Факультет філології, історії та політико-юридичних наук

Деканат

Кафедра української мови, методики її навчання та перекладу

Кафедра літератури, методики її навчання, історії культури та журналістики

Кафедра прикладної лінгвістики

Кафедра германської філології та методики викладання іноземних мов

Кафедра всесвітньої історії та міжнародних відносин

Кафедра історії України

Кафедра політології, права та філософії

Лабораторія лінгвокультурології

Новини факультету

Контакти

Посада: доцент кафедри політології, права та філософії

Науковий ступінь: кандидат філософських наук

Вчене звання: доцент

 

Контакти:

E-mail:  filosofiya_nayku@ukr.net

 

Кандидат філософських наук, доцент. Закінчила філософський факультет Київського державного університету ім. Т. Г. Шевченка в 1986 році за спеціальністю «Філософія». 20. 12. 93 р. захистила дисертацію на здобуття ступеню кандидата філософських наук зі спеціальності 09.00.03 – соціальна філософія та філософія історії.

У Ніжинському державному університеті імені Миколи Гоголя розпочала працювати з вересня 1986 р. на посаді лаборанта, з вересня 1989 р. – на посаді асистента, викладача, з жовтня 1998 р. – на посаді доцента  кафедри філософії та соціології, а з серпня 2004 р. на посаді завідувача та в.о. завідувача цієї кафедри до моменту її ліквідації.

З листопада 2010 р. по листопад  2013 р. навчалася в докторантурі Київського державного університету імені Тараса Шевченка на кафедрі філософії філософського факультету.

Основні лекційні курси: соціологія, філософія науки, новітня філософія науки.

Сфера наукових інтересів – соціальна філософія та філософія історії, соціологія, філософія науки.

Підготувала понад 50 наукових статей, 1 монографію, 6 навчально-методичних посібників.

Деякі з останніх наукових праць:

1. Загальна соціологія. Завдання для самостійної роботи: навчальний посібник / укладач Кушерець Т.В. – Ніжин: НДУ ім..М.Гоголя, 2017. – 471с.

2. Філософія науки. Курс лекцій. Укладач Т.В. Кушерець. – Ніжин, НДУ ім. Миколи Гоголя, 2016. – 120 с.

3. Кушерець Т.В. Соціологія: Навчальний посібник для студентів заочної форми навчання. –  Ніжин: НДУ ім..М.Гоголя, 2008. – 220 с.

4. Кушерець Т.В. Суб’єкт історії: від класичних уявлень до реконцептуалізації  (Монографія). – Ніжин:видавець ПП Лисенко М.М., 2013. 368 с.

5. Кушерець Т.В. «Нове соціальне питання»: причини виникнення та шляхи вирішення// Науковий журнал «Politicus», випуск 6, 2019. – С.  Наукометрична база IndexCopernicusInternational (Республіка Польща)

 6. Кушерець Т.В. До питання про релевантність марксизму в сучасному ідеологічному дискурсі // Науковий журнал «Politicus», випуск 3, 2019. – С.37-43.  Наукометрична база IndexCopernicusInternational (Республіка Польща)

 7. Кушерець Т.В. Проблема технологічного безробіття у фокусі соціально-філософських концепцій // Аktualne problemy społeczne Ukrainy i Polski. Aspekt socjopedago
giczny. Niżyn: NPU im. M. Gogola, 2019. – С.31-41.

8. Кушерець Т.В.  Постнекласична наука як передумова поєднання навчання і виховання в освітньому процесі // Актуальні соціальні проблеми в українських і польських реаліях: монографія/ Г.Бейгер, С.Борисюк, О.Лісовець. – Ніжин: НДУ ім..М.Гоголя, 2018. С.97-108.

9. Кушерець Т.В. Категорія суб‘єкта в структурі феміністських соціальних теорій //Збірник матеріалів ІІ МК «Гендерні студії: навчання, дослідження та практика» Київ, (16-20 квітня 2018 р.) – Кропивницький: вид –во «КОД». – С.203-205.

10. Кушерець Т.В. Варіативність змісту поняття суб‘єкта історії в ідеологічному дискурсі модерну // Актуальні проблеми філософії та соціології. Науково практичний журнал. – Випуск 9. – 2016. – С.55-60.

11. Кушерець Т.В. У пошуках суб’єкта соціальної дії/ Гуманітарний дискурс: політика, управління влади: колективна монографія. За ред.. О.А.Івакіна, І.В.Шамши, Д.В.Яковлева.  – Одеса: ВД «Гельветика», 2015. – С.383-412.

12. Кушерець Т.В. Критический анализ классовой модели субъекта истории в современном западном неомарксизме: Телавский Государственный Университет им. Якова Гогебашвили/ Сборник научных трудов №1 (27 ). Тбилиси, 2014.-  268-272 с.

13. Кушерець Т.В. Формирование единства украинской нации в условиях глобализации: Телавский Государственный Университет им. Якова Гогебашвили/ Сборник научных трудов №1 (27 ). Тбилиси, 2014. 272-285 с.

14. Кушерець Т.В.  Ідеологічні засади інтеграції українців в європейський цивілізаційний простір  // Українознавчий альманах. Випуск 11. – К.: Центр українознавства, 2013. – С. 103-106.

15. Кушерець Т.В. Чи є альтернатива «неліберальній демократії» в Україні? // Українознавчий альманах. Випуск 8. – К.: Центр українознавства, 2012. – С. 217-220.

16. Кушерець Т.В. Теоретичне обґрунтування «нової» політики  в філософії постмодернізму // Актуальні проблеми духовності. Збірник наукових праць. За загальною редакцією Я.В. Шрамка. Вип. 13. – Кривий Ріг, КДПУ, 2012. – С. 129-139.

17. Кушерець Т.В. Міграційні потоки як новий світовий актор у контексті теорії гібридизації // Українознавчий альманах. Випуск 7. – К.: Центр українознавства, 2012.С.

18. Кушерець Т.В. Поняття суб’єкт у концепції Істини-Події А. Бадю // Актуальні проблеми духовності. Збірник наукових праць. За загальною редакцією Я.В.Шрамка. Вип. 12. – Кривий Ріг, КДПУ, 2011. – С. 28-38.

19. Кушерець Т.В. У пошуках суб’єкта історії доби глобалізації // Ученые записки Таврического национального университета имени В.И.Вернадского. Серия «Философия. Культурология. Политология. Социология». -   Том 24 (63), 2011, № 3-4. – С. 224-230.

20. Кушерець Т.В. Постановка питання про колективного суб’єкта історії: марксизм і сучасна традиція // Наукові записки. Серія «Філософія». – Острог: Вид-во НУ «Острозька академія». – Вип. 9. – 2011. -  С. 273-285.

Контакти

16600, м.Ніжин Чернігівської області, вул.Графська, 2

Приймальна ректора: (04631) 7-19-67 

Приймальна комісія: (04631) 2-35-88

Приймальна комісія: +380977973948

E-mail: ndu@ndu.edu.ua

Повний телефонний довідник

Партнери

     

    

сайт Національного Еразмус-офісу uarenet  

Google Analytics Alternative