Факультет філології, історії та політико-юридичних наук

Деканат

Кафедра української мови, методики її навчання та перекладу

Кафедра літератури, методики її навчання, історії культури та журналістики

Кафедра прикладної лінгвістики

Кафедра германської філології та методики викладання іноземних мов

Кафедра всесвітньої історії та міжнародних відносин

Кафедра історії України

Кафедра політології, права та філософії

Лабораторія лінгвокультурології

Новини факультету

Контакти

Дудка Лариса Олексіївна

Посада: доцент кафедри політології, права та філософії

Науковий ступінь: кандидат історичних наук

Вчене звання: доцент

 

Контакти:

E-mail: laridudka@ukr.net

  

Народилася 4 жовтня 1969 року в с. Безуглівці Ніжинського району Чернігівської області. У 1987 року закінчила із золотою медаллю школу і вступила до Полтавського державного педагогічного інституту імені В.Г. Короленка на історичний факультет. 1992 року з відзнакою закінчила інститут, отримавши фах вчителя історії та права.

З 1992 по 1994 рік працювала вчителем історії у Ніжинській загальноосвітній школі № 1, у 1994 – 2006 рр. – викладачем історії та суспільних дисциплін у Ніжинському училища культури та мистецтв імені М. Заньковецької.

З 2001 по 2005 рік – пошукач інституту історії України НАН України (відділ історії України 20 – 30-х років ХХ ст.). У 2005 році у спеціалізованій раді Національного університету «Києво-Могилянська академія» відбувся захист дисертації на тему «Спілка войовничих безвірників в антирелігійній пропаганді в Україні (20-ті – 40-ві роки ХХ ст.)». 

З 2006 по 2015 рік працює на посаді доцента кафедри права та методики викладання історико-правознавчих дисциплін Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя. 2010 – 2012 рр. – доцент кафедри історії України, у 2011 році отримала звання доцента. У 2015 році у зв’язку з реорганізацією кафедри права та методики викладання історико-правознавчих дисциплін переведена на посаду доцента кафедри політології та права.

 Забезпечує викладання навчальних курсів:

 • Теорія та методика навчання історії;
 • Теорія та методика навчання суспільно-політичних дисциплін;
 • Шкільний курс історії України та методика його навчання;
 • Методика викладання соціально-політичних дисциплін.

У листопаді 2015 р. пройшла закордонне стажування у м. Лодзь (Республіка Польща), тема стажувальної практики: «Сучасний університет – проектний підхід до організації роботи згідно до положень європейських кваліфікаційних рамок». Є автором 7 навчальних та навчально-методичних посібників (з яких 3 – у співавторстві) та близько 40 наукових праць.

Сфера наукових інтересів:

 • державно-церковні відносини в Україні радянського періоду;
 • проблеми новітньої історія України;
 • теорія та методика навчання історії в школі;
 • методика викладання соціально-політичних дисциплін.

Заміжня. Виховує двох синів.

Список найбільш вагомих публікацій:

