Факультет філології, історії та політико-юридичних наук

Деканат

Кафедра української мови, методики її навчання та перекладу

Кафедра літератури, методики її навчання, історії культури та журналістики

Кафедра прикладної лінгвістики

Кафедра германської філології та методики викладання іноземних мов

Кафедра всесвітньої історії та міжнародних відносин

Кафедра історії України

Кафедра політології, права та філософії

Лабораторія лінгвокультурології

Новини факультету

Контакти

Пономаренко Ольга Володимирівна

кандидат педагогічних наук, доцент

Закінчила факультет іноземних мов Ніжинського державного педагогічного університету ім. Миколи Гоголя у 2004 р. Навчалася в аспірантурі Ніжинського державного університету ім. М. Гоголя (2008-2011). У 2012 році захистила кандидатську дисертацію за спеціальністю 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки.

Працює на факультеті з 2004 р. на посаді викладача кафедри англійської мови та методики викладання, а з 2013 року на посаді доцента. Викладає практику усного і писемного мовлення та методику викладання іноземних мов.

Бере участь у всеукраїнських та міжнародних науково-практичних конференціях. Публікується у фахових наукових виданнях. На сьогодні має понад 20 одноосібних статей, 2 посібника методичних рекомендацій та 3 навчально-методичних посібника у співавторстві.

Коло наукових інтересів: методика викладання іноземних мов у молодшій школі.

Детальніше ...

Сливка Валентина Петрівна

Викладач

В 1987 році закінчила Ніжинський ордена Трудового Червоного Прапора державний педагогічний інститут ім М. В. Гоголя за спеціальністю Іноземні мови (кваліфікація: вчитель англійської, німецької мов). В 2009 році закінчила аспірантуру цього вузу. Працює в університеті з 1998 року. Викладає практику усного та писемного англійського мовлення, практичну фонетику англійської мови, веде курси англійської мови в Мовному центрі університету. Коло наукових інтересів: порівняльна педагогіка (оцінювання) та освіта дорослих.

Бере участь у міжнародних і всеукраїнських науково-практичних конференціях та семінарах. Разом з колективом авторів є співавтором  методичних рекомендацій та  навчально-методичних посібників.

Детальніше ...

Смелянська Вікторія Володимирівна

кандидат педагогічних наук, доцент

Закінчила факультет іноземних мов Ніжинського державного педагогічного інституту ім. М. В. Гоголя у 1998 р. З 2000 по 2012 рр. працювала на посаді викладача кафедри англійської мови та методики викладання, з 2006 по 2009 рр. навчалася в аспірантурі Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя за спеціальністю 13.00.01 ‒ загальна педагогіка та історія педагогіки. З 2012 р. працює на посаді доцента кафедри англійської мови та методики викладання, з 2019 р. – германської філології та методики викладання іноземних мов.

Викладає курси: практика усного та писемного мовлення, практична граматика, методика викладання іноземних мов.

Захистила кандидатську дисертацію на тему «Тенденції розвитку раннього навчання іноземних мов у початковій школі США» у 2011 р. Вчене звання доцента кафедри англійської мови та методики викладання присвоєно у 2014 р.

Основні напрями наукових досліджень: методика викладання іноземних мов.

Бере участь у всеукраїнських та міжнародних науково-практичних конференціях. Має понад 30 публікацій, серед яких наукові статті у фахових наукових виданнях, методичні та навчальні посібники.

Детальніше ...

Талавіра Наталія Михайлівна

кандидат філологічних наук, доцент

З 2001 р. викладач кафедри германської філології. Навчалась в аспірантурі Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя за спеціальністю 10.02.04 (германські мови). У 2015 році захистила дисертацію на тему «Безартиклеві прийменникові звороти сучасної англійської мови: когнітивно-дискурсивний аспект».

З 2015 року – викладач, 2016 – старший викладач, з 2017 – доцент кафедри германської філології. Викладає такі дисципліни: практика усного та писемного мовлення, стилістика англійської мови.

Бере участь у всеукраїнських, міжнародних та закордонних наукових і науково-практичних конференціях, має більше 40 публікацій у фахових виданнях.

Коло наукових інтересів: когнітивна лінгвістика, конструктивна граматика, медійний дискурс, комунікативна лінгвістика.

Член Української асоціації когнітивної лінгвістики і поетики.

Детальніше ...

Тимченко Тетяна Миколаївна

старший викладач

У 1980 р. закінчила Ніжинський державний педагогічний інститут імені Миколи Гоголя.

Працює на факультеті іноземних мов з 2000 року на посаді старшого викладача.

Викладає практику усного та писемного мовлення, мовну практику на денному та заочному відділеннях на факультеті іноземних мов.

