Підрозділи

Видавництво

Відділ практики

Центр довузівської підготовки

Центр гуманітарної співпраці з українською діаспорою

Міжнародні зв'язки

Соціально-гуманітарний відділ

Центр суміжних професій

Профком студентів

Профком працівників

Психологічна служба

Гоголезнавчий центр

Наукова робота

НАУКОВА РОБОТА МИХЕДА ПАВЛА ВОЛОДИМИРОВИЧА доктора філологічних наук, професора , керівника Гоголезнавчого центру Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя, від п овідального редактора «Гоголезнавчих студій», завідувача відділом слов’янських літератур Інституту літератури імені Т. Г. Шевченка НАНУ , відомого вченого-гоголезнавця. Переглянути список наукових праць.

 

Михед П. Слово художнє, слово сакральне... : Збірник статей і рецензій. — Ніжин: ТОВ “Видавництво “Аспект-Поліграф”, 2007. 180 с.

Книга містить низку досліджень з історії української, російської та методики викладання літератури, а також рецензії автора, присвячені сучаcній літе­ра­ту­рі та літературознавчим студіям. Книга адресована науковцям, викладачам, аспірантам та студентам, всім, хто цікавиться літературою.

Читати електронну версію

 

Михед П. В. Пізній Гоголь і бароко : українсько-російський контекст. Монографія. — Ніжин : ТОВ «Видавництво “Аспект-Поліграф”», 2002. — 208 с.

В монографії досліджуються питання еволюції українсько-російського літературного діалогу і творчості Миколи Гоголя 1840-х років у світлі естетики бароко. Адресована науковцям, викладачам, аспірантам та студентам, всім, хто цікавиться літературою бароко і творчістю Гоголя.

 

КОЛЕКТИВНІ ПРАЦІ 

 1. Лазаренко О. М. Спогади про Ніжин. 100 років тому / Упор. М. П. Шкурко. ― Ніжин : Видавець ПП Лисенко М. М., 2015. ― 152 с.
 2. Яценко Михайло Трохимович (до 90-ліття від дня народження). In memoriam : [збірник наукових праць] / відп. ред. П. В. Михед. ― Ніжин, 2014. ― 430 с. 

НАУКОВА РОБОТА КОСТЕНКО О. О. кандидата філологічних наук, провідного бібліографа Гоголезнавчого центру Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя  

Захист дисертації: Костенко О. О. Художньо-психологічні домінанти малої прози В. Винниченка : дис. … канд. філол. наук : 10.01.01 «українська література»  /  Олена Олександрівна Костенко. ― Ніжин, 2015. ― 207 с. 

Конкурси

ІІ місце в Міжнародному конкурсі наукових статей «Тіло як вистава: літературні та культурні проекції» (Бердянськ, 2014).

 

Наукові конференції

X Міжнародна наукова конференція молодих учених (Київ, 2009); Всеукраїнська науково-практична конференція «Феномен Михайла Коцюбинського в художніх вимірах українства» (Чернігів, 2009); IV Міжнародна наукова конференція «Українська діаспора: погляд із XXI століття» (Ніжин, 2009); X Міжнародні славістичні читання, присвячені пам’яті академіка Л. А. Булаховського (Київ, 2010); XІ Міжнародна наукова конференція молодих учених (Київ, 2011); Міжнародна науково-практична конференція «Теоретична й дидактична філологія: надбання, проблеми, перспективи розвитку» (Переяслав-Хмельницький, 2012); Всеукраїнська науково-практична конференція «Українська література в контексті світової: теоретичний, історичний, методичний та перекладацький аспекти» (Черкаси, 2012); Всеукраїнська науково-практична конференція «Треті Бугайківські читання» (Ніжин, 2012), Міжнародна наукова конференція «Скарбниця розуму: інтелектуальний дискурс літератури» (Бердянськ, 26–27 вересня 2013 року), Всеукраїнська науково-практична конференція «Четверті Бугайківські читання» (Ніжин, 2014), Міжнародний науковий семінар «Краса і сила» спадщини Володимира Винниченка із сучасної перспективи» (Ніжин, 2015 р.), Всеукраїнська студентська науково-практична конференція «Філологічна наука: проблеми та перспективи» (Ніжин, 2016). 

