Факультет філології, історії та політико-юридичних наук

Деканат

Кафедра української мови, методики її навчання та перекладу

Кафедра літератури, методики її навчання, історії культури та журналістики

Кафедра прикладної лінгвістики

Кафедра германської філології та методики викладання іноземних мов

Кафедра всесвітньої історії та міжнародних відносин

Кафедра історії України

Кафедра політології, права та філософії

Лабораторія лінгвокультурології

Новини факультету

Контакти

Ларченко Марина Олександрівна

Посада: доцент кафедри політології, права та філософії

Науковий ступінь: кандидат юридичних наук

Вчене звання: доцент

 

Контакти:

E-mail: larchenko.mo@ndu.edu.ua

  

У 2000 році закінчила юридичний факультет Дніпропетровського національного університету за спеціальністю “Правознавство” та отримала кваліфікацію юрист. З грудня 2000 року працює викладачем у Ніжинському державному університеті імені Миколи Гоголя. У 2009 році захистила кандидатську дисертацію з теми: «Кримінологічна характеристика особистості злочинця, винного у статевому злочині» в спеціалізованій Вченій раді Київського національного університету імені Тараса Шевченка. З 2009 року працює на посаді доцента кафедри права та методики викладання історико-правознавчих дисциплін (зараз — кафедра політології, права та філософії). У 2011 році отримала вчене звання доцента. Закінчила докторантуру Київського національного університету імені Тараса Шевченка (01.09.2013 – 31.08.2016).

Авторка трьох ґрунтовних монографічних досліджень, у тому числі одноосібної монографії англійською мовою, виданої міжнародним видавництвом, що входить до категорії C за класифікацією  SENSE відповідно до переліку, доступного за URL http://www.sense.nl

Має близько 170 публікацій, із них 139 наукових та 31 навчально-методичного характеру, у тому числі 51 опубліковані у вітчизняних і міжнародних рецензованих фахових виданнях.

Прийняла участь у понад 60 науково-практичних конференціях, проведених в Україні та за її межами.

З 2017 р. є гарантом освітньої програми спеціальності 081 Право першого (бакалаврського) рівня вищої освіти в НДУ імені Миколи Гоголя. Є членом Вченої ради історико-юридичного факультету.

Голова журі міського етапу конкурсу наукових робіт МАН в м. Ніжині (2016 – 2020 роки). Член журі Всеукраїнського конкурсу наукових та творчих робіт з прокурорсько-слідчої діяльності (Наказ Прокуратури Чернігівської області №180 від 14 листопада 2017 р.).

Членкиня Пенітенціарної наукової школи «Інтелект». URL: https://web.archive.org/web/20160321073842/http://intelect.net.ua/index.php/o-shkole

Відповідає п. 38 Ліцензійних умов (пункти 1, 3, 4, 7, 10, 11, 12, 14, 15, 20).

 

Наукові інтереси: математичне моделювання в кримінології, кримінологічне моделювання злочинності, кримінологічне прогнозування індивідуальної злочинної поведінки, кібербезпека, запобігання злочинам у сфері сексуальних відносин, гендерні аспекти запобігання злочинності, нейронаука в кримінальній юстиції, виборче право та виборчі технології, правова статистика, юридична логіка.

 

Пройшла підвищення кваліфікації:

 1. Білостоцький університет, юридичний факультет (Польща, місто Білосток); 11.05.2021 – 21.06.2021; Міжнародне післядипломне практичне стажування за фахом «Юридичні науки»;
 2. «Scientific activity in the discipline of legal science from a national and international perspective» («Наукова діяльність в дисциплінах юридичних наук з національної та міжнародної точки зору»). Обсяг 6 кредитів (180 годин), Сертифікат № 29 від 02.06.2021 р.
 3. Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя; 01.02.2021 – 28.02.2021. Стажування (науково-педагогічне) з теми «Організація дистанційного та змішаного навчання на платформі Moodle». Обсяг 2 кредити ЄКТС (60 годин), Сертифікат № 036-ПК від 09.03.2021 р.

 

З 2021 року навчається в денній магістратурі спеціальності 125 Кібербезпека Національного університету «Чернігівська політехніка».