 1. Релігійна ситуація в Україні в першій половині 1920-х років за аналітичними матеріалами органів ВУНК–ДПУ // Історичне краєзнавство у відродженні духовності, культури, багатовікових національних традицій України: Праці VІ Всеукраїнської конференції (Луцьк, 28 вересня – 1 жовтня 1993 р.) – Луцьк, 1993. – С.273–274.
 2. Антирелігійні видання у системі безвірницького руху в Україні (1920 – 1930-ті роки) // Історія України: Маловідомі імена, події, факти: Зб. ст. / Редкол.: П.Т. Тронько (голов. ред.) та ін. – К., 2001. – Вип. 13. – С. 295–315.
 3. Організаційне становлення Спілки безвірників України в 20-х рр. ХХ ст. / Історія України: Маловідомі імена, події, факти: Зб. ст. / Редкол.: П.Т. Тронько (голов. ред.) та ін. – К., 2001. – Вип. 14. – С. 268–287.
 4. Підготовка антирелігійних кадрів у системі безвірницького руху в Україні 20 – 30-х рр. ХХ ст. / Проблеми історії України: Факти, судження, пошуки: Міжвід. зб. наук. праць / Ін-т історії України НАН України; Відп. ред. С.Кульчицький. – К., 2003. – Вип. 7. – С. 144–154.
 5. Спілка войовничих безвірників України: спроба історіографічного аналізу // Історична пам’ять. – 2005. – № 1/2 – С.137–144.
 6. ІІ Всеросійський з’їзд Спілки войовничих безвірників і посилення наступу на релігію, церкву та віруючих // Історія релігій в Україні: Праці ХV міжнар. наук. конф. (Львів, 16 –17 травня 2005 р.). – Кн.1.– Львів, 2005. – С.277–233.
 7. До питання оновлення чинного законодавства щодо свободи совісті та релігійні організації // Збірник матеріалів ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції «Протиправна поведінка: критерії, відповідальність, запобігання» (м. Ніжин, 24 травня 2013 р.) – Ніжин, 2013. – С.64-70
 8. Войовниче безвірництво як засіб у здійсненні політики колективізації в Україні на межі 1920-х – 1930-х років // Збірник статей «Другі Череванівські читання» (м. Полтава, 30-31 жовтня 2013 р.) – Полтава, 2013. – C. 226 - 231.
 9. Інноваційність у суспільствознавчій освіті як показник її сучасного реформування // Науково-методичний вісник Ніжинського обласного педагогічного ліцею Чернігівської обласної ради : [науково-методичний збірник]. – 2014. – Випуск 1 (5) / [укладач О.С. Дудченко]. – Ніжин: ПП Лисенко, 2014. – С. 24 – 28.
 10. Утвердження радянської обрядовості у дискурсі політики державного атеїзму в Україні 1920 – 1930-х років // Історія релігій в Україні: Науковий щорічник. Книга 1. – Львів: «Логос», 2014. – С. 252 – 263.
 11. Теорія та методика навчання суспільно-політичних дисциплін (за вимогами кредитно-модульної системи). Навчально-методичний посібник для студентів напряму підготовки 6.020302 – Історія*. – Ніжин: Видавництво НДУ ім. М.Гоголя, 2014. – 133 с.
 12.  Державно-церковні відносини в сучасній Україні: розмови без діалогу // Часопис. Збірник наукових праць викладачів історико-юридичного факультету. – 2015. – Випуск 6 / [укладач О.П. Кривобок].  – С. 21-33.
 13. До питання припинення діяльності Спілки войовничих безвірників в Україні (1941 – 1947 рр.) // Історія релігій в Україні: Науковий щорічник. – Львів: «Логос», 2015. – С. 148-159.
 14. Система формування готовності учнів основної школи до вибору суспільно-гуманітарного профілю у контексті допрофільної підготовки // Nowoczesna edukacja: filozofia, innowacja, doświadczenie – Nr 2. – Łódź : Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Informatyki i Umiejętności, 2015. –  S. 160 – 164. (ISBN 978-83-60282-31-1).
 15. Державно-церковні відносини в Україні періоду незалежності, або Від якого досвіду сьогодні вже варто відмовитись // Держава і Церква в новітній історії Україні: Збірник наукових статей за матеріалами V Всеукраїнської наукової конференції «Держава і Церква в новітній історії Україні» (м. Полтава, 19-20 листопада 2015 р.). – Полтава: ПНПУ імені В.Г.Короленка, 2015. – С.357-363
 1. Спілка войовничих безвірників України: стан та діяльність у роки Великої Вітчизняної війни // Незабутні сторінки історії нашого народу: Зб. наук. праць / Ін-т історії України НАН України; Відп. ред. О.Є. Лисенко – Київ, 2006. - № 9. – С. 19 – 28.
 2. До питання становлення безвірницького руху в УСРР у середині 1920-х років // Історія релігій в Україні: Науковий щорічник. Книга 1. – Львів, 2006. – С 255 – 262.