Наукові статті

 1. Самойленко О. Картина світу в українській химерній прозі / О. Самойленко // Літературознавчі обрії. Праці молодих учених. Випуск 5. ― К. : Інститут літератури ім. Т.Г. Шевченка НАН України, 2004. ― С. 64-68.
 2. Самойленко О. Вивчення художньої картини світу у творах Василя Земляка на уроках української літератури / О. Самойленко // Ніжинська філологічна школа: минуле, сьогодення, майбутнє. Матеріали Другої міжнародної науково-практичної студентської конференції (24-25 березня 2004 року). ― Ніжин, Видавництво НДПУ ім. М.Гоголя, 2004. ― С. 95–99.
 3. Костенко О. Проблема щастя у ранній прозі В. Винниченка (аналіз одного оповідання) / Олена Костенко // Література та культура Полісся. Вип. 34: Проблеми історії, філології та культури в сучасних дослідженнях / відп. ред. і упорядник Г. В. Самойленко. — Ніжин: Видавництво НДУ ім. М. Гоголя, 2007. — С. 40-51.
 4. Костенко О. «Дим» В. Винниченка: специфіка художнього психологізму різдвяної казки / Олена Костенко // Література та культура Полісся. Вип. 42: Спадщина М. Гоголя та проблеми вітчизняної і світової історії, філології та культури у сучасній інтерпретації / відп. ред. і упорядник Г. В. Самойленко. — Ніжин: Видавництво НДУ ім. М. Гоголя, 2008. — С. 46-76.
 5. Костенко О. Краса сили чи сила краси: зміна буттєвих орієнтирів як початок відліку кінця / Олена Костенко // Слово і час. — 2009. — № 2. — С. 117-120. — Рец. на кн.: Олександр Ковальчук. Краса і сила у практиках повсякдення (творчість В. Винниченка 1902-1920 рр.): монографія. — Ніжин: Видавництво НДУ ім. М. Гоголя, 2008. — 166 с.
 6. Костенко О. Портрети та пейзажі душі: два профілі людського «я» в малій прозі В. Винниченка та М. Коцюбинського / Олена Костенко // Матеріали науково-практичної конференції «Феномен Михайла Коцюбинського у художніх вимірах українства». – 16–17 вересня 2009 р. [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://kotsubinsky.org/
 7. Костенко О. Мала проза Володимира Винниченка: особливості психологічного мотивування / Олена Костенко // Літературознавчі обрії. Праці молодих учених. — К.: Інститут літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН України, 2010. — Вип. 18. — С. 5-12.
 8. Костенко О. Форми вираження психічного буття героя (М. Коцюбинський та В. Винниченко) / Олена Костенко // Компаративні дослідження слов’янських мов і літератур. Пам’яті академіка Леоніда Булаховського. — 2010. — № 12. — С. 264–273.
 9. Костенко О. «Чесність з собою» Володимира Винниченка: пошук об’єктивного тлумачення / Олена Костенко // Український вимір : збірник матеріалів IV Міжнародної наукової конференції «Українська діаспора: погляд із XXI століття». — Ніжин: Видавець ПП Лисенко М. М., 2010. — Вип. 3 (8). — С. 46–49.
 10. Костенко О. За лаштунками «парадного» тексту: таємниця творчої лабораторії В. Винниченка / Олена Костенко // Винниченкознавчі зошити / [відп. ред. Н. І. Михальчук, В. П. Хархун]. — Ніжин: Видавництво НДУ ім. М. Гоголя, 2011. — Вип. 4. — С. 201–205. — Рец. на кн.: Тетяна Маслянчук. Проза Володимира Винниченка: проблеми текстології. — К.: ВД «Стилос», 2008. — 184 с.
 11. Костенко О. Герой-невротик у художньому світі В. Винниченка (експресивний тип модерного персонажа) / Олена Костенко // Винниченкознавчі зошити / [відп. ред. Н. І. Михальчук, В. П. Хархун]. — Ніжин: Видавництво НДУ ім. М. Гоголя, 2011. — Вип. 4. — С. 135–145.
 12. Костенко О. Між дійсністю та ілюзією: герой у пошуках істинного буття (модус суб’єктивного в малій прозі Володимира Винниченка) / Олена Костенко // Теоретична і дидактична філологія: збірник наукових праць. — Переяслав-Хмельницький: ФОП Лукашевич, 2012. — Вип. 13. — С. 183–190.
 13. Костенко О. Трансформація художньо-психологічних домінант в українській літературі кінця XIX - початку XX століть / Олена Костенко // Вісник Черкаського університету. — 2012. — № 25 (238). — С. 62–70. — (Серія Філологічні науки).
 14.  Костенко О. Герой-ідеолог у десакралізованому світі малої прози Володимира Винниченка / Олена Костенко // Spheres of culture: Journal of Philological, Historical, Social and Media Communication, Political Science and Cultural Studies. — Lublin, 2012. — Vol. ІІ. — P. 96–103.
 15. Костенко О. Владне тіло в художньому світі малої прози Володимира Винниченка / Олена Костенко // Літературознавчі обрії. Праці молодих учених. — К.: Інститут літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН України, 2014. — Вип. 19. — С. 21–28.
 16. Костенко О. Символіко-міфологічна реальність як оприявлення невротичного «Я» оповідача (різдвяна казка «Дим» В. Винниченка) / Олена Костенко // Винниченкознавчі зошити. Випуск п’ятий / Відп. ред. В. П. Хархун. ― Ніжин : Видавець ПП Лисенко М. М., 2015. ― С. 54―64.
 17. Костенко О. Владне тіло в особистісному просторі малої прози В. Винниченка (художньо-психологічний аспект) / Олена Костенко // Тіло як вистава: мистецькі проекції : [збірник наукових статей] / [гол. ред. М. Варикаша]. ― Бердянськ : ФО―П Ткачук О. В., 2015. ― С. 58―65.
 18. Костенко О. Я-герой у фантомному світі оповідань В. Винниченка / Олена Костенко // Наш український дім. ― № 2. ― 2015.  ― С. 35–41.