Є сертифікованим фахівцем з курсу «Google Cloud Fundamentals: Core Infrastructure». Має практичні навички роботи з сервісами обчислення та зберігання: Google Cloud Platform (GCP), Google Compute Engine, Google App Engine (GAE), Google Kubernetes Engine, Google Cloud Storage, Google Cloud SQL, BigQuery, Virtual Machine та інструментами управління ресурсами та політиками: Google Cloud Resource Manager та Google Cloud Identity and Access Management.

 

Основні наукові, навчально-методичні та науково-методичні праці:

Монографії:

 1. Maryna Larchenko. Modeling and Predicting Criminal Behaviour. World and Ukrainian Experience: LAP LAMBERT Academic Publishing, 2020. 508 p. (монографія, міжнародне видання категорії С).
 2. Ларченко М.О. Кримінологічне моделювання та прогнозування злочинної поведінки: монографія. Ніжин: НДУ ім. М. Гоголя, 2019. 357 с.
 3. Ларченко М.О., Богатирьов І.Г. Кримінологічні засади запобігання статевим злочинам: Монографія. Ніжин: Видавець ПП Лисенко М.М., 2010. – 219 с.

 

Наукові публікації у фахових виданнях:

 1. Ларченко М.О. Вплив досягнень нейробіології на кримінальне право. Юридичний науковий електронний журнал. 2021. № 8. (Фахове видання категорії Б, Index Copernicus). URL: http://www.lsej.org.ua/
 2. Ларченко М.О. Актуальні проблеми виборчого процесу в Україні. Юридичний науковий електронний журнал. 2021. № 7. С. 25-28. (Фахове видання категорії Б, Index Copernicus). DOI https://doi.org/10.32782/2524-0374/2021-7/5
 3. Ларченко М.О. Принцип представництва в парламенті України в контексті європейської парламентської традиції. Право і суспільство. 2021. № 4. (Фахове видання категорії Б, Index Copernicus).
 4. Ларченко М.О. Усталена демократія: межі демократичної терпимості (світовий та український досвід). Український часопис конституційного права. 2021. № 1 (18). (Фахове видання категорії Б, Index Copernicus).
 5. Ларченко М.О. Моделі залежної поведінки та пов’язані з ними фактори кримінологічного ризику // Юридичний науковий електронний журнал. № 4/2020. С. 256-259. DOI https://doi.org/10.32782/2524-0374/2020-4/62.
 6. Ларченко М.О. Моделювання кількісних показників злочинності за допомогою алгоритмів кластерного та канонічного аналізу // Соціологія права, випуск 1 (32) 2020. С. 39 – 47.
 7. Ларченко М.О. Реформування порядку проведення конкурсу з перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування. European Journal of Intelligent Transportation Systems, 1(2),July 2019. Warsaw: RS Global Sp. z O.O. С. 20-25. (Index Copernicus).              URL:  http://archive.ws-conference.com/wp-content/uploads/ejits1_2.pdf
 8. Соціально-економічні фактори в прогнозній оцінці стану злочинності в Україні. Форум Права, 2019. 57(4). 47–58. (Index Copernicus) DOI:  http://doi.org/10.5281/zenodo.3403554.
 9. Застосування досягнень нейронауки для вирішення проблем кримінальної юстиції та кримінології. Журнал східноєвропейського права. 2019. № 12. С. 125-135. (Index Copernicus). http://easternlaw.com.ua/wp-content/uploads/2019/12/larchenko_70.pdf
 10. Social-economic factors in the predictive estimation of crimes in Ukraine. Forum Prava, 2019. 59(Suppl.). t23–t33. (Index Copernicus). DOI:http://doi.org/10.5281/zenodo.3568255.
 11. Ларченко М.О. Криминологически значимые факторы и определение их роли в детерминации преступного поведения // Государство и право. - 2016. - № 7. - С. 40-49 (Міжнародне фахове видання, ISSN 0132-0769, Web of Science).
 12. Ларченко М.О. Индивидуальное криминологическое прогнозирование преступного поведения при помощи нейронных сетей // Legea si viata. Publicatie stiintifico-practica. - 2016. -  januarie. - С. 64-68 (Міжнародне фахове видання, ISSN 1810-309Х).
 13. Ларченко М.О. Застосування результатів кримінологічного моделювання в практиці запобігання злочинності // Університетські наукові записки. Часопис Хмельницького університету управління та права. Право-Економіка-Управління – Хмельницький, 2016. - № 58. – С. 172 – 181.
 14. Ларченко М.А. Изучение личности преступника при помощи методов редукции данных // Веснік Гродзенскага дзяржаўнага універсітэта імя Янкі Купалы. Серыя 4 «Правоведение» - 2016. - № 12. – С. 42 – 52. (Міжнародне фахове видання).
 15. Ларченко М.А. Методологические основы и практика применения индивидуального прогнозирования в криминологии // Jurnalul juridic national: teorie si practica – 2014. – № 2 (6). – С. 61 – 67.
