області на 2021–2025 рр.» (липень 2020 р.).

Керівник студентської науково-дослідницької проблемної групи.

 

Відзнаки

  • Обласна премія імені Георгія Вороного (2021).
  • Подяка Міністерства освіти і науки України (2018).
  • Диплом Чернігівської обласної держадміністрації (1999).
  • Почесні грамоти університету (1999, 2004, 2009, 2013).

 

Основні публікації

Автор більш як 100 наукових праць. Має монографії та статті з філології в часописах, уключених до переліку наукових фахових видань України та міжнародної наукометричної бази WOS.

Монографія, посібники:

1.Бондаренко А. Образна семантика темпоральності українських поетичних текстів ХХ ст.: монографія. Ніжин: Видавець ПП Лисенко М. М. 2017. 384 с.

2.Бондаренко А. Лінгвокультурологія: навчально-методичний посібник. Ніжин: НДУ імені Миколи Гоголя, 2021. 197 с.

3. Бондаренко А.І. Українська мова (за професійним спрямуванням): навчально-методичний посібник. Ніжин: НДУ імені Миколи Гоголя, 2021. 102 с.

Статті в наукових фахових виданнях:

1.Бондаренко А. І. Мовні знаки загрози в медійному дискурсі пандемійного періоду: інтегративний вимір. Мовознавчий вісник: збірник наукових праць. Черкаси: Черкаський національний університет ім. Богдана  Хмельницького, 2020. Вип. 28. С. 116–123.

2.Бондаренко А. І. Лінгвокультурний код часу в українському поетичному дискурсі кінця ХХ – ХХІ ст. Мовознавчий вісник: збірник наукових праць. Черкаси: ФОП Чабаненко Ю. А., 2019. Вип. 95. №12. С. 144–152.

3. Бондаренко А. І.Репрезентація лінгвокультурних кодів знахарського дискурсу. Література та культура Полісся: збірник наукових праць. Філологічні науки. Ніжин: НДУ імені Миколи Гоголя, 2019. Вип. 95. №12. С. 211– 222.

4.Бондаренко А. І. Основні аспекти вітчизняних лінгвокультурологічних досліджень. Література та культура Полісся: збірник наукових праць. Філологічні науки. Вип. 96. №13. Ніжин: НДУ імені Миколи Гоголя, 2019. С.115–126.

5.Бондаренко А. І. Темпоральний світ поетичного мовлення ХХ ст. (структурно-семантичний та семантико-прагматичний аспекти). Література та культура Полісся: збірник наукових праць. Філологічні науки. Ніжин: НДУ імені Миколи Гоголя, 2018. Вип. 93. С. 105–118.

6.Бондаренко А. І. У текстах А. Мойсієнка: принцип структурно-семантичної симетрії. Українське мовознавство: збірник наукових праць / відп. ред. А. К. Мойсієнко. Київ: Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2018. Вип. 48/2. С. 23–30.

7.Бондаренко А.І. Словообрази суспільно-історичного часу, утворені на основі фрагментів прецедентних текстів, у поезіях ХХ ст. Українське мовознавство: збірник наукових праць. Київ: Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2017. Вип. 47/2. С. 3–11.

8.Бондаренко А.І. Логоепістемна модальність словесних образів часу в поетичних текстах двадцятого століття. Мовознавчий вісник : збірник наукових праць / відп. ред. Г. І. Мартинова. Черкаси: ФОП Чабаненко Ю. А., 2017. Вип. 22. С. 121–127.

9. Бондаренко А.І. Лінгвометодологічні підходи до вивчення периферійної частини функціонально-семантичного поля темпоральності. Українське мовознавство: збірник наукових праць. Київ: Видавничо-поліграфічний центр «Київський  університет», 2016. Вип. 46/2. С. 14–20.

10. Бондаренко А. І. Когнітивно-семантичний напрямок «час – рух» у поетичних текстах ХХ століття. Українське мовознавство: збірник наукових праць. Київ: Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2015. Вип. 45/2. С. 44–52.

Статті в зарубіжних наукових періодичних виданнях:

1. A. Bondarenko, G.Samoilenko, T. Semashko. Language personality of Vasyl Stus in the discourse dimension. АD ALTA: Jornal of interdisciplinary research.2021, Volum 11, Issue 1, special XVII. P. 173–177 (наукова публікація в періодичному виданні, уключеному до наукометричної  бази Web of Science).

2. A. Bondarenko. Petryk O.,Tiapka O. Axiosemantics of time in the poetic language and  thinking of the avant-garde. АD ALTA: Jornal of interdisciplinary research. 2022. V.12, Issue 12/01, special XXV. P. 163–178 (наукова публікація в періодичному виданні, уключеному до наукометричної бази Web of Science).

3.A. Bondarenko,T. Semashko, O. Moroz. Axiological density of linguocultural concept. Linguistics and Cultural Review. Publisher American Linguist Association. 2021,Volum 5, №1 (2021). P. 172–187 (наукова публікація в періодичному виданні, уключеному до наукометричної  бази  Index Copernicus International).

4. Бондаренко А.І. Основні принципи сучасних досліджень із лінгвокультурології та міжкультурної комунікації. International scientific and practical conference «Problems and prospects of development of modern philological science in Ukraine and europian countries». July, 17–18, 2020. Nort university centre of Baia Mare Faculty of philology. Baia Mare, Romania 2020. Р. 5–10.

5. Alla Bondarenko, Yuriy Bondarenko. The role of linguocultural studies in the training of future philologists as researchers.Yearbook of Varna university of  management. International scientific conference «The science and digitalisation  in help of business, education and tourism». Varna, Bulgaria 2020.Volum 13. P. 305–312.

6.Bondarenko A. Metaphors representing cratological ideas of time in Ukrainian poetic texts of the 20th century. European Journal of Literature and Linguistics. Vienna: «East – West» Association for Advanced Studies and Higher Educatio GmbH, 2017. №4–2. P. 3–5 (міжнародне рецензоване фахове видання).

7. Bondarenko A. Integrative approach to analysis of temporality markers in Ukranian poetry of the 20th century. Austrian Journal of Humanities and Social Science.Vienna: East vest, 2015. №3–4. V.1. P.59–63 (міжнародне рецензоване фахове видання).

Статті в інших наукових виданнях:

1. Бондаренко А. І. Лінгвокультурні коди в контрастивному вимірі. Література та культура Полісся: збірник наукових праць. Філологічні науки. Вип. 101. №16. Ніжин: НДУ імені Миколи Гоголя, 2021. С.108–118

2.Бондаренко А. І. Художній час у лінгвістичних працях представників Ніжинської вищої школи. Література та культура Полісся: збірник наукових праць. Філологічні науки. Вип. 77. №3. Ніжин: НДУ імені Миколи Гоголя, 2015. С. 203–211.

Контакти

16600, м.Ніжин Чернігівської області, вул.Графська, 2

Приймальна ректора: (04631) 7-19-67 

Приймальна комісія: (04631) 2-35-88

Приймальна комісія: +380977973948

E-mail: ndu@ndu.edu.ua

Повний телефонний довідник

Партнери

     

    

сайт Національного Еразмус-офісу uarenet  

Google Analytics Alternative