Факультет педагогіки, психології, соціальної роботи та мистецтв

Деканат

Кафедра соціальної педагогіки і соціальної роботи

Кафедра загальної та практичної психології

Кафедра педагогіки, початкової освіти, психології та менеджменту

Кафедра дошкільної освіти

Кафедра музичної педагогіки та хореографії

Кафедра вокально-хорової майстерності

Кафедра інструментально-виконавської підготовки

Навчально-науковий центр розвитку Інклюзивної освіти

Центр соціально-педагогічних досліджень

Лабораторії

Молодіжний хор «Світич»

Оркестр народних інструментів

Ансамбль народного танцю «Забава»

Ансамбль сучасного танцю «Дивертисмент»

Досягнення

Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт

Спіліоті Олена Володимирівна – сучасний український композитор

Відкритий Міжнародний юніорський конкурс музично-виконавської майстерності імені академіка О. С. Тимошенка

Міжнародний дитячий та молодіжний фестиваль-конкурс хореографічного мистецтва «Квітневі викрутаси»

Освітня діяльність

Студентська рада

Новини факультету

Абітурієнту

Контакти

Кандидат педагогічних наук, доцент Заніна Ольга Миколаївна. Народилася 9 листопада 1948 року в м. Ніжині. У 1970 році завершила навчання на факультеті іноземних мов Ніжинського державного педагогічного інституту імені М.В.Гоголя, зі спеціальності «англійська мова», та отримала кваліфікацію вчитель англійської мови. З 1970 по 1973 рік працювала вчителем англійської мови в м. Лисичанськ Ворошиловоградської області.

З 1986 по 1988 рік проходила стажування в Київському державному педагогічному інституті імені М.П.Драгоманова.

Працювала в Ніжинській вищій школі на посадах лаборанта, старшого лаборанта (1974-1985 рр.), асистента (1985-1992 рр.), старшого викладача (1992-1994 рр.), доцента (з 1994 р.). Кандидат педагогічних наук з 1992 року, доцент з 1994 року. Роботу у вищому навчальному закладі поєднувала з викладанням англійської мови у загальноосвітній школі, де поряд з навчальною роботою надавала методичну допомогу класним керівникам школи з питань організації виховної роботи. Працювала з учнями шкіл області на факультеті майбутнього педагога при Ніжинському педагогічному інституті.

1992 року захистила дисертаційне дослідження на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.01 – теорія та історія педагогіки у Вченій раді Київського державного педагогічного інституту імені М.П.Драгоманова з теми «Педагогічні умови орієнтації школярів на робочі професії». Дисертацію присвячено дослідженню проблеми визначення педагогічних умов, покликаних покращити ефективність орієнтації школярів підліткового віку на робочі професії засобами молодіжної преси. Науковий керівник: доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри теорії та історії педагогіки Київського державного педагогічного інституту імені М.П.Драгоманова Вовк Людмила Петрівна.

Основний напрямок наукових досліджень – історія школи та освіти в Україні та за кордоном.

Викладала такі навчальні дисципліни: педагогіка та історія педагогіки, історія педагогіки, порівняльна педагогіка, с/к з "Вивчення, узагальнення та поширення передового педагогічного досвіду".

Керувала різними типами практики.

Деякі з наукових праць:

 1. Конкурси педагогічної майстерності: Методичні рекомендації для викладачів, студентів, вчителів. Ніжин, 1987. С. 11-13. У співавт.
 2. До підготовки та проведення літньої педагогічної практики: Методичні рекомендації для студентів. Ніжин, 1987. С. 3-10. У співавт.
 3. Про актуальні питання перебудови загальноосвітньої та професійної школи: думка вчителя: Анкета та рекомендації з проведення опитування серед вчителів загальноосвітньої та професійної школи. Ніжин, 1987. У співавт.
 4. У допомогу студенту-практиканту: Методичні рекомендації для студентів IV-V курсов. Ніжин, 1989. 25 с. У співавт.
 5. Заніна О. М. Методичні рекомендації з профорієнтаційної роботи з учнями загальноосвітньої школи: Методичні рекомендації для студентів, молодих вчителів. Ніжин, 1989. 32 с.
 6. Заніна О. М. Питання профорієнтації в працях Н.К.Крупської. Педагогічний спадок Н.К.Крупської та перебудова народної освіти. Тези регіональної науково-практичної конференції. Переяслав-Хмельницький, 1989. С. 215-217.
 7. Заніна О. М. До питання про історію розробки проблеми престижу професій в педагогічній та соціальній літературі на Україні: Тези доповіді міжвузівської науково-практичної конференції, присвяченої 1000-річчю школи Київської Руси. Ніжин, 1989. С. 68-69.
 8. Заніна О. М. Форми та методи профпросвіти з використанням матералів періодичної преси: Методичні рекомендації. Ніжин, 1990. 24 с.
 9. Заніна О. М. Підготовка студентів до профорієтаційної роботи з використанням матеріалів преси. Шляхи вдосконалення професійно-педагогічної підготовки вчителя в умовах перебудови вищої і середньої школи: Тези доповіді міжвузівськї науково-практичної конференції. Ніжин, 1990. Ч. 1. С. 78-79.
 10. Заніна О. М. Використання матеріалів преси в роботі на факультеті майбутнього педагога. Вдосконалення роботи по орієнтації молоді на педагогічні професії: Тези доповіді республіканської науково-практичної конференції. Ніжин, 1991.  С. 110–111.
 11. Занина О. Н. Педагогические условия ориентации школьников на рабочие профессии: Автореф. дис… канд. пед. наук. спец. 13.00.01 — загальна педагогіка та історія педагогіки. К., 1992. 26 с.
 12. Заніна О. М. Принцип гуманізму в спадщині В.О.Сухомлинського. Педагогічна спадщина В.О. Сухомлинського і розбудова національної освіти: Тези доповіді міжнародної науково-практичної конференції. Кіровоград, 1993. С.48–51.
 13. Становлення і розвиток української національної системи виховання. Українознавство і гуманізація освіти: Тези доповіді Всеукраїнської науково-практичної конференції. Дніпропетровськ, 1993. С. 49-60. У співавт.
 14. Рухливі ігри: Методичні рекомендації для вчителів, вихователів, студентів.  Ніжин, 1994. С. 3–8. У співавт.
 15. Заніна О. М. М.С.Грушевський і розвиток науки і культури України. Історія науки і техніки: проблеми дослідження, викладання, гуманізація освіти: Тези доповіді науково-практичної конференції. Дніпропетровськ, 1994. С.73-76.
 16. Заніна О. М., Дубровська Л. О. Освіта і педагогічна думка на західноукраїнських землях в період розкладу і кризи феодально-кріпосницької системи та розвитку капіталізму (кінець 18-19 ст). / Текст до лекції з курсу педагогіки для викладачів та студентів педагогічних вузів). Ніжин, 1995. 18 с.
 17. Заніна О. М. Професійні орієнтації сучасної молоді. Актуальні проблеми педагогіки і психології: Збірник наукових праць. Ніжин, 1995. С. 52-65.
 18. Родинно-сімейна енциклопедія / Авт. кол. В.М. Благінін, Н.І. Бєлкін та ін. / За заг. ред. Ф.С. Арвата та ін. К.: Богдана, 1996. 438 с.
 19. Орієнтовний зміст виховання в національній школі: Методичні рекомендації / Кол. авт. за заг. ред. Є.І. Коваленко. К. : ІЗМН, 1996. 136 с.
 20. Заніна О. М. Виховний потенціал курсу історії педагогіки. Шляхи підвищення пізнавальної активності студентів педагогічного навчального закладу: Науково-методичний збірник. Ніжин, НДПУ, 1999. С. 39-45.
 21. Заніна О. М., Баленко Н. М. Педагогічна преса про історію зародження педагогіки співробітництва. Наукові записки Ніжинського державного педагогічного університету імені Миколи Гоголя. Психолого-педагогічні науки : Науковий журнал. Ч. 1 / Гол. ред. В. П. Яковець, Відп. ред. Є. І. Коваленко ; Міністерство освіти і науки України, Ніжинський державний педагогічний університет імені Миколи Гоголя. Ніжин : НДПУ ім. М. Гоголя, 1999. С .73-75.
 22. Плани семінарських занять і методичні рекомендації до курсу "Історія педагогіки" для студентів денної і заочної форми навчання : планы семинарских занятий / Укл.: Н. І. Бєлкіна, О. Заніна, Є. І. Коваленко. Ніжин : [б. и.], 2000. (Кафедра педагогіки). С. 4–5, 17–22.
 23. Вивчення, узагальнення та поширення передового педагогічного досвіду : Програма та методичні рекомендації до спецсемінару з педагогіки для студентів стаціонарної та заочної форми навчання / Укл. Н. М. Баленко, О. М. Заніна, Є. І. Коваленко, Ю. Г. Новгородська ; Ніжинський державний педагогічний університет імені Миколи Гоголя. Ніжин : НДПУ ім. М. Гоголя, 2003. 32 с.
 24. Порівняльна педагогіка : Програма для педагогічного університету / Ніжинський державний педагогічний університет імені Миколи Гоголя ; Уклад. Є. І. Коваленко, Уклад. Н. І. Бєлкіна, Уклад. О. М. Заніна, Уклад. С. В. Тезікова. Ніжин : НДПУ ім. М. Гоголя, 2004. 20 с.
 25. Заніна О. М., Баленко Н. М. Рідна мова як засіб формування національної самосвідомості в теоретичній спадщині вітчизняних педагогів другої половини ХІХ – початку ХХ століття. Педагогічна освіта: національні традиції та Європейські інновації. Матеріали науково-практичної конференції. Секція IV. Проблеми змісту педагогічної підготовки в умовах Європейського освітнього та інтеграційного процесу / За заг. ред. Л. Вовк, О. Падалка. К.: НДУ імені М.П. Драгоманова, 2006. 240 с.
 26. Заніна О. М., Баленко Н. М. Проблема самоосвіти вчителя в педагогічній спадщині вітчизняних учених-мовознавців (др. пол. XIX - поч. XX ст.). Наукові записки Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя. Психолого-педагогічні науки : науковий журнал. № 4 / Міністерство освіти і науки України, Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя ; гол. ред. Є. І. Коваленко. Ніжин : НДУ ім. М. Гоголя, 2007. С. 162-165.
 27. Збірник педагогічних ситуацій : навчальний посібник / Є. І. Коваленко, Н. І. Бєлкіна, О. М. Заніна та ін. ; Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя. Ніжин : НДУ ім. М. Гоголя, 2008. 102 с.
 28. Плани семінарських та лабораторних занять з педагогіки : Для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня "бакалавр" / Уклад.: Н. О. Падун, Н. М. Стрельнікова [та ін.] ; Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя. Ніжин : НДУ ім. М. Гоголя, 2009. 30 с.
 29. Заніна О. М., Демченко Н. М.  Учитель та його професійна підготовка у поглядах освітян України другої половини ХІХ - початку ХХ ст. Наукові записки Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя. Психолого-педагогічні науки : Науковий журнал. № 4 / Міністерство освіти і науки України, Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя ; Гол. ред. Є. І. Коваленко. Ніжин : НДУ ім. М. Гоголя, 2009. С .173-176.