 16. Ларченко М.О. Дослідження та прогнозування злочинності за допомогою методу часових рядів // Право і суспільство. Науковий журнал – 2014. – № 1-2. – С. 234 – 239. URL: http://www.pravoisuspilstvo.org.ua/archive/2014/1-2_2014/55.pdf
 17. Ларченко М.О. Вплив психічних аномалій на злочинну поведінку // Публічне право. Науково-практичний юридичний журнал – 2014. – № 1 (13). – С. 106 – 113.
 18. Ларченко М.О. Дослідження злочинної активності в регіонах України за допомогою математичних методів // Юридичний вісник – Одеса, 2014. – № 2. – С. 185 – 191.
 19. Ларченко М.О. Кримінологічна модель взаємодії макроекономічних, соціальних та демографічних показників // Університетські наукові записки. Часопис Хмельницького університету управління та права. Право-Економіка-Управління – Хмельницький, 2013. - № 4 (48). – С. 367 – 377.
 20. Ларченко М.О. Використання кримінологічного моделювання для виявлення тенденцій латентності // Ученые записки Таврического национального университета им. В.И. Вернадского. Юридические науки – Сімферополь, 2013. – Том 26 (65), № 2-1. – С. 211 – 221.
 21. Ларченко М.О. Теоретико-методологічні засади кримінологічного моделювання // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Право – Ужгород, 2013. – Випуск 21, Частина 1, Том 3. – С. 61 – 64.
 22. Ларченко М.О. Дослідження ймовірності рецидиву за допомогою математичних методів // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Право – Ужгород, 2013. – Випуск 23, Частина 1, Том 3. – С. 46 – 51.
 23. Ларченко М.О. Аналіз злочинної поведінки особи у XVII – XVIII століттях за архівними матеріалами // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Право – Ужгород, 2013. – Випуск 23, Частина ІІ, Том 3. – С. 26 – 30.
 24. Ларченко М.О. Теоретичні засади кримінологічного прогнозування // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія: Юридичні науки – Херсон, 2013. – Випуск 4, Том 2. – С. 126 – 129.
 25. Ларченко М.О. Модель злочинної поведінки особи та фактори, що її обумовлюють // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія: Юридичні науки – Херсон, 2013. – Випуск 5, Том 2. – С. 83 – 87.
 26. Ларченко М.О. Види кримінологічних моделей і способи моделювання // Проблеми правознавства та правоохоронної діяльності – Донецьк, 2013. – № 3 (54). – С. 62 – 68.
 27. Ларченко М.О. Розвиток судової та кримінальної статистики в Російській Імперії // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: Юриспруденція – Одеса, 2013. – Випуск 6-3, том 1. – С. 11 – 14.
 28. Ларченко М.О. Кримінологічний аналіз впливу соціальних умов на злочинність в Царській Росії кінця ХІХ – початку ХХ століття // Право і суспільство. Науковий журнал – 2013. - № 6. – С. 267 – 275.
 29. Ларченко М.О. Кримінологічні аспекти шлюбно-сімейних стосунків // Підприємництво, господарство і право. – 2011. – № 7. – С. 116 – 119.
 30. Ларченко М.О. Чинники криміналізації сімейно-побутових відносин // Держава і право. Збірник наукових праць. – 2011. – Випуск 52. – С. 434 – 439.
 31. Ларченко М.О. Сімейні девіації як кримінологічна проблема // Юридичний вісник. Повітряне і космічне право. – 2011. – № 3(20). – С. 99 – 103.
 32. Ларченко М.О. Вплив криміногенних факторів сімейного виховання на формування особистості злочинця // Вісник Запорізького національного університету – Юридичні науки – 2011. – № 4 (частина І). – С. 176 – 181.
 33. Ларченко М.О. Детермінанти вчинення статевого злочину // Юридичний вісник Причорномор’я. – № 2(2) / 2011. – С. 308 – 319.
 34. Ларченко М.О. Аналіз особистості винного в убивстві, яке поєднане зі зґвалтуванням // Вісник Академії митної служби України. Серія «Право». – 2010. – № 2. – С. 145 – 150.
 35. Ларченко М.О. Кримінологічний аналіз особистості жертви статевого злочину та її поведінки // Юридичний вісник. Повітряне і космічне право. – 2010. - № 4(17). – С. 106 – 110.
 36. Луняк М.О. [Ларченко] Запобігання злочинності (деякі теоретичні питання) // Актуальні проблеми політики. Збірник наукових праць. – Одеса, 2006. – С. 338–343.
 37. Луняк М.О. [Ларченко] Причини й умови статевого насильства // Держава і право. Юридичні і політичні науки. Випуск 30. 2005. С. 478 – 485.
 38. Луняк М.О. [Ларченко] Генеза проблеми насильства в філософсько-правових концепціях // Держава і право. Юридичні і політичні науки. Спецвипуск. 2003. С. 424 – 429.
 39. Луняк М. [Ларченко] Насильство як правова та філософська проблема // Право України, випуск 7’2002. С. 99 – 101.