 

Рецензії на науково-дослідницькі роботи МАН учнів Ніжинського обласного педагогічного ліцею Чернігівської обласної ради

 1. Линник О. С. Технологія виконання домашніх завдань з української літератури в старшій школі: [практикум] / О. С. Линник; [за заг. ред. Т. І. Бутурлим]; рецензенти: Костенко О. О., Міщенко О. В. ― Ніжин : Видавництво ФОП Лук’яненко В. В., ТПК «Орхідея», 2016. ― 72 с.
 2. Зінченко Т. А. Використання ефективних копінг-стратегій у процесі підготовки старшокласників до ЗНО з української мови та літератури: практикум / Т. А. Зінченко; за заг. ред. Т. І. Бутурлим; рецензенти: Чумак Т. М., Костенко О. О., Міщенко О. В.  ― Ніжин : Видавництво ФОП Лук’яненко В. В., ТПК «Орхідея», 2016. ― 78 с.
 3. Міхієнко Ю. В. Естетика шкільної форми старшокласників: практикум / Ю. В. Міхієнко; за заг. ред. Т. І. Бутурлим; рецензенти: Чумак Т. М., Костенко О. О., Міщенко О. В. ― Ніжин : Видавництво ФОП Лук’яненко В. В., ТПК «Орхідея», 2016. ― 50 с.

Контакти

16600, м.Ніжин Чернігівської області, вул.Графська, 2

Приймальна ректора: (04631) 7-19-67 

Приймальна комісія: (04631) 2-35-88

E-mail: ndu@ndu.edu.ua

Повний телефонний довідник

Партнери

     

   сайт програми ЄС Еразмус+

сайт Національного Еразмус-офісу

Google Analytics Alternative