Участь у конференціях, семінарах тощо

 1. Республіканська науково-практична конференція «Педагогічний спадок Н.К.Крупської та перебудова народної освіти» (м. Переяслав-Хмельницький, 1989).
 2. Міжвузівська науково-практична конференція, присвяченої 1000-річчю школи Київської Руси (м. Ніжин, 1989).
 3. Міжвузівська науково-практична конференція «Шляхи вдосконалення професійно-педагогічної підготовки вчителя в умовах перебудови вищої і середньої школи» (м. Ніжин, 1990).
 4. Республіканська науково-практична конференція «Вдосконалення роботи по орієнтації молоді на педагогічні професії» (м. Ніжин, 1991 р.).
 5. Міжнародна науково-практична конференція «Педагогічна спадщина В.О. Сухомлинського і розбудова національної освіти» (м. Кіровоград, 1993).
 6. Всеукраїнська науково-практична конференція «Українознавство і гуманізація освіти» (м. Дніпропетровськ, 1993).
 7. Науково-практична конференція «Історія науки і техніки: проблеми дослідження, викладання, гуманізація освіти» (м. Дніпропетровськ, 1994).
 8. Міжнародна науково-практична конференція «Освіта й виховання в Польщі й Україні в XIX – XX ст.» (м. Ніжин, 20-22 травня 1998).
 9. Науково-практична конференція «Педагогічна освіта: національні традиції та Європейські інновації. Секція IV. Проблеми змісту педагогічної підготовки в умовах Європейського освітнього та інтеграційного процесу» (м. Київ, 2006).
 10. Всеукраїнська науково-практична конференція «Видатні педагоги ХІХ століття про виховання «нової людини» (М.Демков, М.Корф, К.Ушинський, М.Пирогов, С.Русова, М.Костомаров, М.Драгоманов та ін.)» (м. Ніжин, 6‒7 жовтня 2009).
 11. Наукова сесія присвячена 175-річчю Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова (м. Київ, 2010).

Робота з аспірантами та докторантами, керівництво студентською науковою роботою

 1. Керівництво курсовими та дипломними роботами.

Контакти

16600, м.Ніжин Чернігівської області, вул.Графська, 2

Приймальна ректора: (04631) 7-19-67 

Приймальна комісія: (04631) 2-35-88

Приймальна комісія: +380977973948

E-mail: ndu@ndu.edu.ua

Повний телефонний довідник

Партнери

     

    

сайт Національного Еразмус-офісу uarenet  

Google Analytics Alternative