 

Навчальні, навчально-методичні посібники та науково-методичні публікації:

 1. Марина Ларченко. Актуальні проблеми конституційного права та процесу. Навчально-методичний посібник. Ніжин: НДУ ім. М. Гоголя, 2021. 68 с.
 2. Марина Ларченко. Актуальні проблеми кримінального права та процесу. Навчально-методичний посібник. Ніжин: НДУ ім. М. Гоголя, 2021. 107 с.
 3. Ларченко М.О. Правова статистика: Програма нормативної навчальної дисципліни підготовки бакалавра. Ніжин: НДУ ім. М. Гоголя. 2020. 74 с.
 4. Ларченко М.О. Кримінальне право України: Програма нормативної навчальної дисципліни підготовки бакалавра. Ніжин: НДУ ім. М. Гоголя. 2020. 118 с.
 5. Ларченко М.О. Криміналістика: Програма нормативної навчальної дисципліни підготовки бакалавра. Ніжин: НДУ ім. М. Гоголя. 2020. 91 с.
 6. Ларченко М.О. Конституційне право України: Програма нормативної навчальної дисципліни підготовки бакалавра. Ніжин: НДУ ім. М. Гоголя. 2020. 112 с.
 7. Бережняк В.Д., Ларченко М.О.  Актуальні питання запобігання корупції. Навчальний посібник. Ніжин: НДУ ім. М. Гоголя. 2020. 53с.
 8. Ларченко М.О. Правова статистика: навч. посіб. Ніжин: НДУ ім. М. Гоголя. 2019. 334 с.
 9. Ларченко М.О., Акімов М.О., Іваненко О.А., Кунтій А.І., Матюшкова Т.П. Підготовче провадження у кримінальному процесі. Навчаємо через практику: досвід використання судових трансляцій у викладанні права. Харків, 2019: ФОП Панов А.М., 2019. 130 с. С. 55-61.
 10. Ларченко М.О., Бережняк В.Д. Наскрізна програма практики для освітньої програми 081 Право першого (бакалаврського) освітньо-кваліфікаційного рівня. Ніжин: НДУ ім. М. Гоголя, 2019. 68 с.
 11. Ларченко М.О., Бережняк В.Д. Практики студентів спеціальності 081 Право. Для студентів І-ІІ курсів (Освітня кваліфікація — бакалавр права): навчально-методичний посібник. Ніжин: НДУ ім. М. Гоголя, 2019. 62 с.
 12. Ларченко М.О., Бережняк В.Д. Практики студентів спеціальності 081 Право. Для студентів ІІІ-ІV курсів (Освітня кваліфікація — бакалавр права): навчально-методичний посібник. Ніжин: НДУ ім. М. Гоголя, 2019. 63 с.
 13. Ларченко М.О. Римське право: навчальний посібник. Ніжин: НДУ ім. М.Гоголя. 2018. 106 с.
 14. Ларченко М.О. Римське право: навчальний посібник для самостійної роботи студентів та дистанційного навчання. Ніжин: НДУ ім. М. Гоголя. 2018. 39 с.
 15. І.В. Геєць, І.А. Городецька, О.С. Дудченко, М.О. Ларченко. Методичні рекомендації до написання курсових робіт з права: Ніжин: НДУ ім. М. Гоголя, 2018. 38 с.
 16. Ларченко М.О. Конституційне право України: Навчальний посібник. Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя. – Ніжин : НДУ ім. М. Гоголя, 2012. - 307 с.
 17. Ларченко М. Кримінологія. Теоретичні засади: навчальний посібник. – Ніжин: Видавництво НДУ ім. М. Гоголя, 2011. – 75 с.
 18. Ларченко М. Кримінальне право України. Загальна частина: навчально-методичний посібник. – Ніжин: Видавництво НДУ ім. М. Гоголя, 2011. – 43 с.
 19. Луняк М.О. [Ларченко] Кримінологічна характеристика психології злочинця та профілактика насильницьких злочинів. Навчальний посібник. – Ніжин: Видавництво НДПУ ім. Миколи Гоголя, 2004. – 91 с.
 20. Луняк М.О. [Ларченко] Господарське право України. Навчально-методичний посібник. – Ніжин: Видавництво НДПУ ім. М. Гоголя, 2003. – 326 с.
 21. Навчально-методичний посібник з правознавчих дисциплін для студентів I – V курсів заочного відділення: Навчальний посібник. Укл. Великанова М.М., Луговий О.Є., Луняк М.О. [Ларченко], Осіпов А.В., Полулях В.В. – Ніжин: НДПУ, 2002. – 165 с.
 22. Луняк [Ларченко] Марина Олександрівна. Історія держави та права зарубіжних країн. Лекційний курс та навчально-методичні матеріали. – Ніжин: Редакційно-видавничий відділ НДПУ ім. М. Гоголя, 2002 – 32 с.
 23. Луняк М.О. [Ларченко] Конституційне право України: Лекційний курс та навчально-методичні матеріали – Ніжин: Редакційно-видавничий відділ НДПУ, 2001 р. – 98 с.