 3. Спілка войовничих безвірників України: джерелознавчий аспект // Держава і церква в Україні за радянської доби: Збірник статей за матеріалами ІІ Всеукраїнської наукової конференції (м. Полтава, 18 -19 жовтня 2007 р.). – Полтава: АСМІ, 2007. – С. 28 – 34.
 4. Історія України: Навчально-методичний посібник для нефахових факультетів (відповідно до вимог кредитно-модульної системи) / Укл. Л.О.Дудка, М.В.Семенова, О.В.Крупенко, М.В.Потапенко, І.М.Конончук. – Ніжин, 2007. – 80 с.
 5. Навчальна програма з дисципліни «Історія України» для студентів неісторичних спеціальностей (за вимогами кредитно-модульної системи) / Укл. О.В. Ростовська, Л.О.Дудка, Є.М. Луняк, М.В.Семенова, О.В.Крупенко, М.В.Потапенко. – Ніжин: Видавництво НДУ ім. М.Гоголя, 2007. – 52 с.
 6. Становлення механізму регулювання державно-церковних відносин в Україні в 1-й половині 1920-х років // Література та культура Полісся. – Вип.  44: До 80-річчя з дня народження професора Нінель Миколаївни Арват / Відп. ред. і упорядник Г.В. Самойленко. – Ніжин: Видавництво НДУ ім. М.Гоголя, 2008. – С. 176 – 183.
 7. Позикові кампанії в Україні в 1930-х роках та участь в їх реалізації безвірницьких осередків // Історія релігій в Україні: Науковий щорічник. Книга 1. – Львів: «Логос», 2009. – С. 255 – 267.
 8. Держава та церква в Україні радянського періоду (1919 – 1991 рр.): Навчально-методичний посібник спецкурсу для студентів спеціальності «Історія» (за вимогами кредитно-модульної системи навчання). – Ніжин: Видавництва НДУ ім. М.Гоголя, 2009. – 67 с.
 9. Сізіфова праця, або Чому занепала антирелігійна робота в Україні в середині 1930-х років // Література та культура Полісся. – Вип.  60: Регіональні та загальноукраїнські історико-культурні процеси у сучасному дослідницькому вимірі / [відп. ред. і упорядник Г.В.Самойленко]. – Ніжин: Видавництво НДУ ім. М.Гоголя, 2010. – С. 129 – 137.
 10. Антирелігієзація музеїв та музеєфікація культових споруд: дві паралелі насадження радянської моделі державно-церковних відносин в Україні в кінці 1920-х – 1930-х роках // Краєзнавство: Науковий журнал. – К.: Вид-во «Телесик», 2010. – Ч. 4. – С. 63 – 69.
 11. Антирелігійна пропаганда в системі народної освіти в УСРР в 1920 – 1930-х роках: механізм упровадження та наслідки // Література та культура Полісся. – Вип. 62: Організації та творчі об’єднання ХІХ – ХХ ст. і їх діячі в регіональному та всеукраїнському контексті / [відп. ред. і упорядник Г.В.Самойленко]. – Ніжин: Видавництво НДУ ім. М.Гоголя, 2011. – С. 125 - 135.
 12. Спроби державно-партійних органів активізувати діяльність Спілки безвірників України в 1937 – 1941 рр.: черговий «штурм неба» чи реанімація приреченого  // Література та культура Полісся. – Вип. 70 / [відп. ред. і упорядник Г.В.Самойленко]. – Ніжин: Видавництво НДУ ім. М.Гоголя, 2012. – С. 131 – 138.
 13. Формування правосвідомості учнівської молоді в контексті громадянської освіти // Збірник матеріалів всеукраїнської науково-практичної конференції «Права людини та громадянина в Україні» (м. Ніжин, 16 листопада 2012 р. – Ніжин, 2012. – С. 16-19
 14. Особливості становлення та поширення безвірницького руху на Ніжинщині у 1920-х роках // Держава і церква в новітній історії Україні: Збірник наукових статей за матеріалами ІV Всеукраїнської наукової конференції «Держава і церква в новітній історії Україні» (м. Полтава, 20-21 листопада 2012 р.). – Полтава: ПНПУ імені В.Г.Короленка, 2013. – С. 108 - 116 .
 15. Кадрове забезпечення антирелігійної пропаганди в Україні 1920 – 1930-х років // Історія релігій в Україні: Науковий щорічник. Книга 1. – Львів: «Логос», 2013. – С. 231-242.
 16. До питання участі безвірницьких осередків в економічних заходах влади в Україні в 1930-х роках // Полтавські історичні студії: ювілейний збірник на пошану Віктора Ревегука – Полтава: ПНПУ імені В.Г.Короленка, 2013. – С.231-240.

Контакти:

Електронна адреса: Laridudka@ukr.net

Контакти

16600, м.Ніжин Чернігівської області, вул.Графська, 2

Приймальна ректора: (04631) 7-19-67 

Приймальна комісія: (04631) 2-35-88

Приймальна комісія: +380977973948

E-mail: ndu@ndu.edu.ua

Повний телефонний довідник

Партнери

     

    

сайт Національного Еразмус-офісу uarenet  

Google Analytics Alternative