Брала участь у проекті «Мовні табори» (2016-2017 рр., 2017-2018 рр. ) та проводила заняття зі студентами факультету іноземних мов.  Брала участь у волонтерському проекті «Навчання англійської мови людей третього віку». Бере активну участь у суспільно-громадському житті університету, є учасником спортивних змагань із шахів. У 2019 р. брала участь в університетських читаннях творів Гоголя на рекорд Гіннеса в Україні.

Коло наукових інтересів: проблеми виховання студентської молоді.

Детальніше ...

Шевченко Світлана Іванівна

кандидат педагогічних наук, доцент

Закінчила факультет іноземних мов Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя у 1996 році.

З 1996 по 2000 р. працювала на посаді викладача англійської мови, а з 2000 по 2003 р. навчалася в аспірантурі Київського національного лінгвістичного університету за спеціальністю 13.00.02 (теорія і методика навчання: германські мови). З 2004 року. й по цей час працює на посаді доцента.

Викладає курси: англійська мова, методика викладання англійської мови, друга іноземна мова (англійська).

Захистила кандидатську дисертацію на тему "Формування комунікативної компетенції у читанні англійською мовою з використанням інформаційних технологій у вищих навчальних закладах" у 2004 році.

Основні напрями наукових досліджень – методика викладання іноземних мов.

Бере участь у всеукраїнських та міжнародних наукових і науково-практичних конференціях, має публікації у фахових виданнях.

На сьогодні має 50 публікацій (одноосібних та у співавторстві), 3 посібника методичних рекомендацій, 8 навчально-методичних посібників (одноосібних й у співавторстві), 1 підручник у співавторстві.

Вибрані публікації:

  1. Халимон І.Й., Шевченко С.І., Штепура А.П. Дослідження сприйняття образу вчителя іноземної мови за допомогою метафори / 7th National Internet Conference “New generation school teacher” 09-13 November 2015. – Електронний ресурс. – Режим доступу:  http://ngschoolteacher.wix.com/ngscht
  2. Шевченко С.І., Халимон І.Й. Таксономія Блума та її застосування на заняттях з країнознавства  / Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологічна» :збірник наукових праць / укладачі : І.В.Ковальчук, Л.М.Коцюк, С.В.Новоселецька. – Острог : Видавництво національного університету «Острогська академія», 2015. – Вип. 58. – С. 302-304
  3. Шевченко С.І., Халимон І.Й. Зв'язок між психічними особливостями молодших школярів та їх типами інтелекту у процесі вивчення іноземних мов. / Наукові записки. (Серія психолого-педагогічні науки) Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя / за заг. ред. проф. Є.І. Коваленко. – Ніжин : НДУ ім. М.Гоголя, 2017. – № 2. – С. 126-131
  4. Khalymon I.Y., Shevchenko S.I. Readiness for learner autonomy of prospective teachers minoring in English / Advanced Education, 2017, Issue 8. DOI: 10.20535/2410-8286.107296. – P. 65-71. Web of Science.
  5. Шевченко С.І., Халимон І.Й. Розвиток критичного мислення під час аудіювання іншомовних повідомлень. / Наукові записки. (Серія психолого-педагогічні науки) Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя / за заг. ред. проф. Є.І. Коваленко. – Ніжин : НДУ ім. М.Гоголя, 2018. – № 3. – С. 147-151
  6. Шевченко С.І., Харицька С.В. Стратегії професійно орієнтованого англомовного читання студентів філологічних спеціальностей / Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Сер.: Філологія, – 2019.  – № 38  том 2.  – С. 166-169.  http://www.vestnik-philology.mgu.od.ua/index.php/arkhiv-nomeriv?id=137 ВАК, Index Copernicus.

 e-mail: svetusikndu@gmail.com

Детальніше ...

Штанько Марина Олексіївна

старший лаборант кафедри англійської мови та методики викладання

Закінчила факультет іноземних мов Ніжинського державного університету імені  Миколи Гоголя.

У  2017 р. захистила ступінь "магістр"  (2017-2015 рр.), отримавши спеціальність «мова та література». Професійна кваліфікація «Магістр філології. Філолог. Вчитель мови (англійська) та зарубіжної літератури».

З 2017 р. працює на посаді старшого лаборанта кафедри англійської мови та методики викладання.

У 2018-2019 н.р. викладала підготовчі курси з іноземної мови при Ніжинському державному університеті імені Миколи Гоголя.

Коло наукових інтересів: іноземна філологія, методика викладання іноземних мов у початковій школі, методика викладання іноземних мов для дорослих.

Детальніше ...

Контакти

16600, м.Ніжин Чернігівської області, вул.Графська, 2

Приймальна ректора: (04631) 7-19-67 

Приймальна комісія: (04631) 2-35-88

Приймальна комісія: +380977973948

E-mail: ndu@ndu.edu.ua

Повний телефонний довідник

Партнери

     

    

сайт Національного Еразмус-офісу uarenet  

Google Analytics Alternative