 

Статті в інших виданнях:

 1. Ларченко М.О. Представництво народним депутатом України своєї політичної партії. Актуальні проблеми економіки, фінансів, обліку та права в умовах сучасних викликів: збірник тез доповідей міжнародної науково-практичної конференції. (Полтава, 25 серпня 2021 р.). Полтава: ЦФЕНД, 2021. 71 с. С. 51-52. URL: http://www.economics.in.ua/2021/09/blog-post.html.
 2. Ларченко М.О. Міжнародно-правове регулювання заборони партії. Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Інтеграція юридичної науки і практики в сучасних умовах». м. Запоріжжя, 20-21 серпня 2021 року.
 3. Ларченко М.О. Застосування досягнень нейронауки в кримінальній юстиції. Матеріали ІХ Міжнародного круглого столу (4 червня 2021 р.) «Інформаційне забезпечення розслідування злочинів». Одеса. 2021.
 4. Ларченко М.О. Застосування нейронауки в кримінальній юстиції та кримінології // Щорічні читання наукової школи «Інтелект». Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (Чернігів, 25 травня 2020 р.) – Київ, ВД «Дакор», 2020. – 220 с. С. 150-153.
 5.  Надання медичних послуг та правове забезпечення української медичної реформи в контексті міжнародного гуманітарного права. Проблеми європейської інтеграції та демократії в рецепції української та польської молоді: збірник статей / за ред. Юлії Кузьменко, Матеуша Каміонки. Вип. 2. Ніжин: НДУ ім. М. Гоголя, 2019. 341 с. С. 221-229.
 6. Ларченко М.О. Прогнозування кількості зареєстрованих злочинів на основі показників економічного розвитку регіонів // Перші наукові читання керівника наукової школи “Інтелект” доктора юридичних наук, професора, заслуженого діяча науки і техніки України Богатирьова Івана Григоровича: матеріали міжнародної науково-практичної конференції (Ірпінь, 17 травня 2019 р.) / за заг. ред. професора В.В. Топчія; Національний університет державної фіскальної служби України. - Київ: ВД “Дакор”, 2019. - 132 с. С. 72-77.
 7. Ларченко М.О. Класифікація кримінологічних моделей // Право України та Німеччини: матеріали круглого столу, м. Ніжин, 29 листопада 2018 р. Ніжин: НДУ ім. М. Гоголя, 2018. 64 с. С. 33-39.
 8. Ларченко М.О. Аналіз злочинної поведінки особи в VII-VIII століттях за архівними матеріалами // Збірник матеріалів міжвузівської науково-практичної конференції “Розбудова України як демократичної, соціальної, правової держави: реалії сьогодення”, м. Київ, 12 квітня 2018 року. 154 с. С. 97-100.
 9. Ларченко М.О. Кримінологічне прогнозування як методологічна проблема // Збірник матеріалів Всеукраїнської наукової інтернет-конференції “Актуальні проблеми публічного права”, м. Київ, 24-26 квітня 2018 року. 217 с. С. 179-190.
 10. Ларченко М.О. Запобігання злочинності за допомогою результатів кримінологічного моделювання // Актуальні проблеми розвитку держави і права: історико-правовий дискурс: матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції, м. Ніжин, 29 листопада 2018 р. – Ніжин : Видавництво НДУ ім. М. Гоголя, 2018. – С. 39-47.
 11. Larchenko M. The Research on Impact Factor in Female and Male Criminality International Conference Gender, Identities and Education. Abstracts. Beni Mellal, Morocco, Venue: Faculty of Arts and Humanities. May 23-25, 2016. – Р. 14.
 12. Луняк М.О. [Ларченко] Особливості кримінологічної характеристики особистості злочинців, винних у сексуальному вбивстві // Роль права в сучасній Україні: Збірник матеріалів міжвузівського круглого столу; [за ред. канд. юрид. наук, доцента Сташківа Б.І.]. – Чернігів: РВВ “Юрист”, 2007. – С. 40–44.
 13. Луняк М.О. [Ларченко] Деякі аспекти кримінологічної характеристики статевого злочину; Особливості кримінологічної характеристики гомосексуального насильства та педофільних дій // Комплексна безпека підприємницької діяльності: економіко-правові засади, інформаційно-технічні заходи, стратегія формування та перспективи розвитку: Збірник матеріалів ІІІ міжвузівської науково-практичної конференції ЧІІБіП МНТУ. – Чернігів, 22 березня 2007 року. – С. 48–52, 55–58.
 14. Луняк М.О. [Ларченко] Детермінанти статевого насильства // Матеріали ІХ Міжнародної науково-практичної конференції “Наука та освіта – 2006”. Том 5. Право. – Дніпропетровськ, 2006. – С. 47–49.
 15. Луняк М.О. [Ларченко] Деякі питання дозлочинного індивідуального спеціально-кримінологічного запобігання статевим злочинам // Збірник матеріалів круглого столу (9 березня 2006 року). – Чернігів, 2006. – С. 80–85.
 16. Луняк М.О. [Ларченко] Загальне спеціально-кримінологічне запобігання статевим злочинам серед неповнолітніх // Деліквентна поведінка дітей та молоді: сучасні технології протидії. Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (31 березня – 1 квітня 2006р.). – Одеса, 2006. – Частина І. – С. 114–120.
 17. Луняк М.О. [Ларченко] Методика використання статистичних звітів під час викладання курсу «Кримінологія» та суміжних дисциплін // Наукові записки. Психолого-педагогічні науки. – Ніжин. – 2005. – №1. – С. 97–101.
 18. Луняк М.О. [Ларченко] Загальносоціальне запобігання статевим злочинам // Матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції “Образование и наука без границ – 2005”. Том 14. Право. – Дніпропетровськ, 2005. – С. 66–68.

 

Контакти

16600, м.Ніжин Чернігівської області, вул.Графська, 2

Приймальна ректора: (04631) 7-19-67 

Приймальна комісія: (04631) 2-35-88

Приймальна комісія: +380977973948

E-mail: ndu@ndu.edu.ua

Повний телефонний довідник

Партнери

     

    

сайт Національного Еразмус-офісу uarenet  

Google Analytics Alternative